Hetedik évfolyam, 1908    |   Harmadik szám    |    p. 199-200.
 

 

Papirszeletkék

TECHNIKA

A festőnek is, mint minden más embernek, első erkölcsi parancsolatja, hogy értse a mesterségét.

John Ruskin

*

A művész vagy mesterember is egyúttal, vagy senki és semmi.

G. W. Wackenroder

*

Igazi művészet csak a mesterség talaján épülhet föl.

Wilhelm Leibl

*

A festészet eleinte igazi mesterség volt. A festők címert, nyerget, zászlót pingáltak, s képcsináló mesterek voltak, akár az üvegesmester vagy asztalosmester. Az első festők sokkal inkább kézművesek voltak, mint mi, alaposan megtanulták a mesterségüket, mielőtt arra gondoltak volna, hogy felkapaszkodjanak az uborkafára. Manap éppen fordítva csinálják.

Eugene Delacroix

*

Tanuld meg alaposan a mesterségedet, mert ha nem estél át a tanuló-évek kellemetlenségein, sohasem lesz belőled mester.

Joseph Pennel

*

A művészetben mindenekelőtt a mesterséget kell megtanulni. Tudva tudj s csak aztán költs.

Gottfried Schadow

*

Magától kell értetődnie, hogy a művész bírja a mesterségét. Az a legény a talpán, aki aztán hasznát is tudja látni.

Karl Stauffer-Bern

*

Természetes dolog, hogy a festőnek bírnia kell a mesterségét, mint ahogy a szabó meg varga becsületesen megtanulja a magáét. De aki egy kép értékét annak technikai tökéletessége szerint becsülné föl, épp oly ferdén járna el, mint aki egy költeményt a verssorok szabatossága vagy a rímek tisztasága szerint ítélné meg.

Max Liebermann

*

Aki későn tanulja meg a művészet technikáját, az jóformán sohasem képes azt oly szabadon alkalmazni, ahogy a művészet megkívánja.

R. Eitelberger

*

Mentül nagyobb gyakorlatot szerzek művészetemben, annál nagyobb örömet lelek benne. E gyakorlat nélkül minden pillanatban zavarba jutnék s a munka teherré válnék.

John Constable

*

Legyen áldott az az óra, amelyben urává lettem a technikának, hogy most zavartalanul követhetem eszméimet.

Anselm Feuerbach

*

A tökéletes technika minden másnemű derekasságnak is bizonyítéka. Soká tartott, míg végre beláttam, hogy miért büszkék a legnagyobb férfiak különösen technikai tudásukra.

John Ruskin

*

A technikai kiválóság a géniusz szárnya.

William Blake

*

Ha százezer frank ára mesterség is van birtokodban: két fillér árával még mindig megtoldhatod.

Ingres

*

A lángelméjű művészek mindig legraff in áltabb mesterei voltak a technikának is.

Franz von Lenbach

*

A legnagyobb mesterek technikája a legtökéletesebb.

Eugene Delacroix

*

Ha még úgy bírjuk is a technikát, hogy tökéletes mesterré váljunk, még egyéb is kell hozzá.

Ernest Meissonier

*

A technika és művészet viszonya a valóságban egészen más, mint amilyennek azt manap általában képzelik. A művészet, igaz, megteremti magának azt a technikát, amelyre szüksége van, de a technika nem teremt művészetet... Az igazi művészi ösztön és elme még mindig megtalálta a szükséges technikát, de a legvirtuózabb technika elég gyakran híjján volt a művészi eszmének... A túlságosan fejlett technika nem szolgája, hanem zsarnoka és megrontója a művészetnek.

Ernst Grosse

*

A technika uralomra jutása a művészet bűnbeesését jelenti.

E. J. Hähnel

*

A festészetben oly fontossá lett a technikai ügyesség, hogy az emberek az eszköztől már nem is látják a célt. Úgy látszik, hogy a fényes kivitel teljesen elég s a kéz odamondhatja az agynak: nincs rád többé szükségem.

Walter Crane

*

A technika végül megrontja a művészetet.

Goethe

*

Technikája lehet minden szamárnak. Azt bárki megtanulhatja.

Arnold Böcklin

*

Vajjon nem volna-e helyes, ha a technika csupán nyelve volna a belső tartalomnak?

Anselm Feuerbach

*

Nincs nagy művész, akit el lehetne választani a technikájától s a jelentékeny művészeket nagyrészt technikájuk különbözősége választja el egy-egyrnástól. Mert nem egyéb a technika, mint a szem nyelve.

R. A. M. Stevenson

*

A művészi lélek legfinomabb, legbonyolultabb s gyakran öntudatlan rezdülései, amelyek a tárgy és anyaggal való érintkezésből születnek meg, a technikában mutatják meg visszfényüket.

Adolf Bayersdorfer

*

A műremek tartalmát nem lehet technikájától elválasztani. Úgy egybenőtt e kettő, mint a test a lélekkel. Aki e kettőt el akarná különböztetni egymástól, oly műtétet végezne, amelynél a beteg, azaz a művészet, vérét vesztené. Zárjel közt szólva, ez az operáció azért sem volna lehetséges, mert senki sem tudná megállapítani a metszés vonalát, senki ember fia nem határozhatja meg, hol végződik. a művészet s hol kezdődik a mesterség.

Max Liebermann

*

Az elmének kell a maga számára technikát teremtenie vagy még inkább: a technikának lassan-lassan az elméből kell kialakulnia. Aki idegen, átvett technikát akar elméjéhez hasonlitani, pórul jár; e kettő nem juthat harmóniába.

Ludwig Richter

*

A technikának juttatni a főfontosságot, nevetséges dolog. Csöppet sem mentheti az ilyesmit az, hogy a legnagyobb mesterek egyúttal a technika legnagyobb felfedezői és gyakorlói voltak; mert minden azon fordul meg, hogy vajjon mi okból voltak ők technikai dolgokban felfedezők? A válasz erre ez: mert a teremtő elmének első tulajdonsága az eredetiség s ez új eszközöket kénytelen magának teremteni új mondanivalója, egyéniségének megfelelő sajátos alakításai számára.

Houston Stewart Chamberlain

*

Jó az a technika, amely lehető behatóan fejezi ki azt, amit a mester ki akart fejezni. Minden más rossz, ha még oly virtuóz is.

Max Liebermann

*

A művész és virtuóz közt a leglényegesebb különbség az, hogy a művész a technikát a művészet kedvéért, a virtuóz a művészetet a technika kedvéért gyakorolja. Igaz, hogy a virtuóz-munkának is megvan a maga varázsa, mint azt általános és őszinte megbecsüléséből látjuk. Csillogása azonban merőn más, mint az a fény, amelyet az igazi remekmű sugároz: nem világít s nem melegít, csak kápráztat, azt is csak rövid ideig. Míg a szerényebb fajta művészi munka is egyre kedvesebbé válik nekünk, mentül jobban mélyedünk el benne, addig a legbamulatosabb virtuóz-mű nagyon hamar közömbössé válik.

Ernst Grosse

*

Nincs nagyobb veszedelme a festőnek, mint az ügyesség.

J. Fr. Millet

*

Ne örüljön a festő technikai tehetségének: átkává lesz.

John Samuel Palmer

*

Az ügyességet, ha egyszer már megvan, rejtsük el. Sohse váljék művünk fődolgává.

Ary Scheffer

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003