bezárás

Mozgóképtörténet (szaktört.) 1.2.

Kód:

ALÁTMOT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 12K 2 ZV

 

A tantárgy címe: Mozgóképtörténet (szaktörténet) 1.2.
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképtörténet
Tantárgykódja: ALÁTMOT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Molnár György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2, 3. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapozó modul
Tanórák száma összesen: 80 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 3. szemeszter 2
2. szemeszter 1
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a megadott mozgóképalkotások megtekintése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemeszterenként vizsga, végül záróvizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A félévi anyag elsajátításának ellenőrzése, - a záróvizsga az egész anyag tekintetében.
Vizsgakövetelmények: Az előadások, a szakirodalom elsajátítása, a látott mozgóképalkotások elemzése.
Oktatási módszerek: Mozgóképekkel, kultúrtörténeti idézetekkel tarkított előadások.
Javasolt tanulási módszerek: A szakirodalom tanulmányozása, és mozgóképes ismeretanyag bővítése, a tanórák figyelmes követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az oktatás célja a tervezői (valamint a rendezői) lehetőségek megismertetése a mozgókép világában. A tantárgy alapjaiban ismerteti a mozgókép kialakulását és fajtáit, a a tömegmédia és a „magas” művészet viszonyát, a rendezői szerepkör(öke)t, a rendezők és tervezők viszonyát, természetesen mozgóképes illusztrációkkal.
Alapjaiban ismerteti a mozgókép történetét, főbb irányzatait.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. szemeszter:
Ismerteket ad az audiovizuális műfajok specifikumairól, elméleti és gyakorlati alapjairól.
A tantárgy a mozgóképes alapkultúra megismertetésére törekszik.  Bemutatja a mozgókép-történet kezdetektől kialakuló főbb tendenciáit, az alapvető stílusokat, alkotásokat és a legmeghatározóbb alkotókat, miközben a hallgatók megismerkedhetnek a mozgókép-történet különféle irányzataival (és irányultságaival) is. Egyes alkotások elemzése a tervezői és a rendezői megközelítéseket folyamatosan szemlélteti.
A cél nem a hagyományos filmtörténet-, filmesztétika-oktatás. (Természetesen az egyetemes filmtörténet legjelentősebb alkotásai kerülnek bemutatásra elsősorban.) Itt nagyobb hangsúlyt kapnak az elsősorban képi meghatározottságú alkotások, és a részben képzőművészeti indíttatású filmek.
A vizualitás útjai a mozgóképkultúrához.
A tantárgy tárgyalja a média változó lehetőségeit, értelmezi az eredményeket és irányzatokat.

2. szemeszter:
A valóságábrázolás és a „meseszerű” megközelítésKép és mozgás, a képi dinamizmus, a mozgóképes tér és idő. A montázs. Az avantgárd és a mozgókép. A zenés film és a képi megfogalmazás új útjai A hétköznapi és „dokumentumszerű” filmes ábrázolás alapvető megközelítési módozatai.
Folyamatosan a tantárgy tematikáját képezik a fény és árnyék, a díszlet és/vagy környezet, a jelmez és/vagy ruha kérdésköre, a tér filmes lehetőségei.

3. szemeszter:
A tárgy e szemeszterben folytatja a mozgóképi alapkultúra megismertetését, a társadalmi változások, illetve a technikai lehetőségek tükrében.
Tárgyalja a látvány és aktualitás viszonyát, a technika adta vizuális újdonságokat és a műfaj teremtette lehetőségeket, tendenciákat.
A tantárgy bemutatja az alapvetően fontos mozgóképes „iskolákat”.
A kurzus tárgya még a televízió hatása a filmművészetre, illetve a szuperprodukciók térnyerésére, eképen tárgyalja a média változó funkcióit.
Felkelti a figyelmet a fejlődő mediális technikák alkalmazására.
Alapszinten ismerteti a félmúlt és a jelen alkotóinak képi kifejezésmódját, s ezek eszközeit.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ulrich Gregor – Enno Patalas: A film világtörténete. Gondolat, 1985.
Kristin Thompson – David Bordwell: A film története. Palatinus, 2007.
Gelencsér Gábor: Más világok – filmelemzések. Palatinus, 2005.
André Bazin: Mi a film?  Osiris, 1999.
Tarkovszkij: A megörökített idő. Osiris, 2002.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: DVD, videó lejátszó, projektor, monitor.