bezárás

Szellemi alkotások joga

Kód:

ELJOG

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Szellemi alkotások joga
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: ELJOG
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: dr. Sztankó-Molnár Carmen
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
9-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: az előadásokon érintett területek átfogó ismerete
Az ismeretek ellenőrzésének módja: kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: kollokvium
Vizsgakövetelmények: az előadásokon érintett területek átfogó ismerete
Oktatási módszerek: előadás
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgy átfogó jogismereti alapokkal szolgál a művészeti-, illetve a kurátori gyakorlat számára
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

- Kulturális örökségvédelem a nemzetközi joggyakorlatban
Védettség fogalma, elhatárolása a szerzői jogi (szabadalmi, stb.) védettségtől. A kettős tulajdon (property, cultural property) - műtárgyvédelem, műemlékvédelem.
- A szellemi alkotások jogi oltalma
Védett szellemi alkotások típusai a jelenlegi európai jogban. Az,,~intellectual property`
- Az irodalom a művészet, a tudomány, a szoftver és rokon teljesítmények polgári jogi, szerzői jogi és közjogi védelmének eszközei.
- szerzők személyiségi joga
- vagyoni jogok: szerzői tulajdon / versus tulajdon - szerzői jog korlátai (licence legale)
- képzőművészeti, építészeti, műszaki és iparművészeti alkotások és művészi fényképek szerzői joga a gyakorlatban
- Felhasználási és egyéb szerződések joga
- A szerzői jog megsértésének következményei, szankciói
Iparjogvédelem eszközei: ipari és használati mintaoltalom, védjegy, földrajzi árujelzők oltalma, know how. Védelmi eljárások, Licencia-szerződések.
Öröklési jogi, adójogi, biztosítási jogi, pénzügyi jogi, TB jogi, államigazgatási és büntetőjogi kitekintés, mint komplex jogvédelem eszközei.
- Intézmények
Az iparművészeti tervezés, kivitelezés, sokszorosítás szociológiája: szerző, mint alkalmazott, mint szerzőtárs, mint vállalkozó, stb.
Műtárgyak külföldre vitele, külföldi megrendelés, munkavállalás iparművészeti alkotás létrehozására
- Nemzetközi megállapodások: - Berni Uniós Egyezmény
- Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Szakmai követelményrendszer
- Az Európai Unió ajánlásai a szerzői jog területén.
A szerzői jogi törvény, a végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapvető normáinak ismerete, felhasználási szerződések kötése, a szakmai tervezési gyakorlatban a jogi feltételek alkalmazása.

Részletes tematika:

 

 1. A szellemi alkotások fogalma, történelmi áttekintés, alkotmányjogi alapok, a szellemi alkotások jogának főbb területei, szellemi alkotások joga a magyar jogrendszerben, jogforrások, e jogviszonyok szerkezete és fajtái

 1. Nemzetközi megállapodások a szellemi alkotások jogának területén (Berni Uniós Egyezmény, Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Szakmai követelményrendszer, az Európai Unió ajánlásai)

 1. A szerzőség fogalma, a szerzői alkotás kritériumai

 1. A szerzői jogviszony keletkezése és tartalma

 1. A szerző személyéhez fűződő jogosultságok

 1. A szerző vagyoni jogai, az engedélyezési jog

 1. A díjazás; a védelmi idő

 1. A szerzői jog korlátainak jellege és fajai; a szabad felhasználás; a szerzői alkotás és a munkaviszony; a szerzői jog megsértésének következményei

 1. A szerzői joggal szomszédos jogok védelme (az előadóművészek személyhez fűződő és vagyoni jogai, a hangfelvétel előállítóinak védelme, a rádió és televízió szervezetek védelme, a film-előállítók szomszédos jogi védelme), a szerzői joghoz kapcsolódó jogok (adatbázis előállítók) védelme

 1. Közös jogkezelés a szellemi alkotások területén

 1. A szabadalmazható találmány, a szabadalmi oltalom keletkezése (szabadalmi eljárás)

 1. A szabadalmi jogviszony tartalma és korlátai (feltaláló személyhez fűződő jogai, a feltaláló és a szabadalmas vagyoni jogai, szabadalmas alapvető kötelezettségei)

 1. A szabadalom tárgyi területi és időbeli hatálya, a szabadalom megszűnése

 1. A védjegy fogalma és oltalmának feltételei, a kereskedelmi név

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: