bezárás

Színháztörténet, dramaturgia

Kód:

LTDRA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 22K 22K 22K 2 3
A tantárgy címe: Színház- és drámatörténet, dramaturgia
A tantárgy rövidített címe: Dramaturgia
Tantárgykódja: LTDRA
Felelős tanszéke: Látványtervező
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 8 szemeszter (a 9. szemeszterben fakultatív)
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2.-8.(+1 fakt.)
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: törzsmodul; társművészetek tantárgyi modulblokk
Tanórák száma összesen: 216 óra
A tantárgy kredit értéke: 2, 3/félév mintatanterv szerint
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 1. félév gyak.jegy, 2-7.kollokvium, 8. félév szigorlat
Tanulmányi követelmények: Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel; az órákon lejegyzett tananyag otthoni feldolgozása; esetenként egy-egy témából kiselőadás tartása, illetve írásbeli dolgozat készítése; a kötelező olvasmányban megadott színdarabok elolvasása, a drámaismeret tesztek megírása; tájékozódás az ajánlott olvasmányjegyzékben megadott szakirodalomban; a kötelezően előírt színházi előadások, illetve film- és videofelvételek megtekintése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során rendszeres egyéni konzultációk, egy-egy témából írásbeli dolgozat készíttetése, drámaismereti tesztek íratása, a közösen megtekintett színházi előadások részletes megvitatása; a félév végén kollokvium ( a kurzus zárásaként szigorlat).
Az osztályzat kialakításának módja: Döntő mértékben a vizsgán nyújtott teljesítmény esik latba, de a hallgató jó félévközi munkája (színvonalas kiselőadás, illetve írásbeli dolgozatok) egy teljes jegyet javíthat a vizsgaeredményen. A vizsga elsősorban az ismeretek gondolati földolgozottságát, megértésük mélységét s kreatív felhasználásuk módját ellenőrzi, tehát nem mennyiségi vagy lexikális tudást követel a hallgatóktól.
Vizsgakövetelmények: érvényes félévvégi aláírás; szóbeli beszámoló a féléves tananyag egy - a hallgató által húzott - tételéből; egy - a hallgató által húzott - tárgyalt színdarab szóbeli elemzése; a hallgató féléves tervezési feladatának dramaturgiai szempontból történő szóbeli megvédése.
Oktatási módszerek: A tananyag átadása szeminárium formájában, tanár és diák interaktív kapcsolatára építve történik. Egyes darabok elemzése során bontjuk ki az adott színháztörténeti kort, vizsgáljuk a használt színházi teret, az előadási körülményeket, a dramaturgiai eljárásokat. A tárgyalt drámák műsoron lévő előadásának, illetve egy-egy híresebb színrevitelük filmváltozatának vagy tévéfelvételének közös megtekintése után vitában szűrjük le e művek kortárs színházi bemutatására vonatkozó tapasztalatokat.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon bőséges jegyzetanyag készítése, majd ennek otthoni, megértő-kiegészítő földolgozása; rendszeres darabolvasás és színházlátogatás; az ajánlott szakirodalom tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Félévenként 2-4 db.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás; írásbeli beszámoló.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátíttatása; a hallgatók alapvető drámaismereti repertoárjának kialakítása.; gyakorlati szakmai tapasztalatainak írásbeli kontextusba helyezése; a tervezési feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy átfogó ismereteket ad a hallgatók számára a színház-és drámatörténet, illetve -elmélet, valamint a dramaturgia lehetőség szerinti egészéről. Sorra veszi az egyes történelmi korszakok főbb színházi formáit és drámairodalmát. Vizsgálja a színház mindenkori társadalmi funkcióját a változó időben. Összefüggésükben értelmezi az egyidejűleg jelentkező színházszervezeti, -technikai és -elméleti eredményeket. Kitér az adott korok színházának és a társművészeteknek a kapcsolatára. Sorra veszi a legkiemelkedőbb drámaírókat, rendezőket, színészeket, röviden összefoglalja munkásságukat. Jelentős darabok elemzésével alapvető olvasottságot és szituációs szemléletű drámaolvasási módszert igyekszik elsajátíttatni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1.szemeszter: Kortárs színház: a színházi kifejezés sokfélesége és határai
2.szemeszter: Profán ikonológia
3.szemeszter: A polgári színjáték: Moliere-től Ibsenig
4.szemeszter: Rituális és szakrális színház: az antikvitás és a középkor színjátékai
5. szemeszter: Theatrum mundi: az Erzsébet-kori színház és Shakespeare
6.szemeszter: Az avantgard színház és leszármazottai
7.szemeszter: A valóság színháza: a realista ábrázolásmód Gogoltól napjainkig
8.szemeszter: A zene színháza: az opera, a balett, az operett és a musical
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Barba,Eugenio - Savarese,Nicola: The secret Art of thr Performer. A Dictionary of Theatre Antropology. Routledge, London and New York, 1991
Clark,Barett H.(szerk.): European Theories of the Drama Crown,New York, 1965.
Fischer - Lichte,Erika: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001.
Gajdó Tamás(szerk.): Magyar színháztörténet, 1873-1920. Magyar Könyvklub - OSZMI, Bp., 2001.
Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., 1999.
Kerényi Ferenc:(szerk.): Magyar színháztörténet, 1790-1873. Akadémiai, Bp., 1990.
Németh Antal(szerk.): Színészeti lexikon. I-II.Győző Andor, Bp., 1930.
Simhandl,Peter: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998.
Staud Géza - Székely György(szerk.): A színház világtörténete. I- II.Gondolat,Bp.,1986.
Székely György: A színjáték világa. Egy művészeti ág társadalomtörténetének vázlata. Gondolat, Bp., 1986.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Videolejátszó; írásvetítő, diavetítő.