bezárás

Ikonográfia

Kód:

REIKO

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Ai 2K 4
A tantárgy címe: Ikonográfia
A tantárgy rövidített címe: Ikonográfia
Tantárgykódja : REIKO
Felelős tanszéke: Restaurátor
Oktatója: Dr Szilárdfy Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt, szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. és 6.
Képzési idő hetente: 1 nap
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 + konzultációk, témavezetés szakdolgozathoz
A tantárgy kredit értéke: 0 - , 2, 5, mintatanterv szerint.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a felvételinél megkívánt művészettörténeti ismeretanyag
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium + dolgozat
Tanulmányi követelmények: Általános ismeretek, alapismeretek, az aktuális elvárások tematikája, a szabadon választott kutatási téma módszertanilag is egyetemi szintű írásbafoglalása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az előadásokon jelenlévő hallgatók figyelmének biztosítása, kérdések felvetésével és a vetítésbe való szellemi bekapcsolódással.
Az osztályzat kialakításának módja: Írásbeli dolgozat: 75 %
Szóbeli beszámoló : 25 %
Összesen: 100 %
Vizsgakövetelmények: A választott téma egyetemi szintű feldolgozása dolgozat formájában és annak megvédése a szóbeli beszámoló alkalmával.
Oktatási módszerek: szemléltetés
Javasolt tanulási módszerek: Levéltári, könyvtári kutatás. Helyszíni kiállítások, fotózás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: egy
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: dolgozat
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az oktatás célja egyrészt, hogy a hallgatók a művészettörténeti tanulmányaik során megismert képző- és iparművészeti alkotások témáját és annak fejlődését (ikonológia, ikonográfia) megismerjék, s az alapvető ismeretek elsajátítása után a restaurálási feladatok kapcsán kezükbe kerülő műtárgyak témáját felismerjék.
A formákon és stílusokon túl a tematika eszmei értelmezése életmód-, mentalitás- művelődéstörténeti összefüggéseiben.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Keresztény Magyarország:
1) Üdvtörténet: Ószövetségi előképek, evangéliumok
2) Krisztus ábrázolás típusai - Kegyhelyek
3) Szűz Mária ábrázolás típusai -Kegyhelyek
4) Angyalok
5) Szentek: Keleti egyházakban - Római egyházban
6) Patrona Hungarie, Magyar szentek
8) A mindennapok segítő szentjei
9) Orvostörténeti aspektusok
Mindez az I. századtól napjainkig, a művészet különböző műfajaiban: festészet, szobrászat, grafika, iparművészet.
Irodalom: lásd MKE könyvtár és folyóirattár
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ld. az MKE jól felszerelt könyvtárát és folyóirattárát.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: epidiaszkóp