bezárás

Viselet- és kortörténet

Kód:

REVIS

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 22K 2

 

A tantárgy címe: Viselet- és kortörténet
A tantárgy rövidített címe: Viselettört.
Tantárgykódja: REVIS
Felelős tanszéke: Művészetelméleti tanszék
Oktatója: Domonkos László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: restaurátor művész szak.
Szabadon választható:szobrászművész szak.
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1, 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Első félév végén: beszámoló,
Második félév végén: gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagának elsajátítása mellett rajzok készítése a tanult anyaghoz kapcsolódóan, képi és írásos gyűjtőmunka.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az egyes szemeszterek során hallgatói kiselőadások tartása a tárgyalt témákból, illetve a kötelező rajzi feladatok és szakirodalom szeminárium jellegű feldolgozása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: A kollokviumokon a félévi tantermi előadások anyagáról kell számot adni, a rajzi feladatok, képi és írásos gyűjtőmunka bemutatásával.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, házi feladatként kiadott rajzi feladatok, képes és írásos gyűjtőmunka valamit hallgatói kiselőadások, a kötelező irodalom közös szeminárium jellegű feldolgozása.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon, a rajzi, írásos, képes gyűjtési feladatok elvégzése valamint a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra, múzeumlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 5 - 8 rajzi feladat, 1 önkéntes, szabadon választott, a szemeszter anyagához kapcsolódó kiselőadás,
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Rajzi feladatok megoldása, vetítettképes előadás, írásos képes gyűjtőmunka, szakirodalom – olvasás, rendszeres múzeumlátogatás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátítása, a hallgatók alapvető kortörténeti ismereteinek gyarapítása, gyakorlati, szakmai tapasztalatainak bővítése, a restaurátori feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az előadások címei, alcímek
Az előadások sokszor talán olyan témákat is tartalmaznak, amelyekkel nem biztos, hogy minden növendék (hallgató) találkozik szakmai feladataiban, esetleg csak majdani alkotóként. A teljességhez, az összefüggések megértéséhez szükséges röviden említést tenni – mint támpontokról - bizonyos nem mindig használatos, mellékesnek tűnő témakörökről is.
Az előadásokat a témához kapcsolódó rajzi feladatok követik, leadás, értékelés a félévek végén.

I. évfolyam, 1. félév
Bevezetés
A viselettörténet jelentősége
A történelem segédtudományai
Kutatási eredmények felhasználása
Az eredeti, a valóság és az újraalkotás
Forrásként használható anyagok köre, szakirodalom ismertetése
Őskor
Mit művelünk magunkkal évezredek óta?
A ma is ősi módon élő népek bemutatása, elképzelések az őskorról, lehetséges azonosságok
Korszellem, vallás, filozófia, földrajzi helyzet és sok más jelenség hatása a mez kialakulására és fejlődésére.
Jelek, jelképek.
Az egyén helyzetének megjelölése a társadalomban.
Technikák: a szövés, a fonás, a festés és egyebek:
Ókor
Az ókori népek bemutatása Hérodotosz írásai alapján
Alapanyagok és technikák
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, ékszerek, jelek, jelképek
Vallási, harci öltözékek, felszerelések valamint a jelképek alakulására
Bizánc
A keleti hatásra megváltozott római műveltség
A vallás és államszervezet látható jelei emberen és környezetében
A császári ornátus. Szigorú merev pompa
Hadi öltözékek, felszerelések
Bizáncban ötvöződött szokások, jelrendszerek továbbélése korunkig
Alapanyagok és technikák, selyemkészítés és a bíbor
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, ékszerek
Vallási öltözékek, kiegészítők, kellékek, felszerelése
Ókori hagyományok
Jelképek az öltözékben, jelképes öltözékek
Vallási jelképek, a világ vallásai
Bizánc hatása az egyházi viseletre
Alapanyagok és technikák.
Az egyházi viselet alakulása napjainkig
Férfi és női szerzetesrendek, szerzetes- és lovagrendek jelvényei.

Címertan
Népvándorlás kora
Az Európában mozgó népek eredeti külső megjelenése
Hadi öltözékek, felszerelések
Hajviselet, szakáll, kendőzőszerek (smink), ékszerek
A vallás és az államrend hatására történt viseleti átalakulások
Alapanyagok és technikák

Romanika
A népvándorlás népeinek, mintakincsének, jelkészletének továbbélése a középkori műveltségben. Mór és más keleti hatás. Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

Gótika
A keresztes háborúk, technikai fejlődés, kereskedelem következtében megváltozott Európa
A keleti lovas öltözék befolyásoló hatása az általános európai férfi, majd a női viseletre
Udvari pompa
A gótikus viselet változatai Európában
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

A reneszánsz kialakulása és fejlődése Itáliában a XV. századig
Az itáliai városok eltérő divatirányzatai
Előkelő udvarok
A gótika beolvadása az itáliai viseletbe
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

A reneszánsz viselet európai változatai a XVI. században
A zsoldoshadseregek divatot diktálnak
Itáliai könnyedség, Spanyol merevség
Királyi udvarok pompája
A vallás viseletformáló hatása
Változatlan, vagy nehezen változó öltözködési elemek
Török és más keleti holmik megjelenése Európában
A protestáns vallások az ember külsején látható jelei
Az arany bűvöletében
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

I. évfolyam, 2. félév
A barokk Európa
Vallás és politikai szempontok az öltözködésben
A harmincéves háború résztvevőinek divatbefolyásoló hatása, XIII. Lajos kora
A csipke mérhetetlen fontossága
XIV. Lajos hosszú uralkodása alatti divatváltozások
A francia udvar, mint divatdiktátor
Leszálló kulturális javak
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

Régence, rokokó
A parókák változásai
Női frizurák, kendőzőszerek, smink
Szokások, etikett, jelek, jelzések
Ékszerek
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

Rokokó, klasszicizmus
Túlzott érzelmesség, finomkodás és száraz ésszerűség együtt
Szalonok és forradalom gondolata
Ipar, kereskedelem és a pénzvilág ereje
Az ingruha. A görögre majd a rómaira távolról emlékeztető ruhadarabok
Hadiviselet, fegyverek, lófelszerelés
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

A francia forradalom és a direktórium
A polgárság, a nemesség, és a nadrágnélküliek
„Incroyable”, „Merveilleuse” divatpáros napjainkig ható, öltözködést meghatározó szerepe
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, ékszerek
Szokások, protokoll, társasélet, etikett, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Alapanyagok és technikák

Empire
Napóleon céljainak és hadjáratainak eredményeképpen kialakított, önmagában rövid életű, de hatásos udvari, birodalmi stílusa
A görög, római formákba ötvöződik még az egyiptomi és sok más stílus is
David, mint divattervező
Az általános francia, és európai viselet alakulása
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, barkó, ékszerek
Protokoll, etikett, társas élet, illemtan, szokások, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Népviseletek
Alapanyagok és technikák

A XIX. század első negyede
Az empire viselet továbbélése, ezen belüli divat változatok
1815-től Bécs diktál
A rokokó visszatérése korszerűsített formában, stílusegységek „biedermeier” fedőnév alatt
Dandy
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, barkó, szakáll, ékszerek
Protokoll, etikett, társas élet, illemtan, szokások, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Népviseletek
Alapanyagok és technikák

Romantika, historizmus
A biedermeier továbbélése és a második rokokó általánosodása (1840- 1870)
A krinolintól a tournure- ig
Frakk, zsakett, zakó
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, arcszőrzet, ékszerek
Protokoll, etikett, társas élet, illemtan, szokások, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Népviseletek
Alapanyagok és technikák

Eklektika (1870- 1890)
Válogatás amelyből önálló stílus születik
A kaucsuk megváltoztatja a divatot, a második tournure
A fűző
Sportöltözékek, gyermekruha
Női frizurák, kendőzőszerek (smink), hajviselet, arcszőrzet, ékszerek
Kiegészítők, kellékek
Protokoll, etikett, társas élet, illemtan, szokások, jelek, jelzések
Egyenruhák, formaruhák, fegyverek, lófelszerelés
Népviseletek
Alapanyagok és technikák

Szecesszió
A századforduló divatújításai, törekvés a fűzőmentes, egészséges öltözködésre
Szüfrazsettek mozgalma
Szokások, illemtan
Hadiviselet
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, bajusz, szakáll, ékszerek
Alapanyagok és technikák

Divatváltozások a XX. században
Az 1920-as évek. Elképzelések a jövőről

Összefoglalás
A szakrajzok, írásos, képes gyűjtési feladatok elemzése, hallgatói kiselőadások, konzultáció, múzeumlátogatás.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Akiko Fukai…:The Collecion of the Kyoto Costume Institute Fashion
A History from the 18 th to the 20 th Century. Taschen GmbH, 2002.
Baucher, Francois: Histoire du Costume. Flammarion, 1965.
Braun and Schneider: Historic Costume in pictures. Dover Publicatons Ins.,  New York, 1975.
Broby – Johansen, Rudolf: Az öltözködés története. Fordította: G. Beke Margit, Gondolat Kiadó, Bp. 1969.
Domanovszky Endre: Korok ruhái. Corina, 1979.
Domonkos László:Memo Larousse, viselettörténeti rész. Akadémiai Kiadó, 1995.
Gáspárné Dávid Margit: A divat története. Pantheon Irodalmi Intézet R.- T. 1924.
Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadam György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 1994.
Kibalová, Ludmila - Herbenová, Olga – Lamarová, Milena: Képes divattörténet. Corvina Kiadó, 1977.
Müller Heinrich – Kuntner Fritz : Europäische Helme. Militärverlag der Deutsen Demokratischen Republik. Berlin, 1984.
Müller, Henrich – Kölling Hartmut: Europäische Hieb- und Stichwaffe
Militärverlag der Deutsen Demokratischen Republik. Berlin, 1981.
Rosenberg, Adolf: Geschichte des Kostüms. E.Wasmuth, Berlin, 1905- 1923.
Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, művészet. Corvina, 1970.
Thiel, Erika: Gesichte des Kostüms. Kunst und Gesellshaft. Berlin, 1982.
Tilke, Max: Kostümgeschichte in bildern. Drei Lilien Verlag, Wiesbaden
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Vetítőgép, számítógép, fényképezőgép és az ezekhez  szükséges tartozékok.