bezárás

Irodalom

Kód:

TKIRO

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Pedagógia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22Gy 22Gy 2

Irodalom -Magyar irodalom az Árpád-kortól 1945-ig

két csoportra bontva:
1. A kezdetektől a XIX. század közepéig,
2. A Kiegyezéstől a XX. század derekáig

A tantárgy címe: Magyar irodalom az Árpád-kortól 1945-ig
A tantárgy rövidített címe: Magyar irodalom
Tantárgykódja: TKIRO
Oktatója: Mányoki Endre, egy. adj.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható, ill. szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 - mindkét csoport esetében
Hányadik szemeszterben tanulják a tárgyat? 1 - 2, ill. 3 , 4
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 2 x 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 5/félév
oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincsenek
A félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: intenzív interaktivitás a tanórákon; a félévekre megállapított tematika irodalmi alapanyagának gondos tanulmányozása, pontos szövegszerű ismerete; egyéni beszámolók vállalása, illetve azok tömör, szóbeli előadása előre megírt jegyzetek segítségével - különös tekintettel az adott téma (magyar) képzőművészeti párhuzamaira és egyéb vonatkozásaira
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli számonkérés
Az osztályzat kialakításának módja: az elvégzett órai munka és az egyéni beszámolók minősége arányában
Vizsgakövetelmények: speciális vizsgakövetelmények nincsenek
Oktatási módszerek: interaktív csoportmunka, elméleti alapozás, folyamatos ismeretkontroll; konzultáció az egyéni beszámolók előkészítése érdekében
Javasolt tanulási módszerek: személyre és feladatra szabottak, különös tekintettel az egyéni beszámolókra
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: min. 15
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: a tárgyalandó irodalmi művek beillesztése előzetes ismereteinek rendszerébe, fölkészülés az interaktív szemináriumi munkára; konzultáció kezdeményezése az egyéni beszámolók elkészítése érdekében
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: a kulturális-szellemi horizont kiterjesztése az irodalom, mint társművészet segítségével; mélyebb beágyazódás a nemzeti kultúrába, kitekintéssel a világirodalmi párhuzamokra; elmélyülés a nyelvi matéria létrehozásának problematikájában
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek(szemeszterenként): 1. szemeszter: a korai nyelvemlékektől a felvilágosodás koráig
2. szemeszter: Berzsenyitől Arany Jánosig
3. szemeszter: Gyulai Páltól Ady Endréig
4. szemeszter: A Nyugat első nemzedékétől a harmadikig, ill. a népi irodalom térfoglalása és kiteljesedése
A négy szemeszter úgy értendő, hogy két csoportban két-két szemeszter, miként azt a Tantárgy leírása pontban jeleztem. Következésképpen bárki, aki a Magyar irodalom kurzust hallgatni kívánja vagy hallgatni köteles, választhat a két csoport-tematika közül - függetlenül attól, hogy első évesként kötelezően választja, vagy felsőbb évesként szabadon.
Tankönyvek: A feldolgozandó irodalmi műveket az alapelv szerint a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) internet-bázisáról válogatom ki. Ettől eltérő esetekben könnyen hozzáférhető tömegkiadványok beszerzését kérem csupán, tehát speciális olvasmánylajstromra nincs szükség.
Felhasználandó fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: max. videomagnó