bezárás

Restaurátor Tanszék

Általános ismertető

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén a Képzőművészeti Restaurátor Specializációk keretében festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurátor művészeket képeznek, az Iparművészeti Restaurátor Specializációkon belül öt specializáción (szilikát, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és fa-bútor restaurátor) szerezhető  diploma. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására. Az oktatás elsődleges szempontja a speciális művészeti és szakmai felkészítés, a szakterületek sokrétű – szakmai, műemléki és múzeumi – feladatának ismertetése, az alkalmazott művészi és technológiai eljárások elsajátítása. A tanszéki mikroszkópos laboratórium a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére, az ismeretek képi-számítógépes feldolgozására szolgál, valamint lehetőséget nyújt a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásra és kutatómunkára.

 A hallgatók a graduális képzés keretében többek között műtárgy- és műemlékvédelmet, festészeti technikákat, anyagtant, fizikát, kémiát, ikonográfiát, muzeológiát, művelődéstörténetet és specializációk szerinti művészettörténetet tanulnak.

A Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben – levelező tagozaton – folyó iparművészeti restaurátor-képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik önállóan, illetve muzeológusok és természettudományos szakemberek bevonásával képesek elvégezni és kiértékelni a műtárgyak készítéstechnikai- és anyagvizsgálatait, felmérni azok állapotát, megtervezni és kivitelezni azok leletmentését, tisztítását, konzerválását és restaurálását. A hallgatók önálló szakirodalmi és gyakorlati kutatás alapján tervezik meg a restaurálás folyamatát. Kellő felkészültséget nyernek továbbá a műtárgyak konzerválására szolgáló múzeumi környezet megteremtésének lehetőségeiben és annak ellenőrzésében.

A végzős iparművészeti restaurátorhallgatók diplomamunkáinak bemutatására 1996 óta rendeznek Megmentett műkincsek címmel kiállítást: 1999-ig az Iparművészeti Múzeumban, 2000-től a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2002 óta ezeken a diplomamunka kiállításokon a képzőművészeti restaurátorhallgatók munkái is szerepelnek, és azóta a kiállításokhoz kétnyelvű katalógus is készül.

Tantárgycsoport / kreditháló

Mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

doktorandusz,óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor
egyetemi adjunktus,faszobrász-restaurátor specializáció vezető
szilikátrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus,laborvezető
óraadó tanár
egyetemi docens
művésztanár
nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emerita
egyetemi tanársegéd
professor emeritus
papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
fém-ötvösrestaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus,kőszobrász-restaurátor specializáció vezető, tanszékvezető
óraadó tanár
fém-ötvösrestaurátor mb. specializáció vezető
textilrestaurátor specializáció vezető
bőrrestaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető, főosztályvezető