bezárás

Médiatörténet

Kód:

IMMET

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 2

 

A tantárgy címe: Médiatörténet
A tantárgy rövidített címe: Médiatörténet
Tantárgykódja: IMMET
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Sugár János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 félév
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 108
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus médiaelméleti áttekintést ad, a szóbeliség kultúrájától az írásbeliségen át egészen a technikai médiumok (fotó, film, távközlés, kompjuter, internet, stb.) megjelenéséig. Az előadások a technikai eszközök társadalmi hatásait, történelmi befolyását is vizsgálják.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény, az esetleg félév közben kiadott írásos feladatok és az előadások során tanúsított aktivitás alapján.
Vizsgakövetelmények: Az előadások és a kiadott jegyzetek alapján, a tárgyalt anyag három-négy nagyobb, összefoglaló témájának ismerete. A témákat a hallgatók előzetesen megkapják.
Oktatási módszerek: Előadás, esetenként demostrációval.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások alatt jegyzetelés, az ajánlott irodalom ismerete, témábavágó kérdések megfogalmazása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A technikai médiumok megjelenése nyomán megjelenő és a globális információs társadalom kialakulásában szerepet játszó eszközök, kifejezési formák, jelenségek történeti kontextusba ágyazása és a médiaelmélet központi témáinak és fogalmainak megismertetése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A Médiatörténet előadások célja egyrészt módszeres áttekintést adni a közvetettség történetéről, a megőrzés és terjesztés mindig is létező civilizációs technikáiról. A technikai médiumok sokat átvettek a művészet funkcióiból, az ábrázolás technikai és objektiv folyamattá vált. Az új médiumok át is alakították a művészeti kifejezés formáit, hiszen felszabadulva a mitikus és praktikus funkciók alól, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket nyújtanak a művészi önkifejezés számára Az autonóm művészet újat-keresése az új eszközök lehetőségeinek a kutatásában jelenik meg.
Az előadások a technikai médiumok társadalmi hatásait, történelmi befolyását is vizsgálják. További cél a technikai eszközök evolúciója nyomán megjelenő, és a globális információs társadalom kialakulásában szerepet játszó eszközök, kifejezési formák, jelenségek történeti kontextusba ágyazása, és a médiaelmélet központi témáinak és fogalmainak megismertetése.
1. félév
szóbeliség, írásbeliság, közvetítés, korai megőrzési technikák,
könyvnyomtatás, sokszorosítás, mediális hatákonyság,
kép, szubjektiv kép, szerkesztett kép, tudatos látás, képfajták, 2. félév
technikai kép, fényképezés, sokszorosítás, másolat,
film kezdetek: filmnyelv, cenzúra történet
a sebeség kultusza, technikai optimizmus, elektromosság, 3. félév
szöveg-, hang-, kép-továbbítás, film, tv, videó,
nyilvánosság, nyilvános képek, televízió 4. félév
kibernetika, computer, interface, virtualitás, hálózat, hacker etika, hipertext, multimédia, interaktivitás, vizualizálás, hypermedia
test, privátszféra, kód, identitás, komplexitás, kapitalizmus, művészet
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Hipertext és multimédia, Artpool, 1996 ISBN 963 03 6351 8
Buldózer, Media Research, 1997 ISSN 1417-6033
Digitális identitás, Media Research, 2000 ISBN 963 00 3554 5 jegyzetként szolgáló saját publikációk:
Az öntudatos kéz, in: Exsymposion, 2000
Szolidaritás a kontextussal, A hatékonyság határai, in: Korunk
Emigráció a festészetbe, in: Új művészet, 99 feb.
Film és képzőművészet, in: Balkon, 98
Paradigma váltás interruptus, in: Buldózer, 97
Kronológia és utószó, in: Hypertext és multimédia, Artpool, 96
Beszélgetés John Perry Barlow-val, Mancs 96/5
Beszélgetés Peter Lamborn Wilsonnal, ÉS 96/29
Beszélgetés Brian Springerrel, ÉS 96/34
Művészet a jelenben, Polifónia katalógus
A végtelen snitt, Café Babel 93/2
A történelem ára, HVG 26.
A szándékosság sorsa a kétdimenziós mozgóképek műfajában, in: F.I.L.M., Képzőművészeti Kiadó, 1991
Szentkép, in: Új képkorszak határán, Számalk kiadó, 1989
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: tábla, diavetítő, videóprojektor