Tizenkettedik évfolyam, 1913    |   Kilencedik szám    |    p. 359-364.    |    Facsimile
 

 

KRÓNIKA

BRAUNECKER STINA bárónő a magyar festőművésznők ma már meglehetősen népes csoportjának igen tevékeny és széles körben ismert nevű tagja volt. Képeit a Műcsarnok és Nemzeti Szalon tárlatain állította ki, de egész sorát festette meg oly műveknek, amelyek elkerülték ezt az utat s egyenest jutottak valamely előkelő otthon falára. Bár hagyatékában alig találtunk be nem fejezett munkát: egyike volt a legbuzgóbbaknak, akik a nők közt a festést nem lankadó lelkességgel, oda-adóan művelik. S akiknek munkájuk, jóformán frissen kerül el a műteremből, publikumra találva szerencsésen helyeződik el. Az oka ennek egyfelől az is, hogy Brauneckcr Stina arcképfestő volt elsősorban. De mint arcképfestő alig ismerte ecsetje a pihentetést. Keresték, egyre-másra halmozták el megbízásokkal, főleg az arisztokrata körök tagjai s ily címen közéleti embereink közül is nem egynek festette meg portré-ját. Braunecker Stina bárónő Körmöcbányán született, 1865-ben. Budapesten a mintarajziskolába járt, évekig Deák Ébner Lajos tanítványa volt. Eleinte apró zsáner-dolgokat, csendéleteket festett, de később lassankint felhagy velük s egészen az arcképre adja magát. Főleg attól az időtől kezdve, hogy Münchenben Lenbach mellett végez stúdiumokat, ami erőteljes fejlődést jelent munkásságában. Külföldön még Rómában, olasz galériákban és Londonban ily irányú tanulmányokkal töltött hosszabb időt. Arcképeit biztos rajz s újabban bizonyos dekoratív elrendezésre és színességre való törekvés jellemezte. Néhány évvel ezelőtt itthon atelier-kiállítást rendezett. Londonban 1909-ben állított ki s ezüstérmet nyert. A Magyar Képzőművésznők Egyesületének választmányi tagja volt. Meghalt október 27-én. Arcképeinek sorából felemlítjük a következőket: Andrássy Gyula gróf, Dárday Sándor, báró Bánffy Dezső, Berzeviczy Albert, Csernoch János hercegprímás, Szontágh Pál, Bogisich Mihály püspök, gróf Apponyi Albert, Vaszary Kolos hercegprímás, dr. Timon Ákos, gróf Bolza Pál és felesége, Vigyázó Józsa grófnő, Walter püspök, gróf Khuen-Héderváry Károly, Szendéné Dárday Olga, gróf Széchenyi Aladár, Ghyczy Emma stb.


 

BORSOS JÓZSEF képeinek nagy számáról külön tanulmány számolt be a Művészet múlt füzetében. Természetes, hogy miután Borsos neve egy újabb kiállítás révén ismét élénkebben forog a közönség körében, egy-egy eddig részben elfeledett, részben elrejtett, részben vitás műve kerül az érdeklődők elé s egy ilyennek mását bemutatjuk e füzetben is. A Megváltót ábrázolja, tehát egy régóta közkeletű tárgyat, amilyent a kornak majdnem minden festője festett. Esetleg megrendelésre, esetleg mint könnyen elhelyezhető szüzsét. A kép technikája óvatos, nagy gonddal, simán kidolgozott minden része s nem tart valami közeli atyafiságot Borsos zsánerképeivel. Azt hisszük, hogy a mester első korszakából eredő képről van itt szó, amidőn a fiatal mesternek kezejárása még követte a tanárai instrukcióit s amikor csak empire kidolgozott, minden borzasságtól mentes technikájú kézzel mert mecénásai elé állani.. A kép méreteire nézve megjegyezhetjük, hogy az arc természetes nagyságú. Eredetije ezidő szerint Bécsben van s a Borsos hagyatékból ered.

 

KITÜNTETÉSEK. A Magyar Grafikusok Egyesülete, valamint a Magyar Aquarellisták és Pastellfestők Egyesületének a Nemzeti Szalonban rendezett IV. kiállításán díjakat és kitüntetéseket nyertek:

A vallás- és közoktatásügyi miniszter által kitűzött díjakat a következők nyerték: 1. Berón Gyula, 26. kat. sz. "Arckép" c. szénrajz. Alakrajzra kitűzött 400 K-ás díj. 2. Baránszky E. László, 52. kat. sz. "Aldunai falu" c. rajz. Tájrajzra kitűzött 400 K-ás díj. 3. Nagy Sándorné, 176. kat. sz. "Gulliver kisasszony" c. illusztráció. A könyv természetéhez alkalmazkodó rajzra (illusztrációra) kitűzött 500 K-ás díj. 4. Lénárd Róbert "Puenta San Martin, Toledo" c. rézkarc. Eredeti. metszetre, karcra, kőnyomatra, vagy a grafikai művészet egyéb fajára kitűzött 500 K-ás díj. 5. Papp Lajos "Utcaburkolók" c. rézkarca, továbbá 6. Prihoda István "Női arckép" c. hidegtűkarca a 4. a. körülírt művekre kitűzött 250—250 K-ás díjakat nyerték. 7. Bakoss Tibor "Pihenő tyúkok" című vizfestménye, továbbá 8. Raáb Ervin "Pozsony vára" c. vízfestménye a vízfestményekre kitűzött 300—300 K-ás díjakat nyerték. 9. Undi S. Mariska "Egy művészleány arcképe" c. pastellképe. 500 K-ás pastell-díj.

A Nemzeti Szalon által kitűzött két ezüst-érem közül az egyiket Mendlik Oszkár "Reggeli hangulat a Földközi-tengeren" c. vízfestményének, a másikat Olgyai Viktor "Ringó kalászok" c. linoleummelszetének ítélte oda a bizottság.

 

ADATOK MŰVÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉHEZ

 

BABOCSAY JÁNOS KÉPÍRÓ. Rozsnyó városa Kassához a Babocsay János képíró és Adrianus ötvöslegény közt támadt perben írja:

Fruntlichen Grus mit Erbyttung dynstbarlicher gutwillykayth. Ersame, weyse Herrn und gönstige Frunth. Wir fugen ewer namhaftigen Weyshayth zcu wyssen noch williger Bethe und Beger Mayster Hans moler ewers mitwoner Kegenwertigs bryfs zcayger, wie das der yeztbemelte vorsichtig ewer Mayster Hans vor etlichen vorschynen Zceyten vor uns ynn rechtsweys gesessen gehandelt hatt mit dem wolbeschaden Addano Goltschmittgesell vm Zcalung eyns artczlons, von wegen der Haylung etlicher Schlagwunden. Wyr ader so wyr bayde gehorth hetten haben noch rechts Erkenthnus solcher Zcalung frey gesagt den obgenannten Mayster Hans moler und mit rechts Kraft vor-lossen, das dy zalen sold Adrianus Goltschmittgesell. Dem zcu eyner Sicherhayth und gewys-serem Geczeugnus hab wyr dem vor benumpten ewern Mayster Hans moler dysen unszern Bryf mit unserm gewöhlichem Sigi befestigt.. Gegeben zcu Rosenow am Fraysag vor Tyburcii noch christlicher Erlösung 1521 Jor.

Richter und geschworne Burger,

Kívül: Zcu Händenn denn ersam weyszen Herrn Richter und Burger der Statt Kasch yrem göri-stigen Herrn und Frunden.

Kassa város levéltárában 1032. sz. alatt.—.480

KEMÉNY LAJOS

 

WEISZ JÁNOS KÉPFARAGÓ. Az 1521-ben elhalt Weisz János hagyatékáról szól az alatti irat: Es ist zcu wissen, wy der vorsichtige Gabriel Weisz, eyn Styfzon etwan meister Hannes Schnyczers seliger Gedechtnes durch recht vor dem ganczcn Rótt nyder gelegt hat floren sex und dreissig in Moencz, eyn sylbern Pecher, 2 silberne leffel, item eyn zcynn Kandel, eyn schleyb von zcynn, eyn schussel zcynn und off eyn person beet Kleyder von wegen Casper Ambrosi, duch eynen Styfzon des bemelthen Hannes Schnyczers, welche summa geldcs der fl. 30 yn mvencz, den Pécher, dy 2 leffel, item dy Kandel, Schysselj Scheyb und peetgewanth hat, dy fraw Dorothea magistri Martini, dyzeit wnszers Organisten yn der Phnrrkyrchen sanctae Elizabeth, eliche Hausz-fraw mit seyner Vorwilligung von den Herrn des Rots entphangen wud erhaben, als eyn Schvester des Casper Ambrosi mit eyner solchen Wnder-scheyd, das wo der bemelthe Casper sich etwan erfwgeeth oder durch gewisse Potschaft das be-stimpte Gelt vordereth, szol dy Fraw Dorothea mitszampt yren Herrn magistro Martino organista dy selbige Summa der flor. 36 ynn wngerischer Mvencz, als auff dyselbige zceit yn disem Land gebrauchlich wyrt seyn, widerwmb szo fyl alsz sy entphangen habenn ym parem gelt nyder zcu legenn mit sampt den obenbemelten gyttern wnd dorauff sy pede frey wnd guttwillig dy weyl zcu Phanth geben wnnd vorschreyben yr Hausz czwischenn dem Wasser gelegenn bey dem Wirich rottgisser wnnd yren Weyngartcn gelegenn wber der Konrad (= Hernád). Zcu grosser Sicherheit heben sy dyscm Briff besigelt mit yren egen Sigel wnd I lantgeschrifft, geschenn am Freytag vor Thomae apostoli im Jar 1524.

Magister Martinus organista mann propria.

Eredetije papiroson, rányomott pecséttel, Kassa város levéltárában 1064. szám alatt.

—.481

KEMÉNY LAJOS

 

STROBEL FRIGYES KÉPÍRÓ. Kassa város jegyzőkönyvéből: 1589. Augustus 20. Fridricus Strobel pictor arestat apud dominum Johannem Krautweschel debitum Johannis Apotecharii Szak-mariensis florenos 19.

1590. Januarius 8. Fridrich Strobel thuet ain verbot auf 19 fi. bcy herr Krautweschl, die er ihm hat gehaben zugestellt.

—.482

K. L.

 

KÉPEK A KASSAI PLÉBÁNIÁN. Az 1772. évi 67. szám alatt iktatott tanácsi jelentés szerint a plébánián a következő képek voltak: "Imagina in tela pictae: Christi domini globum tenentis una ; Beatae Mariae virginis una ; Sancii Stephani régis una, Sancii Ladislai 1, Barkóczi (az egri püspök?) 1, Pázmány cardinalis 1, Insigne Orczianum unum. In charta imago Caroli 6 (sexti) imperatoris. Flavo colore obumbratae duae ordinariae aliae secundae. —.483

K. L.

 

OSECZKY BÁLINT KÉPÍRÓ. Az 1703. évben Bogdani Gotfrid kassai képíró feleségének nemes Hertel Máriának valami tilosba tévedt kacsákból kifolyólag becsületsértési perét tárgyalta a kassai főbíró. Ebben a perben tanúskodott Oseczky, aki valószínűen ekkor Bodáni segédje volt. A tanúvallomása ez: Secundus testis Valentinus Oseczky pictor annorum circiter 28 iuratus examinatus fassus est: Hogy a fatens által izente Bogdániné asszonyomnak említett Schneider Lőrinczné asszonyom — az alperes — tót szóval mondván: Povecz tej strarci sztrigi sat. —.484

K. L.

 

BOGDÁN GOTFRID KÉPÍRÓ. A Kassán az 1710. évben elhalt képíróról szólnak az alábbi jegyzőkönyvi kivonatok:

1709. Die 16. Decembris. Bogdány uramnak resolváltatott, hogy amennyi szarufa, koszorúfa és léc fog kívántatni, építőtiszt uraimék suppedi-tálják ő kegyelmének.

1710. Die 29-a Augusti. N.(éhai) Bogdány Gottfrid uram relictája instantiája az nemes magistratus előtt elolvastatott, instantiája relegáltatott az tavalyi jakobista bortisztre és ez idei ispitály bortisztre, hogy ő kegyelmek computust initiáljanak az in-stanssal, hogyha néhai Gotfrid uram adósnak nem compesiáltatik, tehát contentumot tegyenek ispitály bortiszt uraimék az instansnak.—.485

K. L.

 

BOTMAYR JÁNOS. Az 1648. és 1658—1661. évben a kassai kőművesek céhmestere volt s 1665-ben meghalt. Mielőtt Kassán megtelepedett gróf Pálffy Pál, akkor főpohárnokmester szolgálatában állott, mint kőfaragó, amint arról az alább közölt, Bécsben az 1640. évben kelt s Pálffy sajátkezű aláírásával és pecsétjével hitelesített bizonyítvány tanúsítja. Valószínűen a Pálffyak kőbányáiban dolgozott, de nem lehetetlen, hogy a főúr bécsi palotájának építésénél közreműködött. A latin okirat így szól: Comes Paulus Pálffy ab Erdeod, per-peíuus a Detrekeö et Piberspurgh, liber dominus in Marheck, Stompha ét Neulempach, pincernarum regalium in Hungária magister, sacrae caesareae regiaeque maiestatis consiliarius, camerarius, colonellus, necnon camerae hungaricae praefectus.

Universis et singulis cujuscunque status, dignitatis, conditionis et praeeminentiae existant, ad quos potissimum hae mere pervenerint literae, notum facio: praesentium exhibitorem Joannem Pottmar lapicidam, dum actis suae operam penes fabricam meam impendisset, decenter honesteque sese gessisse. Ideo omnes et singulos peramanter rogatos, quatenus necessitate requirente vei alias occasione sic ferente omni cum ope et auxilio benevolentiaque prosequi hand graventur. Id quod ego vicissim occasionimi ratione dictante gratanter promoereri non sum intermissurus. Praesentes autem post eorum lecturam pervelim exhibent! restitutas. Dátum Viennae ultima Novembris anno 1640.

Comes Paulus Pálffy.

Eredetije Kassa város levéltárában 6766. sz. a. —.486

KEMÉNY LAJOS

 

MŰVÉ5ZETI IRODALOM

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK CÍMJEGYZÉKE. (Szerkesztette Szőnyi I. László múzeumi őr dr. Tantossy József múzeumi őr közreműködésével. Bpest, Franklin Társulat.) Vastag, testes kötetben, nyolcadfélszáz lapon jelent meg az iparművészeti múzeum és iskola könyvtárának katalógusa. A könyvtár, amelynek látogatottsága az utóbbi években mindegyre s örvendetesen növekszik: valóban régóta rászorult egy ily alapos és részletes cicerone-ra. Maga a múzeum igazgatója is, Radisics Jenő, aki a katalógushoz előszót írt, szintén beismeri ezt a hiányt, ami újabban vált emiatt élénken érezhetővé s ami a könyvtár tisztviselőit is akadályozta rendes munkásságuk végzésében. A könyvtár első címjegyzéke ugyanis tizenhárom évvel ezelőtt jelent meg, az akkori könyvtáros, dr. Czakó Elemér szerkesztésében. Azóta azonban a könyvtárnak a közönség rendelkezésére álló anyaga ugyancsak tetemesen felszaporodott. Maga a tulajdonképeni könyvállomány jó néhány ezer darabbal nőtt, amihez hozzájárult még rengeteg önálló műlap, diapozitívek és vagy háromszáz plakát. Ez tette egyrészt szükségessé az új, a könyvtár birtokában lévő mindenfajta munkát felölelő katalógust. Az első katalógus aztán csak a munkák címét sorolta fel, ami — gyakorlatban tűnt ki — a speciális jellegű iparművészeti könyvtár számára kevés. A közönség nagy része ugyanis e könyvtárba elsősorban nem olvasás céljából jár, nem annyira olvasni akar, hanem nézni. Segédeszközök után kutat, a maga munkáihoz terveket forgat s nem nyomtatott sorokat. Erre a célra oly katalógust, amely csupán a sokszor igen szűkszavú címeket sorolja fel, nem találtak kielégítőnek a könyvtár emberei. Főleg amiatt is, mert az iparművészeire vonatkozó könyveknek, kiadványoknak több mint kilencven percentje idegen nyelvű. Éppen a legértékesebbek az angolok és franciák. Ez éveken át a könyvtár tisztviselőinek tájékoztató munkáját vette igénybe s ezen is akarnak segíteni a mostani katalógussal. Itt ugyanis az egyes műveket nemcsak puszta címükkel sorolják fel. hanem az idegen címet lefordítják s röviden, egy-két szóval igyekeznek rávilágítani a tartalmukra, a műlapokra, amelyekből állnak. A katalógus négy részre oszlik. Az első a művek szakok szerinti beosztását tükrözi vissza, a második, a katalógus voltaképen i legfontosabb része, e műveket felsorolja, amit kiegészít aztán s a gyors megtalálást könnyíti a név- és rendszó, valamint a tárgy- és helymutató. A könyvtár tisztviselői, a katalógust készítő Szőnyi László és Tantossy József kétségtelenül alapos, hasznos és hézagpótló munkát végeztek. Egy rövid megjegyzést azonban nem hagyhatunk el, ami jóllehet nem a katalógus, hanem a könyvtárnak — nem generális, de mégis jelenlévő — hiánya. A folyóiratok közt t. i. amikor megtaláltuk például az iparművészettel semmiféle vonatkozásban nem levő "Hungary"-t és "Amatőrt", ugyanakkor nem találtuk nyomát az utóbbi évek magyar művészi folyóiratainak. A katalógust egyébként, ízléses előállítással, a Franklin Társulat nyomta.

 

FESTÉSZET

Kelet-Ázsia festőművészete. — Felvinczi Takáts Zoltán előadása. — Jeltelen cikk. Az Újság, szept. 5. és Világ, szept. 5.

Halmi Artúr itthon. Irta L. Gy. Budapest, szept. 5.

A Nemzeti Szalon kiállítását ismertették a napilapok, szept. 7.

Ein Jahrhundert tranzösischer Malerei. Irta Ernst Lorsy. Pester Lloyd, szept. 14.

Vigée-Lebrun. A nők festó'nője. írta Gereblye. Új Idők, szept. 7.

Nemzeti Szalon. Irta Jean Preux. A Hét, szept. 14.

A Nemzeti Szalon őszi tárlata. Irta b. 1. Ország-Világ, szept. 14.

A Nemzeti Szalon őszi tárlata, írta Farkas Zoltán. Vasárnapi Újság, szept. 14.

L'Impreszionisme. Irta Georges Grappe. Revue de Hongrie, VI. 9.

Arthur Coulin. Irta Dr. Róth Viktor. Neues Pestéi-Journal, szept. 20.

Látogatás Fritz Eilernél. Az új német művészet. Jeltelen cikk. Világ, szept. 21.

A magyar rajzoktatás és a küiföd. Irta Antos Mihály. Rajzoktatás, szept. 15.

A nagyszebeni báró Bruckenthal-múzeumban, írta Jávor Bella, Múlt és Jövő, szept.-okt.

Stratonice. írta Lázár Béla dr. Pester Lloyd, szept. 26.

A művészház zsürimentes kiállítása. Irta B-t. Népszava, szept. 28.

Francia kiállítás az Ernst-Múzeumban. írta F. Z. Vasárnapi Újság, szept. 28.

Pusztuló Lotz-íreskó. — Barbárság az Operában. — Jeltelen cikk. Budapest, szept. 30.

Katona Nándor. Irta Radisics Elemér, Budapesti Hir-lap, okt. l.

A műcsarnok hagyatéki kiállítása. Ösmertctték a napilapok, okt. 2.

Grafikusok és aquarellisták kiállítása a Nemzeti Szalonban. Ösmertették a napilapok, okt. 5.

L. Gyárfás Jenő. — A Tetemrehívás festőjéről. — Irta özv. Malik Józsefné, L. Gyárfás Ilona. Az Újság, okt. 5.

A Műcsarnok kiállítása. F. Z. Vasárnapi Újság, okt. 12.

La peinteure française du XIX-e siecle au Musée Ernst, írta Rózsaffy Dezső, Revue de Hongrie, okt. 15.

Grafikusok, vízfestők és pasztellfestők kiállítása a Nemzeti Szalonban. Irta F. Z. Vasárnapi Újság, okt. 19.

Albrich Mihály hagyatéki kiállítása, írta Fr. Fc, Nagyszebeni Újság, nov. 13.

 

SZOBRÁSZAT

Lendvay Márton szobra. — A Nemzeti Színház ereklyéje. — Jeltelen cikk. Világ, szept. 24.

 

ÉPÍTÉSZET

Templomkastélyok Erdélyben, írta Makoldy József. Élet, szept. 14.

A fiumei állami főgimnázium tervpályázata. Jeltelen cikk. Magyar Építőművészet, XI. 8.

Az új zsinagóga. Jeltelen cikk. Vállalkozók Lapja, szept. 24.

Schulek Frigyes, írta (—el). Pesti Napló, szept. 28.

Háborúság a Nemzeti Színház építése körül. Jeltelen cikk. Budapest, okt. 4.

Megegyezés az új Nemzeti építése körül. Jeltelen cikk. Budapest, okt. 5.

Középületek a düsseldorfi városkiállításon. Irta Bodá-nyi Ödön. Építő Ipar, aug 24.

A budapesti új városházának elhelyezése. Jeltelen cikk. Építő Ipar, szept. 21.

A kiskunfélegyházai új városháza. Jeltelen cikk. U. o

A düsseldorfi kiállítás tanulságai. Irta Bodányi Ödön. U. o. és szept. 28.

Szerencsétlen varosterv, írta Palóczi Antal. Építő Ipar, szept. 28.

Ausztrália fővárosának tervpályázata, írta Petrik Albert U. o.

Magyar stílus. Írta r. p. Vállalkozók Közlönye és Magyar Építők Lapja, okt. 1.

A lipcsei nemzetközi építőkiállítás. Irta Bodányi Ödön. Kpítő Ipar, okt. 5.

Szerencsétlen várostcrv. írta Palóczi Antal. U. o.

Takarékpénztári székház Aradon. Jeltelen cikk. U. o.

Iba. — A lipcsei építészeti kiállításról. — írta Zima Tibor. Pesti Hírlap, okt. 14.

Pfat'f Ferenc. Jeltelen cikk. Építő Ipar, aug. 31.

Új utcák tervezése. Irta Mihályfi József. U. o.

Középületek a düsseldorfi városkiállításon, írta Bodányi Ödön. U. o. és szcpt. 7.

Arad sz. kir. város szabályozása. Palágyi Antal. Építő Ipar, szept. 7.

Temesvár új kórháza. Irta — m. — U. o.

Magyar Szent Erzsébet temploma Marburgban (a Lahn mellett.) Irta Bodányi Ödön. U. o.

A pozsonyi Erzsébet-kápolna. Irta Ezrey. Vállalkozók Lapja, okt. 15.

Az építőművészet kritikája, írta (r. e.) Budapesti Hírlap, okt. 19.

 

IPARMŰVÉSZET

A modern fal. írta Oscar Bie. A Lakás, III. 9.

Ahol a nap felkel. — Az Acxander-gyűjtemény a Néprajzi múzeumban. — írta dr. Supka Géza. Világ, okt. 8.

Iparművészeti kiállítás. Irta r. e. Budapesti Hírlap, okt. 14.

Iparművészek a Művészházban. Irta L. Gy. Budapest, okt 15.

Iparművészet, írta Jean Preux. A Hét, okt. 19.

 

VEGYES

Erzsébet királyné emléke, írta Magyar Vilmos. Építő Ipar, június 29.

A művészetek törtenetéből. — A művészet forrása.

— írta Kalokagathos. A Lakás, III. 4.

Die Versteigerung der Sammlung Nemes. Jeltelen cikk. Der Kunstmarkt (München) X. 38.

Kiállítások. — Erzsébet királyné emlékművének pályamunkái. A Magyar Képzőművésznek Egyesületének kiállítása. — írta D. Budapesti Szemle, július.

Rutkai-Rothauser György haláláról írtak a napilapok júl. 20-iki számai.

Biedermeycr. Nádai Pál előadása. A Lakás, III. 7.

Impressions de Grecque, írta Bcrzeviczy Albert. Revue de Hongrie, VI. 8.

Az Erzsébet-emlékmű. Jeltelen cikk. A Lakás, III. 8.

Szobrászat az építészetben. Irta Manó Dénes. U. o.

Erdélyi kastélyok műkincsei. Irta h. ö. Az öjság, aug. 29.

A németújvári vár műkincsei. Irta Hgy. Az Újság, aug. 29.

Két kiállítás. — 1. Száz esztendő francia művészete.

— II. A Művészház zsú'rimentes kiállítása. Irta.Elek Artúr. Az Újság, szept. 14.

Két kiállítás. A Művészház és az Ernst-múzeum. Irta Cs. A. Világ, szept. 14.

Két műkiállítás. írta Kézdi. Pesti Hírlap, szept. 14.

A XIX. század francia művészete. Irta Sztrakoniczky Károly. Alkotmány, szept. 14.

Franciák és magyarok. Irta Lippay Gyula dr. Budapest, szept. 14.

Két kiállítás, írta (vt.). Független Magyarország, szept. 14.

Vernissage-ok. Jeltelen cikk. Egyetértés, szept. 14.

A XIX. század uagy francia mesterei. Irta m. e. Magyarország, szept. 14.

Két kiállítás, írta B. L. Magyar Hírlap, szept. 14.

A gróf Károlyi-palota műkincseiről, a Szent-György-céh művészeti sétája alkalmából, írta a napilapok, szept. 16.

Franciák a Művészházban, írta B—t. Népszava, szept. 18.

A héthársi templom négyszázéves emlékünnepe, írta Berzeviczy Albert. Budapcsli Szemle, szeptember.

Gorái-múzeumok, üvegképek, csipkék, szobrok. Irta Fabinyi Lili. Világ, szept. 21.

 

LEJÁRÓ PÁLYAZATOK

1913 december 15-én lejár az Orsz. M. Iparművészeti Társulat általános, nyilvános pályázata eredeti iparművészeti tervekre (rajzokra, plasztikus mintákra) abból a célból, hogy azok javát megvásárolhassa, iparosoknak megvalósítás végett kiadhassa, esetleg azok sokszorosíthassa. 2. A terv tárgyát és anyagát (fa, fém, anyag, szárú, szövet stb.) a pályázó szabadon választhatja, de figyelemmel kell lennie arra, hogy a tervezett tárgyak hazai ipari mühelyekben vagy gyárakban elkészíthetők legyenek. A pályázók tájékoztatása végett megjegyezzük, hegy a Társulat elsősorban ünnepi ajándékoknak való, vagy me/.őgazdasági, állattenyésztési és sportversenyek emlékdíjául alkalmas tárgyak terveit óhajtja beszerezni. Ilyenek pl. írókészlet, dohányzókészlet, kazetta, serleg, álló óra. bot- és lovaglóostorfej, névjegy-, gyümölcs-és virágtartó, ékszer stb. 3. Pályadíjat nem tűz ki a Társulat, de legalább 2500 koronát irányoz elő a legmegfelelőbb tervek megvásárlására. Az egyes tervek vételárát a tervező művészekkel egyetértve fog megállapítani. 4. A pályázaton csakis magyar állampolgár vehet részt. 5. A pályázat nyilvános. Tehát minden pályaművön fel kell tüntetni a pályázónak nevét és lakását. 6. A pályázat f. évi december hó 15-én déli 12 órakor jár le. Ez időpontig be kell küldeni a pályaműveket a Társulat irodájába (IX., Üllői-út 33—37). 7. A pályázatot a Társulat állandó birálóbizottsága dönti el. 8. A díjazott és megvásárolt tervek tulajdonjoga, beleértve a korlátlan sokszorosítási jogot, kizárólagosan az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulaté. 9. Valamennyi pályaművet a Társulat legalább három napig kiállítja az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban. A nem díjazott műveket a kiállítás leszerelésétől számított 30 napon belül el kell vitetni, mert ezen határidőn túl a Társulat értük felelősséget nem vállal.

1913 december 16-án lejár az Országos Magyar Iparművészeti Társulat nyilvános pályázata polgári lakások bútorzatának terveire a következő feltételek mellett: 1. Tervezzenek a) hálószoba-, b) ebédlőszoba bútorzatot, a) A hálószoba egyes darabjai: 2 ágy, 2 éjjeli szekrény, ruhaszekrény, fehérneműszekrény, mosdó b) Az ebédlószoba egyes darabjai: pohárszék, tálalóasztal, ebédlőasztal, 6 szék. Elengedhetetlen feltétel, hogy az egész hálószoba-bútorzat legfellebb 800 koronáért, az ebédlő bútorzata pedig 1200 koronáért keményfából elkészíthető legyen. Ennek igazolására minden pályaműhöz magyar honos iparos költségvetését kell mellékelni, amelyben az illető kötelezettséget vállal, megbízás esetén, a tervezett bútornak a jelzett áron korlátlan számban való kifogástalan elkészítésére. 2. A tervezésnél szem előtt kell tartani, hogy a berendezés a jogos művészi igényeknek feleljen meg, emellett célszerű is legyen. 3. A bútorokról l: 10 arányú vetületi képes (2, esetleg 3 projekció) kell készíteni. 4. Pálya-díjakul a társulat úgy a hálószoba, mint az ebédlő bútorainak terveire külön-külön 2—2 díjat. tűz ki és pedig: I. díj 500 korona, II. díj 300 korona. Amennyiben a pályadíjak kiadása esetén a Társulat még egyikmásik pályaművet meg akarná vásárolni, a pályázati rajz vételösszegét a tervező művésszel egyetértőleg állapítja meg. Amennyiben a Társulat a pályadíjjal jutalmazott és megvásárolt pályaműnek részletrajzait is kívánná, a tervező köteles azokat az iparművészeti tervezések díjszabásában megállapított összegen két hét alatt a társulat részére elkészíteni. 5. A pályázaton csak magyar állampolgár vehet részt. 6. A pályázat titkos. Ennélfogva a pályázó lássa el művét jeligével és csatolja hozzá ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban nevét és lakása címét. 7. A pályaműveket 1913. évi december hó 16-ikának déli 12 órájáig kell beküldeni az Országos Magyar Iparművészeti Társulat igazgatóságához (IX. kér., Üllői-út 33—37. sz.). 8. A pályázatot a társulat állandó birálóbizottsága dönti el 9. A díjazott és megvásárolt (ervek tulajdonjoga, beleértve a korlátlan sokszorosítási jogot is, kizárólagosan az Országos Magyar Iparművészeti Társulaté. 10. Valamennyi pályaművet a társulat legalább három napig kiállítja az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban. A nem díjazott műveket a kiállítás leszerelésétől számított 30 napon belül el kell vitetni, mert ezen határidőn túl a Társulat értük felelősséget nem vállal.

1913 december 29-én lejár az Országos Magyar Iparművészeti Társulat által síroknak művészi terveire hirdetett, pályázat, amely tervek a sírhely teljes megoldására vonatkoznak. Meg kell tehát tervezni a sír alaprajzi elrendezését, magát az emlékkövet és ennek keretét. 2. A tervezésnél a következő adatokat kell figyelembe venni: a) A pályázat célja, hogy olcsó, művészi sírkőtípusok terveit szolgáltassa a közönség és olyan iparosok számára, akik azokat megvalósítják. E típusok kétfélék: az egyiknek eladási ára legfellebb 500 korona, a másiké 500 koronán felül, legfellebb 1000 korona lehet. Mindegyik típuscsoporton belül a sírkövek háromféle fajtáját lehet megtervezni: egyes sírhelyre (alaprajzi mérete 94X189 cm), kettős sírhelyre (alaprajzi mérete 189x189) és gyermeksirhelyre (alaprajzi mérete 63X127 cm) való emlékkövet, b) A sírkövek anyaga bármilyen jó minőségű hazai kő lehet. Minthogy a tervek megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy az illető iparosok saját műhelyükben, hazai anyagból állítsák elő a síremlékeket, ajánlatos, hogy a tervezők keressék fel ezeket a kőfaragóműhelyeket és ismerjék meg az anyagokat, valamint azok megmunkálásának módjait. 3. Pályázni lehet l: 5 léptékű rajzzal, vagy ugyanilyen léptékű plasztikus mintával. A rajzzal pályázók kötelesek alaprajzot, nézet-és távlati rajzot készíteni. A tervekhez hazai iparos költségvetését is mellékelni kell. 4. A társulat ezúttal nem tűz ki pályadíjakat. Amennyiben azonban a pályamunkák közt 16 olyan terv akad, amelyek a pályázat feltételeinek és a jogos művészi igényeknek megfelelnek, a társulat ezeket a sokszorosítás jogával együtt, egyen-kint 100 koronáért megvásárolja. Ezenkívül az érdekelt iparosok részéről is további vásárlások várhatók. A vételárért köteles a terv szerzője kívánatra a kivitelhez szükséges részletrajzot nyolc napon belül elkészíteni. A sokszorosított és eladott példányok után a tervező az iparművészeti tervezések díjszabása szerint járó díjtól ebben az esetben kivételesen elesik, tekintettel arra, hogy közérdekű kezdeményezésről van szó, amely az iparművészet ez áginak fejlődését van hivatva elősegíteni. A pályázaton csakis magyar állampolgár vehet részt. 9. A pályázat titkos ; ennélfogva minden pályázó lássa el pályaművét jeligével és csatolja ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban nevét és lakásának címét. 7. A pályaműveket f. évi december hó 29-ike déli 12 órájáig kell beküldeni az Országos Magyar Iparművészeti Társulat igazgatóságának (Budapest, Üllői-út 33—37). 8. A pályázatot héttagú bírálóbizottság dönti el, amelynek elnöke Alpár Ignác, tagjai: Nádler Róbert Seenger Béla, Szablya Frischauf Eerenc, Teles Ede, Vig Albert és Weisinger György. 9. A megvásárolt tervek tulajdon- és sokszorosítási joga felett az Országos Magyar Iparművészeti Társulat rendelkezik. 10. Valamennyi pályaművet a pályabiróság döntése után a Társulat legalább 10 napig kiállítja az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumban. 11. A meg nem vásárolt pályaműveket a kiállítás" után legkésőbb 30 napon belül el kell vitetni, mert ezen az időn túl a Társulat nem vállal értük felelősséget.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003