bezárás

Kortárs magyar irodalom

Kód:

TKKMI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Pedagógia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2
A tantárgy címe: Kortárs irodalom
A tantárgy rövidített címe: Kortárs irodalom
Tantárgykódja: TKKMI
Oktatója: Mányoki Endre, egy. adj.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszterben tanulják a tárgyat? 5, 6.mintatanterv szerint
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 5/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincsenek
A félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: intenzív interaktivitás a tanórákon; a félévekre megállapított tematika irodalmi alapanyagának gondos tanulmányozása, pontos szövegszerű ismerete; egyéni beszámolók vállalása, illetve azok tömör, szóbeli előadása előre megírt jegyzetek segítségével - különös tekintettel az adott téma (magyar) képzőművészeti párhuzamaira és egyéb vonatkozásaira
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli számonkérés
Az osztályzat kialakításának módja: az elvégzett órai munka és az egyéni beszámolók minősége arányában
Vizsgakövetelmények: speciális vizsgakövetelmények nincsenek
Oktatási módszerek: interaktív csoportmunka, elméleti alapozás, folyamatos ismeretkontroll; konzultáció az egyéni beszámolók előkészítése érdekében
Javasolt tanulási módszerek: személyre és feladatra szabottak, különös tekintettel az egyéni beszámolókra
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: min. 15
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: a tárgyalandó irodalmi művek beillesztése előzetes ismereteinek rendszerébe, fölkészülés az interaktív szemináriumi munkára; konzultáció kezdeményezése az egyéni beszámolók elkészítése érdekében
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: a kulturális-szellemi horizont kiterjesztése a kortárs irodalom, mint társművészet segítségével; mélyebb beágyazódás a nemzeti kultúrába, kitekintéssel a világirodalmi párhuzamokra; elmélyülés a nyelvi matéria létrehozásának problematikájában
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek:

1. szemeszter: az Újhold- és a Válasz-eszmény; az irodalmi programok belső tartalma, immanens problémái, szellemi kiterjedésük. Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Pilinszky János, Ottlik Géza, Mándy Iván, Mészöly Milkós, Nádas Péter, Krasznahorkai László, és Illyés Gyula, Nagy László, Sarkadi Imre, Cseres Tibor, Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Baka István irodalmi alapvetése.

2. szemeszter: új, autentikus kezdeményezések a kortárs magyar irodalomban. Tandori Dezső, Petri György, Oravecz Imre, Marsall László, Esterházy Péter, Hajnóczy Péter, Spíró György, Parti Nagy Lajos, Zalán Tibor, Marno János egy-egy művét értelmezzük.

Mindkét szemeszterben folyamatosan vizsgálandó az ún. határon túli magyar irodalom egyre mélyülő hatása, mindinkább szervesülő jelenléte a hazai szellemi közegben. Kányádi Sándor, Bálint Tibor, Szilágyi Domokos, Szilágyi István, Balla Zsófia, Egyed Péter, Szőcs Géza, Tőzsér Árpád, Grendel Lajos, Tolnai Ottó, Sziveri János és társaik nyilvánvaló alakítói a magyar szellemi közéletnek.
Nem feledkezünk meg az irodalmi intézmények sorsának alakulásáról sem (kiadók, folyóiratok, mozgalmak, szervezetek). És felfigyelünk az irodalom határvidékén megjelenő műfajokra is: a szociográfiára és az irodalmi riportra.
Mindezek együtt szétfeszítik a kétszemeszteres kurzus kereteit. Ezért hát ez a kurzusleírás tágas kínálatnak tekintendő; adott esetben - az alapozást kivéve - eseti egyezségeken dől el a konkrét tematikája.

Tankönyvek: A feldolgozandó irodalmi műveket az alapelv szerint a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) internet-bázisáról válogatom ki. Ettől eltérő esetekben könnyen hozzáférhető tömegkiadványok beszerzését kérem csupán, illetve magam látom el a hallgatókat olvasmánnyal; speciális olvasmánylajstromra tehát nincs szükség.
Felhasználandó fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: max. videomagnó