bezárás

Képzőművészet-elmélet Tanszék

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2009/2010 tanévben Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) indított, majd 2010-ben létrehozta a Képzőművészet-elmélet Tanszéket.

A 2012-13-as tanévtől a tanszék évente, osztott képzési rendszerben két szakot indít, a Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) és a Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszakot (MA).

Képzőművészet-elmélet alapszak (BA)

A Képzőművészet-elmélet alapszak (BA) teljes idejű (nappali) képzés, amely képzőművészeti elemző-képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez 180 kredit szükséges. Az államilag támogatott helyek száma 10, a költségtérítéses helyek száma várhatóan 4. A költségtérítéses képzésben résztvevők fizetendő díja várhatóan 350. 000,- Ft / félév.

A Képzőművészet-elmélet alapszak alapszintű és átfogó művészetelméleti, kurátori, valamint gyakorlati ismereteket kínál hallgatóiknak. A szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek komplex alapképzését tűzi ki célul: a diplomával rendelkezőknek alapszintű, átfogó képük lesz a képzőművészet történetéről és kortárs tendenciáiról, a művészet intézményeiről, a művészeti projektekről, a kurátori tevékenység széles spektrumáról, valamint a művészettel kapcsolatos tudományágakról. A Képzőművészet-elmélet BA-val rendelkezők képesek lesznek arra, hogy hatékonyan vegyenek részt olyan intézmények működtetésében és olyan projektekben, amelyek célja kulturális produkciók létrehozása, illetve a közvetítés a művészek, a társadalom, a művészetkedvelők, mecénások, műértők, valamint a nagyközönség között. Az alapképzés olyan programot kínál, amely átfogóan képes a gyakorlati ismeretek, illetve a kapcsolódó elméleti háttér átadására. Ennek érdekében a szak naprakész, a munkaerőpiacon is hasznosítható alapképzést nyújt (múzeumok, galériák, művészeti folyóiratok, vállalati szféra kultúrafinanszírozásának területein), amely a művészeti projektekkel kapcsolatos ismereteket nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is oktatja (kiállítás-rendezés, kiadványszerkesztés, PR, projektfinanszírozás, pályázatírás, nemzetközi programok szervezése), valamint lépést tart az – elsődlegesen kortárs – művészettel és művészetelmélettel kapcsolatos kutatások legújabb eredményeivel. A szakon végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterszakon történő folytatásához.

Felvételi követelmények: http://www.mke.hu/kurator/kepelm_felveteli.php

Mintatanterv: Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak (MA)

A Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak (MA) teljes idejű (nappali) képzés, amely okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor-képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges. Az államilag támogatott helyek száma várhatóan 3, a költségtérítéses helyek száma várhatóan 3. A költségtérítéses képzésben résztvevők fizetendő díja várhatóan 700.000,- Ft / félév.

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemzőkészségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket kezdeményezni, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni. E szakemberek emellett képesek a művészeti projektek felelős irányítására, ismerve a szervezés és a rendezés módszereit, az intézményi, a financiális és a jogi hátteret, valamint a pályázás, a technikai lebonyolítás, illetve a logisztika, továbbá a kommunikáció és a sajtókapcsolatok menedzselését. A szak elvégzői alkalmasak a kortárs művészetről, annak gyakorlatáról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzetteknek ismerniük kell a vizuális művészetek 19-20. századi történetét, különös tekintettel a modernizmus, az avantgárd, illetve a késő modern tendenciák esztétikai, intézménykritikai, társadalom- és ideológiatörténeti vonatkozásait; a hazai és az egyetemes művészettörténet korszakait, tendenciáit, alapműveit, a művészeti intézményeket, a nagyobb hazai és nemzetközi művészeti gyűjtemények anyagát; a művészi kifejezés különböző anyagait, technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit; a hazai és nemzetközi kortárs művészet aktuális kezdeményezéseit, szereplőit, eseményeit. Ismerik a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen nagyobb európai archívumokat és adatbázisokat, s képesek azok használatára.

A képzés részeként funkcionáló szakmai gyakorlatok során a hallgató részt vesz hazai és nemzetközi kiállítások, események szervezésében, publikációk gondozásában, élő kapcsolatot tart fenn, épít ki, illetve együtt dolgozik fiatal, pályakezdő művészekkel, művészhallgatókkal, intézményen belül és kívül.

Felvételi követelmények: http://www.mke.hu/kurator/kepelm_felveteli.php

Tantárgycsoportok / kredithálók

Képzőművészet-elmélet  (BA) letölthető (.xls)
Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak (MA) letölthető (.xls)

A tanszék oktatói:

egyetemi tanár,óraadó
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
óraadó tanár

A tanszék által oktatott tantárgyak