bezárás

Építészettörténet

Kód:

ELÉPI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 2

 

A tantárgy címe: Építészettörténet
A tantárgy rövidített címe: Építészet
Tantárgykódja: ELÉPI
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható általános műveltségi ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 4
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 3., 4., 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 102 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Az első szemeszternél művészettörténet 2., a többi szemeszter egymásra épül.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Előadások látogatása, létszámellenőrzéskor aláírás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Félév végi vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli felelet, oktató általi értékelése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: PowerPoint vetített képes előadás, beillesztett filmrészletek, szóbeli szöveges ismertetők, kommentárok.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások látogatása, a szemeszterenként elérhető jegyzet és a megadott irodalom feldolgozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Erasmus ösztöndíjjal való külföldi tartózkodás alatt készített digitális képeket a félév teljesítésekor beszámítunk.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Általános műveltség, tárgyi ismeretek megszerzése és módszertani ismeretek kreatív elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
Célunk az első szemeszterben az építés és az építészet fogalmi különbségeinek definiálása és megkülönböztetése. Ezek után kronologikus stúdiumokba kezdünk. A prehistorikum korszakai; a neolitikum, bronzkor és vaskor után a folyam menti kultúrák változatait tekintjük át. A mezopotámiai és egyiptomi birodalomszerveződések okait és változatait elemezzük. Megvizsgáljuk a praktikus célokat szolgáló építészet, a kultuszok és vallások, majd a stratégia és a védelem építészeti példáit. Összevetjük a folyam menti kultúrák és a szigetek közt hajózó vagy steppeken nomadizáló kultúrák gondolkodásmódját. Ezután szisztematikus fejezetekben dolgozzuk fel a kréta-mükénéi a görög és a római építészet történeti és regionális anyagát. Elemezzük a gyarmati terjeszkedés, a centrum-periféria rendszerek és a civilizációs előremenekülés stratégiájának okait és máig ható kódolt következményeit. A birodalmi mintákban való gondolkodás gravitáló szabályosságait és veszélyeit is elemezzük.

II. szemeszter
A második szemeszterben azokat a regionális kulturális változatokat elemezzük először (népvándorlás kori, korai keresztény, bizánci, és mohamedán építészet), melyek révén áttekinthető az, az építészeti mintakészlet, melynek szintéziseként a romenesque civilizáció és retrospektív szemlélet egyszer csak érvényét veszti és a 12-14. Század körül regionális változatokban megszületik a gótika. Fontos szempont a 6.-14.-századi Európa ismertetése közben, előre jelezni, hogy miért válik majd a 19. századi művészeti historizmus számára hivatkozások kimeríthetetlen tárházává a középkor. A szemeszter végén négy előadásban tekintjük át a humanizmus és a reneszánsz művészet és építészet szintetikus látásmódját, amelynek révén igyekszik a középkori és az antik értékvilág mintáinak komplementer halmazát létrehozni. Az itáliai reneszánsz terjedését is megvizsgáljuk a francia, német és közép-európai illusztrációkon túl skandináv, orosz és egzotikus gyarmati mintákat is bemutatunk.

III. szemeszter
A harmadik építészettörténeti szemeszter a barokk korral kezdődik. A bevezetőben értelmezzük azt a civilizációs traumát, amit a török európai jelenléte majd a reformáció terjedése okoz az egyetemes római egyház (a római katolicizmus) számára. A rekatolizációs küldetéstudat, már velejéig modern civilizációs stratégiai minta, ami a reconquistával kezdődik, de az örökösödési háborúkon át a gyarmatbirodalmak megszerveződéséig és az európai abszolutizmus(ok)ig futó ívet mutat fel. Ekkor definiálható a rendre megújuló és egyre radikalizálódó modernizációs kényszer. A barokk építészet elemzése után a felvilágosodás szellemi mozgalmainak okairól és terjedéséről beszélünk. A rokokó és a klasszicizmus határán egy szemléleti és egy generációs váltás van, mely megalapozza a 19. Századi historicizmust és akadémizmust, A história és a historicizmus fogalmi és értéktermészetű összefüggéseit tisztázni nagyon fontos pedagógiai célja ennek a szemeszternek.

IV. szemeszter
A negyedik történeti szemeszter egészében a 20. Század építészetének kronologikus és regionális áttekintését célozza. Az amerikai kontinensen megjelenő mérnöki és építészeti mozgalmak H. L. Sullivan (Chicago School) és a post-sullivanesque Frank Lloyd Wrigth munkássága szinte hiszterizálja 1911-ben az európai építészeti haladás érdekeltjeit. Innen vezethető le a Deutscher Werkbund, a Bauhaus, a De Stijl és a német expresszionizmus építészete. Részletesen áttekintjük a francia, olasz, német, holland, angol, skandináv avantgárdok építészetét, az USA és Japán különös modernizációs stratégiáit, valamint a türelmetlen modernizáció emberellenes megnyilvánulásait az etetizált diktatúrák (nemzeti szocialista, fasiszta, és kommunista változatok) államszocializmusainak építészeti kánonjait, ezeknek a hazai építészetre gyakorolt hatásait. A szemeszter végén a CIAM, a késő-modern, és a pop építészetet, majd a posztmodern okait és következményeit elemezzük.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom:
I. szemeszter

Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás I.
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete I. köt.  (a vonatkozó részek)
Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története, Ókor I. Keleti és Átmeneti kultúrák
Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története, Ókor II. Klasszikus kultúrák
Wilfried Koch: Építészeti stílusok (a vonatkozó részek)
Werner Müller, Gunther Vogel: SH atlasz, Építőművészet (a vonatkozó részek)
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (a vonatkozó részek)

II. szemeszter
Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás II.
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete II. köt. (a vonatkozó részek)
Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története (a vonatkozó részek)
Cs. Tompos Erzsébet: Az építészet története, Középkor I. A bizánci és az iszlám ép.
Zádor Mihály, Sódor Alajos: Az építészet története, Középkor II. Romanika, gótika
B. Szűcs Margit: Az építészet története, Újkor, Reneszánsz
Rados Jenő: Magyar építészettörténet (a vonatkozó részek)
Sisa József, Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története (a v. részek)
Wilfried Koch: Építészeti stílusok (a vonatkozó részek)
Werner Müller, Gunther Vogel: SH atlasz, Építőművészet (a vonatkozó részek)
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (a vonatkozó részek)

III. szemeszter
Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás III.
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete II. köt. (a vonatkozó részek)
Az építészet története, Újkor, Barokk
Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története (a vonatkozó részek)
Rados Jenő: Magyar építészettörténet (a vonatkozó részek)
Sisa József, Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története (a v. részek)
Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák Magyar Monarchiában
Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: a századforduló magyar építészete
Wilfried Koch: Építészeti stílusok (a vonatkozó részek)
Werner Müller, Gunther Vogel: SH atlasz, Építőművészet (a vonatkozó részek)
Léderer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (a vonatkozó részek)

IV. szemeszter
Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás IV.
Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete II. köt. (a vonatkozó részek)
Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története (a vonatkozó részek); A modern formatervezés úttörői
Kósa Zoltán: A XX. század építészete; Modern amerikai építészet
Bognár Botond: Mai japán építészet
Jürgen Joedicke: Modern építészettörténet
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története
Vámossy Ferenc: Az építészet története, a Modern Mozgalom és a késő-modern
Bonta János: A modern építészettörténet 1911-2000
Bruce Alsopp: Merre tart az építészet?
A modern építészeti lexikon, vonatkozó címszavai
Sisa József, Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története (a v. részek)
Wilfried Koch: Építészeti stílusok (a vonatkozó részek)
Werner Müller, Gunther Vogel: SH atlasz, Építőművészet (a vonatkozó részek)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület