bezárás

Tudományos írásgyakorlat / szakszövegolvasás

Kód:

KETUDIR

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 24Gy 22Gy 24Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Tudományos írásgyakorlat / szakszövegolvasás
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KETUDIR
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Varga Tünde
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 6
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-6
Képzési idő hetente: 2-4 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 324
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):  
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A tantárgy két részből áll: a képzéshez kapcsolódó készségek elsajátítása magában foglalja a sajtó- és PR-anyagok elkészítését, a katalógusszerkesztést, pályázatírást, projektjavaslat megfogalmazását és az intézményekkel való levelezést. A művészetelméleti irányhoz kapcsolódóan pedig az elméletet esettanulmányok elkészítése, műalkotások elemzésének megírása, valamint a kritikaírás, a könyv- és folyóiratszerkesztés során alkalmazzák a hallgatók.

A kurzus célja, hogy a hallgatókat különféle ágazatokhoz, műnemekhez ill. műfajokhoz tartozó műalkotások megközelítésének, szakszerű „kezelésének” módszereivel ismertesse meg ill. járuljon hozzá bizonyos befogadói, értelmezői skillek kialakulásához és begyakorlásához. Az órán a műértelmezés funkcióit, módszertanait, az argumentáció szabályait stb. sajátítják el a hallgatók konkrét példák és esettanulmányok segítségéve.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
1.A képzőművészeti alkotások leírásának és tartalomértelmezésének problémái
2. A vizuális narratívák az értelmezésben.
3. Vizuális és verbális művészetek összehasonlító elemzése
4. Kortárs művek értelmezése
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Rényi András, A testek világlása. Kijárat Kiadó, 1999.
Gadamer, Épületek és képek olvasása, A szép aktualitása T-Twins Kiadó, 1994.
Panofsky, A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat, 1984.
Hans-Georg Gadamer:  „A kép és a szó művészete”, in: Kép, fenomén, valóság. Szerk. Bacsó Béla, Kijárat, Budapest, 1997, 274-284.
Foucault, Las Meninas, A szavak és a dolgok, Osiris,
Bal, Mieke. „Látvány és narratíva egyensúlya”. In. Narratívák 1. Kijárat Kiadó, 1998.
Arthur C. Danto: „A műalkotások értékelése és értelmezése”; „Mély értelmezés”, in:. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 1977. 37-60.
Képek és nézők. Szerk. Kampis Antal, Németh Lajos. Gondolat, Budapest, 1973.
Belting, Hans, Das Unsichtbare Meisterwerk,: Die Modernen Mythen der Kunst. Verlag C. H. Beck, 1998.
Mitchell, W. J. T : Picture Theory, Chicago UP, 1994.
Mitchell, W. J. T. What do Pictures Want? : The Lives and Loves of Images, Chicago UP, 2005.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: