bezárás

Felvételi


A Képzőművészet-elmélet alapszak (BA) meghirdetése

Az alapszak koncepciója

A Magyar Képzőművészeti Egyetem az 2015-16-os tanévre meghirdeti a Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA), mint teljes idejű (nappali) képzést, amely képzőművészeti elemző képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez 180 kredit szükséges. Az állami ösztöndíjas helyek száma 10, a költségtérítéses helyek száma 4.

A Képzőművészet-elmélet alapszak alapszintű és átfogó művészetelméleti, valamint kurátori-gyakorlati ismereteket kínál hallgatóiknak. A szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek képzését tűzi ki célul; a diplomával rendelkezők képesek lesznek arra, hogy sikeresen közvetítsenek a művészek, a társadalom, a művészetkedvelők, mecénások, műértők, valamint a nagyközönség között. Az alapképzés olyan programot kínál, amely átfogóan képes a gyakorlati ismeretek, illetve a kapcsolódó elméleti háttér átadására. Ennek érdekében a szak olyan naprakész, a munkaerőpiacon is hasznosítható képzést nyújt (múzeumok, galériák, művészeti folyóiratok, műkereskedelem, vállalati szféra kultúrafinanszírozásának területein), amely a kurátori ismereteket és a kortárs művészet menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységeket nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is oktatja (kiállítás-rendezés, kiadványszerkesztés, PR, projektfinanszírozás, pályázatírás, nemzetközi programok szervezése).

A felvételi vizsga

A felvételivel kapcsolatos további információkról (határidők, időpontok, helyszínek) minden jelentkező postán kap értesítést.

A Képzőművészet-elmélet alapképzés felvételi eljárása három szakaszból áll, amelynek elemei a következők:

ELSŐ SZAKASZ:


portfólió beadása (kizárólag személyesen)
helyszíne: MKE Tanulmányi Osztály (MKE Andrássy út 69-71., főépület)
időpontja:a portfólió kizárólag személyesen nyújtható be 2015. áprilisában (pontos dátum a www.mke.hu-n)

A portfólió elemei:

1. A motivációs levél terjedelme: max. 2000 leütés (1 A/ 4-es oldal).

A levél tartalmi egységei:

 1. név és elérhetőség
 2. bemutatkozás
  1. a pályázó iskolai végzettsége
  2. szakmai tapasztalatai
  3. miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik?
  4. mi a célja ezzel a végzettséggel?
  5. milyen művészeti szakterület érdekli leginkább?
  6. egyéb: bármilyen adat, információ, amit a pályázó relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából

2. A szakmai önéletrajz, amelynek tartalmi egységei:

 1. személyes adatok
 2. tanulmányok
 3. végzettség
 4. munkahely
 5. kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység
 6. publikációk
 7. művészeti szervezetekben való tagság
 8. nyelvtudás
 9. érdeklődési kör

3. A jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést, publikációt, stb.

4. A jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció.

MÁSODIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat
 • kiállítás-rendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok - írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási tervek makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja)

HARMADIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • szakmai beszélgetés

A felvételi szakaszai között és közben, folyamatosan:
A felvételi bizottsággal folytatott, ismétlődő, interjú-szerű szakmai beszélgetések.

Kötelező irodalom:
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002.
Beke László: Műalkotások elemzése A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., (2007).

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.

A tanulmányok sikeres elvégzéséhez nyelvi előképzettség, számítógépes alapképzettség szükséges, melyet nem kell igazolni a felvételi eljárás során.


A Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak (MA) meghirdetése

A mesterszak koncepciója

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2015-16-os tanévre meghirdeti a Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszakot (MA), mint teljes idejű (nappali) képzést, amely okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges. Az állami ösztöndíjas helyek száma 5, a költségtérítéses helyek száma 3.

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemzőkészségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket kezdeményezni, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni. E szakemberek emellett képesek a művészeti projektek felelős irányítására, ismerve a szervezés és a rendezés módszereit, az intézményi, a financiális és a jogi hátteret, valamint a pályázás, a technikai lebonyolítás, illetve a logisztika, továbbá a kommunikáció és a sajtókapcsolatok menedzselését. A szak elvégzői alkalmasak a kortárs művészetről, annak gyakorlatáról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzetteknek ismerniük kell a vizuális művészetek 19-20. századi történetét, különös tekintettel a modernizmus, az avantgárd, illetve a késő modern tendenciák esztétikai, intézménykritikai, társadalom- és ideológiatörténeti vonatkozásait; a hazai és az egyetemes művészettörténet korszakait, tendenciáit, alapműveit, a művészeti intézményeket, a nagyobb hazai és nemzetközi művészeti gyűjtemények anyagát; a művészi kifejezés különböző anyagait, technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit; a hazai és nemzetközi kortárs művészet aktuális kezdeményezéseit, szereplőit, eseményeit. Ismerik a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen nagyobb európai archívumokat és adatbázisokat, s képesek azok használatára.

A képzés részeként funkcionáló szakmai gyakorlatok során a hallgató részt vesz hazai és nemzetközi kiállítások, események szervezésében, publikációk gondozásában, élő kapcsolatot tart fenn, épít ki, illetve együtt dolgozik fiatal, pályakezdő művészekkel, művészhallgatókkal, intézményen belül és kívül.

A mesterképzésbe való felvételi vizsga megkezdésének feltételei

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetéséhez a felvételizőnek korábbi tanulmányai alapján legalább 50 elismerhető kredittel kell rendelkeznie a művészettörténet, képzőművészet-elmélet, esztétika, művészetelmélet, muzeológia, kommunikáció- és médiatudományi és kultúratudományi ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvételi vizsga feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga szakaszai

ELSŐ SZAKASZ:


Kizárólag személyesen benyújtott portfólió alapján.
A portfólió leadásának helyszíne: MKE Tanulmányi Osztály (MKE Andrássy út 69-71., főépület), időpontja: 2014. áprilisa (pontos dátum a www.mke.hu-n)

A portfólió a következőket tartalmazza:

 • motivációs levél (1 oldal),
 • önéletrajz (a hazai és külföldi felsőoktatásban végzett tanulmányok és megszerzett fokozatok, valamint publikációk, projektek, nyelvismeretek, technológiai ismeretek és kapcsolódó képességek [maximum 2 oldal], az ezeket igazoló oklevelek, dokumentumok másolatai),
 • az eddig megszerzett egyetemi fokozatokkal kapcsolatos diplomamunkák rövid bemutatása (absztrakt, egyenként maximum 1 oldal, beleértve a képanyagot),
 • a legfontosabb, a felvételiző művészeti/kulturális érdeklődését reprezentáló projekt(ek) bemutatása, amely(ek)ben a felvételiző részt vett (egyenként maximum 1 oldal, beleértve a képanyagot – könyv, katalógus, DVD, vagy bármilyen formájú és hordozójú multimédia-prezentáció beadásától kérünk eltekinteni),
 • a jelentkező által kiválasztott aktuális kortárs művészeti projekt (műalkotás, kiállítás, konferencia, kritika, tanulmány, stb.) komplex elemzése (maximum 2 oldal),
 • egy kortárs képzőművészeti projekt komplex (kiállítási koncepció, az ehhez kapcsolódó múzeum-kommunikációs program, múzeum-kommunikációs tevékenység és publikációk) terve.

MÁSODIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat
 • kiállítás-rendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok - írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási tervek makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja)

HARMADIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • szakmai beszélgetés

A felvételi második és harmadik szakaszai között és közben, folyamatosan:
a felvételi bizottsággal folytatott, interjú-szerű szakmai beszélgetések.

Kötelező irodalom:

András E: Kulturális átöltözés: művészet a szocializmus romjain, Budapest, Argumentum, 2009.
A gyűjtemény, Budapest, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2010.
György Péter: Az eltörölt hely - a Múzeum. A múzeumok átváltozása a hálózati kultúra korában, Budapest, Magvető, 2003.
Hock Bea: Nemtan és pablikart. Lehetséges értelmezési szempontok az utóbbi másfél évtized két művészeti irányzatához, Budapest, Praesens, 2005.
Hornyik Sándor: Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténetek és vizuális kultúrák, Budapest, L'Harmattan, 2011.
Kálmán Rita - Katarina Sevic: Nem kacsák vagyunk egy tavon, hanem hajók egy tengeren. Független művészeti helyek Budapesten 1989-2009, Budapest, Impex, 2010.
Kürti Emese - Mélyi József: Amerigo Tot - párhuzamos konstrukciók, Budapest, LUMU, 2009.
Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években, Budapest, Praesens, 2005.
Timár K: Félreérthetetlen mondatok: az újragondolt gyűjtemény, Budapest, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2010.
Art always has its consequences, Zagreb, WHW, 2010
http://exhibition-history.blog.hu/

A jelentkezőnek számot kell adnia arról, hogy mennyire ismeri az elmúlt 10 év legfontosabb hazai és nemzetközi kortárs művészeti kiállításait, tendenciáit és művészeit.

A jelentkezőnek ismernie kell a következő periodikák 2012-es és 2013-as anyagát:
exindex.hu
tranzit.blog.hu
artportal.hu
artmagazin.hu
Új Művészet
Balkon
Műértő

A jelentkezőnek ismernie kell a következő intézmények misszióját, történetét, struktúráját, programjait:
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
Műcsarnok
Szépművészeti Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Modern Magyar Képtár, Pécs
Deák Gyűjtemény – Városi Képtár, Székesfehérvár
MODEM, Debrecen
Tranzit.hu
ACAX
Centre Pompidou
MoMA
MUMOK
Tate Modern