bezárás

Környezetkultúra (szaktört.) 1. 2.

Kód:

ALÁTKÖK

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 12K 22K 22Gy 1

 

A tantárgy címe: Környezet és tárgykultúra
A tantárgy rövidített címe: Környezetkultúra
Tantárgykódja: ALÁTKÖK
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: B. Nagy Anikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2, 3, 4, 5
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapozó modul
Tanórák száma összesen: 108 óra
A tantárgy kredit értéke: a 2. és 5. félévben 1
a 3. és 4. félévben 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): egyéni beszámolók, kollokvium, gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: a tantermi előadások és konzultációk, valamint a kötelező irodalom anyagának elsajátítása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: a szemeszterek során a hallgatók kiselőadásokat tartanak a tárgyalt témákból, továbbá a vetített képanyag rendszeres visszakérdezése és a kötelező irodalom tételeinek közös, interaktív feldolgozása
Az osztályzat kialakításának módja: a szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele
Vizsgakövetelmények: a kollokviumon a félév tantermi előadásain, a külső helyszíneken szerzett ismeretekről és a kötelező irodalom anyagáról kell számot adni
Oktatási módszerek: vetítettképes előadások, múzeumlátogatások, valamint hallgatói kiselőadások és a kötelező irodalom közös, interaktív feldolgozása
Javasolt tanulási módszerek: rendszeres részvétel a tanórákon és a külső helyszíneken, a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: szemeszterenként 1 kiselőadás, 1 kép- vagy motívumgyűjtés
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: kiselőadás, kép- vagy motívumgyűjtés, szakirodalom olvasás
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátíttatása, a hallgatók alapvető civilizációtörténeti repertoárjának kialakítása, gyakorlati szakmai tapasztalataiknak látványtörténeti kontextusba helyezése, a tervezési feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tárgy oktatása nem követ történeti kronológiát. A négy félévben két-két témakört több korszakból válogatott, különböző hordozókon megjelenő tárgyi anyagon keresztül mutatunk be. A tárgytörténeti folyamatokat, az adott félév tervezési feladatához kapcsolódva, mentalitástörténeti, civilizációtörténeti összefüggésben is tárgyaljuk. Képi és írásos források segítségével bemutatjuk a környezettel és a tárgyakkal kapcsolatos rituálékat és ezek társadalomtörténeti jelentéseit. A témakörök egymásra épülnek és a Tanszéki curriculum szellemi teljességéhez igazodnak.

Második szemeszter:
A második szemeszterben az a célunk, a hallgatók a tárgy- és környezettörténeti motívumok felismerésének és aprólékos követésének módszertanában jártasságot szerezzenek.
Fő témáink: a nyilvános kivégzések, a halotti portré, a nyilvános ravatal, a gyászmenetek és a temetés, mint a szcenikai művészet koraközépkorban kialakult, máig művelt, jellegzetes területei. A kultusz képi dokumentumai végigvezetnek az építészet történetén éppúgy, mint a tárgykultúra történetén, a divat történetén, s persze a politika történetén is. A funerális ceremóniák egyben kortárs művészeti alkotások, melyeknek képi nyomai – festmény, grafika, fotó – kiválóan alkalmasak előadó és néző, jelmez és viselet, kellék és használati tárgy különbözőségének demonstrálására. A témaválasztást a színház és a halottkultusz közötti ősi kapcsolat is indokolja. A halott megörökítése és szertartásos felmutatása az élőknek – a nézőknek – szóló, koreografált előadás.

Harmadik szemeszter:
A lakásbelső díszlettervezési feladathoz kapcsolódva ezt a félévet a korai huszadik század privát tereinek és tárgyainak bemutatására szánjuk. A bent és a kint fogalmát, a személyes és a nyilvános terek változó határait, a közeli és távoli felvételi pontokat elemezzük. Az apró részletek telített jelentéseit keressük.
A tárgyak és a velük végzett rituálék a nyilvános és intim szféra komplexebb történetét közvetítik. Megformáltságukban az adott kor művészeti formavilága jelenik meg, esztétikai értelemben is figyelemre méltóak és persze elengedhetetlen háttértudással szolgálnak leendő látványtervezők számára.

Negyedik szemeszter:
A félév tervezési feladatához – Molière – igazodva és az előző szemeszterekben tárgyalt civilizációtörténeti elemzések folytatásaképp ezt az egységet a tizenhetedik, tizennyolcadik században kialakított reprezentatív és privát terek és tárgyak bemutatására szánjuk.
Kiemelten tárgyalt korszakunk: XIV. Lajos kora és a francia bútortörténet. Ebben a korszakban válik véglegesen ketté a polgári és a főúri, illetőleg a díszbútor. Ezek különbözőségeit motívumelemzésekkel demonstráljuk. Vizsgáljuk a térszerkezeteket és tárgyhasználatot, mint a társadalmi és családi hierarchia lenyomatait.

Ötödik szemeszter: Meglesett jelenetek ábrázolási tradícióinak bemutatása során, majd amise en abyme fogalmának bevezetésével az alkotói és nézői reflexivitást vizsgáljuk festészeti, grafikai és fotóművészeti alkotásokon.

Óraterv 12 alkalomra:

Második szemeszter:
1-2. A nyilvános kivégzés, mint moralitas, az ábrázolások felekezettől függő irányzatossága, a kompozíció és a nézőpont változása, a dramatikus elemek szerepe
3-4.  A térben elhelyezett, dramatikus haláltánc ciklusok
5-7. A temetés, mint szcenikailag formált eseménysor, temetési menetek ábrázolásai.  A Nagy Imre temetés/újratemetés teljes ciklusa
8-9. A halotti portré műfajának történeti áttekintése, a gyászkultúra eszköztára.
10- 11.  A fotográfia és a halál.
12. Látogatás a Fiumei úti temetőben

Harmadik szemeszter:
1-2. Életnyomok a reprezentatív- és a mellékhelyiségekben. A lakóterek társadalomtörténeti összefüggései. A lakótérszerkezet, mint a családi hierarchia lenyomata. Hatalmi relációk/gender relációk/ térrelációk.
3. A polgári lakás térelosztása és tárgyai a 19. század második felében.
4- 5. A szecessziós tárgykultúra a századfordulón. Anglia, Németország, Ausztria, Magyarország.
6.  Látogatás a Kiscelli Múzeum bútorraktárában.
7. Az I. világháború cezúrája a civilizációban és a tárgykultúrában.
8.  Az 1851-es londoni Világkiállítás, az 1900-as párizsi Világkiállítás és az 1925-ös párizsi L'Exposition des Arts   Décoratifs  tárgy-együtteseinek elemző összevetése.
9. A fény, mint forma – bevezetés az elektromos világítás történetébe.
10. A világító eszközök formakultúrája a 19. és 20.- 21. században
11- 12. Az ülőbútor története. A modern ülőbútor.

Negyedik szemeszter:
1-2.  A klasszikus korszak: XIV. Lajos százada különböző társadalmi rétegekben:
3-  4. Világítás, szövetek, falikárpitok, ülőbútorok, ágyak, órák, porcelánok, tükrök.
5.  Az itáliai és németalföldi hatások a francia tárgykultúrában.
6.Hatalom/ gender relációk nyomai a tárgyakon.
7. Privát és nyilvános terek különbözőségei, az intim szféra tárgyai. Tisztálkodás, étkezés, etikett. A tisztálkodás és testápolás módjai és tárgyai.
8- 9. A Louis quatorze, a Regence, a Louis Quinze és a Louis Seize stílusok a tárgytörténetben.
10. A szenny fogalmának változásai a 18. század után.
11. Motívumelemző gyakorlatok. Az ornamens és az arabeszk. A tárgytörténet és a vizuális kultúra tágabb összefüggései az adott korszakban.
12. Kiállítás/ múzeumraktár látogatása

Ötödik szemeszter:
1. A leselkedés ikonográfiai körei a görög-római mitológiában, az ábrázolási tradíciók változásai és jelentései. Értelmezései a kortárs művészetben. (Diana és Actaeon, Ámor és Psyché)
2. ) Az ótestamentumi leselkedés és tisztálkodás jelenetek ikonográfiai körei.Betsabé és Dávid király, Zsuzsanna és a Vének ábrázolások történeti elemzése. Értelmezései a kortárs művészetben.
2 - 3. A mise en abyme fogalma, mise en abyme kompozíciók szcenikai tanulságai.
4- 5. Kilátás, átlátás, belátás és takarás. Az ajtó, az ablak, a keret, a drapéria és a térhatároló elemek.
6- 7. A műterem téma a képzőművészetben és a műterem, mint locus memoriae a 19. század végétől napjainkig. Szcenírozott emlékhelyek.
8- 9. Tömegrendezvények látványvilága. Díszkivilágítás, szcenírozott felvonulások, dekorációk.
10 - 11 A térbeliség a kortárs képzőművészetben és az előadó-művészet határterületein
12. Kiállítás/ múzeum raktár látogatása

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Második szemeszter:
Kötelező olvasmány:
Roland, BARTHES, Világoskamra/ Jegyzetek a fotográfiáról, Budapest, Európa, 2000;
Nagy Imre temetése, és az 56-os emlékmű születése, Mihancsik Zsófia interjúja Rajk Lászlóval Budapesti Negyed 3. (1994/1);
FOUCAULT, Michel: Az udvarhölgyek, in: A szavak és a dolgok, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, pp. 21 – 35.;
HANÁK Péter (1998): A halál Budapesten és Bécsben. A nagyvárosi halál elidegenedése a múlt század végén. In: Budapesti Napló, 6. 4 (22): 123-138.;
LAKNER Judit (1993): Halál a századfordulón. História, MTA Történettudományi Intézet, Budapest;Susan SONTAG, A fényképezésről, 1977  (Európa, 1981);

Ajánlott olvasmány:
ARIèS, Philippe (1987): A halál technikája. A halállal szembeni attitudök. In Gyermek, család, halál. Gondolat, Budapest. 319-415. /1973/;
BETHENCOURT, Francisco: The Auto da Fé: Ritual and Imagery, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 55 (1992), pp. 155-168;

Harmadik szemeszter:
Kötelező olvasmány:
DUNCAN, Alastair: Art Deco Lighting in: The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol. 1.1986, pp. 20-31.
HORVÁTH Hilda: Az 1898. évi modern kiállítás az Iparművészeti Múzeumban in: Ars Hungarica 34. évf. 2006, 1.-2. sz.;
KAESZ Gyula: Ismerjük meg a bútorstílusokat Háttér, Budapest, 1995
ROSTÁS Péter: Mágnások lakberendezője /A Friedrich Otto Schmidt lakberendezőház története 1858 – 1918, Geopen, Budapest, 2010;
A Tér és Forma című folyóirat számai, 1928 – 1948

Ajánlott olvasmány:
BENTON, Charlotte: Le Corbusier: Furniture and the Interior in: Journal of Design History, Vol. 3, No. 2/3 (1990), pp. 103-124;
Bauhaus Möbel, Bauhaus Archiv Berlin, 2002;
CALLOWAY, Stephen: The House of Liberty / Masters of Style and Decoration, London, 1992;
CALLOWAY, Stephen: The Elements of Style, Octogon Publishing, London, 1998;
HOMÉR Lajos: A bútor története Egyiptomtól napjainkig, 1947, Budapest;
LAIDSLAW, Christine Wallace: The Metropolitan Museum of Art and Modern Design: 1917-1929, in: The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol. 8. 1988, pp. 88-103.;

Negyedik szemeszter:
Kötelező olvasmány:
DUBY, Georges –MANDROU, Robert: A francia civilizáció ezer éve, Gondolat Kiadó, 1975.pp. 284 – 383;
FUNCK-BRENTANO, Frantz: Udvari világ, Atheneaum, évsz. nélk.;

Ajánlott olvasmány:
Guide to the Styles. Historical Series. V. The Louis XIV, or Louis Quatorze Style, 1643-1715. Known to History as the Century of Louis Quatorzein: The Decorator and Furnisher, Vol. 30, No. 6 (Sep., 1897), pp. 166-168;
REARICK, Charles: Pleasures of the belle époque: entertainment and festivity in turn-of-the-century France. New Haven, 1985, Yale University Press;

Ötödik szemeszter:
Kötelező olvasmány:
KÁLMÁN C. György: Példázat, mise en abyme, metafora (remix), kézirat;
KLANICZAY Gábor, Az elgyötört test és megtépett ruha/Két kultúrtörténeti adalék a performance gyökereihez, előadás az Artpool Archívum Performance című sorozatában;
KOVÁCS Ákos, Játék a tűzzel. Fejezetek a magyarországi tűzijáték és díszkivilágítás XV–XX. századi történetéből, 2001, Helikon
NORDENFALK, Carl: Outdoors – Indoors A 2000 Year Old Space Problem in Western Art, 1973 (googlebooks.com);

Ajánlott olvasmány:
BOORSH, Suzanne: Fireworks!: Four Centuries of Pyrotechnics in Prints & Drawings. In: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 58, No. 1, (2000), 3-52. pp.
PETRONE, Karen: Life has become more joyous, comrades: celebrations in the time of Stalin.
Bloomington, Ind., 2001, Indiana University Press
TOLSTOY, Vladimir – BIBIKOVA, Irina – COOKE, Catherine (ed.): Street art of the Revolution. London, 1990,  Thames and Hudson

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: számítógép, projector