bezárás

Tervezőgrafika műteremi gyakorlat

Kód:

TGSZT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
16Gy 816Gy 816Gy 816Gy 816Gy 816Gy 820Gy 1020Gy 1020Gy 2020Gy+Dm 22

 

A tantárgy címe: Tervezőgrafikai műtermi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Műteremi gyakorlat
Tantárgykódja: TGSZT
Felelős tanszéke: Tervezőgrafika
Oktatója: Auth Attila, Felsmann Tamás, Lelkes László, Molnár Kálmán, Rozmann Ágnes, Szabó Andrea.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente (tanóra): 1-6. szemeszter 16 óra,
7-10. szemeszter 20 óra.
Tanulmányi szint: Diplomafeltétel
Tanórák száma összesen: 540 óra/tanév
A tantárgy kredit értéke: 1-6. szemeszter: 8,
7.,8. szemeszter 10,
9. szemeszter 20,
10. szemeszter 22.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: Alapképzésben:
A kiadott feladatok határidőre való elkészítése, konzultációkon való részvétel.
Szakképzésben:
A műtermi gyakorlat órákon való részvétel, a kiadott tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása, kapcsolódó szakmai irodalom tanulmányozása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció, év végi beszámoló kiállítás
Tervezőgrafikai feladatok önálló megoldásának értékelése a konzultációk alkalmával. A Tervezőgrafika Szakirányon rendszeres a képzés minőségi követelményeinek folyamatos ellenőrzése. Az osztályokban végzett műhelymunka, az oktatók és hallgatók személyes kapcsolata a közös alkotó munkában, műtermi és stúdió gyakorlatokban, a hallgatók teljesítményeinek folyamatos kontrollját és korrigálását biztosítják. A Tervezőgrafika Szakirány hallgatói évenként növekvő követelményeknek megfelelő vizsgamunkákat, gyakorlatokat készítenek. A vizsgált időszakban készült munkák nyújtják a legátfogóbb áttekintést a képzés folyamatáról, a minőségi követelményekben elért eredményekről. A diplomamunka és szakdolgozat megvédése az egyetem nyilvánossága és meghívott rangos külső szakértők előtt történik.
Az osztályzat kialakításának módja: Alapozó képzésben és szakképzésben a félév során elkészített munkák értékelése alapján
A diplomamunkákat diplomabíráló bizottság értékeli.
A kiadott tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása alapfeltétel az osztályzat elnyeréséhez. Az osztályzat a megoldás szakmai szempontok szerinti minőségének függvénye.
Vizsgakövetelmények: Azonos a félév/évvégi számonkérés követelményeivel.
Oktatási módszerek: Egyénre szabott foglalkozás a hallgatókkal.
Konzultációk a hét meghatározott napjain.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos grafikai munka, folyamatos konzultációval
Műtermi gyakorlat, konzultációkon való rendszeres részvétel, kapcsolódó szakirodalom folyamatos tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak aránya: Alapképzés: szemeszterenként 3-4 feladat
Szakképzés: szemeszterenként 4-5 feladat, többfajta szemléleti és technikai megoldással.
Diplomamunka: 5-10 + szakdolgozat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Alapképzésben: tervezőgrafikai jellegű alapozó feladatok.
Szakképzésben: grafikai tervezés és kivitelezés.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A szakmai képzés a rajzi alapozó képzéssel parallel történik, az aktuális gyakorlati és szakelméleti témákhoz kapcsolódóan: bevezetés a sokszorosított grafika-, a tervezőgrafika-, a reklám történetébe, reklámlélektanba. Rajzeszközök használata, grafikai technikák ismertetése (vonal, szín, tónus), ritmusgyakorlatok vonalakkal-faktúrákkal. Kompozíciós ismeretek (nyugalom, mozgás, metszéspontok stb.), dekoratív kompozíciós feladatok kivitelezése, grafikai szín és forma megfogalmazások, montázs, kollázs technikák, anyagnyomatok, színelmélet, színesztétika.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Alapképzés (Lelkes László, Rozmann Ágnes):
Az első négy szemeszterben fontos szerepet kap a vizuális elvonatkoztatási képesség fejlesztése, az alakrajzi képzéssel együttműködve az alapvető képi kifejező eszközök megismertetése, a tervezői munkához szükséges legfontosabb szakmai technikai ismeretek átadása, fokozatosan fejlesztve a hallgatók önálló feladat-megoldási készségét. Az oktatás a tervezőgrafika alapműfajaira irányuló, konkrét tervezési feladatok megoldásával, folyamatos egyéni konzultációval történik. (illusztráció, jel, arculat-, plakát-, csomagolás- és kiadványtervezés – lehetőség szerint külső szervezetek által kiírt tervezőgrafikai pályázatok is).

Szakképzés (Felsmann Tamás, Auth Attila, Szabó Andrea, Molnár Kálmán):
A tervezőgrafika oktatás szerves része az egyetem általános programjának és célkitűzéseinek. Az oktatás felsőfokú, a gyakorlati élethez kapcsolódó szakmai képzettséget, átfogó művészetszemléletet és a szakmához tartozó technológiai tájékozottságot nyújt. Az egyetemes emberi és nemzeti kultúrán belül elsősorban a művészet értékeinek befogadására irányuló képzés, amely alkalmassá tesz arra, hogy ezen értékek a képzőművészet, tervezőgrafika területén végzett alkotó tevékenységet segítsék.

5-8. szemeszter
Önálló alkotó és kutató munka
Az alkotó és kutatómunka irányai: arculat tervezés (corporate identity), plakát tervezés, naptár tervezés, CD, home page tervezés, kiadvány szerkesztés, tervezés, csomagolás, könyv tervezés, embléma és logotypia tervezés, klasszikus illusztráció, szakillusztráció, technikai illusztráció, tudományos illusztráció, fotó és fényeljárások, klasszikus fotótorzítási eljárások, számítógépes képátalakító eljárások, számítógépes tervezés, a számítástechnika képalkotási lehetőségei által megnyílt szakmai területek kutatása és a képzésbe történő bevonása, tervezett terek modellezése, és a virtuális térben történő animáció. Az önálló kutatómunka alapján a tervezői problémák társadalmi-művészeti kötődését, illetve a tervezés környezet meghatározó szerepét figyelembe véve követelmény a tanszéken az oktatási szemlélet egységének megőrzése, a hazai tervezőgrafikus képzés hagyományaihoz híven. Elvárás és feladat a kiemelt nemzetközi és hazai szakmai pályázatokon, kiállításokon, biennálékon való eredményes hallgatói részvétel. Lehetőség nyílik szakirányú elmélyülésre a tervezés szerteágazó területén. E széles munkaterület alapvető ágainak, az elméleti és tervező-alkotó és kutató munkának, illetve a technikai megvalósítás munkaterületeinek problémakörei úgy kerülnek kiválasztásra, hogy mindegyik területen, önálló alkotó, kutató programok alakuljanak ki, és a különböző tanulmányokra épülő műfajok a képzésen belül önálló sajátosságaiknak megfelelő alkotó, kutató munkára nyújtsanak lehetőséget azoknak a hallgatóknak, akik számára a grafikai műfajok a legfőbb kifejezési formát jelentik, és a grafika területén kiemelkedő színvonalú művészeti tevékenységre képesek. A szakmai tevékenység önálló végzését szolgáló társművészeti, szerzői-jogi alapismereteket is biztosít a képzés. A hallgatók megismerkednek a szitanyomás és a fotó alkalmazási területeivel, szabadon választott témában megismerkedhetnek a fotó eljárásokkal, az eszközök, alapanyag-ok, filmek használatával, utólagos kezelésével, a kontakt készítés, nagyítás, fotogramm készítés technikájával, fotók raszter/rács-bontásával, felvételek készítésével, képmódosító eljárásokkal, tárgyfotózással, világítás ismeretekkel, a fény és tárgybeállítás, torzítás, roncsolás, szolarizáció, montázs technikák alkalmazásával, gyakorlatot szereznek a számítógépes grafikai alkalmazások használatában. A modulokhoz tartozó kurzusegységek végkimenetelét szabályoztuk. A kurzusegységek egymásra épülnek és nem cserélhetők fel. A szakmai és művészeti képzés lineáris.

9-10. szemeszter
Művésztelepi modul és diplomamunka készítés
A művésztelepi modul célja, hogy a hallgató diplomaterv-témavázlatokat dolgozzon ki, amelyekből konzultációt követően kerül kiválasztásra a diplomamunka témája.
A tervezőgrafika szakirány hallgatói évenként növekvő követelményeknek megfelelő vizsgamunkákat, gyakorlatokat készítenek. Ezeket az egyetem belső nyilvánossága és meghívott külső szakértők előtt kell megvédeniük. A vizsgált időszakban készült munkák nyújtják a legátfogóbb áttekintést a képzés folyamatáról, a minőségi követelményekben elért eredményekről. A tervezőgrafikai diplomamunka módot ad arra, hogy a hallgató összegezze és beszámoljon eddigi munkásságáról és azt magas művészi színvonalon igazolja. Követelmény: hogy a hallgató a tanár javaslata, tanácsa alapján eldöntse, hogy a szakterület melyik ágával kíván foglalkozni. Az általa választott téma éves programját írásban köteles leadni. A feladat, a grafikai téma mélyreható tanulmányozása, művészi megjelenítése és technikai előadása. A hallgató munkájának folyamatos ellenőrzése és konzultálása biztosítja a kitűzött diplomamunka eredményes megvalósítását.

Diplomamunka (Felsmann Tamás, Auth Attila, Szabó Andrea, Molnár Kálmán) Követelmények a diploma szakdolgozattal kapcsolatban:
- minimum 18000 gépelt karakter, (illusztrálva) összefűzve 2 példányban - megadott határidőre kell leadni.
A szakdolgozatnak tartalmaznia kell:
- A kitűzött diploma programot, az indulástól a megvalósulásig.
- A diplomamunkához végzett gyűjtési kutatási munkát.
- A választás okát, indokolását.
- A kitűzött művészi program, műfaj bemutatását, leírását (illusztrálva) és célját.
- A diploma megvalósításához választott technika ismertetését.
- A technikai megvalósításhoz végzett kutatás folyamatát
- A felhasznált és idézett irodalom szakszerű felsorolását.
A 9-10. szemeszter teljesítése után a hallgató Záróvizsga Bizottság előtt, nyilvánosan megvédi a kiállításon diplomamunkáját, és válaszol a bizottság által feltett, a diplomafeladattal kapcsolatos kérdésekre; megvédi a diplomamunkával párhuzamosan készített szakdolgozatot, illetve válaszol az e tárgykörben feltett kérdésekre.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Alapképzés:
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény: az oktató látás
Kassák Lajos: Reklám és modern typografia
Tom Wolfe:Festett malaszt
Anthony Everitt: Abstract expressionism
Susanne Alpers: The art of describing
Andrási Gábor: Magyar képzőművészet a XX.században
Jacques Lacan: Écrits
Michel Foucault: A tudás archeologiája
Kepes György: A látás nyelve
Heller Ágnes:Életképes-e a modernitás?
Jürgen Habermas: A posztmodern állapot
Rosner Károly: A plakát kézikönyve
Alison Cole:Perspektíva/a térábrázolás a reneszánsztól a pop-artig/
Philip B. Meggs :A HistorY of Graphic Design
David Carson: The End of Print
David Carson: Fotografiks/ text by P.B.Meggs/
Creative Advertising by Mario Pricken /Ideas and techniques from the Word's best Campaigns/Thames&Hudson www.thamesandhudson.com Published 2oo1.
LETTERHEAD &LOGO DESIGN 2OO3. ROCKPORT PUBLISHERS www.topdesign.com
FREISTIL /BEST OF GERMA COMMERTIAL ILLUSTRATION/ Verlag Schmidt Mainz 2oo3./ FRIEDRICH FORSSMAN, RALF DE JONG: DETAILTYPOGRAFIE /FÜR ALLE FRAGEN ZU SCHRIFT U, SATZ/ V.H. Schmidt Mainz 2oo2.
REDESIGNING. WEB.SITES 2oo3. by Stefan Mumaw. Rockport Publishers Inc. www.rockpub.com
WHITE GRAPHICS / The power of white in graphic design/ Rockport publ./ paperback ed. 2oo3.
BLACK & WHITE AND TWO COLOR DESIGN BY LISA SAWAHATA Rockport Pub.1999.
DESIGN SECRETS:ADVERTISING 2oo2.Rockport Pub.
TYPOGRAPHY 1999.Rockport. Pb.
THE NEW HANDMADE GRAPHICS /beyond digital design/ Published and distributed by Rotovision Sa Switzerland
NEW TALENT Design Annual 2oo3. Published by Graphis Inc.
GRAPHIS ANNUAL / Folyamatosan, minden évben/
EMOTIONAL-DIGITAL/ A SOURCEBOOK OF CONTEMPORARY TYPOGRAPHICS/ /First publ. 1999 by Thames&Hudson, fist paperback ed. 2oo1. Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
CREATIVE DIGITAL PHOTOGRAPHY BY MICHAEL BUSSELLE. /A David & Charles Book, first publishing 2oo1 in U.K.
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája.

Szakképzés:
Elfriede Laschitz: Calligraphy (Bruckmann KG, München, 1994.)
A mai magyar plakát / Kulinyi I. (Műcsarnok, Bp. 1985/1986)
100+1 éves a magyar plakát (Műcsarnok, Bp., 1986.)
Typecosmic (Robundo Publishing Inc., Tokyo, 1991.)
Typography Select from the Graphis Anuals (Graphis Press Corp., Zürich, 1994.)
Békéscsabai Alkalmazott grafikai biennálék katalógusai, 1978-1990
Békéscsabai Tevezőgrafikai biennálék katalógusai, 1992-
X=XX, Magyar tervezőgrafika húsz éve (B.csaba Önkrm.1998)
TYPO (Könemann, 1998)
Graphis Inc., cop. (New York) kiadványai:
Photo annual - évkönyv-sorozat
Poster annual - évkönyv-sorozat
Graphis letterhead - sorozat
Corporate identity - sorozat
Interactive design - sorozat
Graphis design annual - évkönyv-sorozat
New talent design annual - évkönyv-sorozat
Graphis brochures - sorozat
David Carson: The End of Print
David Carson: Fotografiks/ text by P.B.Meggs
Creative Advertising by Mario Pricken /Ideas and techniques from the Word's best Campaigns/Thames&Hudson www.thamesandhudson.com Published 2oo1
LETTERHEAD &LOGO DESIGN 2OO3. ROCKPORT PUBLISHERS www.topdesign.com FREISTIL /BEST OF GERMA COMMERTIAL ILLUSTRATION/ Verlag Schmidt Mainz 2oo3. FRIEDRICH FORSSMAN, RALF DE JONG: DETAILTYPOGRAFIE /FÜR ALLE FRAGEN ZU SCHRIFT U, SATZ/ V.H. Schmidt Mainz 2oo2.
REDESIGNING. WEB.SITES 2oo3. by Stefan Mumaw. Rockport Publishers Inc. www.rockpub.com
WHITE GRAPHICS / The power of white in graphic design/ Rockport publ./ paperback ed. 2oo3.
BLACK & WHITE AND TWO COLOR DESIGN BY LISA SAWAHATA Rockport Pub.1999.
DESIGN SECRETS:ADVERTISING 2oo2.Rockport Pub.
TYPOGRAPHY 1999.Rockport. Pb.
THE NEW HANDMADE GRAPHICS /beyond digital design/ Published and distributed by Rotovision Sa Switzerland
NEW TALENT Design Annual 2oo3. Published by Graphis Inc.
GRAPHIS ANNUAL / Folyamatosan, minden évben/
EMOTIONAL-DIGITAL/ A SOURCEBOOK OF CONTEMPORARY TYPOGRAPHICS/ /First publ. 1999 by Thames&Hudson, fist paperback ed. 2oo1. Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
CREATIVE DIGITAL PHOTOGRAPHY BY MICHAEL BUSSELLE. /A David & Charles Book, first publishing 2oo1 in U.K.
És az egyetem könyvtárában lévő tervezőgrafikai szakgyűjtemény.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Rajzi, festészeti, sokszorosító grafikai anyagok és eszközök. Fotó.

A tanszék alkotó és kutató munkájának színtere a tervező műtermek, az elméleti képzést szolgáló előadóterem és a számítógépes stúdió, (internet kapcsolat, hallgatói és kutatói számítógépek). Rendszeres a tanszéki hallgatói munkák digitális és klasszikus tárgyi archiválása. A munkát fotólabor is segíti. Párhuzamos kutatóhely az egyetem szakkönyvtára, adatbázisokkal és egyéb számítógépes hálózati funkciókkal és a kiállítóterek, valamint a tihanyi és más művésztelepek. Rajz és festészeti eszközök, fotóanyagok és-eszközök, tanszéki fotólabor - számítástechnikai eszközök: tanszéki számítógépes stúdió: internet kapcsolat, digitális fényképezőgép, vektorgrafikus, pixelgrafikus(fotós) és kiadványszerkesztő alkalmazások (software).