bezárás

Az Egyetem kiadványai

Nyomtatott

Memories of Hungary No.2.: Művészeti pályázat 2021

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Memories of Hungary Kft. együttműködésében létrejött terméktervezési pályázat díjazottainak válogatott anyaga.

55 p., 21 cm

ISBN 978 963 7165 99 3

2021
Káldi Katalin:
A számos és a számtalan : az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül

98 p. : ill. 

ISBN 978-963-9990-79-1

Online is elérhető: https://katalogus.mke.hu:443/hu/record/-/record/bibMKF00167374

2020
Káldi Katalin:
The numerous and the innumerous : Repetition; the multiple application of homogeneous elements in a single artwork

98 p. : ill. 

ISBN 978-963-9990-80-7

Online is elérhető: https://katalogus.mke.hu:443/hu/record/-/record/bibMKF00167376

2020
Bodóczky István, Dóczi Brigitta:
Visual Art & English : A vizuális művészeti képzés szakszótára
Albert Ádám

ISBN 978 963 7165 98 6
261 p.

2020

A szótár elsősorban a művészetoktatásban résztvevő hallgatók és tanárok számára készült a Magyar Képzőművészeti Egyetem által életre hívott „Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban” c. projekt keretén belül. A kutatás elsődleges célja a nyelvi és vizuális tapasztalatok összefüggéseinek vizsgálata és elemzése volt, a művészképzésben résztvevő hallgatók, tanárok, valamint alkalmazott nyelvészek bevonásával. A rajzolás közbeni hangos gondolkodás, korrigálás és képleírások segítségével anyanyelven vizsgáltuk a különböző típusú kommunikációs formákat, amelyek a művészetoktatásban leggyakrabban előfordulnak. Az interjúk során azonban kiderült, hogy a diákoknak és a tanároknak egyaránt szüksége lenne jól használható, praktikus angoltudásra és kommunikációs készségre, hogy az anyanyelven használt művészeti szófordulatokat ki tudják fejezni idegen nyelven is. így született meg a szótár ötlete. A kutatás során gyakran használt szavakból és szófordulatokból készítettünk egy nyelvi korpuszt, és emellett számos angolul és magyarul megjelent művészeti szakkönyv szókincsét használtuk fel, hogy a legfontosabb szakmai alapszókincset megtaláljuk.
Mit tartalmaz a Visual Art & English?
A szótár három részből áll. Az első két rész egy-egy hagyományos szószedet a technikai szókincs fejlesztésére, ahol először angol-magyar, azt követően pedig magyar-angol irányban kereshetőek a legfontosabb kulcsszavak, amelyek a művészet-, specifikusabban a rajztanításhoz kapcsolódnak. Itt egyes szavakra lehet rákeresni a művészeti anatómiával (pl. csontok), különböző technikákkal és a rajzolással kapcsolatban. 
A harmadik részben a kutatásban megjelenő legfontosabb témákhoz kerestünk olyan autentikus angol szövegeket, amelyek segítségével az aktív nyelvtudást és szókincset lehet bővíteni. A szövegek lehetőséget nyújtanak arra, hogy egyrészt a szótárrészben előforduló szavakat szövegkörnyezetben lássuk, másrészt olyan témákat érintenek, amelyek tartalma anyanyelven jól érthető egy művészetet gyakorló ember számára. A rajzolás alapvetésein kívül (pl. az arány, méret, drapéria vagy tervezés) olyan témakörök is szerepelnek benne, amelyek egyre fontosabbak a 21. századi művész számára (pl. hogyan írjunk művészeti hitvallásról vagy készítsünk egy el prezentációt). Az egyes szövegek után a legfontosabb kifejezéseket kiemeltük és lefordítottuk magyarra, így lehetőség nyílik arra, hogy a fordítás segítségével még érthetőbbek és könnyebben elsajátíthatók legyenek az angol kifejezések.
 
2020
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2019. szeptember 17 - 2020. március 21.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2019-2020-as tanév során.

2020
Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére
a konferenciát szervezte és a kötetet szerkesztette Révész Emese ; a konferencia és a kötet szervezésében részt vett Kozma Éva
Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2020
ISBN 978-963-7165-88-7
155 p. : ill., színes, ; 24 cm
 
A tanulmánykötet az alábbi konferencia előadásait tartalmazza:
Végvári Lajos emlékkonferencia.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2019. szeptember 27.

 

Tartalom:

Apám, dr. Végvári Lajos / Végvári György
Művészek között egy művészettörténész. Végvári Lajos a Képzőművészeti Főiskolán / Révész Emese
Végvári Lajos és Maulbertsch sümegi freskói / Jernyei Kiss János
A Munkácsy-kép változásai / Mélyi József
A Munkácsy-festmények sötétedésének problémája / Végvári Zsófia
Szinyei-recepció Végvári Lajos korában és napjainkban, az újabb kutatások tükrében / Szinyei Merse Anna
Kritikai realizmus az alföldi festészetben. Végvári Lajos 1952-es könyve a szolnoki művészetről / Tóth Károly
Végvári Lajos és a Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola / Köpöczi Rózsa
Végvári Lajos és a miskolci gyűjtemények / Pirint Andrea
Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) / Fábián Zoltán Imre - Zomborácz Tamás
Giotto vagy Stefano da Fiorentino? A Szépművészeti Múzeum Assisiből származó falképtöredéke a legújabb kutatások tükrében / Fehér Ildikó
Gyónástól az önmenedzselésen át a politika "rehumanizációjáig". A "Borsos Lőrinc Brand" kezdetei / Sturcz János
A művészetoktatás lehetséges modelljei / Lázár Eszter

On-line is elérhető:

2020
140 szemeszter : a magyarországi restaurátorképzés hetven éve
B. Majkó Katalin, Heitler András

120 p. : ill., színes ; 27 cm, ISBN: 978-615-5700-72-9

2019
Magyar Képzőművészeti Egyetem

67 p, : ill. színes ; 24 cm, ISBN: 978-963-7165-87-0

 

2019
The Hungarian University of Fine Arts

67 p, : ill. színes ; 24 cm, ISBN: 978-963-7165-86-3

 

2019
Jozef Suchoža: Di_visio II.

Kiállítás a Parthenón-fríz Teremben, 2019, leporello, 20 cm, ISBN: 978-963-7165-82-5

 

2019
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2018. szeptember 18 - 2019. május 21.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2018-2019-es tanév során.

2019
Lepsényi Imre:
Kollektív ornamentika
A digitális technológia hasonlóan írta újra az embertömeg fogalmát, sokszorozta meg a kommunikációs felületek számát és összterületét, mint a weimari köztársaság felületrobbanása. Amekkora tanácstalanság és kiszolgáltatottság érezhető ma a digitális közösségekben a szervezett trollok manipulációs kísérleteivel szemben, akkora meglepetést okozott egy évszázaddal korábban a repülőn közlekedő, elektroakusztikus és rádióközvetítéssel több tízezer embert elérő politikai szónok. A meglepetésből származó előny pedig gazdasági folyamatokat befolyásolt, politikai választást döntött el mindkét korszakban.
A 20. század elején az avantgárd leszámolt a tradicionális ornamentikával, hogy aztán a modern márkatechnika a pszichoanalízissel és az elektronikával szövetkezve hasznosítsa újra az ismétlődő formák rendszereit.
Az új szemlélet a hagyományos világrendről leválasztva, felszabadítva, gazdasági és politikai reklámok formájában mérnöki precizitással szervezte az ornamentikát az akarat mögé. A döntésbefolyásoló jelrendszerek – legyen szó politikai vagy gazdasági reklámról, brandingelemről vagy közlekedésirányító rendszerről – örök tulajdonsága a konzisztencia, az ismétlés és a kiterjedt jelenlét igénye. Az ismétlődő jelek rendszere pedig ornamentikaként szivárog be a mindennapi életbe.
Az ornamentika nézőpont, környezetéről leválasztandó, megvizsgálandó gyanús szerkezet: az ornamentikák rendszere minden esetben magán hordozza az őt létrehozó akaratmezők nyomát, így az ornamentikát megvizsgálva ez a szándékrendszer megközelíthető. Az ornamentikák vizsgálata kulcs a világhoz, mintázaton keresztüli hozzáférés a rendszerhez. A minta jellege, anyaga, forrása, kiterjedtsége, gazdasági háttere, játékossága és tartóssága fontos információt szolgáltat egy gazdasági márkáról vagy egy politikai rendszerről.
Ez a könyv az ornamentika utáni nyomozásom része.
A Modern ajánlat című írás köré szerveződik, ami a nemzetiszocialista kommunikációt vizsgálja a korszerű márkázási technikák nézőpontjából. A Modern ajánlat egy felvetés – a 20. század elején az a tudás és azok a fogalmak, amik a korszerű brandinget meghatározzák, még nem léteztek. Részleteiben megvizsgálva azonban meglepő, mennyire közel került a totális állam egy totális márka megvalósításához. A könyv egy rövid képgalériában megidézi egy másik totalitásra törő rendszer, a magyarországi szocializmus ornamentikáját (Zalaegerszeg, 1947–1989), egy következőben pedig a 27 évvel későbbi (Zalaegerszeg, 2016) állapotot ugyanabban a városban. Megfigyelhető, ahogy a szocialista ornamentika vázára rárakódtak a magyar vidéki barkácskultúra és az újkapitalista büszkeség rétegei. Mindkét képsorozat minden további kommentár nélkül bízza magát az olvasóra. Az elválasztó oldalakon és a borítón található grafikák a Kollektív ornamentika című kiállításra készültek (Kassák Múzeum, Budapest, 2014).
2019
Imre Lepsényi:
Collective ornament
Digital technology has altered the concept of “the crowd” and multiplied the number and total area of communication surfaces similarly to the “explosion of surfaces” in the Weimar Republic. When facing the attempts of manipulation carried out by organized trolls, the perplexity and defenselessness digital communities experience echo the surprise caused by the political orator traveling by airplane and reaching tens of thousands of people by means of electro-acoustic technology and radio broadcasts in the previous century. The advantage stemming from the surprise has influenced economic processes and determined elections ever since.
At the beginning of the 20th century, the avant-garde wiped out the traditional ornament and then, in collaboration with psychoanalysis and electronic developments, modern branding technology went on to recycle the systems of recurring shapes. The new approach detached the ornament from the traditional world order, liberated it, and arranged it in the form of economic and political advertisements in the service of a power with an engineer’s precision. The sign systems of influence, let them be political, commercial advertising, branding, or traffic systems, possess the eternal characteristic of consistency, the need for repetition and prevalence. These systems of recurrent signs, in turn, seep into the quotidian life as ornaments.
The ornament is a point of view, a suspicious device that needs to be detached from its surroundings and carefully examined. In every instance, ornaments carry on themselves the traces of the fields of will that created them, and by examining ornaments we may approach this system of intentions. The examination of ornaments is a key to the world, an access to the system through its patterns. The character of the pattern, its material, its sources, extent, economic background, playfulness, and durability offer important information about a commercial brand or a political system.
This book contains a part of my investigation into the realm of ornament. It is centered around my writing called Modern Proposal, which examines national socialist communication from the aspect of modern branding techniques. Modern Proposal offers a hypothesis: at the beginning of the 20th century, the knowledge and the concepts that determine modern branding did not yet exist. When examining the problem in detail, it becomes surprising how close the totalitarian state came to the realization of a “totalitarian brand.” The book contains a small picture gallery to present the ornament of another system aiming at totality: Hungarian socialism (Zalaegerszeg, Hungary, 1947–1989), followed by another set of images (Zalaegerszeg, Hungary, 2016) recording the conditions in the same town 27 years later. The framework of the socialist ornament has become encrusted with the layers of country DIY culture and neocapitalist pride. The sequences of images trust themselves to the reader with no further comment. The graphic images on the front cover and on the endpaper were created for an exhibition entitled Collective Ornament (Kassák Museum, Budapest, 2014), which endeavored to present the topic of “the ornament as a point of view.”
2019
Kő / Papír / Freskó : Megmentett műkincsek 2019 = Rock / Paper / Frescoes : Preserved art treasures 2019
Zsámbéki Anna
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2019
Kőhalmi Péter, Peternák Miklós:
Optimista kiállítás. Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem. 1946-2018
Kozma Éva, Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola 2018. december 15. és 2019. január 25. között a Barcsay Teremben megrendezett kiállításához készült kiadvány. Kőhalmi Péter és Peternák Miklós tanulmányaival és a kiállított művek katalógusával. 

2018
Kőhalmi Péter, Peternák Miklós:
Optimistic Exhibition. Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts. 1946-2018
Kozma Éva, Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola 2018. december 15. és 2019. január 25. között a Barcsay Teremben megrendezett kiállításához készült kiadvány. Kőhalmi Péter és Peternák Miklós tanulmányaival és a kiállított művek katalógusával. 

2018
A felejtés emlékei : képek a természet és művészet között = Memories of forgetting : images between art and nature
Peternák Miklós

A kötet a következő kiállítások anyagát tartalmazza:

Fotó / modell. Képek a természet és művészet között.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és az MKE Doktori Iskola kiállítása. Budapest, Barcsay Terem, 2016. február 10 - március 15.

A felejtés emlékei - fotó / modell 2.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és az MKE Doktori Iskola kiállítása. Budapest, Barcsay Terem. Megnyitó: 2018. február 15. Nyitva: 2018. 02. 16 - 2018. 03. 25.

Tartalom: 1., A 19. századi fotográfiák a 21. században : a gyűjteményről és a válogatásról = Nineteenth-century photography in the twenty-first century : on the collection and selection of the photographic material / Peternák Miklós. --  Művészet és fényképészet -- Tanulmányok természet után -- Világfalu -- Huszár Adolf képzeletbeli múzeuma -- Monochrom művészettörténet -- Fotográfusok -- Modellek -- Natura -- Pillanatnyi fényképezés -- Kiállítások -- Műtermek, oktatás -- Fénykép és történelem --  Fotómodell I-II. : az élő gyűjtemény 2016/2018 -- Fényképészek a gyűjteményben

ISBN: 9789637165764
259 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: 251-256.

Interneten: 
Fotó / modell. Képek a természet és művészet között (2016) http://www.mke.hu/fotomodell/index.html
Fotó / modell 2. http://www.mke.hu/fotomodell2/

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2018
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2017. szeptember 19 - 2018. május 22.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2017-2018-as tanév során.

2018
Szobrász Tanszék - Diplomázók 2018

A Szobrász Tanszék diplomakatalógusa, iPhone-ra letölthető alkalmazásként készült. Diplomázók: Domokos Ágnes, Drabik Tamás, Görbe Adrienn, Gyurcsovics Mihály, Károlyi-Kiss Benedek, Kovács Zoltán, Nyári Flóra, Paráda Zoltán, Szabó Menyhért.

Fejlesztők: Andrási Bálint, Bedő Árpád. Design: Bárdos Eszter, Andrási Bálint.

2018
Megmentett műkincsek 2018
Zsámbéki Anna
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2018
Peternák Miklós:
A felejtés emlékei. Fotó / modell 2. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és a Doktori Iskola kiállítása

A 2018. február 16. és március 25. között megrendezett kiállításhoz készült kiadvány. Peternák Miklós tanulmányával és a Doktori Iskola hallgatói munkáinak ismertetésével.

2018
Peternák Miklós:
Memories of Forgetting. Photo / Model 2. The exhibition of the Library, Archives and Art Collection of the Hungarian Univerity of Fine Arts and the Doctoral School

A 2018. február 16. és március 25. között megrendezett kiállításhoz készült kiadvány. Peternák Miklós tanulmányával és a Doktori Iskola hallgatói munkáinak ismertetésével.

2018
Szurcsik József, Dobó Bianka:
Élő vonal : kortárs művészi grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetemen = Living Line : contemporary graphic arts at the Hungarian University of Fine Arts

ISBN 978-963-7165-78-8

134 p.: ill., színes; 22 cm 

2018
Kultúrák és generációk
Liao Honghua és Fehér Ildikó

A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2017. december 14. - 2018. január 12. Kurátorok: Liao Honghua és Fehér Ildikó. Műtárgyakat kölcsönadó intézmények: Xui Beihon Művészeti Bizottság, Magyar Képzőművészeti Egyetem.

ISBN 978-963-7165-72-6

2017
Forradalom előtt : A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között
Blaskóné Majkó Katalin

A kiadvány a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 közötti történetét tárgyalja tanulmányok, forrásközlések és az azonos címmel 2016. október 21 - december 4. között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében megrendezett kiállítás műtárgyjegyzékének segítségével.

Tartalomjegyzék:
1., Forradalom előtt, 1945-56. / Marosi Ernő. - 2., A realizmus akadémiája : a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között / Révész Emese. - 3., Háttér és előtér : ideológia, propaganda, művészeti nevelés / Szücs György. - 4., "Blázovicsét gipszbe öntöttük" : a szobrászat oktatása a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1945 és 1956 között / Wehner Tibor. - 5., Bernáth Aurél pedagógiája - a kortársi-tanítványi visszaemlékezések és a korabeli dokumentumok tükrében / Rum Attila. - 6., Interjú Szurcsik János festőművésszel - a Képzőművészeti Főiskolán töltött diákévekről és 1956-os diplomamunkája, a Paszita keletkezéséről / Molnár Erika. - 7., Lesenyei Márta emlékirata egyetemi éveiről / Lesenyei Márta. - A Képzőművészeti Főiskola tanárai 1945 és 1956 között

Angol nyelvű összefoglalás a kötet végén.

ISBN: 9789637165696

303 oldal, 24 cm

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2017
Nyomtatás / Nyomhagyás : Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981
Maurer Dóra, Révész Emese

ISBN 978-963-7165-73-3

215 p.: ill.; 26 cm

 

2017
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2016. szeptember 13 - 2017. június 2.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2016-2017-es tanév során.

2017
Megmentett műkincsek 2017
Zsámbéki Anna
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2017
Formaképzési stratégiák : gipsz szemléltetőeszközök és műtárgymásolatok használata a rajzoktatásban a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tükrében
Albert Ádám

= Form creation strategies : the usage of plaster casts and art-work copies in teaching drawing in light of the collection of the Department of Artistic Anatomy and Geometry and Projection at the Hungarian University of Fine Arts 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészettörténeti Szakkollégium

70 p.: ill., ff.; 24 cm 

2017
Kappanyos András, Mucsi Emese:
DLADLA100

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása az 1916-ban alapított zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából. Kurátorok Kicsiny Balázs, Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zoltán.

Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2016. december 16 - 2017. január 31.

 

2016
Sümegi György:
Az 1956-os forradalom művei a Képzőművészeti Főiskolán

ISBN: 9789637165689

Megjelent a következő kiállításhoz kapcsolódóan: Forradalom előtt. A Képzőművészeti Főiskola az 1956-os forradalomban. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem 2016. október 21 - december 4. Kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. 

127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2016
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2015. szeptember 23 - 2016. június 5.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2015-16-os tanév során.

2016
Megmentett műkincsek 2016
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2016
Virágszirmok madárszárnyak
Bincsik Mónika

Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában

Fordító: Rudnai Zsófia

ISBN13: 9786155284090

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény legféltettebb kincsei közé tartozik a japán fametszeteket tartalmazó gyűjteményegység. Ennek éke egy Meidzsi-korban (1868–1912) készült album, melyben mintegy negyvenhat többszínnyomású fametszet reprezentálja a 20. század elejének legismertebb madarakra és virágokra specializálódott mestereinek, Ohara Koszonnak, Ogata Gekkónak és kortársaiknak művészetét. Emellett több mint kilencven fametszetes kötetet őriz a Gyűjtemény, melyek az Edo-kor (1603–1867) végén, illetve a Meidzsi-korban készültek, és az európai művészekre legnagyobb hatást gyakorló művek találhatók meg közöttük. A leheletfinom japán papírra tökéletes rajzi és technikai tudással kivitelezett, finom színátmenetekben bővelkedő lapok máig tiszteletet ébresztenek, noha egy nyugati kultúrkörből érkező szemlélő számára az ábrázolt állatok és növények szimbolikája, sajátos jelentése nem egykönnyen megfejthető. A gyűjteményegység magyarországi viszonylatban is igazi kuriózum, hiszen a Szépművészeti Múzeum ilyen típusú vásárlását jelentősen megelőzve, már a 19. század utolsó két évtizedében beszerzett az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde - a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődje - japán eredetű műveket, melyeket valószínűleg az ornamentika, később pedig a grafikai technikák oktatása során használhattak fel mintaként.

A gyűjteményegység feldolgozását Koike Masatane nyugalmazott egyetemi professzor kezdte meg, majd Máté Zoltán és munkatársai, később pedig Bincsik Mónika művészettörténész folytatta a munkát. A kiadvány a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 2016-os kiállításának alkalmából jelent meg, és a 2009-es Magyar Képzőművészeti Egyetemen bemutatott tárlat katalógusának második, javított kiadása.

Tartalomjegyzék:

Kőnig Frigyes: Előszó 5
Bincsik Mónika: Virágszirmok, madárszárnyak 7
Fametszetek 33
Fametszetes könyvek 81

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2016
Gyakorlóévek 1.0 : interdiszciplináris kísérletek - kísérleti műhelyek = Practice Years 1.0 : interdisciplinary experiments - experimental workshops
Albert Ádám

Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészettörténeti Szakkollégium

71 p.: ill.; 24 cm

 

2016
Megmentett műkincsek 2015
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2015
Csók István (1865-1961):
Emlékezéseim
Révész Emese

ISBN13: 9789637165641

Hosszú leírás:

Csók István (1865-1961) azon festőink közé tartozott, akik a képalkotás mellett kiváló írói tehetséggel is bírtak. Emlékiratai nem csupán a századfordulós magyar művészélet egyik legfőbb forrása, hanem irodalmi értékkel bíró írásmű is.

Az Emlékezéseim első alkalommal 1945-ben jelent meg, az Officina kiadásában, ezt követően az Akadémiai Kiadó adta ki 1990-ben, Németh Lajos előszavával, puha borítós zsebkönyvként. Noha Csók írása a századfordulós magyar művészet egyik legfontosabb és legérdekesebb forrása, korábbi kiadásai nehezen hozzáférhető könyvritkaságok. A jelenlegi kötet ezt a hiányt is pótolni kívánja, ám ezen felül több kuriózumot is nyújt. A kutatások során fény derült arra, hogy Csók már 1918-ban közre adta emlékezéseit a Magyarság című folyóiratban. Mikor harminc évvel később ezt könyvvé rendezték, az eredeti közlés számos részletét kihagyták. A képzőművészeti Egyetem kiadásában ezekkel kiegészítve jelenik meg, immár a teljes szöveg. Emellett a kötetben olvasható minden egyéb, nyomtatásban megjelent önéletrajzi írása. A mai olvasó számára néhol nehezen megfejthető utalásokkal, idegen nyelvű megfogalmazásokkal, nevekkel teli írások értelmezését alapos tudományos jegyzetanyag és utószó kíséri. A kötetet a művészt megörökítő archív fotók válogatása kíséri.

A kötet szerkesztője, a jegyzék és az utószó írója a festő monográfusa, Révész Emese. forrás: https://archiv.magyarmuzeumok.hu/biblioteka/cikk/87

Tartalomjegyzék:

Emlékezéseim (1918-1945) 6 Az 1918-as kiadás bevezetője 114 Grynnaeusné Papp Emília: Bevezető (1945) 115 Németh Lajos: Bevezető (1990) 117 Csók István Önmagáról. (1905) 122 Garay Ákos. (1915) 123 Arrivé. (1928) 126 Rippl-Rónai és én. (1935) 128 Az első kritika. (1943) 137 Révész Emese: Csók István emlékezései 138 Életrajzi kronológia 155 Névjegyzék 161

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2015
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2013. október 8 - 2014. június 7.
Szabó Ádám

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2013-14-es tanév során.

2014
Megmentett műkincsek 2014
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2014
Sváby Lajos:
Érzések, emlékek, képzetek
Hajdú István

ISBN13: 9789637165627

Rövid leírás:

"Vannak könyvek, amelyeket bárhol felütve lehet olvasni, belekapva hol itt, hol ott; ahogyan a képet is nézi az ember. Az el nem mondható alakulást keresem a festményben is, a látvány erejét, ami magával ragad." Ezzel kezdi képzőművészekről, művészeti élményeiről szóló gondolatait Sváby Lajos, a többek között Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektora. Írásaiban Bartóktól, Delacriox-tól, Bernáth Aurélon át a gyermekrajzokig a művészet sok területét érinti úgy, hogy közben sokat elmond önmagáról.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2014
A művészi grafika születése 1906-1914 : Olgyai Viktor és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
Zsákovics Ferenc
ISBN: 978-963-7165-61-0
203 p. : ill. ; 27 cm
 
A kiállítás helye és ideje: Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2014. március 10 - április 5. ; Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2014. június 21 - augusztus 31.
 
2014
Hiba és társai: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása
Beke László, Mayer Éva

67 p.: ill., színes; 23 cm
ISBN 978-963-7165-58-0

Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, 2013. december 6. -2014. január 5.
kurátor Mayer Éva ; előszó Beke László, Mayer Éva, Molnár Emil

2013
Error and Co. : exhibition of the Hungarian University of Fine Art Doctoral School
Beke László, Mayer Éva

67 p.: ill., színes; 23 cm
ISBN 978-963-7165-58-0

Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, 2013. december 6. -2014. január 5.
kurátor Mayer Éva ; előszó Beke László, Mayer Éva, Molnár Emil

2013
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2012. október4 - 2013. június 7.
Nemes Péter

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2012-2013-as tanév során.

2013
A halottak élén : Major János világa = Leading the Dead : the world of János Major
Véri Dániel (szerkesztő, kurátor)

ISBN 978-963-7165-49-8
95 p. : ill. ; 28 cm

A kiállítás helye és ideje: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay terem 2013 március 12 - április 13. 
A művész életrajzi adataival 
Bibliogr.: p. 79-87.
2013
Mucha és társai

Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből

ISBN13: 9789637165573

Kiállítási katalógus (a kiállítás anyagát válogatta és a kiállítást rendezte Bakos Katalin, Földi Eszter).
Előszó Blaskóné Majkó Katalin.
Francia fordítás Román Rita.
Fényképek Dienes Judit.

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem szecessziós plakátgyűjteményéből 2013-ban rendezett kiállítás katalógusa Földi Eszter bevezető tanulmányával.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nemzetközi szecessziós plakátgyűjteményéről azt hihetnénk, hogy ez a rendkívül színvonalas, Magyarországon egyedülálló kollekció már régóta ismert mind a nagyközönség, mind a szakemberek számára. Ez azonban távolról sincsen így. Történetének száz éve alatt a gyűjtemény feledésbe merült, mivel az igen értékes, többségükben a XIX-XX. század fordulóján készült litografált plakátok, lapok csak az utókor számára alkotnak különleges művészi értékű gyűjteményt. Annak idején, a kortársak, a gyarapítók szemében valószínűleg csupán érdekességek, a művészet új műfajainak mintadarabjai, esetleg tanítási segédeszközök lehettek. A plakátok soha nem alkottak összefüggő, különálló gyűjteményt, bekerülésük nincsen pontosan dokumentálva, a könyvtár leltárkönyvében egy csoportként szerepelnek, ahol csak a darabszámot jelölték meg, az alkotókat nem. Mivel nem kezelték őket értékes alkotásokként, az idők során egy részük elveszett, a meglévők hollétéről sem tudtak, leltározatlanul, feldolgozatlanul kallódtak a könyvtár elhagyott zugaiban. A plakátok feldolgozásakor, a gyűjtemény történetének, egykori állapotának rekonstruálásakor számos akadályba, nehézségbe ütköztünk. A gyűjtemény elemzésekor ezért magukra a nyomatokra, a Mintarajziskola tanmenetére, a könyvtár történetére és vezetője, Várdai Szilárd munkásságára, valamint az egyetlen konkrét forrásra, a könyvtár leltárkönyvére támaszkodtam.

A mostani plakátgyűjteményt jelenleg a fellelt hatvanöt külföldi és nyolc magyar litografált plakát, illetve lap alkotja. A plakátok soha nem voltak kiállítva, publikálva, reprodukálva, a gyűjtemény eredeti állapota rekonstruálhatatlan, története jórészt követhetetlen. A gyűjteményről források nem szólnak, a MKE levéltári anyagában és a Mintarajztanoda évenként megjelent Értesítőiben sem találtam róluk érdemi információt. Nem tudjuk, pontosan ki vagy kik lehettek a szerzeményezők, milyen alkalmakkor, célzottan vagy véletlenszerűen vásárolták-e a plakátokat. Szintén nem világos, hogy milyen céllal kerültek az iskolába, valóban tanítási segédeszközként, vagy könyvtár-dekorációként? A könyvtár leltárkönyvében plakátok 1900-ban szerepelnek először. Ha történetileg a pontos bekerülést nehéz is igazolni, a plakátok gyűjtése mindenképpen azt jelzi, hogy ekkor már Magyarországon is művészeti értékű, esztétikai tényezőnek tekintették a plakátművészetet, amelynek kvalitásos darabjai egy művész- és rajztanárképzéssel foglalkozó, hagyománykövető intézménybe is bekerülhettek. (Részlet Földi Eszter bevezető tanulmányából.)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2013
Zsákovics Ferenc:
A rajzművészet mesterei 1896-1946

Modern magyar rajzok és akvarellek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből

ISBN13: 9789637165535

Rövid leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében 2012 végén, a győri Rómer Flóris Múzeumban pedig 2013-ban megrendezett A rajzművészet mesterei 1896-1946 című kiállítás katalógusa. A kiállítás az Egyetem modern magyar rajzgyűjteményének legbecsesebb darabjait mutatta be.

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében 2012 végén, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban pedig 2013-ban megrendezett A rajzművészet mesterei 1896-1946 című kiállítás az Egyetem modern magyar rajzgyűjteményének legbecsesebb darabjait mutatta be.

A modern magyar rajzgyűjtemény összeállítása a Grafikai Tanszék egykori vezető tanárának, Varga Nándor Lajosnak az érdeme, aki 1946-1947 folyamán az intézmény tanáraitól, volt tanáraitól, illetve azok családjától és műgyűjtőktől, műkereskedőktől kért önkéntes adományokat. A kollekcióra azért volt szükség, hogy kiegészítse az 1906 óta gyűjtött, a főiskolán folyó műhelymunkát reprezentáló sokszorosított grafikai gyűjtemény darabjait, s a rajzművészetről, a különböző technikákról – a ceruzarajztól a szénrajzig, krétarajzig; a tus felhasználásának számtalan lehetőségétől az akvarell, illetve a pasztell már-már a klasszikus grafikán túlmutató alkalmazásáig – árnyaltabb képet, történeti-technikai összefoglalást kapjanak az intézmény érdeklődő oktatói és hallgatói egyaránt.

A századelő mesterei közül többek között Mednyánszky László, Réti István, Iványi Grünwald Béla, Edvi Illés Aladár, Zádor István, Nagy Balogh János és Körösfői Kriesch Aladár lapjai, az 1920-30-as évekből Kmetty János, Márffy Ödön, Berény Róbert, Medgyessy Ferenc, Kernstok Károly, Kádár Béla, Nagy Sándor, Diener Dénes Rudolf, Herman Lipót, Patkó Károly és Varga Nándor Lajos, a legfiatalabbak közül Hincz Gyula, Barcsay Jenő, László Gyula, Borsos Miklós, Szabó Vladimir és Gy. Szabó Béla alkotásait mutatta be a kiállításon.

A kötet a kiállítás katalógusa, Zsákovics Ferenc bevezető tanulmányával.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2013
Fehér Ildikó:
Az Uffizi Képtár magyar önarcképei

ISBN13: 9789637165528

Hosszú leírás:

"Az Uffizi Képtár önarcképgyűjteményére kezdettől fogva jellemző a nemzetközi elhivatottság; kezdve azoktól az időktől, amikor a Medici család tagjai utazásaik és ügynökeik révén szerezték meg az Alpokon túli országok kiváló művészeinek képmásait. Egy egy élő, nemzetközi kapcsolatrendszer, amelynek életben tartása az Uffizit övező világhír erejének köszönhető. Nincsen olyan festő vagy szobrász, aki a szívében ne éltetné a reményt, hogy portréja egyszer bekerül a világhírű önarckép-galériába. (...) Az önarcképgyűjtemény nemzetközi jellege az alapítás óta - érthető módon - továbbra is megmaradt, sőt dominánsabb lett. Az azóta eltelt idő alatt sem lankadtak az erre irányuló nemes törekvések. Ezt tanúsítják a magyar önarcképek is, amelyeknek a bemutatására született meg ez a jelen kötet." Antonio Natali az Uffizi Képtár főigazgatója

Tartalomjegyzék:

Cristina Acidini: Köszöntő 15 Antonio Natali: Kifejező azonosságok 16 Giovanna Giusti: Magyarországi emlékek 18 Végh János: Magyar önarcképek - magyar kutatók 24 Fehér Ildikó: Az Uffizi Képtár magyar önarcképei 28 Katalógus 51 Bibliográfia 203 Rövidítések jegyzéke 214

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2013
Reformok évtizede
Kopócsy Anna

Képzőművészeti Főiskola 1920-1932

ISBN13: 9789637165481

Rövid leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2011-ben rendezett, a Főiskola 1920-1932 közötti történetét bemutató kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet és katalógus.

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2011-ben rendezett kiállítás az akkor 140 éves intézmény múltjának egyik legizgalmasabb időszakát, a húszas éveket mutatta be. Reformokkal, forradalmakkal és belviszályokkal teli fejezet ez. Művészperek, botrányok és elbocsájtások sora jelezte, hogy az intézmény egy időre művészeti és ideológiai csatatérré vált. Vajon lehet-e korszerű magyar művészetet teremteni a Trianon utáni Magyarországon? Van-e helye a progressziónak, az egyéni hangnak egy háborútól és forradalmaktól sújtott ország művészeti iskolájában? Néhányan úgy vélték, a jövő magyar művészetének alapja a megújulás. Olyan mesterek munkálkodtak a korszerű művészképzés ügyén ekkor, mint Lyka Károly, Csók István, Vaszary János, Réti István, Rudnay Gyula és Glatz Oszkár. A névsor önmagában is jelzi, hogy a tét nem pusztán egy iskolai reform volt, hanem a korszerű magyar művészet maga. A kiállításon több mint kétszáz olajfestmény, szobor és grafika tárta elénk a reformok ifjúságát; azt a nemzedéket, amely az ezt követő évtizedekben meghatározta a magyar művészet arculatát. Ámos Imre, Basilides Sándor, Hincz Gyula, Medveczky Jenő, Patkó Károly, Tóth Menyhért, Vajda Lajos, Vilt Tibor és még sokan mások ritkán vagy sosem látott ifjúkori munkái szerepeltek a kiállításon. Az egyetem saját muzeális gyűjteményének kevésbé ismert darabjai mellett 11 fővárosi és vidéki közgyűjtemény, valamint egy tucat magángyűjtemény ritkaságai kivételesen izgalmas metszetét nyújtják a húszas évek magyar művészetének. A kötet - amellett, hogy a kiállítás katalógusaként is szolgál - tíz hosszabb tanulmányban mutatja be a korszakot és annak legfontosabb szereplőit.

Tartalomjegyzék:

Előszó (Kőnig Frigyes) Szerkesztői előszó (Majkó Katalin - Kopócsy Anna) I. PROFESSZIONÁLÓDÓ MŰVÉSZKÉPZÉS: MESTERISKOLÁK 1. Lájer Vera: A Lotz Károly (1833-1904) vezette gyakorlati festészeti szakosztály (1882-1896) és a II. Freskófestészeti mesteriskola (1896-1910) története 2. Nagy Ildikó: Stróbl Alajos mesteriskolája II. AZ ORNAMENTIKA OKTATÁSA (1871-1932) 1. Katona Júlia: „Az iparból elköltözött a művészet" - Az Ékítményes rajz és az iparművészeti tárgyak oktatása a Mintarajztanodában és a Képzőművészeti Főiskolán (1871-1932) III. A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA MŰKÖDÉSE A LYKA-REFORM IDŐSZAKÁBAN 1. Révész Emese: Reformok évtizede a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932 2. Kopócsy Anna: A „hamelni tilinkós." Rudnay Gyula a Képzőművészeti Főiskolán 3. Révész Emese: Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932 4. Bodonyi Emőke: Réti-növendékek Szentendrén 5. Nagy Ildikó: A szobrászat oktatása a két világháború között 6. Tóth Károly: A Képzőművészeti Főiskola vidéki művésztelepei (1920-1932) 7. Szécsényi András: Bajtársi élet és művészvilág. A Turul Szövetség a M. Kir. Képzőművészeti Főiskolán IV. SZÍNES TÁBLÁK V. KIÁLLÍTOTT MŰVEK JEGYZÉKE VI. SZÖVEG KÖZTI KÉPEK JEGYZÉKE VII. BIBLIOGRÁFIA

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2013
Sturcz János:
A lélek fénye = La luce dello spirito
Sturcz János, Fehér Ildikó

A Balassi Intézet - Római Magyar Akadémián 2013-ban rendezett kiállítás kiadványa. A kiállítás kurátorai Sturcz János és Fehér Ildikó voltak.

2013
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2011. szeptember 28 - 2012. június 2.
Nemes Péter

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2011-2012-es tanév során.

2012
Magyar Képzőművészeti Egyetem - Hungarian University of Fine Arts
György Eszter, Lázár Eszter, Rudnay Zsófia
2012
Halász László:
Ödipuszi félreolvasás

Emberkép és műért(elmez)ési próbálkozás

ISBN13: 9789630850650

Rövid leírás:

"Halász László könyvében az Ödipusztéma regénybeli megjelenéseit egészen az 1980-as évekig követhetjük nyomon, elmélkedéseiben a pszichoanalitikus értelmezéseket a posztmodern irodalomtudományi megközelítésekkel ötvözi." Papp-Zipernovszky Orsolya: Halász László: Ödipuszi félreolvasás. Emberkép és műért(elmez)ési próbálkozás. In: Buksz 25. évf (2013), 4. szám, 372.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés 7 Jól olvasta-e Freud Szophoklészt? 13 Menj analízisbe, Hamlet 35 A kísértő valóságossága 59 Egy többször ellopott és átírt levél 75 Az apagyilkosok 93 A fiúhalál 111 A lány gyásza 131 Az apa bosszúja - a fiúk bosszúja? 149 Az apa vaksága 163 Ödipusz - kasztrálva 173 Freud és nőbetege 181 (Egy) zsidó komplexus(a) 193 Az apa vége? - a művészet és a tudomány vége? 203 Az a szerencsétlen Micimackó 223 Az Ödipusz-komplexus - ahogy egyetemi hallgatók látják 243 Ödipusz és komplexusa a vizuális művészetben 253 A művész mint ámító 259 Jegyzetek 299 Névmutató 323

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2012
Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2010. szeptember 28 - 2011. június 6.
Nemes Péter

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2010-2011-es tanév során.

2011
Megmentett műkincsek 2011
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2011
Megmentett műkincsek 2010
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2010
Katona Júlia - György Judit:
Díszítmények és ideák vonzásában

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának díszítőművészeti könyvritkasággyűjteménye

ISBN13: 9789637165436

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2010
Megmentett műkincsek 2009
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2009
Virágszirmok madárszárnyak
Bincsik Mónika
Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában
 
Fordító: Rudnai Zsófia
 
ISBN 978-963-7165-41-2
 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény legféltettebb kincsei közé tartozik a japán fametszeteket tartalmazó gyűjteményegység. Ennek éke egy Meidzsi-korban (1868–1912) készült album, melyben mintegy negyvenhat többszínnyomású fametszet reprezentálja a 20. század elejének legismertebb madarakra és virágokra specializálódott mestereinek, Ohara Koszonnak, Ogata Gekkónak és kortársaiknak művészetét. Emellett több mint kilencven fametszetes kötetet őriz a Gyűjtemény, melyek az Edo-kor (1603–1867) végén, illetve a Meidzsi-korban készültek, és az európai művészekre legnagyobb hatást gyakorló művek találhatók meg közöttük. A leheletfinom japán papírra tökéletes rajzi és technikai tudással kivitelezett, finom színátmenetekben bővelkedő lapok máig tiszteletet ébresztenek, noha egy nyugati kultúrkörből érkező szemlélő számára az ábrázolt állatok és növények szimbolikája, sajátos jelentése nem egykönnyen megfejthető. A gyűjteményegység magyarországi viszonylatban is igazi kuriózum, hiszen a Szépművészeti Múzeum ilyen típusú vásárlását jelentősen megelőzve, már a 19. század utolsó két évtizedében beszerzett az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde - a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődje - japán eredetű műveket, melyeket valószínűleg az ornamentika, később pedig a grafikai technikák oktatása során használhattak fel mintaként.
 
A gyűjteményegység feldolgozását Koike Masatane nyugalmazott egyetemi professzor kezdte meg, majd Máté Zoltán és munkatársai, később pedig Bincsik Mónika művészettörténész folytatta a munkát.
 
Második, javított kiadása 2016-ban jelent meg és jelenleg is kapható.
 
Tartalomjegyzék:
Kőnig Frigyes: Előszó 5
Bincsik Mónika: Virágszirmok, madárszárnyak 7
Fametszetek 33
Fametszetes könyvek 81
2009
Megmentett műkincsek 2008
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2008
Ligeti Antal (1823-1890)
Blaskóné Majkó Katalin, Radványi Orsolya, Zsákovits Ferenc

A természettanulmánytól a mesterműig

Fordító: Rudnay Zsófia
Illusztrátor: Ligeti Antal

ISBN13: 9789639879188

Rövid leírás:

"Ligeti Antal festőművész alkotómódszerébe és a tájkép genezisébe nyerhetünk betekintést" - írta Keserű Katalin művészettörténész a könyv alapjául szolgáló, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben rendezett kiállítást megnyitó beszédében.

Hosszú leírás:

Az elmúlt évszázadban csaknem teljesen a feledés homályába veszett az a Ligeti-kollekció, mely közvetlenül a művész 1890-ben megrendezett kiállítása után kerülhetett kifejezetten oktatási céllal a Magyar Képzőművészeti Egyetem előd intézményének gyűjteményébe. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben rendezett kiállítási enteriőröket és fontos Ligeti műveket is bemutató kötet átfogó képet ad a XIX. századi magyar tájfestészet egyik legjelentősebb festőjéről, Ligeti Antalról.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2008
Müllner János:
Várak és várromok
B. Majkó Katalin

Müllner János fotográfiái a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában

Illusztrátor: vár alaprajzok Kőnig Frigyes

ISBN13: 9789637165399

Rövid leírás:

Müllner János történeti Magyarország várairól 1911 előtt keletkezett fotográfiái és a várak alaprajz rekonstrukciói.

Hosszú leírás:

A kötetben szereplő várak: Bajmóc, Beckó, Budetin, Csejte, Detrekő, Déva, Diósgyőr, Divény, Fogaras, Fraknó, Késmárk, Kőhalom, Korlátkő, Krasznahorka, Küküllő, Léka, Likavka, Munkács, Murány, Oroszlánkő, Sebes, Simontornya, Sirok, Somlyó, Sümeg, Szalónak, Szelindek, Szepesvár, Szerdahely, Szigliget, Szklabinya,Sztrecsény, Sztrecsnó, Törcsvár, Torockó, Trencsén, Vajdahunyad, Zólyom, Zsolnalitva

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2008
Molnár Sándor:
A festészet tanítása
290 p. : ill. ; 30cm
ISBN 978 963 9656 94 9
2008
Marosi Ernő - Beke László - Hantos Károly et al.:
Művészet mint kutatás
Kürti Emese

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány szervezésében 2006. november 24-én tartott tudományos konferencia előadásai

ISBN13: 9789637165375

Hosszú leírás:

A 20. századi művészet egyik alapvető újdonsága az experimentalizmus, a kísérlet (újra)bevezetése a művészeti gyakorlatba, amely több évtizede ismételten visszatérő diskurzus tárgyává teszi tudomány és művészet viszonyát, a tudományos és művészi megismerés, alkotás, gyakorlat lehetséges kapcsolatainak, a hasonlóságoknak és különbségeknek a vizsgálatát. A kutatás, fejlesztés, valamint az innováció az elmúlt két évtized fejleményei nyomán vált művészeti kontextusban fontos és egyre hangsúlyosabban előkerülő, interdiszciplináris területté, amely érvényes leírását nyújthatja az elektronikus, digitális, kommunikációs, interaktív eszközöket és technikákat alkalmazó művészeti projektek jelentős csoportjának. Joggal merülhet fel általánosabb kérdésként is, mit jelent a művészet mint kutatás? Kizárólag tudományos kiváltság-e a kutatás és fejlesztés, vagy értelmezhető a művészet területén is? Ha igen, melyek a jellegzetességei, hogyan közelíthető meg a művészeti gyakorlat, elméleti, illetve történeti szempontok alapján?

Tartalomjegyzék:

1. Marosi Ernő: A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2. Beke László: Konstruktőrök és fejlesztők a művészetben és a tudományban 3. Hantos Károly: Kutatásmódszertani relációk a művészeti és tudományos tevékenységben 4. KissPál Szabolcs: Technodeterminizmus és a művészeti képzelet 5. Horányi Attila: Művészet és kutatás - minták és minthák 6. Csurgai Ferenc: Új törekvések új anyaggal 7. Kicsiny Balázs: Köztes idő - köztes tér 8. Pléh Csaba: A művészeti változás pszichológiai megközelítései 9. Varga Tünde: Tudományos? Fantasztikus? 10.Kékesi Zoltán: Hard és soft 11. Szegedy-Maszák Mihály: A művészetek tudományközi kutatása 12. Kőnig Frigyes: Tudomány, vizuális megjelenítés, művészi alkotás 13. Vidnyánszky Zoltán: Látáskutatás 14. Peternák Miklós: Valami dereng 15. Szegedy-Maszák Zoltán: Művészet mint kutatás: experimentalizmus a médiaművészetben

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2007
100 grafika - 100 kortárs kézőművész
Somorjai Kiss Tibor
2007
Nagy Ildikó, Körösényi Tamás::
Vigh Tamás kiállítása

Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 2007. március 20-április 21.
Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 9.
71 p.: ill., ff.; 24 cm

2007
Megmentett műkincsek 2007
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2007
B. Majkó Katalin:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása
2007
Parthenon-fríz Terem, 2005. november 22 - 2006. június 1.
Nemes Péter

Kiállítások a Parthenon-fríz Teremben, 2005. november 22 - 2006. június 1. között.

2006
Sturcz János:
A heroikus ego lebontása

ISBN: 9637165274

Sturcz János könyve a művész testének jelentésváltozásait, a magyarországi testművészet paradigmaváltását, a posztmodern test-kép hazai kialakulását, recepcióját követi nyomon. A kilencvenes évek magyar művészetében a művész testének korábbi, romantikus, öndestruktív és heroikus felfogásával szemben egy játékosabb, szerepeit szabadon váltogató, nyitott identitást mutató testkép jelent meg. A szerző olyan jelenségek vizsgálatára koncentrál, amelyek ugyan párhuzamut mutatnak a nemzetközi művészeti élet fejleményeivel, de a hazai közegben új jelentéseket hordoznak. Minthogy a művek jelentős része a kilencvenes évek második feléből való, összefoglaló elemzésükre most első ízben kerül sor. Párhuzamosan előbukkantak olyan korábbi alkotások is, amelyek vagy elfelejtődtek, vagy ha ismertek is voltak, az avantgárd és a modernista /formalista szemléletű művészettörténet-írában marginalizálódtak, de a kitágított nézőpont által új megvilágítást nyertek. A gazdagon ilusztrált kötet amerikai és európai párhuzamok segítségével tárgyalja a hazai műveket, s a nemzetközi szakirodalomban használt testkategóriák (például festő, gesztikuláló, rituális, lázadó, identitást hordozó, hiányzó, töredékes, protézissel kiegészített testek) mentén csoportosítja és értelmezi a hazai képzőművészet legfrissebb produktumait.

2006
Sturcz János:
The Deconstruction of the Heroic Ego
ISBN: 963 7165 274
In his book, Janos Sturcz is following the changes of the meaning of the artist’s body, the shift of paradigm in Hungarian body art, as well as the formation and reception of postmodern body image. In the nineties, as opposed to the earlier romantic, self-destructive and heroic attitude to the artist’s body, another, more playful, freer and more open attitude to the body has appeared. The author focuses on special phenomena that are analogous with those of the international art scene, but have special meanings in the Hungarian context. Most of the discussed art works are dated in the nineties and are considered here for the first time. Also, many art works are dated to earlier times. However at the time of their creation they remained hidden or unknown; if they were known they were pushed to the background, or marginalized by the dominant art historical attitude based on formalist, modernist and avant-garde concepts. These works are discussed from a wider perspective and are seen nowadays in a new light.
The richly illustrated volume discusses Hungarian works of art with the help of international analogies, and the latest products of Hungarian art are analyzed along the categories of the international discourse of body art (gesturing, ritual, rebelling, identity-loaded, fragmented, prosthetic).
 
2006
Megmentett műkincsek 2006
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2006
Csanádi Judit:
Magyar Képzőművészeti Egyetem : Látványtervező Tanszék = Hungarian University of Fine Arts : Department of Scenography = Université Hongroise de Beaux arts : Département de scénographie
Csőke Judit
2006
Kékesi Zoltán, Peternák Miklós:
Kép-írás-művészet

Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról

ISBN13: 9789639605145

Rövid leírás:

Jelen tanulmánykötet azoknak az előadásoknak tartalmazza tanulmánnyá bővített változatát, amelyek egy készülő, új magyar irodalomtörténeti kézikönyv előkészítéseként megrendezett, a 19–20. századi magyar irodalom és képzőművészet kapcsolattörténetét feltáró tudományos konferencián hangzottak el. Az irodalom és a társművészetek összehasonlító vizsgálatára szakosodott komparatisztika nem tartozik azon tudományterületek közé, amelyek az utóbbi időben vezető szerepet játszottak az irodalomtudomány megújulásában, s az új módszertani törekvések nem kedveztek az ilyen típusú vizsgálódásoknak. Jelen kötet tanulmányai egyszerre tanúskodnak a komparatisztika „avíttságáról” és megújulásának lehetőségéről, hiszen jórészt a hagyományos komparatisztikai kérdezésmódok megkerülésével igyekeznek termékeny szempontokat találni a művészetközi jelenségek és összefüggések értelmezéséhez. Többek között a képzőművészeti alkotások retorikai elemzésén keresztül, a médiaelmélet és a visual studies felismerései mentén, a női (perem)műfajok feminista szempontú felértékelése felől, valamint az intermediális, kép és nyelv összjátékára építő irodalmi és képzőművészeti alkotásmódok elemzésével. Az irodalom és a társművészetek történeti összefüggéseit vizsgáló kutatások fellendülése pedig már csak azért is üdvözlendő volna, mert ez a terület (egyik) termékeny terepe lehetne akár a hagyományos diszciplináris módszertanok kultúratudományi szempontú „újrafogalmazásának” is.

Tartalomjegyzék:

1. Avantgárd kvarkok : Erdély Miklós: Három kvarkot Marke királynak / Hornyik Sándor. - 2. Symposion a Hallgatás asztala körül : kép és szöveg megnyíló terei az Új Symposionban / Dánél Mónika. - 3. A magyar irodalom és képzőművészet néhány kapcsolódási pontja : 1965-1974 / Dékei Krisztina. - 4. Médiatörténeti és művészeti motívumok a magyar irodalomban : az irodalom mint a médiaarcheológia forrása / Peternák Miklós. - 5. A történelem (meg)jelenítése : tömegmédia és reprezentáció / Varga Tünde. - 6. A tű és a toll : Lesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya / Zsadányi Edit. - 7. Képvers versus szabad vers : Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek / Sz Molnár Szilvia. - 8. Térstációk : nyolcvan éve jelent meg a bécsi Ma című folyóirat színházi és zenei különszáma / Nemes Rita. - 9. A művészetek "médiaharca" 1927 körül / Kékesi Zoltán.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2006
Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola
B. Majkó Katalin, Nagy Ildikó
2006
Josef Albers:
Színek kölcsönhatása
Borus Judit

A látás didaktikai alapjai

Fordító: Maurer Dóra

ISBN13: 9789637165351

Tartalomjegyzék:

I. Színemlékezet-vizuális emlékezet 11 II. Színolvasás és színösszefüggések 12 III. Miért használunk színes papírokat por-vagy tubusfesték helyett 14 IV. Egy színnek sok arca van- a színek viszonylagosságáról 16 V. Világosabb és/vagy sötétebb - a fény intenzitása, világosság 20 Szürke fokozatok - új megfogalmazásban 23 Színtintenzitás - világosság 24 VI. Egyetlen szín kettőnek látszik - egy szín a szomszéd háttérszínnel azonosnak látszik 26 VII. Két különböző szín azonosnak látszik - a szín szubsztrakciója 28 VIII. Mitől van színcsalódás? - Utóképek, szimultán kontraszt 30 IX. Színkeverések papírral - az átlátszóság illúziója 32 X. Tényleges színkeverések - additív és szubtraktív 35 XI. Transzparencia és térillúzió. Színhatárok és plasztikus hatás 37 XII. Optikai színkeverés - felülvizsgált szimultán kontraszt 41 XIII. A Bezold-hatás 41 XIV. Színintervallumok és transzformáció 42 XV. Középszín-keverés még egyszer - szín-áthatással 45 XVI. Színösszeállítás - harmónia, mennyiség 47 XVII. Színhártya és térfogat-szín - két természetes hatás 53 XVIII. Szabadgyakorlatok - a képzelet kihívása 55 Csíkok - korlátozott kombinációk 56 Tanulmányok őszi falvelekkel - egy amerikai találmány 59 XIX. A mesterek - színhangszerelés 60 XX. A Weber-Fechner- törvény - a keverés mértéke 62 Paul Klee egy akvarellje 67 XXI. A színhőmérsékletről és a száraz, valamint a nedves színről 68 XXII. Vibráló színhatárok és felerősített körvonalak 71 XXIII. Azonos fényérték - a határvonalak eltűnése 72 XXIV. Színelméletek és színrendszerek 75 XXV. A színtanításról - néhány színfogalom 78 Szakkifejezések magyarázata 80 Variánsok kontra sokféleség (Variants versus variety) XXVI. Bibliográfia helyett - első munkatársaim 84 Mintalapok és magyarázatok 85 Előszó helyett, Dietrich Mahlow interjúja Albersszel a német kiadásból 157 Josef Albersről, a fordító utószava 163 Jegyzetek 167

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2006
Hannes Böhringer:
Szinte semmi
Tillmann J.A.

Életművészet és más művészetek

Fordító: Nádori Lídia, Tillmann J.A.

ISBN13: 9789635066377

Rövid leírás:

Hannes Böhringer a kortárs német filozófia egyik fontos képviselője. Hazájában a művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének számít, de tanított az Egyesült Államokban és Párizsban is. Magyarul megjelent könyvei és számos esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert, írásai rendszeresen olvashatók a művészeti és irodalmi, valamint építészeti lapokban. Ez a könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Tanulmányaiban a világ mai kultúrájában meghatározó szerepet játszó művészeti fejleményeket elemzi rendkívül világosan és érzékletesen. Szokatlan összefüggéseket feltáró gondolkodása a jelen szellemi folyamatait érthetően és áttekinthetően mutatja be.

Tartalomjegyzék:

Gondolatok filozófia és művészet viszonyáról -- Semmi különös : a fluxusról -- A vortexről -- Szinte semmi -- A western mint civilvallás -- Életművészet -- Filozófia a művészeti főiskolán -- Egyszerűvé válni -- Lenin diszkontba megy -- A nadrágzseb -- Életművészet, újra a szemlén -- Filozófia nyílt mezőn (Beszélgetés)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2006
Jovánovics György, Passuth Krisztina:
Pátkai Ervin
Cserba Júlia, Körösényi Tamás

Pátkai Ervin kiállítása: Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2006. március 20.- április 22.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 8.

114 p.: ill., színes; 24 cm

 

2006
Kiss József Mihály:
A Magyar Képzőművészeti Főiskola Rektori Hivatalának iratai : 1871-1949 : segédlet

ISBN 963-7165-33-9

72 p. ; 21 cm

2006
Kőnig Frigyes:
Megzavart összhang

ISBN: 9639214744

1978-ban kezdődött. Képzőművészeti Főiskolás koromban, mint sokak előttem és utánam, meglátogattam néhány évfolyamtársammal a Semmelweis Egyetem Múzeumát anatómiai ismereteim gyarapítása céljából. Az első alkalom nagyon megrázó volt. Csontvázakat már korábban is tanulmányoztam különböző orvosi könyvek ábráit is nézegettem, a vitrinekben bemutatott, folyadékkal teli búrákban tárolt, vagy mumifikált emberi maradványok látványa azonban felkavart. A távozási kényszert és a félelmet leküzdve lassan
megbarátkoztam az elém táruló, akkor hihetetlennek tűnő dolgokkal. A monstrumokról, szörnyekről szerzett felszínes ismereteim, amelyek addig irodalmi alapokon nyugodtak ekkor megváltoztak. A valódi torzlények vizsgálatakor azok sajátos felépítése, illetve rendhagyó rendszere kötötte le érdeklődésemet. Próbáltam megérteni, vajon miféle logika
szerint rendeződött különös alkatuk. ...

... Azt tapasztaltam, hogy minden kor érzékenyen reagált a torz szerveződésekre, amelyeket a teremtés furcsa játékának, vagy selejtnek tartottak. Gyakran előfordult a "csodalények" vásári mulatságként való szerepeltetése. ...

... Az emberiség egyszer hitte az egzotikus történeteket, máskor csak önmagát gúnyolta vagy szórakoztatta velük és sokszor a valóság nem talált hitelre. Félelemmel fogadta a szokatlan dolgokat, de lassan a természettudományok nyújtotta ismeretekkel nézett a jelenségek elé. A huszadik században a monstrumok megjelenési területe áttevődött a science fiction és az UFO kultúra világába. A torzfejlődés okairól már sokat feltárt a tudomány, lehetnek ezek betegségek, vírusok, fizikai károsodások, kémiai anyagok, vagy mint a közelmúlt csernobili tragédiája mutatta, sugárzó anyagok is. Az új módszerek alkalmazása és a probléma kutatása biztosíték a számunkra, hogy ez a jelenség is világosan áll majd előttünk és eredményeként csökkenni fog a torzszülések száma.

Kőnig Frigyes

2005
L.Menyhért László:
A vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban

Budapest, 2001. Magyar Képzőművészeti Egyetem kiadása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe.
A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén.
A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így ez a vázlatos összeállítás egy átfogó kutatás kiindulópontját is jelentette.
(Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

2005
Megmentett műkincsek 2005

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus.

2005
Lázár Eszter - Kőnig Frigyes:
Giovanni Battista Piranesi

Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának grafikai gyűjteményéből, valamint hallgatói reflexiók Piranesi műveire

Fordító: Rudnay Zsófia

ISBN13: 9789637165290

Tartalomjegyzék:

Blakóné Majkó Katalin - Kőnig Frigyes: Bevezetés 5 Blaskóné Katalin Majkó - Frigyes Kőnig: Introduction 7 Tillmann J.A.: Ahogy a Városon áttűnik a birodalmi távlat. Piranesi-jegyzetek 9 Tillmann J.A.: As the Imperial Perspective Shines through the City. Piranesi notes 13 Bán András: Képernyőminőség 17 András Bán: Screen Quality 21 Giovanni Battista Piranesi legfontosabb életrajzi adatai 25 A brief biography of Giovanni Battista Piranesi 26 Válogatás a kiállításon szereplő metszetekből 27 Hallgatói munkák 59 Kiállító hallgatók listája 79

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2005
Kovács Attila:
Az átalakuló plasztikusság...Művészet és matematika...Alapelvek és következtetések...1967-2005

 

ISBN 963 7165 30 4

2005
Hetey Katalin
Körösényi Tamás

Hetey Katalin kiállítása, Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2005. március 22 - április 20.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 7.

70 p.: ill., színes; 24 cm

 

2005
Tihany'97

Video dok

2004
Diploma 2004

2004-es Diploma kiállítás.
Kiállítási katalógus.

2004
DLA 2004
Zsilinszky Zsófia

CD-ROM

2004
Révész Emese- Gosztola Annamária- Forrai Kornélia et al. :
Eredeti másolat
Révész Emese

Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után

ISBN13: 9789637165238

Hosszú leírás:

"A másolat napjainkig olyan bélyeg egy mûalkotáson, amely kirekeszti azt az eredeti mûvek ragyogó fénykörén, raktárak félhomályos zugaiba számûzve a kétes státusú kópiát. Mivel éppúgy nélkülözi az eredetiség tiszteletet parancsoló auráját, mint a hamisítvány borzongató izgalmát, létezése zavaró, mitöbb, nyugtalanító. Az önéletrajzok és visszaemlékezések mélyen hallgatnak róla, s a mûvészmonográfiák szerzôi is többnyire szégyenlôsen siklanak el fölötte. Éppen ezért érdemel különös figyelmet egy olyan életmû, amely másolatokban teljesedett ki, hiszen az utókor elismerését Balló Ede nem saját munkáival, hanem mûvészi másolataival szerezte meg. Reneszánsz és barokk klasszikus nagymesterek remekmûvei után készült kópiát 1899-tôl haláláig több alkalommal is bemutatta a nagyközönségnek. Tárlatainak a korszak elismert galériái és múzeumai adtak helyet: 1899-ben a Magyar Tudományos Akadémia épületében az Országos Képtár, 1908-ban a Nemzeti Szalon, 1924-ben az Ernst Múzeum, 1928-tól több alkalommal a Szépmûvészeti Múzeum, 1932-ben a Mûcsarnok. E nagy ívû sorozat betetôzéseként két esztendôvel halála elôtt, 1934-ben a magyar államnak ajándékozott mintegy száz mûvébôl a Szépmûvészeti Múzeumban megnyílt másolatainak önálló és állandó kiállítása. Kópiái ennek köszönhetôen a múzeumi értékû mûtárgy rangjára emelkedtek.

Balló újrafelfedezése egybeesett a téma iránt megélénkült nemzetközi érdeklôdéssel. Az eredeti–másolat kérdésköre a háború után a neoavantgárd expanzív törekvéseivel párhuzamosan került a tudományos kutatás látókörébe. A modern fogyasztói társadalom képi tömegtermelésére reflektáló pop art irányzatok hátterében a hatvanas-hetvenes években sorra nyíltak a témát elemzô kiállítások. A posztmodern fokozott történeti érzékenysége új lökést adott e folyamatnak, aminek köszönhetôen a tárgykör napjaink egyik legtermékenyebb és legizgalmasabb kutatási területévé vált. E vizsgálódásoknak köszönhetôen ma már nyilvánvaló, hogy a másolás közel sem a képzômûvészetek periférikus jelensége, hanem olyan széles körû tevékenység, amely minden korban a mûvészi praxis szerves része volt. Tágabb értelemben – amint arra Georg Kubler immár klasszikussá vált tanulmányában rámutatott – a másolás, az ismétlés mindennapjainkban összehasonlíthatatlanul sûrûbben elôforduló kulturális gyakorlat, mint az újítás. A múlt átlátható „mintázatát” éppen az állandóságot biztosító konvenció teremti meg. Hogy a másolás nem feltétlenül az invenció hiányának jele, azt a másolatokat, variánsokat, átiratokat készítô mûvészek impozáns névsora is bizonyítja, köztük olyan újító, stílusteremtô klasszikusokkal, mint Tiziano, Rubens, Tintoretto, Poussin, Greco, Delacroix, Géricault avagy a modernizmus úttörôinek körébôl Manet, Degas, Cézanne, Matisse és Picasso.

Balló másolatait nem kizárólag önértékük teszi különösen fontossá a mai mûvészettörténeti kutatás számára, hanem az a tény, hogy esetükben kivételesen gazdag tárgyi és írásos forrásanyag áll az utókor rendelkezésére. Annak ellenére, hogy a források gyakorta utalnak 19. századi alkotóink másolataira, ezek többsége megsemmisült, szétszóródott vagy azonosításuk mára már lehetetlenné vált. Balló gondos végrendeletének és nagylelkû adományának köszönhetôen azonban másolatainak páratlanul teljes kollekciója maradt ránk. Datálásuk, születési körülményeik és utóéletük vizsgálatát az alkotó feljegyzései segítik. Balló saját másolatait kísérô kommentárjai, illetve Ybl Ervin által közölt naplója és levelei segítségével, utólag nagy pontossággal rekonstruálhatóak a szerzô eredeti intenciói is. A mûvek egykorú nyilvános bemutatóinak köszönhetô élénk sajtóvisszhang nyomán nyomon követhetô a kópiák befogadástörténete is. E források révén világosabb képet alkothatunk arról, hogy az 1880 és 1930 közötti fél évszázadban milyen szerepet töltött be a másolás a mûvészi gyakorlatban, milyen funkciókat töltöttek be a kópiák a késôbbiekben, s hogyan vélekedett e mûvekről a közönség és a mûkritika. Az érvek és ellenérvek, magasztaló dicséretek, ingerült vádaskodások és szarkasztikus bírálatok szövevénye olyan esettanulmány, amely alapvetô adalékot nyújt a másolat koronként változó történeti megítéléséhez." (Részlet Révész Emese "A mûvészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar mûvészetében. Balló Ede kópiái" című tanulmányából)

Tartalomjegyzék:

TARTALOM Révész Emese: A művészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar művészetében
11 Gosztola Annamária: Balló Ede másolatai a Szépművészeti Múzeumban
59 Forrai Kornélia: Balló Ede festéstechnikája
73 Hessky Orsolya: Akvarellmásolatok a XIX. századból
81 Függelék
93 Gosztola Annamária - Papp Katalin - Révész Emese: Balló Ede (1859-1936).Életrajzi kronológia
95 Papp Katalin - Révész Emese: Válogatás Balló Ede írásaiból
98 Válogatás Balló Ede nyomtatásban megjelent írásaiból
106 Balló Ede írásai
111 Adattár
113 Gosztola Annamária - Papp Katalin - Révész Emese: Balló Ede művészi másolatainak katalógusa
113 Révész Emese: Balló Ede művészi másolatkiállításai
133 Révész Emese: Az I. számú Mesteriskola másolatgyűjteményének rekonstrukciója
137 A kiállított művek jegyzéke
138 Rövidítésjegyzék
146 Névmutató

 

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2004
Lossonczy Tamás

19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7165-26-6

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Epreskert, Parthenon-fríz Terem 2004. május 17-29.
A kiállítás kurátora Körösényi Tamás

2004
Megmentett műkincsek 2004
Kovács Petronella
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2004
Juraj Meliš

15 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963 7165 25 8

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Barcsay-terem, 2004. január 10-február 4.
bevezető: Beke László

2004
Tillmann J.A.:
Merőleges elmozdulások

Utak a mai művészetben

ISBN13: 9789639487567

Rövid leírás:

"Észlelésünk átrendeződése követi a világ átrendeződését. Antennáink evolúciója évezredek óta erre állt rá. Ma a művészet olyan vonatkozásokat tár fel, amilyenek korábban egyáltalán nem látszottak, vagy egészen másként mutatkoztak. Ezért nem stílusok és technikák, műfajok és irányzatok változásáról, hanem elsősorban az észlelés mintázatainak átalakulásáról tudósít."

Tartalomjegyzék:

I. Az észlelés eltolódása Az észlelés eltolódása (9) Más világokra szegezett szemünk (A Hubble kozmosz-képei) (12) A mûvészet ezer és tízezer éves távlatai között (15) 'A fecskemadár beült a taktorba' avagy a gyerekmûvészet (31) A kényszeres új kultúráját követõen avagy A telítettségbõl eredõ ürességen túl (34) II. A tárlók átalakítása Barna Róbert kollázsai (49) Szenes Zsuzsa pasziánsza (51) John Cage Europerája (53) Arnold Dreyblatt operája (Who Is Who In Central & East Europe 1933) (55) Klaus Modick (kép-)regénye (A Karolinák szürkesége) (60) A tévébe tekintô totemtôl az Akasztóig (Forgács Péter munkái) (63) III. Merõleges mûveletek Egy szivárlány színtartománya (Laurie Anderson) (71) Erdély Miklós és A kalcedoni zsinat (79) Derek Jarman kertjei (91) Színterek vándora (Kelényi Béla útjai) (98) Merõleges mûveletek: A performansz rövid történetérôl és hosszú hagyományáról (100) IV. Kartéziánus bazilikák között A háló kapuja és a kommunikáció alakja (117) Kartéziánus bazilikák között (122) Esztéticizmus (127) 'Üzlet társak, ügy felek' (Gerhes Gábor)(130) Vágyképvilág (Bakos,Lakner és Wéber Vágy-sorozata)(134) A szélek észlelése (138) Milyen lehetne? (141)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2004
Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa
Lázár Eszter

Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa

2003
Megmentett műkincsek 2003

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus.

2003
MKE DLA 01. I.k.
Sólymos Sándor

A Magyar képzőművészeti Egyetem doktoriskolája az 1999/2000-es tanévben kezdte meg működését. A doktorképzés keretei közt - művészeti felső - oktatási intézményről lévén szó - a Doctor of Liberal Arts (DLA) cím megszerzését célozhatják meg a doktojelöltek (a doktoranduszok)

I. kötet tartalma:

 • Beke László:  Bevezetés a művészetbe
 • Daubner Katalin:  A művészetek és a piac kapcsolata
 • Gáspár Csaba László:  A gondolkodás zarándoklata. Mit tehet a művész a Világért?
 • Hantos Károly:  A tudásátadás helye az információs társadalom kontextusában
 • Peternák Miklós:  Médium-archeológia I. A technikai médiumok történte. Médium-archeológia II. Átmeneti műformák: A videó helye a fotografikus és a digitális mozgókép között
 • Szőnyi István:  A vandalizmus a modern művészetben és a jogban
 • Tillmann József Attila:  A megalit, avagy a nagy attraktor. A megnyitás művészete
 • Veres Zoltán:  Akinek nyelve van, annak világa van

I.-II. köt ISSN 1589 5238

2003
MKE DLA 02. II.k.
Sólymos Sándor

Az előadások között akadtak kifejezetten szaktudományos természetűek és akadtak a határterületek mozgó, nehezen definiálható - interdiszciplinális, ha nem hangoznék túlságosan fellegzősen, lehetne azt mondani civilizációelméleti, kultór-fenomenológiai, kultúrális antropológiai ill. a "vizuális antropológia" tárgyába tartozó - előadások is.

II. kötet tartalma:

Sólymos Sándor:

 • Az önazonosság-probléma mint a "haladás motorja"
 • Az Európai típusú civilizáció egymást követő generációi
 • A posztmodern manierizmus
 • Az építészettörténet vége és az utolsó építész
 • Káosz és rend
 • A szent és a profán szimbolikája az építészetben
 • Keretes szerkezet

I.-II. köt ISSN 1589 5238

2003
Szilárdfy Zoltán:
Ikonográfia-kultusztörténet

Képes tanulmányok

ISBN13: 9789635065011

Rövid leírás:

A szerző válogatott tanulmányainak számos képpel illusztrált kötete a barokk évszázadok művészeti emlékeinek keresztény ikonográfiáját mutatja be. A különleges, valamint a magyar vonatkozású témák mellett szól a XVII–XVIII. századi szenttiszteletről, a liturgia- és ünneptörténetről. A tanulmányokban új irodalmi, néprajzi és művelődéstörténeti adatok sora található.

Tartalomjegyzék:

Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon -- Szűz Mária sajátos ikonográfiái típusa a barokk-rokokó művészetben: a Győztes Immaculata és a Jó pásztornő -- Sponsa Spiritus Sancti - Mária, a Szentlélek jegyese -- A legrégibb magyar Mária-ábrázolás, az Orans Mária típusa : a Mennybemenetel-ikontól a Mennybevitel-kompozíciókig -- A gyermek Jézus a kínzóeszközökkel -- A böjtölésben kiéhezett Jézus felszolgáló angyalok körében -- Krisztus titkos szenvedéseinek ikonográfiája -- Krisztus, a bibliai bűnösök barátja és a megtérők menedéke : egy páratlan váci festmény ikonográfiája -- Messiási jövendölések barokk kori kisgrafikákon -- A Krisztus-arc mint palládium, Mária-típusok mint lelki védőpajzsok -- A kegyképek Bálint Sándor szemével -- A szeged-alsóvárosi templom Purgatóriumról elnevezett Szent Vér-oltárának ikonográfiája -- Lignum crucis - Arbor vitae : a szegedi Pietá-oltár ikonográfiája -- A Havi Boldogasszony-kegykép ikonográfiájához -- Szó és kép : archaikus népi imádságok ikonográfiái párhuzama -- A pálos rend két kegyképe : a Czȩstochowai és Sasvári Boldogasszony -- A máriapócsi kegykép ikonográfiájához -- Az ercsi kegykép és látkép egy régi kisnyomtatványon -- A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiájához -- Budavár Köpenyes Madonnája -- A török háborúk emléke barokk szentképeken -- A tatai kapucinusok Szent Imre-oltárképének ikonográfiája -- A budai klarisszák meditációs oltárképei -- Antiochiai Szent Ignác ikonográfiái típusa Sellyéi Nagy Ignác sárkeresztúri főoltárképén : képszerkesztés, mintakép, vándormotívumok a dunántúli késő barokk festészetben -- A székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgyai a XVIII. században -- A királyhelmeci főoltárkép -- Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében : a Mária lactans, a Segítő Boldogasszony, Szent Sebestyén, Rókus és Rozália együttes ábrázolásával -- Palermói Szent Rozália ikonográfiájához -- Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában -- Jellegzetes típusok Páduai Szent Antal barokk kori ikonográfiájában -- Szent Borbála kultuszához és ikonográfiájához -- Szent István király fölajánlásának attribútumai -- Szent Gellért barokk ikonográfiája metszetek tükrében -- Lengyel-magyar szentek : genealógia és ikonográfia -- Magyar vonatkozások Borromei Szent Károly kultuszában és ikonográfiájában -- Kalazanci Szent József a barokk évszázadok rézmetszetein -- Néri Szent Fülöp óbudai emlékműve egy Binder-metszeten a Zichy-kastély legkorábbi ábrázolásával -- Liturgia és kompozíció -- A kettős kereszt mint heraldikai motívum az INRI-kultusz megközelítésében -- Sajátos témák a Jézus Társaság barokk művészetében -- Szilassy János gödöllői úrmutatójának értelmezése -- A rózsa mint legszentebb virágszimbólum -- Misztikus óramű egy ritka rézmetszeten.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2003
Wurm, Erwin:
Videomunkák

ISBN SZÁM 963 7165 18 5 (fűzött)

2002
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig
Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból.

ISBN13: 9789637165191

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2002
Restaurátor : Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet
Görbe Katalin

Fényképezte Dienes Judit. A katalógust tervezte Lelkes László.

ISBN 963 00 9812 1

2002
Kemény Zoltán:
Út a fémreliefekhez

A magyar szobrászat modern hagyománya c. sorozat, ISSN 1419-113X: 6.
94 p.: ill., részben színes; 24 cm 

2002
Diploma 2002
Lázár Eszter

Katalógus: 2002-es Diploma kiállítás

2002
Conservation : Hungarian Academy of Fine Arts Institute of Conservation
Görbe Katalin

Photography Judit Dienes. Graphic design László Lelkes.

ISBN 963 00 9813 X

2002
Megmentett műkincsek 2002
Kovács Petronella, Földessy Péter
Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

 
2002
Halász László-Hantos Károly-Faa Balázs:
Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

ISBN13: 9789635064502

Az MTA Pszichológiai Kutatóintézete és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködésében folytatott többéves kutatás eredményeit összefoglaló munkában a szerzők egy igen aktuális témát, a CD-ROM-ok interaktív használatának művészeti, különösképpen képzőművészeti oktatási vonatkozásait tárták fel empirikus adatok segítségével egy interaktív CD-ROM-mal levezetett kísérletsorozat keretében.

Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés (7), 2. A vizsgálat általános jellemzése (15), 2.1 A vizsgálati anyag rövid leírása (16) 2.2 A vizsgálat számítástechnikai háttere (19) 2.3 A vizsgálati minta (22) 2.4 A vizsgálat lefolytatása (23) 2.5 Hipotézisek (24) 3. Eredmények (25), 3.1 Interaktív multimédia-program első blokk (25) 3.2 A hatásvizsgálat alaphelyzetet rögzítő adatai és viszonyuk az interaktív multimédia-program első blokkjához (38) 3.3. A hatásvizsgálat interaktív multimédia-program első blokkját nyomban követő adatai és viszonyuk az alaphelyzethez (51) 3.4 Összegzés (57) 3.5 Interaktív multimédia-program második blokk (61) 3.6 A hatásvizsgálat záró egysége (98) 3.7 Összegzés (105) 4. Válaszok és kérdések (109)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2002
A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban
Csizmadia Zoltán, Szőnyi István

bevezető Döbrentei Kornél
ISBN 963 7165 14 2

2001
Erasmus program : Magyar Képzőművészeti Egyetem
Szabó Tünde, Hódi Rezső

Hallgatói katalógus 1999-2001

2001
Kiss József Mihály:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Dokumentumok a képzőművészeti felsőoktatás történetéből : 1875-1949.

ISBN SZÁM 963 716516 9 (fűzött)

2001
Malice et Danube
Rita Román

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítása a marselle-i Képzőművészeti Egyetemen.
Kiállításai katalógus.

2001
Diploma 2001
Lázár Eszter

Katalógus

2001
Diploma 2001

CD-ROM

2001
Diploma : tervezőgrafika

a kiadványt tervezte Varró Lívia

2001
Mustica

Angelo Bucarelli és Beke Zsófia bevezetésével

2001
Képgrafika tanszék : Magyar Képzőművészeti Egyetem

ISBN 963 7165 13 4

2001
Magyar festők szobrai
Körösényi Tamás

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem, 2001. április 26 - május 11.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 5.

47 p.: ill.; 24 cm

 

 

2001
Egyszer volt fényképek

Válogatás a Magyar Képzőművéseti Egyetem Könyvtára fotógyűjteményéből.
Kiállítási katalógus.

2000
Diploma 2000

CD-ROM

2000
Tervezőgrafikus diploma
Murakeözy Gabriella

Murakeözy Gabriella, Hódi Rezső, Győri Judit, Barsi Szilvia, Csatlós Barbara, Porkoláb Károly, Kósa Dániel

2000
Barcsay Jenő:
Munkám, sorsom, emlékeim

ISBN13: 9789637165115

Hosszú leírás:

Festő, grafikus, Kossuth-díjas (1854), érdemes művész (1964), kiváló művész (1969). Erdélyi fejedelmi család leszármazottja. 1919-ben jött Budapestre, s beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1924-ben végzett. Mesterei Vaszary János és Rudnay Gyula voltak. Az 1926-os év nyarát Makón és Hódmezővásárhelyen töltötte, itt ébredt rá először a tájban rejlő konstruktív szerkezeti erőkre. 1926 őszétől egyéves ösztöndíjjal Párizsba utazott. Itt elementáris erővel hatott rá Cézanne festészete, amely egy életen át bűvöletében tartotta. 1927-ben Itáliában járt, ahol a quatrocento festészet embereszménye, a testek tömegének ábrázolási módja hatott rá. 1929 tavaszán Szentendrére látogatott, ahova később vissza-visszatért, majd itt telepedett le. 1929-30-ban ismét Párizsban dolgozott, ösztöndíjjal. Ekkor a kubizmus által hirdetett képalkotási törvényeket sajátította el. 1931-től 1945-ig a Fővárosi Iparostanonc iskolában, 1945-től nyugdíjazásáig a Képzőművészeti Főiskolán tanított.

Ez utóbbi helyen a modern magyar művészet valamennyi alkotóját tanította alakrajzra; sokukra életre szóló, elementáris hatást gyakorolt. Egyénisége tanítványai körében fogalommá vált. Korai műveit komor, drámai erő, mély fény-árnyék hatások jellemzik. 1926-ban impresszionisztikus jellegű műveket festett. Párizsi útja után vált a szerkezet alapvető képformáló erővé művein. Itáliai tanulmányútja hatásaként az embereket pszichikai gesztusok nélkül, statikusan, kiegyensúlyozott pózokban ábrázolta. 1929-től a főként Szentendréről és a környező tájról készített művein alakította ki sajátos stílusát, mely a konstruktivizmus egyfajta magyar változata. Lényegretörő szemléletét a szerkezeti vonalak hangsúlyozása, a tér és a forma problémáinak következetes kutatása, konstruktivista eleven szerkesztett képi rend jellemzi. Művészetében a geometrikus módon absztrahált kompozíciók, konstruktivista tájképek és figurális ábrázolások egymást áthatva, egymással párhuzamosan jelennek meg. Festészete mellett igen jelentős egész pályáját végigkísérő murális munkássága és grafikai tevékenysége is. A magyar konstruktív-geometrikus művészet legjelentősebb egyénisége, akinek a kortársakra és a következő nemzedékre gyakorolt hatása szinte felmérhetetlen.

https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/b/barcsay/

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2000
Intermédia katalógus
1999
Typloma :Tervezőgrafikus hallgatók diplomakatalógusa

Marcell Tamás, Simon József, Várszegi György, Pampurik Péter, Kapala Györgyi, Juhász Edit, Vizi Balázs, Szabó Ádám

1999
Hungarian Academy of Fine Arts
Eszter Lázár, Endre Mányoki
1999
Passuth Krisztina:
Péri László konstruktivista munkái 1920-1924
Körösényi Tamás

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 4.

95 p.: ill.; 24 cm

1999
Összeállította: Marosi Ernő:
A középkori művészet történetének olvasókönyve
Tamás Zsuzsanna
1998
Ruzsa György:
A régi orosz festészet kapcsolatai A kezdetektől a XVI. század végéig

ISBN13: 9789635061518

Rövid leírás:

Ruzsa György a régi orosz festészet történetét mutatja be a kezdetektől a 16. század végéig. Elemzi a bizánci, a délszláv, az itáliai és a nyugat-európai művészet hatásait és részletesen tárgyalja az orosz fejedelemségek szerteágazó és sokat vitatott kapcsolatait. Az olvasó megismerkedhet a kiemelkedő mesterek művészetével, Feofan Grek, Andrej Rubljov, Gyioniszij falképeivel, ikonjaival és a korszak kevéssé ismert kódexfestészetével is.

Tartalomjegyzék:

Köszönetnyilvánítás 5 Bevezetés 7 Kijev 11 Vlagyimir-Szuzdal 30 Jaroszlavl 36 Tver 41 Novgorod 47 Pszkov 83 Az orosz Észak 94 Moszkva 98 Excursus orosz föld Palladiumáról, a Vlagyimiri Istenanya Ikonról 159 Befejezés 169 A képek jegyzéke 173 Angol nyelvű összefoglaló (Summary) 185

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1998
Jean Baudrillard:
A rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Fordító: Klimó Ágnes, Tímár Katalin

ISBN13: 9789635061198

Rövid leírás:

Jean Baudrillard a posztmodern filozófia képviselője, akit a magyar közönség eddig "A tárgyak rendszere és Amerika" című könyve alapján ismerhetett. Ez a kötete a posztmodern jegyében íródott, s olyan „szélsőséges” témákkal foglakozik – rendkívül olvasmányosan –, mint az AIDS, a számítógépvírusok, a xerox vagy a terrorizmus.

Tartalomjegyzék:

Az orgia után  9 Transzesztétika  18 Transzszexualitás  23 Transzökonómia  28 A szupravezető események  36 Az operatív kifehérítés  42 A Xerox és a Végtelen  47 Profilaxis és virulencia  54 Vonzás és taszítás  64 A terrorizmus tükre  68 De hát hová tűnt a Rossz?  73 Nekrospektív  79 Az energia sorsa  87 Az Elátkozott Rész teorémája  92 A radikális másság  97 Az Azonos pokla  99 A különbség melodrámája  107 A kibékíthetetlenség  119 A radikális egzotizmus  125 A velencei követés  133 A vírusos vendégszeretet  137 Az akaratok elhajlása  139 A Tárgy mint idegen vonzerő  

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1998
Bán András, Beke László:
Fotóelméleti szöveggyűjtemény

Fordító: Jávor Anna, Schulz Katalin, Wessely Anna

ISBN13: 9789638477262

Rövid leírás:

A fontosabb tanulmányok közül néhány már napvilágot látott magyarul önálló kötetben - így Susan Sontagé, Roland Barthes-é, Vilém Flusseré -, de olyan szövegválogatás mindezidáig nem jelent meg, amely eligazítaná az érdeklődő olvasót ezen elméletek izgalmas sokféleségében, az egymással is vitatkozó nézetek között. E szövegeket olvasva nem csupán a fotográfusok különféle törekvései válnak érthetőbbé, hanem az elmúlt évtizedek képzőművészetének számos eseménye is , amely újra és újra a fotóra hivatkozott. A kötet szerzői között ott találhatóak a huszadik századi fotó és képzőművészet olyan klasszikusai, mint Alvin Langdon Coburn, Edward Weston, Tristan Tzara, Alexander Rodcsenko, Salvador Dalí vagy Andy Warhol; az elméleti gondolkodás jelesei közül pedig mások mellett André Malraux, Gisèle Freund, Siegfried Kracauer vagy Victor Burgin. Jelen antológiát mindazoknak ajánljuk, akik jobban, mélyebben akarják érteni a vizualitás XX. századi történetét – s ezen túl, és elsősorban azoknak az egyetemistáknak, főiskolásoknak, a művészeti oktatásban résztvevőknek, akik akár alkotóként, akár tanárként szembetalálják magukat a fotográfia problematikájával. A kötet összeállítói: Beke László művészettörténész, a kortárs képzőművészet egyik legismertebb szakértője és Bán András művészettörténész a vizuális antropológia szakavatott művelője.

Tartalomjegyzék:

1. A fényképezés előtörténete és kezdetei, kölcsönhatásában a festészettel / J. A. Schmoll gen. Eisenwerth. - 2. A fotográfia különleges teljesítményei és stílusalkotó lehetőségei a festészet számára / Otto Stelzer. - 3. Művészet és fotográfia / Aaron Scharf. - 4. Eadweard Muybridge és munkássága / Robert Taft. - 5. A szem nagy műve : Étienne-Jules Marey (1830-1904) / Michel Frizot. - 6. Bragaglia futurista fotódinamizmusa / Caroline Tisdall-Angelo Bozzola 1. A képszerű fotográfia jövője / Alvin Langdon Coburn. - 2. Értelmezés helyett bemutatás : naplóbejegyzések / Edward Weston. - 3. Célok / Albert Renger-Patzsch. - 4. Mechanizmus és kifejezés : a fotográfia lényege és értéke / Franz Roh. - 5. A fényképezés a visszájáról / Tristan Tzara. - 6. Hogyan lát a fotóművész? / Raoul Hausmann-Werner Gräff. - 7. A fotográfia hübrisze / Hermann Beenken. - 8. Nyílt tudatlanság vagy közönséges trükk? / Alexander Rodcsenko. - 9. A fényképezés, a szellem tiszta alkotása / Salvador Dalí. - 10. A fénycsapda / Raoul Ubac. - 11. A fotogramtól az emócióig / Jaromir Funke. - 12. Fotó és művészet - válasz Max Billnek / Karel Teige 1. A képzeletbeli múzeum : részletek / André Malraux. - 2. A fotóamatőrök / Gisèle Freund. - 3. A fotográfia / Siegfried Kracauer. - 4. A fényképezés és a halál / Jean A. Keim. - 5. A fényképezés a hitelesség és a fikció között / Klaus Honnef. - 6. A fényképezés gyakorlata és a művészetelmélet / VictorBurgin. - 7. Szöveg nélkül : dokumentumfotó esztétikájához / Walter Grasskamp. - 8. Tíz tétel a fotóról : előmunkálatok a fotó általános elméletéhez / Leopold Rombach. - 9. Fotógrafizmusok a 20. század művészetében / J. A. Schmoll gen. Eisenwerth. - 10. Társasági kór / Andy Warhol

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1998
Blakóné Majkó Katalin - Borus Judit:
Gruber Béla

Fordító: Nagy Ferenc - Gábor Zsuzsa

ISBN13: 9789637165023

Tartalomjegyzék:

Előszó (Sváby Lajos) 5 Vorwort (Lajos Sváby) 7 Foreword (Lajos Sváby) 9 Gruber Béla festészete (Németh Lajos) 11 Die Malerei Béla Gruber (Lajos Németh) 26 The art of Béla Gruber (Lajos Németh) 40 Élete 57 Képek 59 Kiállítások 90 Irodalom 91 Tartalom 95

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1998
Sugár János:
Mínusz Pátosz

ISBN13: 9789635060139

Rövid leírás:

Ki nevet a végén? A váratlanul megszakadó céltudat számára csak az szolgáltat némi vigaszt, hogy a megszakadás ténye egyszer mindenkinél beköszönt. Valakinek a „végén” persze mindig valaki más „nevet”. Egyszer minden nevető „más”-ból „valaki” lesz, ezt kürtöli világgá a „más”-ok vég nélkülinek remélt nevetésszövedéke; a kórus tagjai cserélődnek, de a nevetés csengő hangja folyamatos marad. Az egyéni végek folyamata megszakítatlan (= örök), más szóval: időtlen.

Tartalomjegyzék:

Mínusz Pátosz Oda(9)Az első kp(11)Ahonnan minden egyfele van(16)A csodaprovokáció
(23)Vessző(27)Hol követtem el a hibát?(29)Az iránytű háttere(34)A jelen kalligrafikus mozgása(39)Az aktuális jel(42)Az önkritikus mennyiség(47)Majdnem semmi - épphogy valami(50)Fortinbras nyelve(54)Saját haza(58)A hamis pénz(61)Aranykorszak(65)Vissza(69)A sorrend pillanata(71)Változatlan állatvilág(75)Az elterjedés stílusa(78)Index(83) Gondolatolvasó A név és a cím(87)A kör és a hajnal(88)10001 botrány(89) Jegyzetek(91)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1998
Megyeri Barna szobrai

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 3.

39 p.: ill.; 24 cm

 

 

1998
Kőnig Frigyes:
Orbis Pictus
Jankovics József

ISBN 963 8477 22 9

Fordító: Melocco Kinga , Karcag Gábor

Orbis Pictus : művészeti téranalízisek = artistic space analysis

Kőnig Frigyes Orbis Pictusa egy szoba tárgyai, fából készült modell-bábuk csoportja, állatcsontvázak, az élővilágban sokhelyütt meglévő, matematikai törvényeknek engedelmeskedő kristály-szerkezetek rajza stb. Így hát - bár a könyv alcímében a Művészeti téranalízisek kifejezés is ott áll - azt is mondhatnák, Kőnig saját világába, saját művészetébe vezeti be az olvasót, az ajtóban álló látogatót nyájasan invitálva a műterem belsejébe. A könyv a gimnáziumok rajzóráin és a főiskolák rajz szakán használatos tankönyv.

Kiadó: Enciklopédia Kiadó  (magyar és angol nyelven)
 

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1997
Marty Ferenc szobrai

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 1997. március 7 - április 5. A kiállítást szervezte Aknai Tamás, Sárkány József és Körösényi Tamás.

ISBN 963 7165 03 7

1997
Cornelius Hebing:
Aranyozás és bronzozás
1997
L.Menyhért László:
Képzőművészeti irányzatok a XX. Század második felében

Budapest, 1996. Urbis Kiadó

ISBN: 963-9291-93-5

A mostani tankönyv -jegyzet előzményét Nyíregyházán jelentették meg 1996-ban, a Tanárképző főiskolák rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatói számára. A szerény kivitelű könyv néhány év alatt elfogyott, jó kritikákat kapott és jó néhány művészeti közép- és felsőoktatási intézményben máig is kötelező szakirodalom.
Ez a tény "kényszerítette" ki az új kiadást, mely tetszetősebb külsőt öltött és tartalmilag is változott.
A tankönyv-jegyzet a XX. Század második felének markáns neoavantgárd irányzatait ismerteti, a célnak megfelelően: rövid, közérthető formában és nyelvezettel. Minden részt kiegészít egy magyar vonatkozású összefoglaló is, könnyítvén az eligazodást.
Az oldalak szélén "emlékeztető" célzatú kis képek sorozata fut, s a bővebb tájékozódást megkönnyítendő szakirodalom jegyzéket is tartalmaz.
A könyvhöz tartozik még egy fogalommagyarázat és egy diagram is, mely a XX. századi irányzatok mozgásait, egymásra hatásait ábrázolja.
(Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

1996
Erdély Miklós:
Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák. Válogatott írások II.

ISBN13: 9789635060191
Kiadó: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Erdély Miklós (1928-1986) válogatott írásainak kötete tartalmazza az összes filmmel kapcsolatos, életében publikált írását (tanulmányokat, kritikákat, elemzéseket), s minden kéziratos és sokszorosított filmtervét, filmnovelláját, melyeknek autentikus kézirata vagy annak tekinthető másolata a hagyatékban fellelhető volt. A kötet felépítése - a bevezető interjút leszámítva -egyetlen szempontot követ: az írásokat keletkezésük időrendjében közli, mert bármely egyéb csoportosítás torzította volna azt az igen sokrétű, gazdag összefüggésrendszert, mely a terjedelmet és műfajt tekintve is igen sokféle szöveget épp az időbeli egymásra-következés mentén áthatja. 

Tartalomjegyzék:

1., Előszó / Peternák Miklós. - 2., Beszélgetés Erdély Miklóssal (1985. 4. 10.) / Ivan Ladislav Galeta. Jegyzetek, dokumentumok -- Varga Anna dicsérete (egész estét betöltő játékfilm 16-18 éveseknek) -- [Filmdráma-tervezet] -- Újhutai Boldogasszony (tévéjáték vagy kisfilm 14-18 évesek számára) -- Túlélni -- Tavaszi kivégzés -- Montázs-éhség... -- Az elszabadult vonal (Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseiről) -- Mozgó jelentés (A zenei szervezés lehetősége a filmben) -- Felsorolások (Lehetséges előzetes direktívák egy rövidfilm elkészítéséhez) -- Igényleltár -- A költséges film -- Montázs (Hozzászólás vázlata) -- A Partita című film átdolgozásáról -- Montázsgesztus és effektus -- Egy Hérakleitosz-töredék (Szinopszis egy rövidfilmhez) -- Álomrekonstrukció (Felterjesztés az Egy Hérakleitosz-töredék című filmetűd-ciklus folytatásához) -- Solaris -- A filmezés késői fiatalsága (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi háttere) -- Amerikai Anzix -- A film kognitív tehetsége -- Álommásolatok (1977, 16 mm, 100 perc) -- Álommásolatok (1977) (Részlet a film dialóglistájából) -- 83/31/79 (Krúdy Gyula A tiszaeszlári Sólymost Eszter című dokumentumregényéhez kapcsolódó filmterv) -- Az ember jele (Tanulmány a Pannónia Filmstúdió animációs filmjeiről, 1972-1979) -- Vonatút (Kísérleti filmterv) -- Óraparadoxon [Készítette az] INDIGÓ munkacsoport -- [Animációs filmterv] -- Az utolsó varázslat (Moldován Domokos A halottlátó című filmjéről) -- Hangkulisszák a filmben és a valóságban -- A kísérleti film -- Beszélgetések a világok sokaságáról (Filmszinopszis Bernard le Bovier de Fontanelle műve alapján) -- Tavaszi kivégzés (Filmterv) -- Krónika (Erdély Miklós és Antal István beszélgetése a Verzióról) -- A stoptrükk általánosítása Háy Ági filmjeiben -- A Heréltek elé -- A Heréltek filmterve elé -- Őszi almanach -- Mire jó, mire jó még... ? (Három műsorból álló sorozat a formák és működések kreatív megközelítésére) -- Mire jó, mire jó még...? (Forgatókönyv, I-II.)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1995
Szabadi Judit:
Manet

Sorozatcím: Új művészet könyvek 6.

ISBN13: 9789637792069

Hosszú leírás:

"Szabadi Judit tanulmányában Manet művészete különleges távlatot kap. Az alig huszonöt esztendőt felölelő munkásságában ugyanis - az 1850-es évek végétől 1883-ig - talán mégsem az az igazán perdöntő, hogy Manet az impersszionizmus nagyszabású előkészítője, illetve előfutára volt, ahogyan azt a szakirodalom többnyire kiemeli. Sokkal inkább az, hogy miközben csakugyan az volt, sőt a modernség sokkal szélesebb értelemben vett kezdeményezőjeként volt az, a világot még épnek és egésznek láttatta. Mégpedig kortársként tette ezt, a "modern élet heroizmusának" realista és nagyon is érzéki megjelenítőjeként - közvetlen élményeivel egybehangzóan a baudelaire-i gondolat szellemében. Ebben a csupán Falubert-éval összevethető relaizmusban látja a szerző Manet festészetének kivételességét, amelyet öt főművének elemzésével tesz érzékletessé. A Zene a Tuileriák kertjében, a Reggeli a szabadban, az Olympia, az Álarcosbál az Operában, és a Folies-Bergère bárja olyan bizonyító erejű példák, amelyek segítségével nemcsak az alaptétel, hanem Manet egész művészete is beláthatóvá és értelmezhetővé válik. Noha az esszé nem vállalkozik a monográfia szerepére, az öt kiemelt alkotás köré olyan logikusan odailleszthetővé válnak Manet egyéb fontos festményei is, hogy az egész pályakép - mégha csak villanásszerűen is - megjelenik benne. Mégpedig nemcsak jelentésbeli összefüggésében, hanem a festésmód, a kompozíció és a stílus jellegzetességeit is összegezve."

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

 

1995
Szőke Annamária - Beke László - Peternák Miklós:
Székely Bertalan mozgástanulmányai
Szőke Annamária - Beke László

ISBN13: 9789637873072

Tartalomjegyzék:

Szőke Annamária: "Lassított lónézés". Székely Bertalan mozgástanulmányai 5 Beke László: Székely Bertalan igazsága 61 Peternák Miklós: Vázlat a zoetropról 72 Függelék 73 Székely Bertalan: A mozgás hogyan látszik? 77 Székely Bertalan: Verfahren zur Konstruierung von Zootropischen Bändern der Pferdegangarten, gegründet auf der Mareyschen Zeitmessung, der Beobachtung der Natur, und bei Galop, petit Galop und grand Trot auf Muybridges Photographien 83 Etienne- Jules Marey levelei Székely Bertalanhoz 89 Köszönetnyilvánítás 97 Műtárgyjegyzék 99 Bertalan Székely's Movement Studies by Annamária Szőke 102 Bertalan Székely's Truth by László Beke 107

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

1992
Barta Lajos szobrai és rajzai

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 1.
127 p.: ill.; 24 cm

1995

Warburg, Aby M. (1866-1929):
MNHMOƩYNH : Aby M. Warburg válogatott tanulmányai
Széphelyi F. György
ISBN: 963 506 012 2
310 p. : ill. ; 24 cm
1995
Peternák Miklós:
Új képfajtákról

1993

Zólyom Franciska :
Medardo Rosso, 1585-1928
Körösényi Tamás

59 p. : ill. 

ISBN 963 7165 31 2

Tartalomjegyzék

7. old.:  Zólyom Franciska: A szobrászat mint abszolút látás

45. old.: Jegyzetek

49. old.: Medardo Rosso: Impresszionizmus a szobrászatban (1902)

51. old.: Impresszionizmus a szobrászatban. Magyarázat. (1907)

53. old.: Életrajz

56. old.: Bibliográfia

58. old.: Képjegyzék

 

 

 

On-line

Kőnig Frigyes:
Castra Kőnigis = Kőnig várai : Kőnig Frigyes válogatott vár és erődítmény rekonstrukciós publikációi
Antal Istvánné Edina
Kőnig Frigyes Várak, Kastélyok, Templomok című kiadványokban 2005-2019 között megjelent írásainak összefoglalása.
 
ISBN 978-963-7165-97-9 digitális kiadvány
Kiadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2020.
 
 
2020
Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére
a konferenciát szervezte és a kötetet szerkesztette Révész Emese ; a konferencia és a kötet szervezésében részt vett Kozma Éva
A tanulmánykötet az alábbi konferencia előadásait tartalmazza:
Végvári Lajos emlékkonferencia.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2019. szeptember 27.

 

Tartalom:

Apám, dr. Végvári Lajos / Végvári György
Művészek között egy művészettörténész. Végvári Lajos a Képzőművészeti Főiskolán / Révész Emese
Végvári Lajos és Maulbertsch sümegi freskói / Jernyei Kiss János
A Munkácsy-kép változásai / Mélyi József
A Munkácsy-festmények sötétedésének problémája / Végvári Zsófia
Szinyei-recepció Végvári Lajos korában és napjainkban, az újabb kutatások tükrében / Szinyei Merse Anna
Kritikai realizmus az alföldi festészetben. Végvári Lajos 1952-es könyve a szolnoki művészetről / Tóth Károly
Végvári Lajos és a Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola / Köpöczi Rózsa
Végvári Lajos és a miskolci gyűjtemények / Pirint Andrea
Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) / Fábián Zoltán Imre - Zomborácz Tamás
Giotto vagy Stefano da Fiorentino? A Szépművészeti Múzeum Assisiből származó falképtöredéke a legújabb kutatások tükrében / Fehér Ildikó
Gyónástól az önmenedzselésen át a politika "rehumanizációjáig". A "Borsos Lőrinc Brand" kezdetei / Sturcz János
A művészetoktatás lehetséges modelljei / Lázár Eszter

2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : táncművészet
2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : képzőművészet
2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : irodalom
2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : zeneművészet
2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-89-4

 

2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-90-0

 

2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-91-7

 

2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-I: irodalmi foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-92-4

 

2020
Mező Ferenc, Mező Katalin:
A művészetdiagnosztikai mérőeszköz fejlesztésének koncepciója

39 p. : ill., ISBN 978-963-7165-84-9

 

 

2019
Mező Ferenc, Mező Katalin:
A művészetdiagnosztikai eszközfejlesztés és mérőeszköz megalapozó tanulmánya

61 p. : ill., ISBN 978-963-7165-83-2

 

2019
Anyagtani jegyzetek festőművészek számára : Légrády Sándor feljegyzései alapján
Kőnig Frigyes

Kizárólag elektronikus kiadvány, pdf formátumban

ISBN: 978-963-7165-77-1

Bevezető:

Velencefürdői szomszédomnak és barátomnak, egy disznóölés alkalmával segédkeztem 1992-ben. Lementem vele a kazánházba, ahol a tüzelőanyag között, egy kupacra lettem figyelmes, amelyből vakkeretdarabok, könyvkötések, könyvoldalak, rajzok hívták fel magukra a figyelmemet. Alaposabban megtekintettem a halmot és megdöbbenve tapasztaltam, hogy értékes dolgok, maradványok vannak az égetnivaló között. Azonnal szóltam barátomnak, hogy várjon, mert át szeretném vizsgálni az anyagot. Barátom megemlítette, hogy egy művész, Légrády Sándor egyik örököse hozta a hagyaték értéktelennek és használhatatlannak tekintett részét, mivel neki nem állt módjában ennek megsemmisítése. A kupacból sikerült kiválogatnom számos vázlatrajzot, néhány könyvet, és ezt a festők számára hasznos receptgyűjteményt.
A gyűjteményben többféle technika, anyaghasználati útmutató található, amely számos, azóta már nem használt matériát és azok alkalmazásának módját írja le. Megállapításom szerint a lapok többnyire a második világháború előtti időből származnak. A receptek közt van, ami ma is használható, van, ami nem. Mindenesetre  kordokumentum, érdemes tanulmányozni.

Kőnig Frigyes
2018.
 
 
2018
A Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelőd intézményeinek évkönyvei 1879 - 1941

1879-1941

2012
Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata

A szerzői jogi törvény rendelkezéseinek értelmében a Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata az intraneten ill. a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárán belül érhető el.

2006
Blaskóné Majkó Katalin:
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig
Blaskóné Majkó Katalin és Szőke Annamária

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból.

2002
Intermédia kronológia
1996
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény
1996
Szegedy-Maszák Zoltán:
Digitális médiumok az Intermédia Tanszéken
1996
Intermedia Catalogue, 1993
1993
Székely Bertalan mozgástanulmányai
Szőke Annamária és Beke László

"Lassított lónézés." Székely Bertalan mozgástanulmányai /
Szőke Annamária. - Székely Bertalan igazsága / Beke László. - Vázlat a
zoetropról / Peternák Miklós

1992

Oktatási

Kőnig Frigyes:
Drapéria

ISBN 978-963-278-533-2

2018
Kőnig Frigyes:
Foundations of Artistic Anatomy

ISBN: 978 963 278 493 9
124 p. : ill. ; 28 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685

 

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

2016
Kőnig Frigyes:
Kompozíció

ISBN 978-963-278-443-4

2016
Kőnig Frigyes:
Anatomiâ

(Orosz nyelvű)

ISBN 978-5-91906-531-9

2015
Kőnig Frigyes:
Spatial Analysis
ISBN: 978-963-278-383
96 p. : ill. ; 29 cm
2014
Kőnig Frigyes:
Térábrázolás

ISBN 9789632783499
96 p. : ill. ; 29 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685
2014
Kőnig Frigyes:
A művészeti anatómia alapjai

ISBN 978-963-278-293-5
124 p. : ill. ; 29 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685
2013
Kőnig Frigyes:
Bazele anatomiei artistice

ISBN 9786068527208
124 p. : ill. ; 29 cm

2013
Kőnig Frigyes és Funták Gyula:
Művészeti Anatómia és Geometria
Vinve Judit

Megjelent a könyv második, javított kiadása

2007
Kőnig Frigyes és Funták Gyula:
Művészeti Anatómia és Geometria
Vinve Judit

Első kiadás
ISBN 963 9214 94 9

2005
Anatómia- és Térábrázolás Tanszék
Kőnig Frigyes

ISBN 963 7165 21 5

2003
Kriston László:
A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Főiskola restaurátor hallgatói számára.

2002
Kriston László:
Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói számára.

2001
Kriston László:
A kő és vakolat restaurálás alapismeretei

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói számára.

2000
Szalay Zoltán:
Gombákról restaurátoroknak
1999
Kólya Dániel:
Geometria II.

1993

Kólya Dániel:
Geometria III.

1992

Kutatási

Farkas Ádám:
Plasmastone

a plazmatechnika alkalmazhatósága a szobrászatban
kutatási jelentés

2000