bezárás

Művészeti anatómia és térábrázolás

Kód:

MAT-ANAT01-04+sz

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4K 54Gy 54K 54Gy+Sz 5

 

A tantárgy címe: Művészeti anatómia és térábrázolás
A tantárgy rövidített címe: Anatómia
Tantárgykódja: MAT-ANAT01-04 MAT-ANATSZ
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Geometria és Rajz tanszék
Oktatója: Albert Ádám, Horváth Dániel, Kőnig Frigyes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Kötelezően választható: Festmőművész
Szabadon választható: Intermédia-művész szakon
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 216
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: középszintű rajzi ismeretek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): első félév: kollokvium
második félév: gyakorlati jegy
harmadik félév: kollokvium,
negyedik félév: gyakorlati jegy, szigorlat
Tanulmányi követelmények: Az órák látogatása és a foglalkozások rajzi feladatainak megoldása kötelező.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az évközi rajzok folyamatos értékelés, konzultáció, szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Évközi rajzok kiértékelése, szóbeli vizsga
Vizsgakövetelmények: Megfelelő számú, a foglalkozásokon készült rajzok megléte, az előadások anyaga, kiegészítve a megadott irodalom anyagával. Szigorlat rajzi feladatának elkészítése.
Oktatási módszerek: Előadás, rajzi feladatok órán való megoldása (segédeszközök: élő modellek, preparátumok, csendéleti tárgyak, geometriai testek), konzultációk.
Javasolt tanulási módszerek: Tudatos, analitikus, szerkesztő jellegű tanulmányrajzok segítségével a megfelelő anatómiai és térábrázolási ismeretek megszerzése A gyakorlati munkával párhuzamosan az elméleti tudás folyamatos fejlesztése az elhangzott előadások valamint a megadott szakirodalom segítségével. Egyéni kutatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Heti egy vagy két tanulmányrajz, krokik, vázlatok.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tanulmányrajz
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az analitikus jellegű rajzi gyakorlatok a térben való eligazodást, komponálást és művészeti alkotások tervezését segíti elő. Az anatómiai ismeretek megszerzésével az emberábrázolás, illetve a dolgok három dimenzióban való megjelenítése válik lehetővé. A megszerzett rajzi tudás mindemellett az ábrázoló, figurális művészetben nélkülözhetetlen szakmai alapokat biztosít.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

I. szemeszter:
Anatómia:
Az emberi test csontrendszerének, szerkezetének megismerése a művészeti anatómia szempontjából. A csontok nevének, kapcsolódásainak, izületeinek tanulmányozása, megismerése és ábrázolása. Meg kell érteni a csontrendszer térbeli szerkezetének felépítését és funkcióját.
Térábrázolás:
Egyszerű geometriai testek szerkezetének szabadkézi rajzzal való feldolgozása.

II. szemeszter:
Anatómia:
Az első félévben tanultak gyakorlati és elméleti elmélyítése: az emberi csontváz teljes térbeli konstrukciójának vizsgálata statikus helyzetekben, valamint mozgásban. Összehasonlító tanulmányok állati csontvázak vizsgálatával.
Térábrázolás:
Geometriai testek árnyékkal, drapéria tanulmányok.

III. szemeszter:
Anatómia:
Az emberi csontrendszerre épülő izomzat megismerése a művészeti anatómia szempontjából. Az izmok nevének, kapcsolódásainak tanulmányozása, megismerése és ábrázolása. Meg kell érteni az izomrendszer térbeli szerkezetének felépítését és funkcióját. Mozdulatok izomtani elemzése, rajzi feldolgozása.
Térábrázolás:
Bonyolultabb térbeli problémák feldolgozása (gömb, henger, áthatások stb) Csendéletek, drapéria emberi testen.

IV. szemeszter:
Anatómia:
Az első félévben tanultak gyakorlati és elméleti elmélyítése: az emberi csontrendszerre épülő izomzat teljes térbeli konstrukciójának vizsgálata statikus helyzetekben, valamint mozgásban. Figurális kompozíciók, életnagyságú táblarajzok.
Térábrázolás:
Enterieur tanulmányok, épületrészletek. Kompozíciók, amelyeknek célja a figurák és a tér viszonyának vizsgálata.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.): Barcsay J.: Művészeti Anatómia
Ember és Drapéria
Forma és Tér
G. Bammes: Der nackte Mensch
Szalay Z: A kockától az aktig
Kőnig F: Orbis Pictus
Funták Gyula-Kőnig Frigyes: Művészeti anatómia és geometria
A Szépművészeti Múzeum Grafikai gyűjteménye
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Múzeuma
Esetenként boncoláson való részvétel
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék szertárának anyaga, élő modellek.