bezárás

Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek II.

Kód:

KEMŰKUAII

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek II.
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEMEKUAII
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója:

Sasvári Edit

Melyik tantárgycsoportba sorolt:

kötelezően előírt (alapozó törzstantárgy)

Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 48
A tantárgy kredit értéke: 2/féé
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétrel a foglalkozásokon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok teljesítése. 
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során megoldott feladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve gyakorlati feladatok megoldása alapján.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Esettanulmányok közös elemzése, szemináriumi diskurzus, gyakorlati feladatok.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos, aktív jelenlét az órákon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok önálló megoldása, a szakirodalom ismerete.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: elemző esszék, kutatómunka, rendszerező-prezentációs gyakorlatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kortárs magyar művészet történeti kontextusának bemutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az előadások áttekintést adnak a második világháború utáni magyar művészetről, arról a kontextusról, hagyományról, mely meghatározza nem csupán a hazai, de a volt szocialista utódállamok kortárs művészetét is. 

Az előadássorozat címe: Művészet és irányítás együttélése és szembenállása a szocializmus korszakában

A két szemeszter során az ötvenes évektől, a szovjet típusú kommunista diktatúra magyarországi berendezkedésétől a hetvenes évek végéig tartó időszak művészetének kulturális, társadalmi és politikai kontextusával foglalkozunk. Azt vizsgáljuk, hogy a nemzetközi-és a belpolitika mozzanataiból, a gazdasági, társadalmi és kulturális összefüggésekből milyen következtetéseket lehet kiolvasni a művészetre vonatkozóan a hivatalos és nem hivatalos művészetet illetően egyaránt. Az előadások esettanulmányok segítségével világítják meg művészet és hatalom viszonylatát, érzékeltetve, hogy ez a komplex viszony milyen bonyolult és változó konfigurációkat írt le a tárgyalt évtizedekben és a művészet mennyire különböző válaszokat adott ezekre a kihívásokra.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:

I. félév:

A szovjet eredetű szocialista realista doktrína adaptációjának problematikája Magyarországon és a keleti blokk országaiban; – a szocialista realizmus kérdésének értékelése a Kádár-rendszerben és a rendszerváltás után; – a Kádár-rendszer kulturális önmeghatározása. Másrészt a nemhivatalos művészet pozícióinak kialakulása, a hiteles modern magyar művészt továbbélése, újjászületése és ellentmondásai. A magyar művészetirányítás alakulása a hatvanas évek történelmi és politikai kontextusában. A hatvanas évek művészetirányításának különböző típusai a szocialista országokban; – a kelet-nyugati és a „testvéri országok” kulturális kapcsolatai és intézményi keretei; – A magyar képzőművészet külföldi reprezentációjának kérdései – a külföldi kiállítások importja – esettanulmányok, amelyek azt vizsgálják, hogy a politika irányítói hogyan kerülnek számos esetben ellentmondásos viszonyba került a művészetirányítás hazai terepen alkalmazott elveivel.

II. félév:

A művészetirányítás legfontosabb intézményeinek a kialakulása, A képzőművészeti élet alapvető jelenségei, tendenciái és ezek viszonya a hatalomhoz a hatvanas évek különböző időszakaiban – a kultúrpolitika szempontjából legfontosabb művészi álláspont-típusok a tárgyalt korszakokban való alakulásuk szerint – Az avantgardista kihívás: a képzőművészeti irányítás viszonya a hatvanas-hetvenes évek legmarkánsabb művészeti eseményeihez Az avantgardista művészeti törekvések és a politikai másként gondolkodás összefonódásának problematikája. A kulturális hatalom reakciói a társadalmi és a politikai helyzet változásaira – koncepcióváltások a művészetirányításban és a művészet különböző típusú válaszai. (esettanulmányok)

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Hatvanas évek, Képzőművészeti Kiadó-Magyar Nemzeti Galéria-Ludwig Múzeum, Bp.1991

A művészet katonái, Corvina, 1992, szerk.: György Péter és Turai Hedvig

Adatok és adalékok a hatvanas évek művészetéhez, I-II. Képző-és Iparművészeti Lektorátus, Bp. 2002. szerk.: Wehner Tibor

A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Összeállította: Hans Knoll, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.

György Péter: Kádár köpönyege, Magvető, 2005

Forgács Éva: a Duna Los Angelesben, Művészeti írások, Kijárat kiadó, 2006

Havasréti József: Alternatív regiszterek, Typotex, 2006

Rieder Gábor: Szocreál – festészet a Rákosi-korban, Modem, Debrecen, 2008

P. Szűcs Julianna: Kicsomagolás, Példák a világba vetett művészet eseteire, Jószöveg Műhely, Bp. 2008

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: