Ötödik évfolyam, 1929    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Balogh Károly dr.: A pécsi Erzsébet-tudományegyetem könyvtára. 568
Berkovils Ilona dr.: A budapesti egyetemi könyvtár pannonhalmi kódexe. 181
Bierbauer Virgil dr.: Capri sziget építészetéről 143
Utazás Budapest körül 332

Brisits Frigyes: Gondolatok a pécsi Zsolnay-múzeumban 577
Decsei Géza dr.: Szüle Péter művészete 61
- Gréco földjén. 619
Dömötör István: Telepy Károly 10
Dutka Mária,: A pécsi püspöki palota gobelinjei 562
Éber László dr.: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye III 75
Eisler Mihály József dr.: Magyar-Mannheimer Gusztáv 121
- Herman Lipót művészete 585
Fleischer Gyula: A bécsi magyar testőrségi palota 384
Fónagy Béla: A Szépművészeti Múzeum érem- és plakettgyüjteménye 23
Genthon István dr.: Faludi Jenő 217
- A Palazzo Falconieri 406
Hoffmann Edith dr.: Anselm Feuerbach Iphigenia-kompoziciói 594
Horváth Henrik dr.: A régi Pest. 599
Höger, Fritz (Hamburg): A nyerstéglatemplomok építőművészete 270
Höllrigl József: Történelmi ruhák a Magyar Nemzeti Múzeumban 205
Jahn, Franz (Charlottenburg): A berlini magyar intézet 368
A berlini Collegium Hungaricum háza 375
Kaffka Péter: Aggteleki cseppkőszobrok 279
Kalenda Lóránt: A pécsi városkép 439
Kállai Ernő: Bemáth Aurél újabb munkái 241
Lajtha László dr.: Díszített hangszerek 132
Lázár Béla dr.: Paál László képzelete 93
Lehel Ferenc: Emlékezés Csontváry Tivadarra 197
Lyka Károly: Művészeti krónika 51, 114, 166, 230, 292, 355, 429634
Magyary Zoltán dr.: A külföldi magyar intézetek 365
Mendlik Oszkár: Egy magyar tengerfestő naplójából 422
Nádai Pál dr.: Magyar gyermekjátékok . 35
Nendtvich Andor: Bevezető sorok a Magyar Művészet pécsi számához., 437
Petrovics Elek: Báró Kohner Adolf gyűjteménye 301
Pigler Andor A barokk tárgy választás és formanyelv. 253
Raynal, Maurice (Párizs): Néhány sor Csáky Józsefről 427
Révész-Alexander Magda dr.: Nemzetközi gazdaságtörténeti kiállítás Amsterdamban 323
Rózsaffy Dezső dr.: Giorgione, a tájképfestő 328
- Párizsi művészet 610
Schoen Arnold: Schervitz Mátyás budai festő 265
Surányi Miklós: Pécs lelke 453
Szabó Zoltán Pál dr.: A Mecsek. 581
Szőnyi Ottó dr.: Pécs város története 442
A pécsi székesegyház 455
- A pécsi Dómmúzeum 508
- A pécsi ó-keresztény temető sírkamrái és kápolnája 537
Pécs műemlékei 545
Ybl Ervin lovag: Szönyi István művészete 1

KISEBB CIKKEK BESZÉDEK. ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Gerő Ödön serleg-beszéde az 1920. évi Szinyei-lakomán . 43
Kukán Géza előadása a művészet magyarosságáról 292, 293
Babits Mihály: Baumgarten Ferenc sírszobra 435

