bezárás

Pedagógia

Kód:

TKPED

Oktató:

Nagy Imre DLA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

 

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 3

Tanulmányi követelmények: gyakorlati jegy a félév végén

Az ismeretek ellenőrzésének módja:
az órák témájáról készített saját jegyzet ellenőrzése, a feladatok teljesítésének és azok szintjének az ellenőrzése, meghatározott feltételek esetén adott anyagrész ismeretének szóbeli ellenőrzése

Az osztályzat kialakításának módja:
a félév során teljesített részfeladatok értékelésén alapuló összevont osztályzat.

Vizsgakövetelmények: gyakorlati jegy, 5 teljesített, meghatározott tipusu feladat elvégzése

Oktatási módszerek: előadás, gyakorlati feladatok, (helyzetgyakorlatok, empátiás és kommunikációs gyakorlatok), speciális problémamegoldó feladatok, személyes konzultáció

Javasolt tanulási módszerek;
részvétel az órai előadásokon és gyakorlatokon, illetve a félévet záró szimpóziumon, a kötelező és az ajánlott szakirodalom tanulmányozása, az önálló témák feldolgozása: források keresése, témavázlat készítése
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 4
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:
szóbeli előadás: 1-2
video összeállítás 0-1
összetett írásbeli feladat: 2

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja az, hogy gyakorlati szempontú ismereteket nyújtson a tanári tevékenységhez. Ennek megfelelően a program egyaránt tartalmaz előadást, demonstratív szemléltető feladatot és olyan komplex feladatot, amelyben egyszerre szerepel egy témakör rendszeres feldolgozása, az átadás logikája szerinti tagolása és szemléltető előadása. A tantárgyon belül a súlypont a tanár szerepeire esik, és ehhez igazodik a szakmai fogalmak tárgyalása. Kiemelt szempont az is, hogy a tantárgyak jellegétől függően az eltérő tanári szerepek más - és más hangsúlyt kapnak. Általános cél az, hogy a tanár a munkáját a kultúra átfogó szemléletében tudja meghatározni.
A tanári szerepek gyakorlati szempontú felosztása a következő:
1.) a tanár mint minta
2.) a tanár mint edző
3.) a tanár mint ismeretek átadója
Az 1. szerepkörben az önismereti technikák és a helyzetfelismerést segítő módszerek nyújtanak segítséget, a módszerek és a szakirodalom ismertetésén túl az önreflexió folyamatos gyakorlása a cél.
A 2. szerepkör szorosan összefügg az elsővel és a harmadikkal, elsősorban azonban a tanítványok képességének különböző szintjeire és képességeik különböző összetételére esik a hangsúly. Ebben a pszichológia tantárgy keretében már tanított fejlődéslélektani ismeretekre lehet alapozni. Különösen fontos, hogy a tanár több oldalról is megismerje a tanítványait ? ebben a felmérés és az önálló feladatmeghatározás módszereire támaszkodhat.
A képességek fejlesztése során a célok meghatározása és a motiválás lehetőségei a döntőek
- ezért az ezt segítő módszerek ismerete is nélkülözhetetlen.
A problémamegoldó magatartás kialakítása és erősítése, mint általános elv, kiemelt szempontként szerepel.

A 3. szerepkör részben a speciális szakterület ismereteit érinti, azt, hogy a tanár folyamatosan képzi magát, és az új ismereteket a diszciplína vagy az ismeretkör rendszerének megfelelően dolgozza fel - részben pedig a tudás átadhatóságának megfelelő feldolgozás módszereit, elsősorban azonban ennek a gyakorlati tapasztalatát. A harmadik szerepkör főleg az egyes területek szakmódszertanát érinti, a pedagógia tantárgy keretében az átadás módszereinek általános szempontjait tárgyaljuk. Az általános szempontok fontos részét képezik a tananyag meghatározásának és felosztásának a kérdései.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):
A tantárgy fő témakörei:
A világkép aktualizálásának, a tradícióképződés lehetőségeinek összefüggései

A tudás átörökítésének szerepe a kultúra folyamatában, a tudás átörökítésének módjai

A tanár szerepkörei, a tanári - nevelői képességek fejlesztésének lehetőségei
Az önismeret képességének és a helyzetfelismerés képességének
a fejlesztési lehetőségei
Általános etikai jellegű kérdések a nevelésben

A korosztályi specifikumok, a motivációk korosztályspecifikus köre
Problémamegoldó magatartás
Az integrált célfeladatok rendszere
Feladatrend
Korrektúra

Feladatkiértékelés
A tanmenet
A tanterv

Tankönyvek ( jegyzet, példatár , szakirodalom, esettanulmány stb.):
Kötelező irodalom:
A mindenkori, hatálybanlévő nemzeti alaptanterv tantárgyra vonatkozó fejezetei
Thomas GORDON: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat, Bp.,1991
MAGYARI BECK István: A tehetség, mint meghasonlás, Tankönyvkiadó, Bp., 1988
Edward T. HALL: Rejtett dimenziók, Gondolat, 1980

Ajánlott irodalom:
HANKISS Elemér: Az emberi kaland, Helikon, 1998

Eric BERNE: Emberi játszmák, Gondolat, Bp., 1984

Marie WINN: Gyerekek gyermekkor nélkül, Gondolat, Bp., 1990
D. B. ELKONYIN: A gyermeki játék pszichológiája, Gondolat, Bp., 1983
MÉREI Ferenc, F. Várkonyi Zsuzsa: Felnőttek között, RTV-Minerva, Bp., 1980
F. VÁRKONYI Zsuzsa: Már százszor megmondtam, Gondolat, Bp., 1986
Ruth BANG: A célzott beszélgetés, Tankönyvkiadó, Bp., 1983

RANSCHBURG Jenő: Félelem, harag, agresszió, Tankönyvkiadó,
Bp.,1983