bezárás

Esztétika - művészetelmélet

Kód:

ELEME

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3
A tantárgy címe: Esztétikai alapfogalmak, propedeutika
A tantárgy rövidített címe: Esztétika
Tantárgykódja: ELEME
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Varga Tünde
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható /Kötelezően előírt, kötelezően választható, szabadon választható/
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: heti 2 kontakt óra, 2 óra felkészülés
A tantárgy kredit értéke:
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: A kurzus a számítógépek muködésével kapcsolatos alapismeretek elsajátítását célozza. Az előadásokon történeti és gyakorlati példák segítik a számítástechnikai alapfogalmak megértését.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A kurzus egy szemeszter időtartamú, így a számonkérés módja a félév végi kollokvium.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása az elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Az előadásokon részletesen tárgyalt esztétikai alapfogalmak, a főbb esztétikai áralmalatok, illetve a történeti kérdések ismerete.
Oktatási módszerek: A kurzus alapvetően előadásokból áll, melyekhez a megadott olvasmányok ismerete elengedhetetlen.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások anyaga a kapcsolódó háttéranyagokkal együtt a hallgatók rendelkezésére áll. A feladott kötelező irodalom mellett ezek teljes körű segítséget biztosítanak az ismeretek elsajátításához, illetve a vizsgára való felkészüléshez.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 0
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatók esztétikai, művészetfilozófiai, valamint művészetelméleti ismereteinek megalapozása, illetve bővítése, mely során elsajátíthatják a hagyományos, valamint a kortárs művészetelméleti beszédmódok fogalmi eszköztárát. Továbbá a hallgatók jártasságot nyernek a művészeti diszkurzusokban, mely segítségével könnyebben reflektálhatnak saját alkotói tevékenységükre, illetve a hallgatók elméleti tájékozottsága elősegítheti az elmélet és gyakorlat közötti teremtő kölcsönhatás lehetőségét.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Propedeutika
Bevezetés az esztétikai fogalmakba (történeti áttekintés)
Bevezetés az esztétikai-művészeteméleti alapfogalmakba (kortárs diskurzusok alapfelvetései)
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):