bezárás

Művészettörténet

Kód:

TRMÜV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
24Ai 16K 324Ai 12K 312Ai 12K 216K 322K 420K 20Zv

 

Művészettörténet 1.

A tantárgy címe: Művészettörténet 1. (Őskor, ókor)
A tantárgy rövidített címe: Művészettörténet 1.
Tantárgykódja: MTMŰT
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Fábián Zoltán Imre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

1. szemeszter

Képzési idő hetente:  
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: -
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Aláírás megszerzése
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, kötelező irodalom elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Egyéni / kiscsoportos szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: Az előadások anyaga és a kötelező irodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, kötelező és ajánlott irodalom.
Javasolt tanulási módszerek: Előadáson való részvétel, kötelező és ajánlott irodalom olvasása, további könyvtári, múzeumi tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Művészettörténeti, kultúrtörténeti tájékozottság kialakítása; elméleti, technikai háttér.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): - őskori művészetek: paleolit és neolit kori murális és mobil alkotások,
- őskori közel-keleti művészet,
- sumer és akkád művészet
- babilóni és asszír művészet,
- ókori egyiptomi művészet
- minoikus művészet,
- mükénéi művészet
- görög művészet (archaikus, klasszikus)
- hellenisztikus művészet,
- etruszk művészet,
- római művészet
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.):

Baines, J. – Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza. 1993.
Castiglione L.: Görög művészet. 19682
Castiglione L.: Hellénisztikus művészet. 1980.
Castiglione L.: Római művészet. 1971.
Leroi-Gourhan, A.: Az őstörténet kultuszai. /Az én világom/ 1985, 75–135. o.
Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. /A múlt születése/ 1983.
Reich, J.: Az ősi Itália. /A múlt születése/ 1984.
Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy: A görög kultúra aranykora. 1984.2 (Különösen a művészetről szóló fejezetek: 45–67, 103–154, 183–255, 295–338, 453–529, 577–630, 683–730.) = Németh Gy. – Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög Művelődéstörténet. 2006. (Az előző kötet bővített kiadása.)
Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. 1998.
Warren, P.: Az égei civilizációk. /A múlt születése/ 1989

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor.


Művészettörténet 2.

A tantárgy címe: Művészettörténet 2.
A tantárgy rövidített címe: Művészettörténet 2.
Tantárgykódja: MTMŰT
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Forián Szabó Noémi
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?(1-10):

2. szemeszter

Képzési idő hetente: -
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 16 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Művészettörténet 1.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli számonkérés
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli és írásbeli kérdésekre adott válaszok értékelése. Osztályzás: 1-5-ig
Vizsgakövetelmények: Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadás, egyéni konzultáció: felkészítés a szakirodalom használatára.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, a szakirodalom tanulmányozása, tárlatlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A középkori művészet történetének oktatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A középkori művészet története a IV-XVI. századig
későantik művészet
ókeresztény művészet
korabizánci művészet
népvándorlás kora
preromán művészet
középbizánci művészet
korai, érett és késő romanika
korai, érett és késő gótika
itáliai trecento
későbizánci művészet
az internacionális gótika
francia, német és németalföldi festészet a XV. században
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.):

Kötelező irodalom:
A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI-XV. század, (Szerk.: Marosi Ernő) Budapest 1997
Marosi Ernő: A középkor művészete I. 1000-1250, Budapest 1997
Marosi Ernő: A középkor művészete II. 1250-1500, Budapest 1997
Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. (Szerk.: Galavics G., Marosi E., Mikó Á., Wehli T.) Gyula, 2001.
Ld. továbbá az ajánlott irodalmat.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor.


Művészettörténet 3, 4.

A tantárgy címe: Művészettörténet 3, 4.
A tantárgy rövidített címe: Reneszánsz művészet
Barokk művészet
Tantárgykódja: MTMŰT
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Dr. Fehér Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

3., 4. szemeszter

Képzési idő hetente: -
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 36 óra
A tantárgy kredit értéke: 3. félév: -
4. félév: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Művészettörténet 2., a f élévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 3. félév: aláírás megszerzése
4. félév: kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, az órai anyag és a kötelező irodalom elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A kollokvium: beszélbetés a korábban kiadott tételek témakörében.
Az osztályzat kialakításának módja: 3. félév: -
4. félév: vizsgateljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: 3. félév: -
4. félév:
1) Az előadás anyagának ismerete.
2) A szemeszter elején megadott kötelező irodalom ismerete.
3.) A Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán lévő barokk anyagból a legjelentősebb művek ismerete.
Oktatási módszerek: 3. félév:
- Vetített képes előadás.
- Múzeumi óra: Budapesti Történeti Múzeum: Buda középkori és reneszánsz várpalotája- állandó kiállítás.
4. félév:
- Vetített képes előadás.
- Múzeumi óra: a Szépművészeti Múzeum állandó, barokk kiállítása.
Javasolt tanulási módszerek: Olvasás. Az emlékanyag alapos áttekintése a szakirodalom alalpján. Múzeumlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 3. szemeszter
Alapvető művészettörténeti és kultúrtörténeti tájékozottság kialakítása; a reneszánsz kor legkiemelkedőbb emlékeinek, alkotóinak és témaköreinek megismerése elsősorban az itáliai, németalföldi és a magyarországi emlékekre koncentrálva.
4. szemeszter
Alapvető művészettörténeti és kultúrtörténeti tájékozottság kialakítása; a manierizmus és a barokk kor legkiemelkedőbb emlékeinek, alkotóinak és témaköreinek megismerése elsősorban az itáliai, németalföldi, spanyol és a magyarországi emlékekre koncentrálva.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

3. szemeszter
Az egyetemes és magyarországi reneszánsz művészet fő jellemzőinek, központjainak, ikonográfiai típusainak és képviselőinek megismertetése az alábbi témakörök alapján:
1) A centrális tér szimbolikája és elterjedés
2) A perspektíva (L.B.Albert, Brunelleschi)
3) A reneszánsz Mária-ábrázolások fő típusai
4) Vir Dolorum, Pietà és más Krisztus-ábrázolások
5) A Mediciek Firenzéje
6) Colore – disegno elméletek, Paragone viták
7) Oltárkép, falkép
8) Antik istenek és bibliai hősök
9) Világi műfajok: portrék, humanista allegóriák
10) A Vatikán és a művészetek
11) Mátyás király és a művészetek
12) A reneszánsz északon (Dürer, Bosch)

4.szemeszter
Az itáliai manierista festészet és az egyetemes és magyarországi barokk művészet fő jellemzőinek, központjainak, ikonográfiai típusainak és képviselőinek megismertetése az alábbi témakörök alapján:
1) Az itáliai manierizmus festészete.
2) A barokk Róma (Bernini, vatikáni megrendelések)
3) Múzeumi óra: Szépművészeti Múzeum.
4) Portréfestészet, önarcképek és a barokk festészet új műfajai: a tájkép, csendélet és az életkép.
5) Magyarországi barokk építészet, szobrászat
6) Magyarországi barokk festészet.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.):

A megadott kötelező és ajánlott irodalom valamint a képanyag elsősorban az Egyetem könyvtárában megtalálható könyvekre épül.

3.szemeszter
I. Kötelező:
Cristina Bucci: Korai reneszánsz, Budapest, 2009.
Susanna Buricchi: Érett reneszánsz és manierizmus. Budapest, 2005, a 167. oldalig.
Galavics G.-Marosi E.-Mikó Á.-Wehli T.: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig, Gyula, 2001, 212-316.o.
II. Ajánlott:
Leon Battista Alberti: A festészetről, Budapest, 1997.
Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete, Budapest, 1973
Dürer: A festészetről és a szépségről, Budapest, 1982
Leonardo da Vinci: Tudomány és Művészet, Budapest, 1960
Michelangelo Buonaroti versei. Ford.: Rónay György Budapest, 1959
Antonio Paolucci: The Origins of Renaissance Art, The Baptistery Doors, Florence, 1996.
Ross King: Brunelleschi kupolája. A firenzei dóm építésének története. Budapest, 2008.
Filippo Pedrocco: Velence művészete, Budapest, 2004.
B. Szűcs Margit: Az építészet története, Újkor, Reneszánsz, Budapest, 1985
Andre Chastel: Fabulák, formák, figurák, Budapest, 1984
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete, Budapest, 1982
Vayer Lajos: Témák, formák, ideák, Budapest, 1988
Ernst Gombrich: Reneszánsz tanulmányok, Budapest, 1985
Rudolf Wittkower: A humanizmus korának építészeti elvei, Budapest, 1986.
Anthony Blunt: Művészet és teória Itáliában, Budapest, 1990, 26-37. és 54-71.
Erwin Panofsky: A perspektíva mint „szimbolikus forma”,
in: E. Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Budapest, 1988, 170-248.
Hans Belting: Giovanni Bellini: Pietà, Budapest, 1985.
Daniel Arasse: Festménytörténetek, Budapest, 2007.
Aby M.Warburg: Sandro Botticelli két festménye: a Vénusz születése és a Tavasz. Az olasz korareneszánsz ókorképéről, in: A.M.Warburg válogatott tanulmányai, Budapest, 1995, 7-63.
Vayer Lajos: Raffaello freskói a Vatikánban, Budapest, 1987.
Rita A Scotti: A Szent Péter-székesegyház. Pompa és botrány: így épült a Vatikán jelképe, Budapest, 2010.
Tolnay Károly: Michelangelo. Mű és világkép. Budapest, 1975.
Michelangelo freskói: az újjászületett Sixtus-kápolna, Budapest, 1992.
A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika, Szöveggyűjtemény. Szerk.: Rényi A. Enigma IX. évfolyam, 33. szám (2002)
Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet, Budapest, 1985
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában, Budapest, 1966
Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon, Budapest, 1977
Magyar építészet sorozat:
- Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. A tatárjárástól Buda elfoglalásáig, Budapest, 2001
- Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk, Budapest, 2002
Bibliotheca Corviniana 1490-1990. Kiállítási katalógus, szerk.: Földesi Ferenc, Budapest, 1990
Bibliotheca Corviniana, összeállította, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, Budapest, 1981
Buzás Gergely: Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában, Budapest, 2001.

4.szemeszter
I. Kötelező:
Kelényi György: A manierizmus. Budapest, 1995
Kelényi György: A barokk művészete, Budapest, 1985
Igaz Rita: A barokk Magyarországon, Budapest, 2007
II. Ajánlott:
Chiara Lachi: Barokk művészet (A művészet története c. sorozatban ) Corvina, 2005.
Andre Chastel: Fabulák, formák, figurák c kötetből (Budapest, 1984): A barokk és a halál (95-114.);
Kép-a-képben (217-238.); Alak az ajtó keretében Velazqueznél (258-267.)
Gonda Zsuzsa: Kép a képben. Pictures within Pictures. kiállítási kat., Budapest, 2005.
Jan Bialostocki: A modus problémája a képzőművészetekben. In: J.Bialostocki: Régi és új a művészettörténetben, Bp. 1982
The Arcimboldo effect, (kiállítási katalógus) Velence, 1987
Kelényi György: Rubens Medici-galériája, Budapest, 1988
Fogarassy Miklós: Vermeer: A festőművészet, Budapest, 1987
Németh István: Az élet csalfa tükrei. Holland életképfestészet Rembrandt korában. Budapest, 2008
Hívószó - a holtpont igézete: Caravaggio. (Az Enigma c. folyóirat Caravaggio tematikus száma) 2001, 7. évf., 30. szám
Galavics G.: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986
Szilárdfy Z.: Barokk szentképek Magyarországon, Budapest, 1984
Szilárdfy Z.: Ikonográfia-kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest, 2003.
Velladics M.: Barokk, rokokó és copf. Budapest, 2002. (Magyar építészet, 4.)
Barokk művészet Közép-Európában. Utak és találkozások.(Kiállítási kat.) Budapesti Történeti Múzeum. Szerk.: Galavics G. Budapest, 1993.
Zsánermetamorfózisok, The Metamorphosis of Themes, kiállitási kat.szerk.: Mojzer Miklós, Budapest, 1993.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor.


Művészettörténet 5, 6.

A tantárgy címe: Művészettörténet 5, 6.
A tantárgy rövidített címe: 19. sz. egyetemes művészettörténet
Tantárgykódja: MTMŰT
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

5., 6. szemeszter

Képzési idő hetente: -
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 5. szemeszter: -
6. szemeszter: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Művészettörténet 4., a f élévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 5. szemeszter: -
6. szemeszter: Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Kollokvium előfeltétele év közben 5 emlékmeghatározás ZH sikeres teljesítése. Részvétel az előadásokon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 5. szemeszter: -
6. szemeszter: Évközi és év végi írásbeli és szóbeli beszámolók.
Az osztályzat kialakításának módja: 5. szemeszter: -
6. szemeszter: Évközi és év végi beszámolók eredményei alapján.
Vizsgakövetelmények: 5. szemeszter: -
6. szemeszter: Az előadáson vetített alkotások meghatározása (alkotó, cím, dátum), az előadásokon elhangzottak elsajátítása, a kötelező irodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítéssel kísért előadás
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való személyes részvétel, múzeumlátogatás, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A 19. századi egyetemes művészet főbb irányzatainak, alkotóinak és műveinek megismerése, azok kultúrtörténeti összefüggéseinek bemutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

5. szemeszter
A klasszicizmus, romantika és biedermeier stiláris jellemzői, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: a művész megváltozott szerepe; forradalom és művészet; a mindennapok képei: polgári zsáner; a természet vallása; a múlt felfedezése: antikvitás és középkor; a másik kultúrája: idegenség és egzotikum; új test-kép: szerelem és halál.

6. szemeszter
A historizmus, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus és szimbolizmus legfőbb törekvéseinek és alkotóinak bemutatása: világkiállítások, akadémiák, a realizmus fogalmának változása, Manet tradicionalizmusa és a „modern élet festészete”, új intézményrendszer és művészeti piac, az autonóm kép és az új tájszemlélet, tudományos impresszionizmusok, utak az avantgarde felé: Cézanne, Van Gogh, Gauguin; Modern mitológiák a szimbolizmusban, modern test-képek.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány, stb.):

5. szemeszter
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina, Budapest, 1976.
Rosenblum, Robert – Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987.
Vaughan, William: Romanticism and Art. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1978.
Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina, Budapest, 1991.

6. szemeszter
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, 1987.
Thomson, Belinda: Impresszionizmus. Gyökerek. Megvalósulás. Fogadtatás. (A művészet világa) Glória Kiadó, Budapest, 2006.
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Rosenblum, Robert – Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hamilton, Georg Heard: Painting and Sculpture in Europe 1880-1945. (Pelican History of Art), New York, 1993.
Nineteenth Century Art: A Critical History. Ed.: Stephen Eisenman. New York, London, 1994.
Brettell, Richard R.: Modern Art 1851-1929. (Oxford History of Art). Oxford University Press, New York, 1999.
Nochlin, Linda: Realism (Style and Civilization). Penguin, 1993.
Treuherz, Julian: Victorian Painting. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1993.
Sérullaz, Maurice: Az impresszionizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1983.
Walther, Inigo, F. (szerk.): Impresszionizmus. Taschen, Vince, Budapest, 2003.
Denvir, Bernard: Post-Impressionism. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1992.
Cassou, Jean (szerk.): A szimbolizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1984.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor.