Kilencedik évfolyam, 1910    |    Első szám    |    p. 3-7.    |    Facsimile
 

 


BIEDERMAIER A KÜSZÖBÖN

Multkor egy napi lapban azt írta valaki, hogy meghalt Biedermaier s ennélfogva azután más stílus kezdett uralkodni a lakásberendezés terén. Szegény, jó öreg Biedermaier tehát gyászosan elhalálozott S miután e nagy művész immár nincs az élők sorában, nem csodálkozhatunk, hogy oly drágák ma a művei. A lábas órák, nagyanyáink kényelmes zsölléi és ékszerei — csakugyan muzeális rangsorra jutottak. Akinek sokja van belőlük, nagy vagyont szerezhet.

Mivelhogy meghalt az agg művész, a jó, a kedves Biedermaier.

Talán kínos feltűnést kelt mindezek után, ha annak kimutatására vállalkozunk, hogy a nagy mester nem halt meg. Sőt amúgyabban él, mint egykoron. Mi több: ősi, házias szerénységét levetve, most mint egy hódító, úgy járja be a műhelyeket, a kiállításokat, az utcákat. Biedermaier megint megjelent a küszöbön, kopogtat, nyissunk neki ajtót.

*

Azt mondják, hogy Hevesi Lajos volt az első, aki a biedermaier szót egy művészi stílus jelölésére használta. Maga a szó nem egészen új s jelenti és jelentette - - kivált az élclapok hasábjain - - a jóhiszemű nyárspolgárt, a feltétlenül hű alattvalót, a békés, minden rendbontástól irtózó s a reformokat gyanús szemmel néző polgárt. Hogy az élclapok típust faragtak belőle, az azt bizonyítja, hogy a biedermaierek száma nem vala csekély. Virágzottak pedig a bécsi kongresszus körül, de éltek még jóval tovább, a nagy forradalmak idején is s hírmondóknak maradt közülük nem egy a mi napjainkig. Aki először jelölte meg a biedermaier névvel a művészetek fejlődésének egy meghatározott szakaszát, finom érzékkel nyúlt az eleven életbe. E szakasz hímes iniciáléjába egyenest a kor legérdekesebb képviselőjét pingálta bele.

Biedermaier úr bölcsőjét nem ringatta szelíd, hozzáillő tündér, hanem egy nagyon sötét kisértet, a neve: Nyomor. Mert bármint forgatjuk a biedermaier-ügyet, mégis legérthetőbbé válik, ha az elemi, bár sötétre árnyalt, szükségre vezetjük vissza létrejöttét. Talán leghelyesebb a biedermaier-stílust elszegényedett empirenak tekinteni. De ez az elszegényedés egyrészt javára vált. Másrészt pedig eltagad-hatatlan az empire-végi köznyomor. Az a ragyogó és véres színielőadás, amelyet Napóleon rendezett Európa szcénáján, megszámlálatlan milliókba került s e milliókat részben Biedermaier úr, részben Biedermaier úr apja fizette. Ez a fizetés pedig nem volt jó tőkebefektetésnek tekinthető, mert füstbe ment, mint Napóleon arzenálisainak lőpora. Messze földek megérzik a pénztelenséget. Nálunk már 1805-ben szigorú tilalom tiltja a "rézpénzzel való üzérkedést", aminek értelme csak akkor válik világossá, ha tudjuk azt, hogy a valutaállapotok annyira sülyedtek, hogy már a nyomorúságos rézpénzt is csak ázsióval lehetett kapni. Hat évvel utóbb, egy lucskos, barátságtalan februári napon beütött az államtönk: a 15 krajcáros-ból egy pillanat alatt 3 krajcár lett, a 30 krajcárosból 6 krajcár. Odaát Ausztriában s nálunk Magyarországon egyformán felforgatta a financiális közbiztonságot ez a baj. Megakadtak a napi élet kerekei. A nagy koncepciók vagy megingottak vagy elbuktak. Mindenki visszavonult házi tűzhelyének legintimebb zugába, s szelíd pipaszóval vigasztalta magát. Bécsbe még csak jött pénz, hisz Bécs nagy központ volt. De Pest-Buda csehül állott. Mikor 1815-ben Ferenc császár, a fő-fő-biedermaier, fejedelmi szövetségeseivel meglátogatja Magyarország fővárosát, gondoskodni kellett arról, hogy a vendég-urak szórakozzanak. Megmutatták tehát nekik Pest-Buda nevezetességeit: a "Józsefépületet", a csillagvizsgálót és az újonnan ültetett városerdőt. "Egyéb nézni való nem volt." Súlyosbította a nehéz időket sok egyéb nagy csapás. Gondoljunk csak vissza a szazad első felének Magyarországára. Mindjárt az elején például a francia ágyúk magában Győr városában 3 millió forint kárt okoznak. A tizes évek körül szinte járványnyá vált a vörös kakas pusztítása. Buda. Debrecen legnagyobb részt elpusztul a lángokban. 1831-ben a kolera járja végig az országot. 1838-ban a Duna jeges árja csak a fővárosban 70 millió forintnyi kárt tesz. Biedermaier úr korszaka tehát nálunk nem kezdődik rózsás időkben. A pénzt a derék polgárság bizony nem szórhatta marékkal s a nem éppen szükséges kiadásokat alaposan leapasztotta. Még pedig az egész vonalon. 1808-ban a leghíresebb, a legnagyobb színész Debrecenben 50 frt havi gázsit kapott, a kevésbbé fényes csillagok le egészen 15 frtig, 1815-ben ugyanott a színész átlagos havi bére 20 frt. A múzsa-fiáknak tehát vízzel kellett főzniök akkor, amidőn Franciaországban a gazdag empire még javában ragyogott. Polgári szerénység lett a jelszó Németországban is, Bécsben is, nálunk is. És valóban gyönyörűség nézni, mint rendezkedik el a polgárság az adott keretek közt, mint szorgoskodik, takarékoskodik s dolgozik azon, hogy intézményesen biztosítsa a maga szerény boldogulását. Kezdődik az igazi polgári csendélet, a közös erőre való támaszkodás, az egyletek, körök egész sora, amelyek.mind a megélhetés könnyítését keresik. 1839-ben indítványozza Fáy András egy takarékpénztár felállítását s rögtön meglett az Első Hazai, szerényen, polgáriasán egy megyeházi hivatalszobában kezdvén meg működését; a szobát is úgy kapták kölcsön. Ez egészen biedermaier-hangulat. És lám, jónak találtatik a példa: 1844-ben keletkezik Győrött, 1846-ban Debrecenben egy-egy ilyen polgári takarékpénztár. S az egész élet, Magyarországon is, úgy rendezkedik be, hogy a derék polgár, az adott viszonyok közt, bizonyos kedélyes andanteben morzsolgathassa le napjait. Puritán egyszerűségben élni - - polgári vágy. S a polgárság azon van, hogy hasznos rendszabályokkal egyengesse simábbra életének útjait. Sajátságos látványok tárulnak elénk. Minden rendezkedik, lehető erőkíméléssel és fölösleges cicoma nélkül. Több városunkban éppen a biedermaier-korban keletkeznek a város-rendező bizottmányok. A sártenger Debrecent már a 20-as években csatornázzák s ugyanott drákói rendeletek szabályozzák még a cselédbérviszonyokat is. Körülbelül akkortájt kísérleteznek Pesten egy polgári szállítóeszközzel: a lóvasúttal. Valaki a közhasznú gázvilágítást is pedzette már nagyszerényen. Hasznos, de szerény iparágak virulnak: a fazekasmesterség s épp e korban egész sor kőedénygyár. Sőt 1820-ban megszületik az első magyar porcellán is. Minden, ami a polgárság egyszerű, csöndes napi életét szövetkezeti alapon némi kényelemmel s olcsó élvezettel aranyozza meg. közpártolásra talál. Gyárak keletkeznek, megalakul az Iparegylet, jönnek az iparkiállítások, sőt 1834-ben már egy Mű-kitétel is. Mindenfelé közkórházakat építenek, színházakat szerveznek s megindul a dalárdák, zeneegyletek, olvasóegyletek hosszú sora. Már nagy luxust jelent a fürdő-ügy, mégis már 1839-ben tiszteljük Tátrafüreden, az akkori Schmeksen, az "első magyar Gräfenberget" s nekilendül Balatonfüred is. De csak szép lassan, csöndesen, nagyobb költség nélkül. Semmi, semmi arisztokrata- vagy empire-vonás. Magyarországon is otthon van biedermaier nyugodalmas, egészséges, külszínt fitymáló hangulata. Csakhogy nagyon-nagyon szegények voltunk.

Nos, ez túlságosan szegényes állapot volt ahhoz, hogy Biedermaier úr épp a mi vidékünket válassza szülőföldjének. Bécs és Németország, amelyeket ebben az időben kultúra dolgában nem lehet egymástól élesen elválasztani, látták az ő létrejöttét. A stílus, mely ekkor uralkodott, az empire volt. Napóleon tudott ugyan példát adni fejedelmi művészet dolgában, de a megsarcolt Európa csak mérsékelten utánozhatta a párisi divatot. A polgárság természetesen szintén empire-ízlésű lett volna. De még kevésbbé tudott lépést tartani a mindenható császárral. Levakarta tehát az empirebútorokról az aranyat s meglett a biedermaier-stílus alapja. A drága anyag, a mesteri orna-mentum maradt egy darabig a nagy uraknak. A jóhiszemű polgár beérte magával az alappal, a vázzal, a szerkezettel.

S éppen ezért rendkívül érdekessé vált az új empire, vagy használatosabb nevén: a biedermaier-stilus. A szükség most is stílus-alakító elemként jelent meg.

Természetes, hogy Bécs közelsége és akkori befolyása révén a biedermaier-stílus korán beköszöntött hozzánk is és a polgári élet egyszerű céljaira szállította a mindennapi művészetet. Becsületes, tartós bútorzat került a városi polgár szobájába. Kicsit vaskos, kicsit ormótlan az arisztokrata empire-hoz mérve, de ez a vaskosság azt jelentette, hogy nemzedékek számára s nem pillanatnyi szeszélyből készült. A léha dísz száműzetett. Helyes szerkezet, világos céltudatosság, jó anyag és becsületes kényelem: íme, fő-jellemvonásai. Mindenki látott ilyes bútort anyja vagy nagyanyja szobájában, bizalmas formák, amelyekre fiúi kegyelettel tekintünk, ha valahol megtaláljuk vagy emlékezetünk valamely fiókjában rábukkanunk. Mert lassan lassan megapad a biedermaier-divat is, miután becsülettel szolgált egy-két nemzedéket. Messze Paris- és Londonországban műiparkiállítások nyiltak meg, amelyek újfajta művészi stílust vetettek felszínre. Híre kezdett járni, hogy a modern kor igényeinek, a széptan követelményeinek csak ez az új stílus felel meg s Biedermaier úr teljesen kiesett az esztétika kegyeiből. Igaz, hogy az a kiállítási művészet csöppet sem volt új, sőt ellenkezőleg: a korhadásig vén. Hisz nem volt egyébb a reneszánsz, a barokk, sőt a gótikus és román formákutánozgatásánál.Ezvoltaz azidő, amidőn nem azon törte a fejét a lakásberendező mester, hogy miképpen szerkesszen meg egy jó széket, hanem azon, vajjon a gótika avagy talán a reneszánsz formáiból csenjen-e el valamit. E célból ismerni kellett ezeket a rég elhamvadt stílusokat. Nos, ez már valóságos tudományos munkásságnak hathatott s látszólag a műtörténeti kathedra közelébe emelte az asztalosmestert.

És az architektúra? Nos, az építészek is azzal foglalkoztak, hogy új-reneszánszot, új-barokkot, új-gótikát teremtsenek.

Ez volt az az idő, amidőn az építészet és vele együtt az egész házi holmi újra megismételte a régi stílusokat. Négy-ötezer év művészi formáinak minta-kártyájává lett a kor stílus-képe.

Mi sem természetesebb, minthogy ily körülmények közt a jó öreg Biedermaier tényleg elhalálozott. Ez nem volt neki való levegő. A tudós porát sohasem szívelhette az ő egészséges kedélye.

De halála, mint mondottuk, csak látszólagos volt. Mert íme, piros-pozsgás orcával újra itt ül közöttünk. Álljunk vele szóba.

*

Budapest utcáin sétálgatva, a szemünk nem egy olyan házon akad meg, amely vadonatúj ugyan, de a vakolat mögül mégis oly ismerős hangon szól hozzánk. Formabeszéde meglepőn egyszerű s tehát kirí a páváskodó és hangos utcasorból. Sima vakolat, egyszerű tagolás, ajtó-ablak felett nagyon szerény dísz: hosszú rétestészta babérlevél. Vagy gyengén plasztikus karikák, szintén tömött levélfonatból, amelyekben - - úgy rémlik - - látjuk azt a híres nagy N monogrammot. De a ráma üres. Mégis egyszerre Napóleon jut eszünkbe, az empire s annak polgárias folyománya, a biedermaier-világ. Hogyan, újra elévonták őt? Az építészet tehát még nem hagyott fel a régi stílusoknak sorrendben való ismétlésével, mint az 50-es, 60-as, 70-es években? Nyilván nem. A külömbség csak az, hogy a román, gót reneszánsz, barokk, rokokó stílushoz a lecke, végére még oda varrták az - - empirt is, vagy annak kései változatát, a biedermaiert. Mi történt tehát? Mindössze annyi, hogy az empir és biedermaier díjtalanul megkapta a műtörténeti címet és jelleget s most már a nagy műtörténeti lecke-felmondás végén sor kerül ő reá is.

Kezünkbe veszünk egy könyvet. Uram fia - Biedermaier úr betűi ékeskednek a címlapon. Napóleon-koszorúk ölelik körül az impresszumot. A kötés is empir. Egy ex-libris ékeskedik benne: merő, hamisíttatlan Bieder-maier-dísz.

Gyanút fogunk. Benézünk egy új módi bútoros boltba: tálaló, almáriom, zsölle --csupa Biedermaier-emlék. Kezdik utánozni még az empir-tapétát, az empir-bútorszövetet is. De meg az ékszer, a bizalmas lábas óra, a gyűrű, a legyező is félelmesen hasonlítani kezd a holtnak mondott stílushoz. Senki tagadni ne merje, hogy Biedermaier úr tényleg föltámadt halottaiból s a küszöbön van. Sőt már közöttünk lakozik.

Néha még legjelesebb tervelőinket is rajtakapjuk az ilyen biedermaier-hajlandóságokon. Pedig ők sokra vannak azzal, hogy eredetiek. Arról nem is szólunk, hogy a bécsi és német műhelyek szinte holt kópiában ontják a bieder-maier-tárgyakat, az azonban mégis meglepheti az embert, ha java művészek karján tartja új bevonulását a régi vendég.

Mi lehet ennek az oka? Sok finom összetevőből szokott egy ilyen eredő származni. Azokat nem elemezhetjük sorjában. Egyre mégis rámutathatunk s az az egy — ha nem tévedünk - - valamennyi közt a legfontosabb. Az t. i., hogy a sors szeszélye következtében a biedermayer-stílus és a modern stílus egy bizonyos ponton találkoztak, utaik metszették egymást s egy kicsit el is tévesztették aztán az igazi nyomot.

Ez a metszési pont pedig a szerkezet. S áll ez főként a lakásberendezésre nézve. Az egyszerűvé lett empir főjellemvonása a világos, minden körülményességtől ment szerkezet. A modern bútoré is az. Valamelyes kü-lömbséget az vet közéjük, hogy a biedermaier-stílus megmaradt kevés dísze egyenest az empirből vezethető le, annak megmásult, egy-ügyűbb kiadása. Viszont a modern mesterek bútorainak dísze nagyobbára a szerkezet hangsúlyozásából, tetézéséből, az anyag technikai megmunkálásából, vagy természeti élőképek anyagszerű stilizálásából áll elő. A szerkezeti elv azonban azonos mind a kettőnél. Ki csodálkozhatik azon, ha gyöngébb kezek munkáin az elvek ily analógiája magával hozza a dísz hasonlóságát, a formák apróbb változatainak utánzását is? Minden jel szerint divattá válik ily réven a holtnak mondott empir. De minden jel szerint nem a java mesterek kezén, mert ezek tudnak majd oly formákat is teremteni, amelyeket nem a kongresszusi időkre, hanem Igazában a XX. század művészi hitvallására fog egykor a művészettörténet visszavezetni.

A kicsiny emberek majd csinálják egy darabig az empirt. Mindaddig, míg újabb mű-történeti leckét adnak nekik fel.

Annyi azonban bizonyos, hogy Németországban, Bécsben s most már nálunk is, újra világát éli Biedermaier. Persze nem őseredeti, kedélyes világát, hanem csak színházasdit játszik. Mert a rohanó automobilok, repülőgépek, biológiai laboratóriumok, társadalomtudományi problémák, Ady-versek, Bartók-zenedarabok, Lechner-házak és Kernstock-képek közt nem lehet maradása.

LYKA KÁROLY


JÓZSEF ÉS POTIFÁR FELESÉGE RÓNA JÓZSEF SZOBORMŰVE AZ ÁLLAMI ARANYÉREM NYERTESE
JÓZSEF ÉS POTIFÁR FELESÉGE
RÓNA JÓZSEF SZOBORMŰVE
AZ ÁLLAMI ARANYÉREM NYERTESE

SZÉLAKNAI RÉSZLET<BR>RAUSCHER LAJOS AKVATINTÁJA<BR>A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA
SZÉLAKNAI RÉSZLET RAUSCHER LAJOS AKVATINTÁJA A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA

HAVAS ÚT ERDŐSSY BÉLA LINÓLEUM-METSZETE A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA
HAVAS ÚT
ERDŐSSY BÉLA LINÓLEUM-METSZETE
A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA

PRÁGÁBÓL LÉVY LÉNÁRD RÓBERT RÉZKARCA A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA
PRÁGÁBÓL
LÉVY LÉNÁRD RÓBERT RÉZKARCA
A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA

IVÁN OLGYAI VIKTOR RÉZKARCA A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA
IVÁN
OLGYAI VIKTOR RÉZKARCA
A GRAFIKAI EGYESÜLET MŰLAPJA

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003