bezárás

Színház- és drámatört.dramaturgia

Kód:

ALÁTDRA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 12K 2 2K 2 ZV

 

A tantárgy címe: Színház- és drámatörténet, dramaturgia
A tantárgy rövidített címe: Dramaturgia
Tantárgykódja: ALÁTDRA
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2., 3., 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul.
Tanórák száma összesen: 80 óra
A tantárgy kredit értéke: 2. szemeszter 1
3., 5. szemeszter 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium, a 6. félév végén záróvizsga.
Tanulmányi követelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az egyes szemeszterek során hallgatói kiselőadások tartatása a tárgyalt témákból, illetve a kötelező irodalom tételeinek közös, interaktív feldolgozása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele; illetve a záróvizsgán a bizottság tagjainak konszenzusos értékelése.
Vizsgakövetelmények: A kollokviumokon a félévi tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagáról, a záróvizsgán a három szemeszter során szerzett ismeretek egészéről kell számot adni.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, valamint hallgatói kiselőadások és a kötelező irodalom közös, interaktív feldolgozása.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Felkészülés legalább szemeszterenként egy kiselőadásra, illetve a kötelező irodalom anyagának elolvasása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás, szakirodalom-olvasás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátíttatása, a hallgatók alapvető drámaismereti repertoárjának kialakítása, gyakorlati szakmai tapasztalataiknak színháztörténeti kontextusba helyezése, a tervezési feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A legfontosabb színjátéktípusok formanyelvét, illetve előadásfajtáik jellemző vonásait mutatja be és elemzi szemeszterenként más-más megközelítési szemszögből.

1. szemeszter:Dráma és színház
Azokat a főbb színháztörténeti korokat vizsgálja, amelyekben a drámai szöveg határozta meg elsődlegesen a színpadi közlés mikéntjét, így mód nyílik az adott színjáték-fajták dramaturgiájának föltérképezésére is.
1.Mi teszi a színházat színházzá? A színház mint kommunikáció
2. A dráma szövegében kódolt és a színpadi ábrázolás teljességében megjelenő világ
3. Az antik görög színjáték és az athéni drámai versenyek.
4. Mítosz és dráma.
5. Shakespeare és a Theatrum Mundi.
6.Politika és dráma viszonya a reneszánsz Angliában.
7. Molière harca az abszolutizmussal.
8. Goldoni és a commedia dell’arte átértékelése.
9.A romantikus ábrázolásmód a drámában.
10. Ibsen, „Észak Freudja”.
11.Csehov színpadi realizmusa.
12. Brecht és az epikus dráma.
13. Az abszurd dráma világszemlélete.

II. szemeszter:Látvány és színház
Azok a fontosabb színháztörténeti időszakok válnak elemzés tárgyává, amelyekben a színjáték elsősorban a vizuális közlés dominanciájával hatott nézőire. E megközelítés világképmodellnek tekinti a vizsgált korok meghatározó színházi tereit, amelyek alakjukkal és architektúrájukkal nemcsak a bennük fölépíthető díszletek és az ezek közt célszerű jelmezek, illetve az alkalmazható egyéb hatáseszközök jellegét írják elő, de utalnak a színjátéknak az adott korban betöltött társadalmi szerepére is.
1. Távol-keleti színjátékformák: India és Indonézia táncjátékai.
2. Távol-keleti színjátékformák: Kína és Japán népszínházai.
3. A vallási látványszínjáték kibontakozása a keresztény liturgiából.
4. A misztériumjáték, a mirákulum, a moralitás és az interludiumok.
5. Az európai barokk látványszínháza.
6. Az opera világa: zene és látvány
7. Appia, Craig és Reinhardt „látványreformjai” doboz- és térszínpadon.
8. Az avantgárd színház játékterei.
9. A modern tánc színházteremtő ereje.
10.A rendezői színház speciális térkoncepciói (Brook üres tere, Mnouchkine kiállításterei).
11.Visszatérés a rítushoz (Grotowski szegény színháza és Kantor halálszínháza).
12.A színház mint totális kép (Robert Wilson landscape play-ei).
13. A posztdramatikus színház látványvilága .

