bezárás

Betűismeret I.

Kód:

TGBETI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Betűismeret
A tantárgy rövidített címe: Betűismeret
A tantárgy kódja: TGBET
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Auth Attila, Szabó Andrea
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező: tervezőgrafika szakirány,
Kötelezően választható: képgrafika szakirány, restaurátorművész szak,
Szabadon választható: szobrászművész szak
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? Tervezőgrafika-, képragifa szakirány: 1, 2. szemeszter
Szobrászművész, restaurátorművész szak: 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák összesen: 56
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérése(ek) típusa(i): Gyakorlati munka értékelése és elméleti vizsga.
I. félévben gyakorlai jegy,
II. félévben gyakorlati jegy, és elméleti vizsga.
Tanulmányi követelmények: A kiadott feladatok határidőre való elkészítése, konzultációkon való részvétel.
Az órákon való részvétel, a kiadott tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása, kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A gyakorlati felkészültség ellenőrzésének módja a meghatározott mennyiségű feladatok elvégzésének határidőre való beadása. Az elméleti felkészültség ellenőrzése szóbeli vizsgán történik.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzatokat az elért elméleti felkészültség színvonala, a feladatok mennyiségi és határidős megléte, de legfőképp az elkészített feladatok minősége határozza meg.
Vizsgakövetelmények: Az a hallgató tehet vizsgát, aki a kiadott feladatokat mennyiségileg teljesítette.
Oktatási módszerek: A hallgatók elméleti oktatása előadások során valósul meg.
A gyakorlati oktatás egyedi korrektúra keretében történik, itt a feladathoz, illetve a hallgató egyéniségéhez igazított egyedi megoldásokat kínálunk fel, értékeljük az elkészült terveket, segítünk azok kiválasztásában, megoldástípusokat ismertetünk, megoldását segítő önálló választási helyzetbe hozzuk a hallgatókat.
Javasolt tanulási módszerek: Az elméleti tárgykörök elsajátítása. A meghatározott feladatok hiánytalan, gondos és pontos elkészítése az egyénileg kialakított korrektúra mellett. Tervezési feladatok esetén több elmélyült terv, ötlet felvázolása után az egyedileg kialakított korrektúra figyelembevételével, mérlegelésével a végleges tervváltozat kialakítása.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak aránya: 8-12 gyakorlati feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak típusa: A tantárgy alapozó feladatai egyéni munkával oldhatóak meg. A tervezőművészeti feladatok természetszerűleg szintén kizárólag egyéni megoldásokat igényelnek. Az elméleti tárgykörök elsajátítása természetesen egyéni munkával megoldható feladat. Közös vagy kiscsoportos feladatok bizonyos tervezési feladatok kapcsán lehetségesek, ahol a téma széles körű tájékozódást, anyaggyűjtést, sokrétű technikai felkészültséget igényel.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A betűismeret tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató magabiztos manuális képzettséggel rendelkezzen a tipográfiával kapcsolatos feladatok megvalósításához a betűszerkesztési, betűírási, betűrajzolási, kompozíciós, arányrendszeri, egalizálási feladatok megoldásához. Kalligrafikai előképzése lehetővé teszi számára, hogy e terület irányába fejlessze tovább képességeit. Az oktatás során szerezzen kellő jártasságot a logotípia tervezési feladatok számítógép által nyújtott lehetőségeinek használatában. Ismerje a legújabb technikai lehetőségeket, a tervezés, az egyedi-, és a nyomdai kivitelezések lehetőségeit. A hallgatók számára megalapozza a betűismeret II. és a főtárgyat a tervezőgrafikai szaktervezést és a kiegészítő szaktárgyakat.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek: Az írástörténete a latin betű megszületéséig.

Gyakorlati témakörök: Alapozó gyakorlatok, egyszerű elemek szerkesztése, kihúzása, kifestése, a manuális készség fejlesztése, a biztos eszköz-használat kialakítása, a retus technikák begyakorlása. Betűrajzolás minta alapján, betűírás kézzel mintalapok elkészítése.
Tervezési-kivitelezési feladatok.

II. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek: a betű története a könyvnyomtatás feltalálásáig.
A betű anatómiája. Olvashatóság, optikai méretek, optikai csalódások, betűszerkesztési metódusok, egalizálás.

Gyakorlati témakörök: számok, írásjelek, különleges karakterek szerkesztése, kalligráfia, schönsrift, modern típusok írása kézzel, mintalapok készítése. Betűembléma, betűkép tervezési feladatok. Stílusgyakorlatok. Kép szövegek, kép versek, betűplakát, typoposter: a mondanivaló megjelenítése csak tipográfiai eszközökkel. Betűtervezés.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom:
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége - számítógéppel Tölgyfa kiadó, Budapest - 1998.
Suzanne West: Stílusgyakorlatok UR kiadó, Budapest - 1998.
Kéki Béla: Az írás története Vince kiadó, Budapest - 2000.
Ajánlott irodalom:
Szántó Tibor: A bet_ Akadémiai Kiadó, Budapest - 1965
Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete, Park kiadó, Budapest - 1991.
Karen Brookfield: Az írás, Park kiadó, Budapest - 1975.
Radics-Ritter: Laptervezés-Tipográfia , A magyar Újságírók Országos Szövetsége, 1976.
Hajman György: A könyv m_helyében, Szépirodalmi Kiadó, Budapest - 1979.
Takenobu Igarashi: Design Rock influence Scissors concept Paper image
Graphic-sha Publishing Co. Ltd., Tokyo - 1991
The Graphic Language of Neville Brody - By Jon Wozencroft, Thames and Hudson - 1991
Elfriede Laschitz: Calligraphy, Bruckmann KG, München - 1994
David Bann: Nyomdai megrendelõk kézikönyve, Scolar  - 2007
Neil Macmillan, An A-Z Type designers,  London - 2006
Typecosmic, Robundo Publishing Inc., Tokyo - 1991.
GRAPHIS, Graphis Press Corp.
GRAPHIS LOGO, Graphis Press Corp.
GRAPHIS ANNUAL REPORTS, Graphis Press Corp.
EMIGRE, Byron Preiss Visual Publ. Inc.
Felhasználandó fontosabb technikai és segédeszközök: Tantárgyi grafikai eszközök:
Számítógéppark, lMac,  Post Script Laser nyomtató, A/4 Színes nyomtató, Színes lapszkenner dia feltéttel, DTP szoftverek, Adobe Design Collection.

Személyes grafikai eszközök:
Csőtoll készlet, retus eszközök, ceruzák, vonalzók, körzők, különböző méretű lapos ecsetek, rajz és lapos írótollak, festékek, tusok, különféle ragasztók, olló, szike, rajztábla B/2, papírok, Typometer, Pantone Color Formula Guide, nyomdai lupe, 1 db cserélhető adathordozó, stb.