bezárás

Webtervezési alapismeretek

Kód:

IMWEB

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

 

A tantárgy címe: Webtervezési alapismeretek
A tantárgy rövidített címe: webtervezés
Tantárgykódja: IMWEB
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: heti 2 óra gyakorlat, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: számítógéptörténet
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus az on-line publikáció (HTML) technikai alapismereteinek elsajátítására szolgál.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati vizsga a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az alapszintű hálózati kommunikációs eszközök, publikációs technikák átfogó ismerete, azok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: A kurzus előadásain a hálózati kommunikációs technológiák, illetve az on-line publikáció alapvető technikai megoldásait ismerik meg, illetve gyakorolják a hallgatók.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus ajánlott, hálózaton hozzáférhető irodalma mellett ajánlott a további internetes segédanyagok, technikai leírások tanulmányozása is. A gyakorlati ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a hallgató saját weboldalainak kidolgozása, mely egyéni felkészülés keretében, az oktatók által a tanórákon nyújtott gyakorlati segítséget igénybe véve valósul meg.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy egyszerű, statikus weboldal-struktúrát kell létrehozzanak.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A haladó számítógépes gyakorlati kurzusokhoz szükséges gyakorlati alapismeretek elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A hálózat és a hypermédia létrejöttének okai és története, az internet és a WWW kialakulásának története, hálózati alapismeretek. Az oktatás során nem egy adott weblapszerkesztő program használatát sajátítják el a hallgatók, hanem a HTML nyelv struktúrájának, utasításainak megismertetése és a gyakorlati használatuknak bemutatása a cél:
- HTML áttekintés
- HTML nyelv alapjai
- HTML dokumentum részei
- HTML Tag-ek és attribútomok. A gyakorlat centrikus oktatásban nagy szerepet kapnak az irányított feladatok, amelyeket a hallgatók tanári segítséggel, de önállóan oldanak meg.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Net-art szemelvények
B. W. Kerninghan - Rob Pike: A Unix operációs rendszer (Műszaki Könyvkiadó 1987,92 ISBN 963 10 9436 7)
Hypertext+Multimédia (ARTPOOL)
Mi az internet? (MEK)
Nagy Internet-kalauz (MEK)
Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat?
w3school.com HTML tananyag
HTML 4.01 Specification
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az előadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.