bezárás

Műemlékvédelem

Kód:

TRMÜE

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
8K 2
A tantárgy címe: Műemlékvédelem
A tantárgy rövidített címe: Műemlékvéd.
Tantárgykódja: TRMÜE
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Dr Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök és szakértő
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben:  
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat: 8.
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 60
A tantárgy kredit értéke:  
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: sikeresen elvégzett ?. szemeszter
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: kollokvium sikeres letétele
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: - előadások alatti konzultáción való részvétel
- szóbeli vizsga
Vizsgakövetelmények: - ismerje a műemlék fogalmát
- ismerje a hazai műemlékvédelem főbb állomásait és szervezeti történetét, a jelenlegi hatósági felépítést
- ismerje az alapvető restaurálási elveket és a történeti technológiákat, épületszerkezeteket
Oktatási módszerek: Előadás (demonstrációval= dia), Konzultációs megbeszélés
Javasolt tanulási módszerek: Egyéni felkészülés, konzultáción való részvétel
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A restaurátor sokszor közvetlen kapcsolatba kerül műemlékekkel. Fontos felismerni az interdiszciplináris feladatmegoldásban résztvevők szerepét és hatáskörét - ezen belül a restaurátor helyét. Az engedélyezési eljárásban, dokumentálásban tájékozottságot nyújt a képzés. Alapvető építészeti és épületszerkezeti valamint építéstechnológiai áttekintést ad.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy az épített örökség, műemlék részének kezelési,.fenntartási és rehabilitációs módszereit ismerteti a jogalkotás, a szakmatörténet és a megvalósult gyakorlat alapján.
Tanulmányterületek:
I.sz. 1) A műemlék fogalma, a meghatározás és szemlélet fejlődése, bővülése
2) A műemlékvédelmi jogalkotás története, a hatályos jogszabályok és az engedélyezési eljárás (jogszabályi hierarchia ismertetése)
3) A műemlékvédelmi tevékenység korszakai Magyarországon a 19. sz. elejétől napjainkig
4) Kiemelkedő műemléki helyreállítások (Ják-Zsámbék- Esztergom - Visegrád Milleniumi program)
5) Konzultáció
II.sz. 1) A műemlékek számbavétele, felmérése és dokumentálása, módszerek
2) Elméleti kérdések (Athéni, Velencei, Krakkói karták, Granadai ET Egyezmány), hitelesség, rekonstrukció problematikája
3) Építészeti örökség - műemlék szubsztancia:
3.1 Történeti épületszerkezetek az alapozástól a tetőig, belső burkolatokig
3.2 Történeti építési tudás és technológia (kiemelten a faszerkezetek esetében)
4) Konzultáció
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom
1) szerk. Császár László: A műemlékvédelem Magyarországon,Képzőművészeti Kiadó Budapest, 1983., ill. 333. oldal
2) Dercsényi Dezső: Mai magyar műemlékvédelem, Gyorsuló idő sor. Magvető, Budapest, 1980. ill. 250. oldal
3) Gerő László: Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme, Budapest, 1958., 420. oldal
4) Történelmi városrészek, Műszaki kiadó Budapest, 1971., ill. 237. oldal
5) Magyar Műemléki ABC, Műszaki kiadó Budapest, 1984. ill. 228. oldal
6) Műemlékről mindenkinek, Budapest, 1987. ill. 333. oldal
7) Horler Miklós: A műemlékvédelmi gondolat fejlődése Európában, Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet jegyzete Budapest, 1984. 69. oldal
8) Műemlékvédelem c. folyóirat, Kiadó: Országos Műemléki Felügyelőség, ill. Országos Műemléki Hivatal
9) Magyar Műemlékvédelem kötetei I-IX. Országos Műemléki Felügyelőség évkönyvei (Akadémiai ill. ÉTK kiadások)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Vetítő