bezárás

Színházi díszlettervezés 1.2., diplomaterv

Kód:

ALÁTSZDT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3Gy 2 3Gy 23Gy 3 2Gy 2DM

 

A tantárgy címe: Színházi díszlettervezés 1.2.,diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Színházi díszlettervezés
Tantárgykódja: ALÁTSZDT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csanádi Judit É.Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 3., 4., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 1., 3., 4. szemeszterben 3 óra
6. szemeszterben 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul, differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 148 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 3., 6. szemeszter 2
4. szemeszter 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Az első félévnek a színházi, mozgóképes tervezési alapismeretek (LÁTSZMTA), a többi szemeszter egymásra épül.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: Folyamatos műtermi és otthoni munka, rendszeres konzultáció.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, vizsgamunka értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka értékelése. Vizsgafeladat értékelése.
Vizsgakövetelmények: Díszletterv készítése adott színműhöz, adott színpadra. Teljes tervdokumentáció: látványterv, makett, műhelyrajzok, konszignáció, műleírás, költségvetés.
Oktatási módszerek: Az adott színmű elemzése után a folyamatos mester-diák konzultációval úgy avatjuk be hallgatóinkat a mesterség tudnivalóiba, hogy mindeközben támogató környezetet teremtsünk a szárnyaló fantáziának.
Javasolt tanulási módszerek: A színmű elemzése, egyéni olvasat kialakítása. A helyszín alapos megismerése. Jelenetlista készítése. Szakirodalom olvasása.
Gyűjtés: korszak, helyszínek, viseletek, bútorok, karakterek, inspiráló képek, stb.
Folyamatos rajzos gondolkodás, és sűrű konzultáció! Rengeteg munka! Vázlatterv készítése, alaprajz, majd műhelyrajzok, makett, látványrajzok.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 komplex feladat/szemeszter.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Díszletterv
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A mesterség tantárgyai által elsajátítandó tudás a szakképzés célja maga.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. szemeszter:
Feladat:
Egy – a művészettörténeti tanulmányok alapján választott – ókori épület kutatása, a kutatási anyag rendszerezése, az eredmények kiemelése, rögzítése.
Követelmény:
Az épület megismerése alapján meghatározott szándékú, személyes és szabad térkompozíció létrehozása M=1:50 léptékben, a színház már elkészült makettjébe.

3. szemeszter:
A hallgatók először találkoznak színházi előadáshoz készülő, adott színházi térben megvalósítandó tervezési feladattal.
Egy - két világháború közi - lakásban játszódó magyar színműhöz terveznek realista díszletet. A színpadi tér törvényszerűségei (járások, nyugvópontok, kitüntetett helyek, stb.) azonosak a realista és az absztrakt terekben. Ezek felismerhetőbbek, elsajátíthatóbbak egy átlátható, realista díszletben.
A hallgatók megismerik a tér, a díszletelemek dramaturgiai hatását, az előadás lebonyolításának összefüggéseit, s a művészi kifejezés lehetőségeivel is találkoznak.
Az elkészítendő tervdokumentáció: alaprajz, metszet, bontási terv, műhelyrajzok, látványrajz, makett.

4. szemeszter:
A hallgatók előző félévben elsajátított ismereteinek kibontása, további módszerek megismertetése, amelyek összetettebb színházi díszlettervezési feladatok megoldására is képessé tehetik őket.
Feladatuk egy bonyolultabb, absztrakt gondolkodást is igénylő színdarab adott színpadra történő megtervezése.
A tervezés során a hallgatók elsajátítják a színdarab értő olvasásának képességét, azelemzés módszereit, s az előadáskoncepciójának kialakításához igazodó díszlettervezést.
A megszerzett színpadtechnikai tudás kreatív alkalmazásával megtervezendő a díszlet anyaga, szerkezete, kivitelezése.
Az elkészítendő tervdokumentáció: alaprajz(ok), metszet, műhelyrajzok, konszignáció, költségvetés, látványtervek, makett M=1:25 léptékben.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az elemzéshez és a gyűjtéshez használandó szakirodalom minden esetben a választott színmű és helyszín függvénye. Ezeket a konkrét feledat meghatározásakor ajánljuk a hallgatóknak.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Könyvtár, számítógép a szükséges programokkal, rajzeszközök, makett anyagok, eszközök.