bezárás

Tervezőgrafika elméleti vonatkozásai

Kód:

TGELM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: A tervezőgrafika elméleti vonatkozásai
A tantárgy rövidített címe: Tervezőgrafika elmélet
Tantárgykódja: TGELM
Felelős tanszéke: Grafika tanszék
Oktatója: Lelkes László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt.: tervezőgrafika szakirány
Szabadon választható: képgrafika szakirány
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul.
Tanórák száma összesen: 56
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusai: Vizsga
Tanulmányi követelmények: Az előadásokon való aktív részvétel, kötelező irodalom megfelelő ismerete, a tanulmányi idő alatt kiadott írásbeli feladatok a megbeszélt szempontoknak megfelelő teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A szorgalmi időszak alatt írásbeli feladatokon keresztül, vizsgaidőszakban szóbeli vizsga formájában.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli vizsgán számonkért anyag ismeretének szintje és a hallgató ezen ismeretek használatának képessége alapján.
Vizsgakövetelmények: A megadott témakörökben való jártasság bizonyítása az előadásokon elhangzottak és a kötelezően előírt irodalom ismeretének alapján.
Oktatási módszerek: Képekkel illusztrált előadás keretében az adott témakörben a hallgatók és az oktató között létrejövő interaktív párbeszéd formájában.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon való aktív részvétel, illetve kötelező és ajánlott irodalom használata.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainakszáma: 2 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Házi dolgozatok és órai beszámolók önállóan megszerezhető ismeretekről.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tervezőgrafika, mint alkalmazott művészeti ág egyre fokozódó mértékben követeli meg a szakmát felelősségteljesen és tudatosan gyakorló művészek részéről a sokrétű tájékozottságot a kommunikáció, az ezt meghatározó társadalmi tényezők és egyéb törvényszerűségek, összefüggések tekintetében. Lényeges, és a szakma sikeres gyakorlása érdekében elengedhetetlen a hallgatók szemlélődő attitűdjének kialakítása és formálása. A hallgatók szubjektív, művészi önkifejezésének igénye sok esetben kerülhet konfliktusba a tervező grafika lényegéből fakadó külső elvárásokkal. Az ilyen kikerülhetetlen és tagadhatatlanul korlátozó tényezők nem megfelelő módon való értelmezéséből komoly nehézségek adódhatnak, amelyek gyengíthetik a hallgató későbbi szakmai és egzisztenciális szempontból is sikeres tevékenységének esélyét. A tervezőgrafikát, mint speciális művészeti ágat létrehozó társadalmi és technikai igények és elvárások analitikus megközelítése, a szakmában folyamatosan bekövetkező változások okainak megértése segítséget nyújthat az egyéni művészi törekvések kiteljesítésében megtartva az összhangot a szakmát befolyásoló keretek, lehetőségek és elvárások, illetve az alkotó egyéni céljai között. A hallgató tanulmányai eredménye képpen nagyobb eséllyel képes meghatározni önmaga művészi és társadalmi státuszát és felismerni ebből a szerepéből adódó egyéni és szakmai felelősségét. A tantárgy betekintést enged egymáshoz látszólag nem közvetlenül kapcsolódó tárgyi területekbe, segítve ezzel egy szélesebb spektrumú tájékozottság igényének kialakítását, amely egyre fontosabb szakmai elvárás. Ezáltal bővül az az eszköztár, amelynek segítségével a tanszék hallgatói minden szempontból eredményesebb és igényesebb szakmai alkotó munkát folytathatnak.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként) A tervezőgrafika, mint alkalmazott művészeti terület jelentős paradigma váltáson ment és megy ma is folyamatosan keresztül. A szakma társadalmi szerepének megértése, a változások eredménye-képpen való újraértelmezése fontos szerepet játszik az alkotói önkép kialakításában.
A tantárgy foglalkozik a szakma történeti megközelítésével.
Ebben szerepel a meghatározó társadalmi, technikai tényezőkön keresztül való összefüggések keresése és több szempontú vizsgálata. Az adott kort jellemzően képviselő alkotók munkásságán keresztül általános, a szakma gyakorlása szempontjából fontos következtetések levonása közös beszélgetés (saját gondolatok közlése és megvitatása) formájában. A cél elsősorban nemcsak a tárgyi tudásanyag bővítése, hanem gondolatok generálása, a verbális közlés technikájának fejlesztése. Az összefüggések megkeresése és adott kontextusban való tárgyalása segít különböző technikák és alkotói módszerek megértésében. Segítve a hallgatók meglévő technikai eszköztárának tudatosabb használatát illetve annak bővítését a szubjektív alkotói célok elérése és az objektív feladatok sikeres megoldása érdekében. A tantárgy az év során gyakorlati tervezési feladatokat is tartalmaz, amelyek szorosan kötődnek az elméleti megközelítésben tárgyalt témákhoz és azok kiemelt vizuális problematikájához.

I. szemeszter
- a mai értelemben vett tervezőgrafika kezdetei
- történelmi és kulturális keretek
- kor jellemző világnézeti sajátosságai
- technikai vonatkozások
- a szakma mai sajátosságaira, változásaira illeszkedő történeti analógiák
A tantárgy foglalkozik továbbá a szakma más, tudományos és egyéb
területeken található vonatkozásaival.
Ezen vonatkozások ismerete, illetve a más területek irányában felkeltett érdeklődés egy szélesebb körű tudásanyag megszerzését segíti, amely előfeltétele egy aktív, kreatívan alkotó és hosszútávon tudatosan alakító jellegű szakmai gyakorlati tevékenységnek.
- a tervező grafikára ható gazdasági, társadalmi vonatkozások
- pszichológiai vonatkozások (Gestalt elmélet, vizuális érzékelés, forma-szín preferenciák, harmónia-diszharmónia, konzervatív és újító attitűd stb.)
A tantárgy része a tervezőgrafika különböző, jól elhatárolható területeinek
történeti és technikai bemutatása és tárgyalása.
A különböző területek bemutatása, a speciális jellemzők és az ezeket alakító tényezők konkrét példákon való ismertetése és értelmezése.

II. szemeszter
- jelek, absztrakció, embléma
- plakát
- illusztráció
- foto
- digitális grafika
- kultúra specifikus grafikai irányok (angol, francia, német) a századfordulótól a II. világháborúig
- a szocialista reklám
- multikulturális grafikai nyelv (példák napjainkból)
A szakmát érintő, főleg idegen nyelvű szakirodalomban megjelent kritikák, cikkek tanulmányok ismertetése és az óra keretében való megbeszélése.
- JADE (Journal of Art and Design Education)
- Eye
- Graphis
- Novum
- Emigre
- Fuse
Aktuális, szakmát érintő események, munkák kritikai értékelése.
- kiállítások
- megvalósult, aktuális grafikai munkák, esettanulmányok
- pályázatok
- filmek grafikai vonatkozásai.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.) Kötelező:
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény: az oktató látás
Atkinson-Atkinson: Pszichológia
Kassák Lajos: Reklám és modern tipográfia
Kepes György: A látás nyelve
Alison Cole: Perspektíva (a térábrázolás a reneszánsztól a pop-artig)
Ajánlott:
Tom Wolfe: Festett malaszt
Anthony Everitt: Abstract Expressionism
Susanne Alpers: The Art of Describing
Andrási Gábor: Magyar képzőművészet a XX. században
Jacques Lacan: Écrits
Michel Foucault: A tudás archeológiája
Michel Foucault: A modernség politikai-filozófiai dilemmája ...
Heller Ágnes: Életképes-e a modernitás
Jürgen Habermas: A posztmodern állapot
Rick Poynor (szerk.): Typography Now I-II.
Rosner Károly: A plakát kézikönyve
Philip B. Meggs: A History of Graphic Design
David Carson: The End of Print
David Carson: Fotografiks (text by P.B. Meggs)
Lelkes László: The Role of Traditional Viewlike Drawing in Graphic Design Education (unpublished MA Dissertation, UCE Birmingham, UK)
Ajánlott folyóiratok:
JADE (Journal of Art and Design Education)
Eye
Graphis
Novum
Emigre
Fuse
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: internet