III. szemeszter:A színész színháza
Azokat a színházi korszakokat veszi sorra, amelyekben a színészi alakítás vált a színpadi hatásmechanizmus fő szervezőelemévé, mintegy az előadások fókuszává. Az elemzés vizsgálja a színész hatáseszközeit, amelyek segítségével a színpadi produkció egészébe beilleszkedni és abból kiválni is képes, a szereppel történő azonosulásának vagy az attól való távolságtartásának koronként változó arányait és technikáit, a közönséggel folytatott közvetett vagy közvetlen kommunikációjának hagyományait, illetve státuszának mindenkori társadalmi megítélését.
1. A színész az európai antikvitásban: a mimosztól a római vígjátékig.
2. A színészi hatás eszközei a japán nó-színházban.
3. Színészet az Erzsébet-kori Angliában.
4. A commedia dell’arte színészei.
5. Molière és Goldoni a színész művészetéről.
6. Diderot Színészparadoxona.
7. A romantikus színészet stílusjegyei.
8. Sztanyiszlavszkij színészképzési módszere.
9. Mejerhold és a biomechanika.
10. A film és a színház eltérő színésztechnikai követelményei.
11. Artaud és Grotowski önfeláldozó színésze.
12. Színészi megnyilvánulások a performatív műfajokban.
13. Korunk elvárásai a színész művészetével szemben.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): I.szemeszter
Kötelező irodalom – drámák:
Szophoklész: Oidipusz király
Euripidész: Bakkhánsnők
Shakespeare: Szentivánéji álom
Shakespeare: III. Richard
Molière: Don Juan
Goldoni: Két úr szolgája
Kleist: Homburg hercege
Ibsen: A vadkacsa
Csehov: Cseresznyéskert
Brecht: A szecsuani jólélek
Ionesco: A kopasz énekesnő
Ajánlott irodalom:
BÉCSY Tamás: Rítus és dráma. Bp., 1992, Mécs László Lap- és Könyvkiadó.
BENTLEY, Eric: A dráma élete. Pécs, 1998, Jelenkor.
BRUSTEIN, Robert: A lázadás színháza. A modern dráma útja Ibsentől Genêt-ig. I–II. köt. Bp., 1982, Európa.
BULGAKOV, Mihail: Molière úr élete. Bp., 1974, Gondolat.
DURÓ Győző – NÁNAY István (szerk.): Dramaturgiai olvasókönyv. Bp., 1993, Marczibányi Téri Művelődési Központ.
ESSLIN, Martin: Az abszurd dráma elmélete Bp., 1967, Színháztudományi Intézet – Népművelési Propaganda Iroda.
FISCHER-LICHTE, Erika: A dráma története. Pécs, 2001, Jelenkor.
KOTT, Jan: Istenevők. Vázlatok a görög tragédiáról.Bp., 1998, Európa.
KOTT, Jan: Kortársunk, Shakespeare. Bp., 1970, Gondolat.
NYERGES László: Goldoni velencei komédia-színháza. Egy XVIII. századi színházi reform története. Bp., 1991, Akadémiai.

II. szemeszter:Kötelező irodalom – drámák:
Nó-dráma: A Dódzsó-templom
Ismeretlen szerző: Nimwégai Márika
Ismeretlen szerző: Akárki
Calderón: Az élet álom
Maeterlinck: Pelléas és Mélisande
Jarry: Übü király
– szakkönyvek:
JÁKFALVI Magdolna (szerk.):Színházi antológia. XX. század.Bp., 2000, Balassi. – részletek, megbeszélés szerint.
SZÉKELY György: A színjáték világa. Egy művészeti ág társadalomtörténetének vázlata.Bp., 1986, Gondolat. – részletek, megbeszélés szerint.
Ajánlott irodalom:
APPIA, Adolphe: A zene és a rendezés. I. köt. Bp., 1968, Színháztudományi Intézet.
BROOK, Peter: Időfonalak. Bp., 1999, Európa.
BROOK, Peter: Az üres tér. Bp., 1973, Európa.
BROOK, Peter: Változó nézőpont. Írások 1946–1987.Bp., 2000, Orpheusz – Zugszínház.
CRAIG, Gordon: Hitvallás a színházról. Bp., 1963, Színháztudományi Intézet.
CRAIG, Gordon: Új színház felé. Bp., 1963, Színháztudományi Intézet.
EŐSZE László: Az opera útja. Bp., 1960, Zeneműkiadó.
FUCHS Lívia (szerk.): Fejezetek a modern tánc történetéből. Bp., 1995, Magyar Művelődési Intézet.
FUCHS Lívia: A tánc forradalmárai. Vendégszereplők 1898 és 1948 között.Bp., 2004, OSZMI.
GROTOVSKI, Jerzy: Színház és rituálé. Szövegek 1965–1969. Bp. – Pozsony, 1999, Kalligram.
India színházművészete. Bp., 1962, Színháztudományi Intézet.
JÁKFALVI Magdolna: Avantgárd – színház – politika. Bp., 2006, Balassi.
KANTOR, Tadeusz: Halálszínház. Írások a művészetről és a színházról.Bp. – Szeged, 1994, MASZK – OSZMI.
KÉKESI KUN Árpád: A rendezés színháza. Bp., 2007, Osiris.
KOKUBU Tamocu: A japán színház. Bp., 1984, Gondolat.
KOLTAI Tamás: Peter Brook. Bp., 1976, Gondolat.
MNOUCHKINE, Ariane: A jelen művészete. Beszélgetések Fabienne Pascaud-val. Bp., 2010, Krétakör.
NAKAMURA Matazó: Kabuki az öltözőben és a színpadon. Bp., 1992, Gondolat.
OBRAZCOV, Szergej: A kínai színház. Bp., 1960, Gondolat.
PILINSZKY János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye.Bp., 1977, Szépirodalmi.
PLEŚNIAROWICZ, Krzysztof: A halott emlékek gépezete. Tadeusz Kantor halál színháza. Bp., 2007, OSZMI.
SCHLEMMER, Oscar – MOHOLY-NAGY László – MOLNÁR Farkas: A Bauhaus színháza. Bp., 1978, Corvina.
STAUD Géza: Max Reinhardt. Bp., 1977, Gondolat.
SZÉKELY György: Edward Gordon Craig. Bp., 1975, Gondolat.
 „A színészek színházában hiszek.” Max Reinhardt színháza.Bp., 1994, OSZMI.

III. szemeszter:
Kötelező irodalom:
DIDEROT, Denis: Színészparadoxon. In: D., D.:Színészparadoxon. – A dráma-költészetről. Bp., 1966, Magyar Helikon. 5 – 98. pp.
NÁNAY István (szerk.): A színésznevelés breviáriuma. Bp., 1983, Múzsák. – részletek, megbeszélés szerint.
Ajánlott irodalom:
ARTAUD, Antonin: A könyörtelen színház. Esszék, tanulmányok a színházról. Bp., 1985, Gondolat.
ARTAUD, Antonin: A színház és az istenek. Válogatott írások. Bp., 1999, Orpheusz.
BARBA, Eugenio: Papírkenu. Bevezetés a színházi antropológiába. Bp., 2001, Kijárat.
BARBA, Eugenio – SAVARESE, Nicola: The Secret Art of the Performer: A Dictionary of Theatre Antropology. London and New York, 1995, Routledge.
BRECHT, Bertolt: Színházi tanulmányok. Bp., 1969, Magvető.
COHEN, Robert: A játék hatalma. Bp., 1993, Alfa.
COHEN, Robert: A színészmesterség alapjai. Pécs, 1998, Jelenkor.
COJAR, Ion: Színművészeti poétika. A színpadi folyamat elemzése.Marosvásárhely, 2006, Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Kiadója.
CSEHOV, Mihail: A színészhez. A színjátszás technikájáról.Bp., 1997, Polgár.
DULLIN, Charles: A színészet titkairól. Bp., 1960, Színháztudományi Intézet.
DZSIVELEGOV, A. K.: A commedia dell’arte. Bp., 1962, Gondolat.
FÁY András: Színészeti tanulmányai. Bp., 1940, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
FISCHER-LICHTE, Erika: A performativitás esztétikája. Bp., 2009, Balassi.
GOLDONI, Carlo: Emlékezései. Bp., 1963., Gondolat.
GÓTH Sándor: Ha Molière naplót írt volna… Bp., 1943, Rózsavölgyi és Társa.
GROTOWSKI, Jerzy: Színház és rituálé. Bp. – Pozsony, 1999, Kalligram.
HEVESI Sándor: Az előadás, a színjátszás, a rendezés művészete. Bp., 1965, Gondolat.
HULL, S. Loraine: Színészmesterség mindenkinek. Bp., 1999, Tericum.
JÁSZAI Mari: Írásai. Emlékezések – napló – tanulmányok.Bp., 1955, Művelt Nép.
JERSOV, Pjotr: A színészi alkotás. I–II. köt. Bp., 1963, Színháztudományi Intézet.
JOUVET, Louis: Egy komédiás feljegyzései. Bp., 1943, Bibliotheca.
JOUVET, Louis: A testét vesztett színész. Bp., 2005, Kijárat.
KNYEBEL, Marija: A színészi szó. Bp., 1962, Színháztudományi Intézet.
MĂNIUŢIU, Mihai: Aktus és utánzás. Esszé a színész művészetéről.Kolozsvár, 2006, Koinónia.
PAULAY Ede: A színészet elmélete. Iskolai kézi könyv. A Színészeti Tanoda használatára.Pest, 1871, Kocsi Sándor ny.
PETERDI NAGY László (szerk.): Mejerhold műhelye. Bp., 1981, Gondolat.
RAKODCZAY Pál: A színészet a művészetek rendszerében. Aesthetikai párbeszéd. Bp., 1896, Dobrowsky és Franke.
RASI, Luigi: A színész művészete. Bp., 1904, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai).
REDGRAVE, Michael: Mesterség és művészet. Bp., 1964, Színháztudományi Intézet.
RITOÓK Zsigmond (szerk.): Színház és stadion. Bp., 1968, Gondolat.
RUSZT József: Színészdramaturgia és színészmesterség. Bp., 1969, Népművelési Propaganda Iroda.
SOMLÓ István – LENGYEL György (szerk.): Színészek, rendezők. Bp., 1964, Gondolat.
SOMLÓ István – LENGYEL György (szerk.): Színészek, szerepek. Bp., 1959, Gondolat.
STAUD Géza (szerk.): A francia színház a XVIII. században. Bp., 1974, Gondolat.
SZÉKELY György (szerk.): Angol színházművészet a XVI–XVII. században. Bp., 1972, Gondolat.
SZILÁGYI János György: Atellana. Tanulmányok az antik színjátszásról.Bp., 1941, a szerző kiadása.
A színész művészete ma. I – II. köt. Bp., 1963, Színháztudományi Intézet.
SZTANISZLAVSZKIJ: Beszélgetései a Nagy Színház színiiskolájában (1918–1922). Bp., 1949, Parnasszus.
SZTANISZLAVSZKI, K. Sz.: Egy színész felkészül, Bp., 1946, Athenaeum.

SZTANYISZLAVSZKIJ, K.: Színészetika. Bp., 1964, Színháztudományi Intézet.
SZTANYISZLAVSZKIJ: A színész munkája. Egy színinövendék naplója. I. és II. rész. Bp., 1988, Gondolat.
VEKERDY Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint. Lélektani elemzés. Bp., 1999, Ursa Minor.
ZINDER, David: Test, hang, képzelet. Színészképzési módszer. Kolozsvár, 2009, Koinónia.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projector.