bezárás

Nyomdatechnikai ismeretek

Kód:

GRMNYTI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Nyomdatechnikai ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Nyomdatechnikai ismeretek
Tantárgykódja: GRMNYTI
Felelős tanszéke: Grafika tanszék
Oktatója: Kelényi Ákos
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 56 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az előadásokon való aktív részvétel, ajánlott irodalom megfelelő ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Előadás alatti visszakérdezés, a hallgatói kérdések szakszerű megfogalmazásának segítése, a válaszok, magyarázatok értésének ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: A leadott tananyag vizsgakérdéseinek sorából húzott tétel alapján, a tanultak szakszerű szóbeli ismertetése, ok-okozati összefüggések értésének ellenőrzése.
Vizsgakövetelmények: A hallgatók legyenek képesek a PM technológiák lehetőségei közül a művészi céljaiknak legmegfelelőbbet kiválasztani, és annak követelményeit tevékenységükben érvényesíteni.
Oktatási módszerek: Előadások, videofilm bemutatók, eszköz és anyagminták kézbeadása, gyártmány ismetetők bemutatása, nyomdalátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Előadásról készített jegyzetek alapján, internetes szakirodalom keresés, ajánlott szakirodalomban tájékozottság szintű keresési képesség megszerzése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Nincs a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati feladat, de mód van nyomdai kivitelezésre szánt tervezési feladatok legjobb módozatainak egyéni és csoportos megtárgyalására.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Megtalálni a hallgató művészi munkájának nyomdai kivitelezésében a legoptimálisabb sokszorosítási gyártófolyamatot.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatóknak olyan átfogó PM technológiai ismeretekre kell szert tenniük, hogy saját művészi elképzeléseik mellett, a jövendőbeli megbízóik, valamint az anyagi erőforrások ismeretében a legoptimálisabb műszaki megoldást, és a legmagasabb minőségi szint elérését kezdeményezhessék. Ezért az egyes eljárások előnyeinek, hátrányaiknak, minőségi korlátjainak megismerésén túl, képesek legyenek, azoknak más technológiák hasonló paramétereivel történő összevetésre. Képesek legyenek a művészi értékek, hagyományok és esztétikum követelményeit egy gyártástechnológia kötöttségei között érvényesíteni. Tanulják meg művészi elképzeléseiket és elvárásaikat a nyomdász szakma nyelvére lefordítani.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

I. félév:
1. A Gutenberg Galaxis. A nyomdaipar eljárásainak rövid története. Az információs társadalom és a multimédia, valamint a nyomdaipar kapcsolatrendszere a XXI. század elején. Az elektronikus médiák (szöveg, kép, grafika, hang, mozgókép, animáció, virtuális valóság) és a nyomdatermékek kölcsönhatása.
2. A nyomtatott média (PM) szerkezete, felépítése. Főbb nyomdai eljárások. A nyomdatermékek kapcsolata a nemzetgazdasággal, társadalmi kölcsönhatások, környezetvédelem. A PM világméretű középtávú fejlődésének irányai.
3. A Print Média ezredfordulós fejlettségét bemutató videofilmek. Digitális folyamatvezérelt egyedi berendezések és gyártó sorok. Hagyományos és új technológiák. Digitális nyomtatás, érintésmentes sokszorosítás.
4. Nyomdaipari alapfogalmak. Nyomdai műveletek és jelenségek szakszerű megnevezése a nyomóforma készítés, nyomtatás, kikészítés (továbbfeldolgozás, könyvkötészet) területén. Minőséget meghatározó főbb mérési módszerek.     
Eszközök. (denzitométerek, spektrofotométerek) Mértékegységek. Árnyalatok rácsra bontásának szükségessége, rácstípusok, analóg és digitális rácstípusok, (AM-FM rácsok) rácssűrűségek.
5. Képeredetik felosztása. Művészi képeredetik, nyomdai eredetik általános ismérvei, minőségi követelmények. Nyomdai ár-érték-minőség arányok összefüggései.
6. A nyomdaipar alkalmazott színtana. alapfogalmak. Színezet, telítettség, világosság. Additív és szubtraktív színkeverés és alapszínei. Színek rendszerezése. Színrendszerek. (CIE, CIELAB) Digitális eszközök színkezelése, CMS. Környezeti megvilágítás jelentősége. Eszközök kalibrálása. Szürke egyensúly. Színvisszavétel. (UCR, GCR) Árnyalatos többszínnyomás.
7. Számítógépes grafikai szerkesztő rendszerek elemei, eszközei, és elvi működésük. Kis- és nagyfelbontású rendszerek. Adatkonverzió. Rendszerkalibrálás. Tervezést könnyítő szoftver eszközök. (betűtervező, csomagolás, doboz tervező, motívumtárak stb.)
8. A digitális technika és elektronika adta szín-, és árnyalatmódosítások kreatív lehetőségei. Képek digitalizálása, színmélység, árnyalati terjedelem, alátöltés, színvisszavétel stb. Digitális tördelésre és levilágításra kerülő fájlok ellenőrzése.

II. félév:
1. Próbanyomás, próbamásolás. Analóg-, és digitális próbamásoló eljárások. Az eljárások típusai. A velük szemben támasztott követelmények. Kiértékelés.
2. Digitális ívtördelés. PDF JDF segítségével. Analóg rácsozású filmszerelékek digitalizálása. Ívtördelés, mint határ az egyedi gyártásra jellemző nyomóforma készítés és a tömeggyártásra jellemző nyomtatás között.
3. Hagyományos (analóg) nyomtató eljárások nyomóforma készítése. Hagyományos- és flexó magas-nyomóformák típusai (fém-, gumi-, kemény és lágy fotopolimerek) Síknyomtatás elve, alapvető fizika-kémiai alapok. Lemeztípusok. Közvetlen digitális nyomólemez másolás. (CtP) Mélynyomó formák típusai, sajátosságaik. Szita nyomóforma készítése, az eljárás különlegességei. Analóg nyomtató eljárások digitális nyomóforma-készítése.
4. Új nyomtató eljárások. Hibrid eljárások fajtái, (pl. digitális nyomóforma készítés, hagyományos ofszetnyomtatás) Analóg és digitális nyomtató eljárások kevert rendszerei. Digitális nyomtatás és sokszorosítás. Érintésmentes, nyomóforma nélküli, un. non-impact (NIP) eljárások. Az elektrofotográfia, az elektrosztatikus ill. lézernyomtatás. Festéksugaras eljárások típusai. (pl. buboréknyomtató)  A közeljövő eljárásai, az ionográfia, a magnetográfia, a termográfia stb.
5. Íves-, és tekercsnyomó (rotációs) nyomógépek elvi működése. Fő szerkezeti elemeik. UV festékek alkalmazásának különleges feltételei előnyei.     Minőségszabályozás, digitális vezérlés. Különleges-, és kombinált nyomtató eljárások: fénynyomtatás, transzfer nyomtatás, tamponnyomás. Lakkozás, fóliázás lehetőségei, különleges esztétikai hatása.
6. Információs kapcsolat tartalma a grafikai tervező és a nyomtatvány előállító (nyomda) között. Megrendelői elvárások, feltételek meghatározása. Termék műszaki paramétereinek rögzítése. Kapcsolattartás feltételeinek rögzítése. Digitális információ adathordozói-, továbbítási-, fájlverziók típusainak pontosítása. Szállítási szerződés kötése. Minőség-ellenőrzés, jóváhagyás, (imprimálás) és átvétel feltételei.
7. A minőség-ellenőrzés, szabályzás és vezérlés eszközei, elvei, módszerei. A nyomdai minőség kulcspontjának meghatározása, a folyamatvezérlés elemei, az ellenőrzés eszközei, műszerei, munkafolyamata. A vizuális minőség-ellenőrzés eszközei, az ellenőrző csíkok. A nyomdai minőség szabványai. Digitális színellenőrzés és vezérlés a CMS. Nemzetközi ISO 12647 szabvány megismerése, alkalmazása.
8. Nyomdalátogatás.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): 1. Radics V.: Képszerkesztés, sajtófotó, MUOSZ 1983
2. Radics V. Ritter A.: Lapszerkesztés, tipográfia
3. Szántó T.: Könyvnyomtatás, tipográfia, Műszaki K. 1983
4. Buzás F.: Reprodukciós fényképezés a nyomdaiparban, Műszaki K. 1982
5. Buzás F.: Nyomdaipari elektronikus képfeldolgozás, Nyomdász K. 1995
6. Dr. Gara M.: Nyomdaipari Enciklopédia, Osiris K. 2001
7. Dr. Kovács Gy.: Ofszet-mester, Nyomdász K. 2001
8. Szilágyi T.: Ofszetnyomtatás kézikönyve, Editoprint 1996
9. Sárközi R.: Grafikai technikák, Magnus Andersen K. 2002
10. Dr. Schulz P. Dr. Endrédy I. Szilágyi T.: Digitális nyomdatechnikák, PrintConsult 1998
11. Sefar AG.: Szitakönyv, M. Szita Szöv. 1999
12. Buzás F.: Flexó nyomóforma…, PNYME 1998
13. Magyar Grafika: Flexó különszám, PNYME 2003
14. Magyar Grafika: Digitális grafikai elj. Különszám, MUOSZ 1975
15. Kipphan H.: Handbook of Print Media, Springer Ferlag 2001
16. Szilágyi T.: UV ofszet a jövő… PrintConsult. 2006
17. Kelényi Á.: A nyomdaiparról és technológiáiról cikksorozat Transpack 2003-2010.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -