bezárás

Társadalom tudományi alapismeretek: Művészetpszichológia

Kód:

KETTALMP

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe:Művészetpszichológia
A tantárgy rövidített címe:Művészetpszichológia
Tantárgykódja:KETTALMP
Felelős tanszéke:Képzőművészet-elmélet
Oktatója:Ragó Anett
Melyik tantárgycsoportba sorolt:a szakok mintatanterve szerint
Képzési idő szemeszterekben:2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
a mintatanterv szerint
Képzési idő hetente:2 óra
Tanulmányi szint:
Tanórák száma összesen:24
A tantárgy kredit értéke:2
Az oktatás nyelve:magyar
Tanulmányi előkövetelmények:a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja:szóbeli kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja:szóbeli kollokvium értékelése
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete
Oktatási módszerek:
Előadás
Javasolt tanulási módszerek:részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:félévente legalább 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:változó
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgatók elméleti, művészetpszichológiai tájékozottságának fejlesztése..

 

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

 

1. szemeszter:

A kurzus célja a vizuális művészetek problémáinak pszichológiai megközelítése. A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a kognitív tudomány alapvető szemléletével, mely elsősorban az egyén és a külvilág kapcsolatát kutatja. Legfőbb célunk, hogy feltárjuk a vizuális világ észlelésének alapvető mechanizmusait, kulturális és kontextuális meghatározottságát, valamint a világ leírására alkotott mentális reprezentációk természetét és azok kapcsolatát a kultúra reprezentációival. Az előadások a pszichológiai elméletekből indulnak, majd fokozatosan kitekintést adnak a befogadást és alkotást befolyásoló tényezők természetéről, figyelembe véve a megközelítés korlátai, magyarázó értékének változó erejét.


1. Bevezetés: a pszichológia főbb kérdései, módszerei, a kognitív szemlélet főbb elvei és korlátai

2. A vizuális világ észlelése 1: a látás alapvető szabályszerűségei, kapcsolata a többi észlelési területtel (képek a külvilágban)

3. A vizuális világ észlelése 2: A látás „története” – a látásról való gondolkodás története és jelentősége (képek a filozófiai elméletekben)

4. A vizuális világ észlelése 3: „mentális képeink” (képek az elmében)

5. A látás működése 1. – formák, tárgyak észlelése

6. A látás működése 2. – színek észlelése, színelméletek

7. A látás működése 3. – a tér észlelése, illúziók

8. A látás működése 4. – mozgás észlelése

9. Az észlelés fejlődése – látvány és a saját mozgás összekapcsolódása, a szenzomotoros tapasztalat szerepe

10. A vizuális tapasztalatok felhasználása 1. – a képi reprezentáció szerepe a gondolkodásban

11. A vizuális tapasztalatok felhasználása 2. – a képzeleti képek formája

12. A vizuális tapasztalatok felhasználása 3. – az emlékezés szerepe az észlelésben


2. szemeszter:

A kurzus a Művészetpszichológia 1. c. kurzus folytatása. Ebben a félévben a magasabb rendű kognitív folyamatok működésével, azok kulturális beágyazottságával ismerkedhetnek meg a hallgatók. Fő cél annak szemléltetése, hogy a műalkotások készítése és befogadása nem csupán kulturálisan beágyazott, de az egyén mentális folyamatai által is vezérelt folyamat. Az egyén kulturális meghatározottsága és kognitív képességei egyaránt meghatározzák azokat a gondolkodási, emlékezeti folyamatokat, amelyek a kulturális tárgyak értelmezését és értékelését teszik lehetővé.

 1. Bevezetés: megismerés és kultúra

 2. A determinizmus kérdése: gének vs. tapasztalat

 3. Társadalmi determinizmus: én vs. másik

 4. Tudatosság és emlékezet

 5. Emlékezet 1. – emlékezeti rendszerek és fejlődésük

 6. Emlékezet 2. – a test emlékezete

 7. Emlékezet 3. – az identitás folytonossága, önéletrajzi emlékezet

 8. Emlékezet 4. – a kulturális elbeszélés szerepe és formája

 9. Kultúra a fejben – a társas lét mentális feltétele

 10. Emlékezet 4. – a kulturális elbeszélés szerepe és formája

 11. Anxious objects” – műalkotások mint kulturális tárgyak

 12. A műalkotás befogadásának alapmechanizmusai: emlékeztetés

 

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány
 1. szemeszter:

  Crary, J. (1999) A megfigyelő módszerei, 4. fejezet. Bp.: Osiris Kiadó

  Gombrich, E. H. (1972) Művészet és illúzió, 37-90. o. Bp.: Gondolat

  Kovács I. és Szamarasz V. (szerk.) (2006) Látás, nyelv, emlékezet, 1-4. fejezetek. Budapest: BME-GTK – Typotex Kiadó.

2. szemeszter:

Changeux, J-P. (2000) Agyunk által világosan, 5. fejezet. Bp: Typotex.

Gross, C. G. (2004) Agy, látás, emlékezet 2 és 5. fejezetek.. Bp.: Typotex.

Kovács I. és Szamarasz V. (szerk.) (2006) Látás, nyelv, emlékezet, 9-12. fejezetek. Budapest: BME-GTK – Typotex Kiadó.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: