bezárás

Számítógéptörténet

Kód:

IMSZT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

 

A tantárgy címe: Bevezetés a számítógépek (an)archeológiájába
A tantárgy rövidített címe: Számítógéptörténet
Tantárgykódja: IMSZT
Felelős tanszéke: Intermédia tanszék
Oktatója: Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: Heti 2 kontaktóra, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépek, a digitális világ kialakulásának kulturtörténeti előképein keresztül teszi újraértelmezhetővé korunk információs társadalmát. Alapvető tanulmányi követelmény a tárgyalt történeti példák megfontolása, azok alapján pedig a hallgató saját világképének újraértelmezése, a szubverzív folyamat megélése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a kurzus szubverzivitásának megélése, illetve a tárgyalt történeti példák megértése alapján történik a lehetőségekhez mérten legeslegobjektívabb módon.
Vizsgakövetelmények: A tárgyalt kultúrtörténeti példák ismerete, megértése, s azok beépítése a hallgató világképébe.
Oktatási módszerek: Előadások, illetve szeminárium-szerű megbeszélések.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos részvétel a foglalkozásokon, s a látottak-hallottak átgondolása, megértése, értelmezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 0
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 1. A hallgató aktív, kritikus jelenlétének elméleti megalapozása a kortárs művészet, az információs társadalom mindenkori jelenében.
 2. A technikai eszközök, újdonságok tudatos használatának megalapozása a hallgató saját művészeti tevékenységében.
 3. Az értelmes, érzékeny és nyitott emberré válás megalapozása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):
 • automaták archeológiája az ókortól napjainkig
 • algoritmusok, programok és számolószerkezetek fejlődése a logika és a matematika történetének tükrében
 • gépesítés és algoritmikus gondolkodás
 • mechanikus és elektronikus számológépek fejlődéstörténete
 • az elektronikus eszközök fejlődéstörténete
 • operációs rendszerek és programozói felületek kialakulása, fejlődése
 • interfészek ember és gép között
 • a jelen multimédiás és hálózati világának előtörténete
 • stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A kurzus teljes (és folyamatosan változó), számos külső hivatkozással, példával illusztrált anyaga elérhető itt: http://szmz.mke.hu/comparch/ username: hallgato password: MKE2009 (case sensitive)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A világháló.