Tizenharmadik évfolyam, 1914    |   Nyolcadik szám    |    p. 461-462.
 

 

PAPIRSZELETKÉK

A tudomány a művészetnek sem szükséges előfeltétele, sem szükségképpeni kísérője. Mindkettő megállhat s kell is hogy megálljon egymás mellett, de lehetőleg egyik se avatkozzék bele a másik hatáskörébe.

CORNELIUS GURLITT

*

Gondolkodni és festeni, két különböző művelet, érezni és bölcselkedni két olyan dolog, mely ugyan le nem rontja egymást, de mely rendszerint nem a legjobban fér meg egymással.

RUDOLPH TÖPFFER

*

Művészet és tudomány, ellenséges hatalmak. Csak nagyon gazdagok és hatalmasok, csak ritka, kivételes emberek barátkozhatnak meg egyidejűleg, veszedelem és kár nélkül mindkettővel.

BENNO RÜTTENAUER

*

A festőnek több ösmeretre van szüksége, mint amennyit a palettáján megtalálhat, vagy mint a mennyit a modelljéről, legyen az élő vagy festett, elleshet.

JOSHUA REYNOLDS

*

A művészeti ízlésből könnyen kitanulhat az ember.

JOHANN GOTTFRIED v. HERDER

*

Óvakodjék a művész a tudomány szétszedő hatásától.

PETER v. CORNELIUS

*

Semmitől sem félek annyira, mint a tudománytól a művészetben, különösen ha szellemesen lép föl.

GUSTAV FLOERKE

*

Az utolsó száz esztendő művészetét és művészeit, mérhetetlen kárukra, az archeológia és a művészettörténeti esztétika az orruknál fogva vezette.

GEORG HIRTH

*

A művész és az ember számára rendkívül előnyös a rokon-viszonyok történelmi ismerete... De sajnos, az ember számára meg a közelmúlt is csak alig tanulságos, anélkül, hogy őt ezért vádolni lehetne. Mert miközben mi fel-ösmerjük elődeink tévedéseit, az idő máris újabb tévedéseket szült, amelyek bennünket észrevétlenül behálóznak s amelyeknek megállapítása, persze megint csak minden haszon nélkül a jövendő nemzedékek számára, a jövő történetíróira vár.

GOETHE

*

Műteremlátogatónak jobban szeretem a parasztot, mint a tudóst ; a paraszt fölismeri, vajjon tölgyfát, cserfát, búza- vagy rozsföldet festettem-e le, a tudós mindig meg akar valamit magyarázni a képen ; mindig keres valamit benne s nem a vásznat nézi, hanem mögé kandikál.

LUDWIG GURLITT

*

A művészetről szóló írások legtöbbje nem művészektől való, innen az a sok hamis fogalom és ítélet. Én azt hiszem, hogy minden ember, aki csak valamelyes nevelésben részesült, elfogadhatóan beszélhet könyvekről, de nem a festészet vagy a szobrászat alkotásairól.

EUGENE DELACROIX

*

Művészekre nézve semmi más értékük nincs a könyveknek, minthogy nehéz állásokban a modelljukat alátámasztják velük, ilyen esetekben olykor hasznukat veszik.

DANTE GÁBRIEL ROSETTI

*

Egy-egy motívum kitalálásának, megragadásának és életteljes megvalósításának a pillanatában ami tudományunk, az esztétika, semmit sem segít a művésznek. De lelki emócióinak, tűnődéseinek és tevés-vevésének közepette olyan megrovásra méltó volna, ha a stílusukról, a kompozícióról gondolkodás útján valamelyes tiszta-látásra tesz szert - - s végre, nem tartozik-e vajjon a műveltséghez az is, hogy megszerezze magának a képesítést a művészetről való gondolkodáshoz is?

F. TH. VISCHER

*

A mi századunkban egész sereg apró írócska alkalmatlankodik nekünk, akik az elmúlt század alkotásait szedegetik széjjel. Akkor megalkották az emberek ezeket a műveket, most meg kritizálják és széjjel szedegetik őket.

VOLTAIRE

*

Valaki lehet igen nagy müvészettudós, anélkül, hogy a művészethez csak konyítana is.

MAX LIEBERMANN

*

Szavakkal se nem árt, se nem használ az ember a képzőművészetnek. Ezt Winckelmann és Goethe is tapasztalhatták, mert írásaik ellenére is, a haláluk után éppoly rosszul festettek, mint a születésük e.ott. A képzőművész a maga művészetében semmit sem nyerhet az írótól, még ha azt Goethének hívják is s ha mégúgy is meg van győződve a tanításra való hivatottságáról.

KARL STAUFFER-BERN

*

Én nem igen értek a művészet lényegéről szóló okos szavakból és teljesen rábízom magamat az érzésemre, de azért szívesen hallom az okos szót, mert ennek a révén nem egy ingadozó eszme helyreigazodik, sőt olykor még eszmék születnek is.

GERHARD v. KÜGELGEN

*

A művészet közvetítője a kimondhatatlannak, azért badarságnak látszik a művészetet magát szavakkal akarni közvetíteni-. De miközben ezen fáradozunk, az észnek nem csekély haszna van belőle, ami viszont a kifejező képességnek is csak előnyére válik.

GOETHE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003