bezárás

Technikai médiumok elmélete

Kód:

IMTME

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 22K 22Sz 2

 

Technikai médiumok elmélete 1-2.

A tantárgy címe: Technikai médiumok elmélete 1-2.
A tantárgy rövidített címe: TME I.
Tantárgykódja: IMTME
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Peternák Miklós
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a 6 szemeszteren át folytatódó tárgy megalapozását szolgálja, követelmény az alapvető technikai médiumok és a kapcsolatos fontosabb szakirodalom megismerése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Évközi feladatok egyes témához kapcsolódóan, dolgozat a tárggyal összefüggő témában.
Az osztályzat kialakításának módja: A feladatmegoldások színvonala, évközi munka, szükség esetén írásbeli pótfeladat vagy szóbeli vizsga.
Vizsgakövetelmények: Rendszeres részvétel a kurzuson, a legfontosabb szakirodalom áttekintése, legalább egy tématerület alapsabb ismerete, a szemeszter(ek) során kiadott feladatok megoldása.
Oktatási módszerek: Előadás, gyakorlati példák, közös műelemzések, szövegértési gyakorlatok szükség szerint.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a kurzuson, tájékozódása tématerületekhez kapcsolódó idegen nyelvű irodalom és interneten elérhető források, adatbázisok területén, a megadott magyar nyelvű szakirodalom tanulmányozása, legalább egy kiemelt munka (pl. Médiatörténeti szöveggyűjtemény) és egy tématerület alaposabb megismerése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-5
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Rövid, e-mailben küldendő írásbeli feladat (gyűjtés, elemzés, esszé) alkalmanként képekkel kiegészítve.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A médiumok archeológiájának megismerése, átfogó ismerete nélkülözhetetlen a mai medializált világban történő eligazodáshoz. A technikai médiumok haszálata a hétköznapokban és a művészi gyakorlatban alapvető, kikerülhetetlen a 21. században, vagyis az egyes médiatechnikák lényegének, társadalmi szerepének, kritikai nézeteinek megismerése a tudatos művészi cselekvés egyik alapfeltétele.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja, hogy átfogó bevezetőt adjon a technikai médiumok megjelenésének, történetének, fontosabb változásainak lényegéről, történeti, elméleti és művészeti kontextusban. Az információs társadalom fogalmának és gyakorlatának 20. századi megjelenése totálisan átírta a kommunikációs technikákkal kapcsolatos korábbi ismeretek szerepét és jelentőségét, s ez a történeti hangsúly-eltolódás új fényben mutatja az elmúlt fél évezred művészeti gyakorlatait, tudomány, technika és művészet viszonyának átalakulásait. A megértéshez számos tudományterület tényeinek ismerete mellett az interdiszciplináris közelítés segíthet leginkább, mely összefüggéseiben tárja fel és mutatja be a korábban diszciplinárisan egymástól gyakran elválasztott ismerethalmazok (tudomány-, művészet- és technika-történet s a releváns elméleti-filozófiai, társadalmi közelítés) korszerű kapcsolódásait, mának szóló jelentés-lehetőségeit.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Magyar nyelvű irodalom:
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény (letölthető pdf.) http://catalog.c3.hu/mediatortenet/
http://catalog.c3.hu/mediatortenet/mediatorteneti_szoveggyujtemeny.pdf
Kolta Magdolna: Képmutogatók. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003. http://www.fotoklikk.hu/fm/kepmutogatok/index.html
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Műcsarnok - Intermédia, Budapest, 1996.
Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
(Valamint az egyes kurzusokon és konzultációkon irodalomként ajánlott írások.)

Az egyes témacsoportokhoz kapcsolódó magyar nyelvű irodalom:

1. A kép és a látás a reneszánsztól a fotográfia megjelenéséig. Pespektíva, camera obscura, optikai találmányok (teleszkóp, mikroszkóp), anamorfózis, laterna magica, stb.
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, Budapest, pp.7-122.
Pillanatgépek.C3 Alapítvány – Műcsarnok, 2009. (Katalógus, szerkesztették: Kékesi Zoltán, Peternák Miklós) letölthető: http://pillanatgepek.c3.hu/kiallitas/katalogus/
Kolta Magdolna: Képmutogatók. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003 http://www.fotoklikk.hu/fm/kepmutogatok/index.html
Alberti, Leon Battista: A festészetről. Della pittura, 1436. Budapest, Balassi, 1997.
Leonardo da Vinci: A festészetről. Trattato della pittura. Corvina 1973 Budapest,
Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet, Magyar Helikon 1960 Budapest
Dürer:·A festészetről és a szépségről. Corvina 1982 Budapest
Panofsky, Erwin: A perspektíva mint szimbolikus forma. A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat 1984 Budapest
Perspektíva - katalógus, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Műcsarnok, 2001
Alpers, Svetlana: Hű képet alkotni. Corvina, Budapest, 2000
Werner Nekes: Media Magica (filmsorozat)

2. A fotográfia feltalálása és hatása a művészetekre. A dagerrotípiától a digitális kamerákig.
Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája. Tartóshullám - Belvedere, Budapest, 1990
Barthes, Roland: Világoskamra. Európa 1985 Budapest
Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története. Angelus Novus. Magyar Helikon, Budapest, 1980.
Bazin, A.: A fénykép ontológiája. Tanulmányok a filmművészetről. Magyar Film Intézet 1977 Budapest
Sontag, Susan: A fényképezésről. Európa 1999 Budapest
Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum - Balassi Kiadó, 2001
Szilágyi Gábor: Daguerre. Gondolat 1987 Budapest
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, Budapest, pp.7-40, 123-153
Kolta Magdolna – Tőry Klára: A fotográfia története, Digitálfotó Kft, 2007

3. A tudomány, technika és művészet kapcsolata 17-20 században. Sokszorosító és kommunikációs technikák a computer előtt.
Ivins, William M. Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001.
Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
Kuhn, Thomas S. : A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat 1984 Budapest
Foucault, Michael: A szavak és a dolgok. Osiris 2000 Budapest
Horkheimer, Max – Adorno, Theodor W.: A felvilágosodás dialektikája (1947)
McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Bp., 2001.
Heidegger, Martin: A világkép korszaka. In Fenomén és mű (Szerk. Bacsó Béla) Kijárat Kiadó, Bp. 2002.
Heidegger, Martin: Kérdés a technika nyomán. In: A későújkor józansága II. (Szerk. Tillmann J. A.), Göncöl Kiadó, Bp., 2004.
Heisenberg, Werner: A mai fizika világképe. Gondolat 1958 Budapest
A művészeten túl - katalógus, Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum – C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, 1997
Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina 1979 Budapest
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat 1978 Budapest
Barbier, Frédéric-Lavenir, Catherine Bertho: A média története: Diderot-tól az internetig. Bp.Osiris, 2004.
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, Budapest,
Révész Emese, Kép, sajtó, történelem. Illusztrált sajtó Magyarországon 1870-1870. Budapest: Argumentum - OSZK, 2015.

4. A számítógépek előtörténetei (automaták, önszabályozó rendszerek, mechanikus számológépek és adatfeldolgozó berendezések, logika és mechanika: logikai gépek), információtudomány és információtechnológia, irányítástudomány és kibernetika. A mechanikus számolóeszközöktől a személyi számítógépig, interaktív multimédia alkalmazásokig vezető történetek.
Goldstine, H. H. : A számítógép Pascaltól Neumannig. Műszaki 1987 Budapest
Shannon, Claude E. – Weaver, Warren: A kommunikáció matematikai elmélete. Budapest, OMIKK, 1986
Bevezetés a számítógépek történetébe – jegyzet (további forrásanyag az egyes fejezeteknél)
http://szmz.mke.hu/comparch/
Holl András: Nagy Károly, Charles Babbage és a számoló masinák
http://www.kfki.hu/~tudtor/tudos1/babbage/babbage.html
Tarján Rezső: Gondolkodó gépek, Bibliotheca Kiadó Budapest, 1958 – 2 fejezet online:
http://szmz.mke.hu/comparch/tarjan_r_gondolkodo_gepek/tarjan02.html
http://szmz.mke.hu/comparch/tarjan_r_gondolkodo_gepek/tarjan03.html
Künzel, Werner: A GÉP születése: Raymundus Lullus és találmánya
http://www.c3.hu/scca/butterfly/Kunzel/synopsishu.html
Láng Benedek: Kísérlet a scientia universalis létrehozására a 14. századi Katalóniából, Palimpszeszt 8. szám
http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/19.htm
Király Zoltán: Az abakusztól a notebookig
http://www.scitech.mtesz.hu/10kiraly/index.html
A számítástechnika története – összeállította Markó Tamás
http://www.ttk.pte.hu/ami/phare/tortenet/tartalom.html
Új, média, művészet – szerk. Gerencsér Péter, Universitas Szeged Kiadó, 2008, itt különösen:
Manovich, Lev: Az újmédia nyelve: Mi az újmédia? pp. 12-45
Frasca, Gonzalo: Ludológia: a reprezentációtól a szimulációig, pp. 80-89.
Weibel, Peter: az intelligens kép http://www.c3.hu/scca/butterfly/Weibel/synopsishu.html

5. A mozgókép archeológiája és a filmkészítés első évtizedei. Kísérleti film, expanded cinema a kezdetektől az 1990-es évekig
Kolta Magdolna: Képmutogatók. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003 http://www.fotoklikk.hu/fm/kepmutogatok/i_c.html
Crary, Jonathan: A megfigyelő módszerei. Osiris, Budapest, 1999
Balázs Béla: A látható ember. Gondolat 1984 Budapest
Deleuze, Gilles: Mozgás-kép Osiris, 2001.
A film és a többi művészet. Gondolat 1977 Budapest
Írók a moziban. (szerk. Kenedi János) Magvető 1971 Budapest
Bódy Gábor: Jelentéstulajdonítások a kinematográfiában. Végtelen kép. Budapest, Pesti Szalon, 1996
Erdély Miklós: Mozgó jelentés. Zenei szervezés lehetősége a filmben. A filmről. Budapest, Balassi, 1995.
F.I.L.M. (Szerk. Peternák Miklós) Képzőművészeti Kiadó 1991 Budapest

6. Az avant-garde a 20. század első évtizedeiben.(Futurizmus, konstruktivizmus, DADA, bauhaus)
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Műcsarnok - Intermédia, Budapest, 1996
Kassák Lajos - Pán Imre: Az izmusok története. Magvető 1972 Budapest
Malevics, Kazimir: A tárgynélküli világ. Corvina 1986 Budapest
Marcel Duchamp az eltűnt idő mérnöke Beszélgetések Pierre Cabanne-nal http://www.artpool.hu/Duchamp/beszelgetes1.html
Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig. Kriterion, Bukarest 1979
Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina, Bp. 1972
Moholy-Nagy László: Festészet, fényképészet, film. Corvina, Bp. 1978
Clair, Jean: Marcel Duchamp, avagy a nagy fikció. Corvina 1988 Budapest
Dadaizmus. Antológia. Balassi 1998 Budapest
Dada-antológia: http://www.artpool.hu/dada/antologia.html
Richard Huelsenbeck: Dadaizmus http://www.artpool.hu/Kassak/Huelsenbeck.html
Passuth Krisztina: Tranzit. Új Művészet Kiadó 1996 Budapest

7. Az elektronikus kép és hang: analóg és digitális technikák fejlődése és különbségei. A videóművészet megjelenése, átalakulása és viszonya a tömegmédiumokhoz a kezdetektől napjainkig
A videó világa. Videótechnika -Videóművészet. (szerk: Bán András -Beke László). Népművelési Intézet - Selyemgombolyító, 1983 Budapest
Paik, Nam June: Nem-időbeli információ. A videó világa. Videoművészet 1982 Budapest,
Briggs, Asa – Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig, Bp., 2004.
Siegfried Zielinski: Audiovíziók. A mozi és a televízió mint a történelem közjátékai, Budapest, 2008
Videóművészet – videótörténet http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/

8. Régi és új képfajták, régi és új képelméletek. Ikonográfia, ikonológia. Kép és látás, képtudomány, szemiotika, vizuális kommunikáció, vizuális kultúra.
Belting, Hans: Kép és kultusz. A kép története a művészet korszaka előtt, Balassi kiadó, Budapest: 2000.
Marosi Ernő: Kép és hasonmás. Akadémiai 1995 Budapest
Bacsó Béla (szerk.) Fenomén és mű. Kijárat kiadó 2002 Budapest
Sekuler, Robert – Blake, Randolph: Észlelés. Budapest 2001 Osiris
Gombrich, Ernst: Művészet és illúzió. Gondolat 1972 Budapest
Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája (Új változat) Gondolat 1979 Budapest
Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. Európa 1988 Budapest
Florenszkij: Az ikonosztáz. Corvina 1988 Budapest
Miklós Pál: A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktura ikonográfiájába. Corvina 1973 Budapest,
Wittgenstein, Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés (Tractatus logico-philosophicus) Akadémiai 1963 Budapest.
Képi fordulat: http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=225
Vizuális kultúra: http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php
Hornyik Sándor: A képi fordulat és a kritikai ikonológia http://balkon.c3.hu/2007/2007_11_12/02hornyik.html
Nagy Edina (szerk): A kép a médiaművészet korában. L’Harmattan, Budapest, 2005

9. Az avant-garde az 1960-as évektől, a média fogalom jelentései, különböző használati módjai.
Beke László: Médium/Elmélet. Balassi Kiadó - BAE Tartóshullám - Intermédia, 1997.
Beke László: Művészet/elmélet. BAE-Balassi Kiadó, Bp. 1994.(benne:) Az emlékezés szerepe a műalkotások interpretációjában., Az alkotó interpretációtól az interpretáció tagadásáig)
Cage, John: A csend. Jelenkor, Pécs, 1994.
Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény. (Vál.: Tolvaly Ernő). A&E`93 Kiadó 1995 Budapest
Szógettó. Jelenlét 1989. 1-2.
Kosuth, Joseph: Művészeti tanulmányok. Knoll Galerie 1992 Wien-Budapest
Kaprow, Allan: Assemblage, environmentek & happeningek, Artpool-Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám, 1998 http://www.artpool.hu/Kaprow/HappAzese1.html
Fluxus: http://www.artpool.hu/Fluxus/antologia.html
A performance-művészet. Artpool - Balassi Kiadó - Tartóshullám, Budapest, 2000. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Szőke Annamária. http://www.artpool.hu/performance/tartalom.html

10. A médiaművészet az 1990-es évektől napjainkig: alkotók, műformák, megközelítési lehetőségek. Kortárs művészet és interaktivitás.
http://www.mediaartnet.org/ németül: http://www.mediaartnet.org/medienkunstnetz/
Szegedy-Maszák Zoltán: Experimentalizmus a médiaművészetben. in: Művészet mint kutatás. Semmelweis Egyetem – Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007, 168-195
Manovich, Lev: Az űr feltérképezése: a perspektíva, a radar és a 3-dimenziós számítógépes grafika, http://www.c3.hu/perspektiva/dokumentumokframe.html
Weibel, Peter: Az intelligens kép http://www.c3.hu/scca/butterfly/Weibel/synopsishu.html
Manovich, Lev: Posztmédia esztétika = www.exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=227
Silverman, Kaja: A tekintet és a kamera = http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/sil2.html
Haraway, Donna J.: Kiborg kiáltvány (1985)
http://www.c3.hu/collection/index.php
Új, média, művészet – szerk. Gerencsér Péter, Universitas Szeged Kiadó, 2008

11. Média-elméletek. Fontosabb teoretikus irányzatok, szerzők és elméletek a 20. század második felétől napjainkig.
Flusser, Vilém: A technikai képek mindensége felé. Bp., 2004.
Flusser, Vilém: Az írás. BAE- Balassi Kiadó. Bp. 1997 www.artpool.hu/Flusser/Flusser.html
Umberto Eco: Nyitott mű. Európa, Budapest, 1998
Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészethez és vissza. Balassi- BAE Tartóshullám, Bp.1995. a hálón: www.c3.hu/~tillmann
Böhringer, Hannes: Szinte semmi. Életművészet és más művészetek, Balassi, Bp., 2006
Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés (1975)
Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája, Budapest, 1992
Debord, Guy: A spektákulum társadalma (1967)
Baudrillard, Jean: A szimulákrum elsőbbsége, in: Testes könyv. 1. köt., szerk. Kiss Attila Atilla et al. Szeged, Ictus, 1996, 161-194.
Bourriaud, Nicolas: Relációesztétika, Budapest, Műcsarnok, 2007
Bourriaud, Nicolas: Utómunkálatok, Budapest, Műcsarnok, 2007
Adorno, Th. W. - Horkheimer, Max: A felvilágosodás dialektikája, Budapest, Atlantisz – Gondolat, 1990, 147-200.
Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, www.aura.c3.hu/walter_benjamin.html
W. J. T. Mitchell: A mualkotás a bio-kibernetikus reprodukció korszakában = http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=783
Boris Groys: Filmek a múzeumban = Metropolis, 2008/2
Boris Groys: Médiaművészet a múzeumban = http://balkon.c3.hu/2006/2006_1/02boris.html
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, Budapest
Paul Virilio: Tiszta háboró, Balassi, Budapest, 1993.
Paul Virilio: Háború és televízió, Sirály, Budapest, 2003.
12. Hálózatok kialakulása és jellegzetességei, hypertext, world wide web, netművészet.
Hyper text + multi média. ArtPool, Budapest, 1996 http://www.artpool.hu/hypermedia/index.html
Buldózer. Médiaelméleti antológia (Szerk. Sugár János) http://mek.oszk.hu/00100/00140/html/index.htm
Magyar Tartalom http://www.c3.hu/collection/mt/mt.html
Tribe, Mark – Reena, Jana: Újmédia-művészet. Taschen/Vince, 2007
Vilém Flusser: Az információs társadalom mint földigiliszta http://www.artpool.hu/Flusser/informacios.html
Új, média, művészet – szerk. Gerencsér Péter, Universitas Szeged Kiadó, 2008
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: internet

 

Technikai médiumok elmélete 3-4.

A tantárgy címe: Technikai médiumok elmélete 3-4.
A tantárgy rövidített címe: TME II.
Tantárgykódja: IMTME
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Tillmann József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja: dolgozat
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények: Rendszeres részvétel a kurzuson, a legfontosabb szakirodalom áttekintése.
Oktatási módszerek: Előadás
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a kurzuson, konzultáció egyeztetés szerint
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az előadás célja a médiumok “természetének”, különféle jellegzetességeinek és vonatkozásainak bemutatása. Tárgyalásra kerülnek a médium klasszikus elméleteinek aktuális kérdései, valamint a mai teóriák. A kurzus áttekintést nyújt a médiumokkal kapcsolatos filozófiai és művészetelméleti problémákról. Elemzésre kerülnek a művészet hagyományos és modern közvetítői, valamint médiumokra reflektáló modern és kortárs művek.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus során tárgyalt főbb témakörök
  1. A média megértése (McLuhan).
  2. A kép ontológiája (André Bazin) és A világkép kora (Heidegger)
  3. Táv, távlat, távközlés
  4. “A világ közelebb van mint gondolná.” A médium paradoxona
  5. A múzeumtól a White Cube-ig. A művészet médiumai és médium-reflexiói.
  6. A technikai képek univerzuma felé (Vilém Flusser)
  7. Dromológia. A médiumok sebessége (Virilio)
  8. Telítettség. A sokszorosítás, a közvetítés és a számosság problémái
  9. A zene médiumelmélete
  10. Inter media. Az alkotó mediális pozíció
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező szakirodalom:
Bazin, André: A fénykép ontológiája. In: A.B.: Mi a film?, Bp. 1999.; 16-29. o.; In: MÉDIATÖRTÉNETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
http://intermedia.c3.hu/mszovgy1/bazin.htm
Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája. BAE-Tartóshullám, Bp.1990.
http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. Bp., 2001. 319-331., 13-22. o.
Tillmann J. A.: Kibernetikus katedrálisok; Inter media, in: T. J. A.: Távkertek, Kijárat, Bp., 1997.; http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/tavkertek/tavkertek.html
Ajánlott szakirodalom:
Briggs, Asa –Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Napvilág, Bp., 2004.
Daniels, Dieter: Kunst als Sendung. Beck, München, 2002.
Flusser, Vilém: Az írás. Van-e jövője az írásnak? Balassi, Bp., 1997.
http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
McLuhan, Marshall: Understanding Media. MIT Press, Cambridge – London, 1995.
BULDÓZER. Médiaelméleti antológia (Szerk. Ivacs Á. - Sugár J.), Media Research, Bp., 1997.http://mek.niif.hu/00100/00140/html/index.htm
MÉDIATÖRTÉNETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY (Szerk. Peternák M.), Bp.1994.
http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/
A HÁLÓN ÁT (Szerk. H. Fassbinder), Bp., Palatinus, 2005.;
http://vendegszovegek.wordpress.com/
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: internet

 

Technikai médiumok elmélete 5-6.

A tantárgy címe: Technikai médiumok elmélete 5-6.
A tantárgy rövidített címe: TME III.
Tantárgykódja: IMTME
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Lepsényi Imre / Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: TME 1-4
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium / szigorlati dolgozat
Tanulmányi követelmények: A TME kurzus korábbi tapasztalatai alapján önálló témaválasztás
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Évközi feladatok egyes témához kapcsolódóan, szigorlati dolgozat a tárggyal összefüggő témában.
Az osztályzat kialakításának módja: A feladatmegoldások színvonala, évközi munka, szükség esetén írásbeli pótfeladat vagy szóbeli vizsga.
Vizsgakövetelmények: Rendszeres részvétel a kurzuson, a legfontosabb szakirodalom áttekintése, legalább egy tématerület alapsabb ismerete, a szemeszter(ek) során kiadott feladatok megoldása.
Oktatási módszerek: Előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a kurzuson, tájékozódása tématerületekhez kapcsolódó idegen nyelvű irodalom és interneten elérhető források, adatbázisok területén és egy tématerület alaposabb megismerése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1-2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: írásbeli
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A techniaki médiumok működésének átfogó ismerete alapvető a mai medializált világban történő eligazodáshoz. A szigorlati dolgozat megfelelő szintű elkészítése lehetőség a téma diplomadolgozattá fejlesztésére.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja, hogy átfogó bevezetőt adjon a technikai médiumok megjelenésének, történetének, fontosabb változásainak lényegéről, történeti, elméleti és művészeti kontextusban. Részletesebben ld. a TME I-nél
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Lásd a TME I-nél, valamint az egyes előadásokon kiadott irodalom
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: internet