bezárás

Művészeti geometria

Kód:

ARMŰG

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3
A tantárgy címe: Művészetigeometria
A tantárgy rövidített címe: Művészeti geometria
Tantárgykódja: ARMŰG
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Geometria és Rajz Tanszék.
Oktatója: FuntákGyula
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzés
Tanórák száma összesen: 54/tanév
A tantárgy kredit értéke: 3/szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: középiskolai matematika és rajz
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az adott tananyaghoz tartozó feladatlapok szerkesztésének megoldása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: évközi rajzok értékelése, vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: évközi rajzok értékelése, vizsga
Vizsgakövetelmények: kollokvium: írásbeli (szerkesztés)
Oktatási módszerek: előadás, táblai rajz, szerkesztés, konzultációk, térbeli modellezés
Javasolt tanulási módszerek: Elsősorban "szerkesztve" tanulunk. Modellek készítése, feladatgyűjtemény használata.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: heti egy feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: szerkesztés, gyűjtő munka, tervezés
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Megalapozni a térszemlélet fejlődését, képessé válni, leképezni a látottakat, a művészeti eszköztárak felhasználásában segíteni
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tárgy történeti, kultúrtörténeti sajátosságai. A szerkesztési rendszerek alpvető átlátása, elsősorban síkalapú térbeli jelenségeknél. Ismerkedés ezek leképzésével. Sík - egyenes, sík - sík, test - sík kapcsolatainak feltárása.
II. Az alapvető merőleges vetítési rendszer megismerését követően a térbeli perspektivikus ábrázolás alapjainak az elsajátítása.
III. Ismerkedés a forgásfelületek törvényszerűségeivel. Alapvető térelemek metszeteinek tanulmányozása. Forgásfelületek perspektivikus ábrázolása. Az érzékelt jelenségek összefüggésének feltárása.
IV. Forgásfelületek síkmetszete. Testáthatások kapcsolatok elemzése. A kialakult metszetek tanulmányozása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kólya Dániel: Geometria I., II., III.
Baticz Levente: Geometria IV.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Szerkesztéshez szükséges eszközök: egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, körző ceruza