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MÜVÉSZTELEPEK:
O. M. Képzőművészeti Társulat 19, 22, 120, 156, 167, 301, 351, 354, 429,431-2,634,636, 637
Szinyei Merse Pál-társaság 9, 47, 49-50, 67, 97, 99, 114, 116, 167, 234-36, 300
Nemzeti Szalon 25, 51, 60, 120, 160, 162, 167-69, 180, 233-34, 240, 300, 351, 354, 364, 429, 432, 634, 635
Kéve 60, 97, 101, 103, 114-15, 167, 351
Szépészeti Bizottmány 600
Munkácsy-céh 432, 433
Paál László-Társaság 51, 60, 167
Szövetség 230
Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete 230-31
Lechner Ödön-Társaság 635
Független Művészek Társasága 432
Modern Kiállítás-szervező Bizottság (Tamás galéria) 60, 108, 112, 115, 120, 156, 168-69, 180, 222-26, 234, 240, 300, 364, 432, 635-36
O. M. Iparművészeti Társulat 180, 364, 644
Mérnök- és Építészegylet 637
Éremkedvelök Egyesülete 25
Magyar Bibliophil-Társaság 57-58, 641
Képzőművészek Új Társasága 60, 167
Alföldi Mübarátok Köre 433
Berzsenyi Dániel-Társaság (Kaposvár) 293, 300
Győri Képzőművészeti és Iparművészeti Társulat 636
Bécsi Képzőművészek és Mübarátok Társasága 180
Debreceni Éremkedvelök Egyesülete 355
Szolnoki Művészeti Egyesület (művészeti telep) 304, 306, 364, 637
Hódmezővásárhelyi művészek majolika- és agyagipartelepe 635
Esztergomi müvésztelep 355
Nagybányai művésztelep 301

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 60, 120, 180, 240, 300, 364
Tavaszi Szalon ---- 225, 227-28, 233-34, 300
Magyar-Olasz kiállítás Budapesten 287-88, 300
Nikola Taneff bolgár festő kiállítása a Nemzeti Szalonban 288, 293, 300
Francia Avant-Garde művészek kiállítása ugyanott 120, 167-68

Magyar művészeti kiállítások a külföldön:

Huszti Horváth Nándor newyorki kiállítása 54
Ferenczy Noémi berlini kiállítása. 60
Magyar művészeti kiállítások Svédországban (Stockholm, Göteborg, Malmö) 173-80
Magyar művészeti kiállítás Genovában 180
Magyar művészeti kiállítás a norvég fővárosban, majd Genfben 294-95, 364
Báró Hatvany Ferenc párizsi kiállítása 240
Lehel Mária párizsi kiállítása 640
Kammerer Mária londoni kiállítása 364
Benedek Péter bécsi kiállítása 364
Fábri Rezső newyorki kiállítása 640

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Pongrácz Szigfrid. 50
Barabás Ilona 163
Tóth András. 163
Strobentz Frigyes 229
Régner Pál 229
Lechner Ödön 289-90
Olgyai Viktor 290-92
Burger Lajos. 351
Gara Arnold 351
Józsa Károly. 354
Várady Gyula 354
Lápossy Hegyedüs Géza 429
Kornai József 429
Hindi Szabó Katalin, Osépai Károlync 634
Karvaly József 634
Györgyi Kálmán 644
Petrovics Elek: Bode 116
Wolff Rózsi dr.: gróf Malaguzzi Valeri Ferenc 163

MÚZEUMOK:
Orsz. M. Szépművészeti Múzeumnak Balló Ede másolataiból rendezett kiállítása 180
Ugyanannak Daumier-emlékkiállítása 300, 433-34, 436
Orsz. M. Iparművészeti Múzeumnak keleti művészeti kiállítása 300
Dr. Fächer Béla: Budapest székesfőváros művészeti vásárlásai és rendelései az 1928. évben 356-60
Az Orsz. M. Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1928-ban 355
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum gyarapodása ugyanabban az évben 356
A M. Nemzeti Múzeum Széchenyi Orsz. Könyvtára az amsterdami gazdaságtörténeti kiállításon 326-27
Orsz.M.Szépművészeti Múzeum ugyanott 326-27
Budapest székesfőváros Zichy Jenő-múzeuma ugyanott 326

MŰVÉSZETI ISKOLÁK:
Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1927-28. tanévről 54
Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a Képzőművészeti Főiskoláról 366

KÜLÖNFÉLÉK:
Bálint Lajos jelentése az 1928. évi Szinyei-jutalomnak Bernáth Aurél festőművész, a Szinyei tájkép-díjnak Goebel Jenő festőművész, az 1923. évi Zichy Mihály grafikai díjnak Weil Erzsébetnek történt odaítéléséről 47. 49. 50
Lázár Béla kitüntetése. 235-36
Nemzetközi építészkongresszus 54-55, 299-300
Katona József-síremlékpályázat 163
Nádai Pál dr.: Negyedóra a hirdetések közt 236
Dr. Csatkai Endre: Néhány újabb adat a soproni művészet történetéhez 236-38
T. Parker: Komjáti Gyula művei a British-Múzeumban 293-94
Balló Ede képzőművészeti alapítvány pályázati hirdetése 436

KÖNYVISMERTETÉSEK:
Mészáros Sándor: Az örökszép Róma. Ismerteti dr. Csatkai Endre 117-18
Divald Kornél: A Magyar Iparművészet története. Ismerteti dr. Wolf Rózsi 118- 19
Primás-Album. Ismerteti dr. Décsei Géza 171-73
Nagy József: Iskolai gyűjtemények. Ism. Lyka Károly. 167
Jeszenszky Sándor: Szinyei Merse Pál politikai ideáljai. Ism. Lyka Károly 235
Paál László élete és művészete. Irta és ism dr. Lázár Béla 295-98. L. még. 308
Jávorka Sándor-Csapody Vera: Magyarország virágos növényei. Ism. Lyka Károly 293
A Fővárosi Könyvtár kiadványai. Ismerteti Reiter László. 298-99
Róna József: Egy magyar művész élete. Ism. Gerö Ödön 639, 641
A Magyar Bibliophil-Társaság évkönyve 1928. Ism. dr. Nádai Pál 641
Dr. Magda Révész-Alexander: Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Haag, Martinus Nljhoff. 1928. Ism. dr. Hoffmann Edith 119
Ernő Lits: Richard B. Adam. Ein Träger deutsch-ungarischer Kunstbeziehungen. München, 1928. Ism. Lyka Károly 120
Farkas István -Andre Salmon: Correspon-dances. 1929. Ism. Ybl Ervin 000
Sir Martin Conway: Giorgione, a new study of his art as a landscapepainter. Ernest Benn, London, 1929. Ism. Rózsaffy Dezső 328-331
Royal Cortissoz: American artists. Ismerteti dr. Zádor Anna 363-64
Lorado Taft: The American Sculpture. Ism. dr. Zádor Anna 363
MacSpadden: Famous sculptors of America. Ism. dr. Zádor Anna 363
A.D. Patterson: American Homes of To-day. Macmillan Company. Ism. dr. Zádor Anna 363
American Vearbook. 1929. Ism. dr. Zádor Anna 364
Modern Bookproduktion. (The Studio London.) Ism. Reiter László 57-59
Caricatures of To-day. (The Studio London.) Ism. Dömötör István 120
Le Corbusier: Urbanisme. Ism. dr. Bierbauer Virgil 334, 336
Alfréd Häberle: Die Zunftaltertümer des Museums der Stadt Ulm. Verlag des Museums, 1929. Ism. Varjú Elemér 55-56
Bruno Grimschitz: Die österreichische Zeichnung im XIX. Jahrhundert. Amalthea-Verlag, Wien, 1928. Ism. dr. Berkovits Ilona 56-57
Albrecht Dürer: Niederländisches Reiseskizzenbuch. Prestel-Verlag Frankfurt a/M. Ism. dr. Eisler Mihály József. 59-60
Ottó Pacht: Österreichische Tafelmalerei der Gotik. Augsburg Benno Filser-Verlag. Ism. dr. Genthon István. 238-240
Hegemann: Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst. 1927. Ism. dr. Bierbauer Virgil 344
Ludwig Justi: Giorgione. Dietrich Reimer-Verlag, Berlin 1927. Ism. dr. Eisler Mihály József 362
Cesare Ratta: L'arte del libro. Ism. dr. Nádai Pál. 642

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004