bezárás

Néprajz

Kód:

TRNEP

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
16K 3
A tantárgy címe: Néprajz
A tantárgy rövidített címe: Néprajz
Tantárgykódja: TRNEP
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Dr Györgyi Erzsébet
Melyik tantárgycsoportba sorolt: /Kötelezően előírt, kötelezően választható, szabadon választható/
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3
Képzési idő hetente: egy szemeszter alatt 16 óra
Tanulmányi szint: /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: 16
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): vizsga, dolgozat
Tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, dolgozatírás
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Vizsga, dolgozat
Az osztályzat kialakításának módja: aktivitás az oktatás során, vizsgafelelet, dolgozat
Vizsgakövetelmények: Az előadáson hallottak ismerete, a szakirodalom ismerete, jó dolgozat.
Oktatási módszerek: Előadás, kiállításvezetés, könyvtárbemutatás, személyes konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: A bemutatott kiállítások ismételt, egyéni megnézése, egyéni könyvtárlátogatás, az órákon elhangzottak ismétlése, a kijelölt szakirodalom megismerése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: dolgozat, 3-10 oldal
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A néprajz tantárgy feladata: A néprajz terén alapvető tájékozottság elérése a hallgatók részére. A restaurátornak néprajzi tárgyak restaurálása esetén elengedhetetlen, a néprajz terén való tájékozódás: szüksége van a szakirodalomra és konzultációra néprajzi szakemberekkel. A restaurátor és a néprajzi muzeológus megbeszélése a rájuk bízott tárgyak sorsáról akkor lehet eredményes, ha kölcsönös tisztelettel viseltetnek egymás szaktudása iránt, és azokról legalább annyi - alapfokú ismerettel bírnak, hogy megbeszélésük során egymás szempontjait képesek legyenek értékelni és mérlegelés tárgyává tenni, s végül közös erővel mindkettőjük számára elfogadható eredményre jutni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy oktatása egyetlen szemeszter folyamán 4x4 órában történik. Ezalatt kell megoldani a néprajzi alapvetés nyújtását, a bevezetést a néprajztudományba. Erre a lehetőség rendkívül szűkre szabott. Tekintettel a tantárgy fentebb kifejtett faladatára, a következőképp alakítottuk ki a tananyagot:
Az első 4 órában (tantermi óra) ismertetjük a néprajz tárgyát, felosztását, röviden összefoglaljuk történetét, legfontosabb elméleteit. Körvonalazzuk az oktatás célját, felhívjuk a figyelmet a restaurátor fontos kommunikációs szerepére, amely nélkül nem végezhet értékes munkát a néprajzi tárgyrestaurálás terén. Emellett megkérdezzük a hallgatókat eddig szerzett néprajzi ismereteikről - rendszerint bőségesen vannak - ismertetésünket minden lehetséges esetben törekszünk az ő meglévő ismeretanyagukhoz kapcsolni.
A második 4 óra (Néprajzi Múzeum) a tárgyakkal való megismerkedésre ad alkalmat. Végigmegyünk a Néprajzi Múzeum magyar állandó kiállításán, és ha az idő engedi, még másik időszakos kiállításon is, amely szerencsés esetben más, esetleg távoli országok néprajzi anyagát mutatja be. A kiállítás megszemlélését bőséges információval kísérem, amelyből a hallgatók sokat megtudnak nem csak a tárgyak anyagára és technikájára, hanem a történetére és használatára nézve is. A kiállítást megtekintve módjuk van egy tárgyat kiválasztani, amelyről kötelező dolgozatukat elkészítik.
A harmadik 4 órában (Néprajzi Múzeum) felkeressük a múzeum könyvtárát, és megismerkedünk a néprajzi szakirodalommal, az alapvető összefoglaló művekkel, könyvsorozatokkal, bibliográfiákkal, folyóiratokkal, a Néprajzi Múzeum könyvtárának használatával, különös tekintettel annak szabadpolcos rendszerére. Megismerkedünk a katalógus, a számítógépes nyilvántartás használatával. A hallgatók a tanár irányításával megkezdhetik az anyaggyűjtést dolgozatukhoz.
A negyedik 4 óra (tantermi) a korábban szerzett ismeretek összefoglalása, a hallgatók kérdéseinek megválaszolása, a dolgozatírással kapcsolatos problémák megbeszélése. A dolgozat tárgya egy-egy néprajzi tárgy, illetve tárgyféleség, amelyről olyan színvonalú dolgozatot várunk el, amely megfelelne egy restaurálási dokumentáció bevezetőjének. Tehát a tárgyat le kell írni, a rá vonatkozó összes konkrét adatot közölni kell, el kell helyezni egy tárgytípusban, vázolni történetét, elterjedtségét, jelentőségét, funkcióját. E dolgozatok között gyakran bámulatosan igényesek, szépen kivitelezettek, gazdagon illusztráltak is szoktak akadni.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -