bezárás

Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek I.

Kód:

KEMŰKUAI

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek I.

A tantárgy címe: Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEMUKUAI
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója:

Beke László, Mélyi József

Melyik tantárgycsoportba sorolt:

kötelezően előírt (alapozó törzstantárgy)

Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 48
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétrel a foglalkozásokon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok teljesítése. 
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során megoldott feladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve gyakorlati feladatok megoldása alapján.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Demonstráció, előadás, szemináriumi diskurzus, közös elemzés, spontán vita, gyakorlati feladatok.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos, aktív jelenlét az órákon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok önálló megoldása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: elemző esszék, kutatómunka, rendszerező-prezentációs gyakorlatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgató művészetelméleti alapismereteinek fejlesztése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A tantárgy bevezetést nyújt a művészettörténet-tudomány és a művelődéstörténet-tudomány problematikájába, ismerteti a tudomány intézményrendszerét, módszereit, legfontosabb iskoláit, eddig elért eredményeit és főbb módszereit.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

A művészettörténet és a művelődéstörténet tudománytörténete

A tudományosság kritériumai a társadalom- és a történettudományokban

Egyetemi és múzeumi művészettörténet

Műemlékvédelem és a kulturális örökség fogalma

Jelentős művészettörténész-központok: München, Párizs, London, centrumok az Egyesült Államokban

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

 

Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe, ELTE, Budapest, 1973

Németh Lajos: Törvény és kétely. A művészettörténet-tudomány önvizsgálata, Budapest, 1992

Borral i Altet, Xavier: Histore de l’art. Paris, 1989. (Que sais-je?-sorozat)

Art in Theory 1900–1990. An Anthology of Changing Ideas. Oxford–Cambridge, 1992; Art

in Theory 1648–1815. Ed. by Harrison, Charles; Wood, Paul & Gaiger, Jason, Oxford–

Cambridge, 2001; Art in Theory 1815–1900. Ed. by Harrison, Charles; Wood, Paul & Gaiger, Jason, Oxford–Cambridge, 1998

A magyar művészettörténet-írás programja, szerk Marosi Ernő, Corvina, Budapest, 2003

Kunstgeschichte. Eine Einführung. Hrsg. von Belting, Hans; Dilly, Heinrich; Kemp,

Wolfgang; Sauerländer, Willibald und Warnke, Martin Dietrich Reimer Verlag, 2003 (6., überarbeitete und erweiterte Auflage), 378-399

Domanovszky Sándor (szerk.): A magyar művelődés története I-IV, Budapest, 1939–1941

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat, Budapest, 1978

Magyar művelődéstörténet, szerk. Kósa László, Osiris tankönyvek, Budapest, 2001 [2006-ban újra kiadva]

A művelődéstörténet problémái, szerk Monok István, MTA, Budapest, 2003

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. I. Középkor és kora újkor, Aachen–Bylica, főszerk. Kőszeghy Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 2003 (2006-ban jelent meg a VI. kötet, kolostorhálózat–Lestyán)

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: