bezárás

Társadalom tudományi alapismeretek II: Művészetszociológia

Kód:

KEMSZOC

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe: Művészetszociológia I-II.
A tantárgy rövidített címe: Művészetszociológia
Tantárgykódja: KEMSZOC
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Wessely Anna
Melyik tantárgycsoportba sorolt: a szakok mintatanterve szerint
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
a mintatanterv szerint
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli kollokvium értékelése
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete
Oktatási módszerek:
Előadás
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 házi dolgozat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: írásbeli dolgozat (kb. 5000 leütés)
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgatók elméleti, művészetszociológiai tájékozottságának megalapozása.

 

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A képzés célja:

Az első félévben a művészetről és a művészekről való gondolkodás társadalomtörténetének bemutatásán keresztül annak tudatosítása, hogy a ma képzőművészetinek nevezett tevékenységekkel és termékeikkel kapcsolatos igények hogyan határozzák meg e tevékenységek célját, termékeik használati módjait és a művészek és közönségük közti kapcsolatokat szervező intézmények működését. A második félév előadásai a közönség társadalmi tagoltságára koncentrálva ismertetnek meg a művészeti alkotásokhoz való viszonyok sokrétűségével.

 

  1. félév:A művészetfogalom és a művészszerep és a művészeti intézmények társadalomtörténete a XIX. század végéig

  2. félév: Ízlés, műélvezet, műgyűjtés, műkereskedelem, kiállítás, múzeum – a művészet közönségének társadalmi tagoltsága

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):
  1. Félév:

Martin Warnke: Udvari művészek. Enciklopédia, Bp., 1998.

Niklas Luhmann: A műalkotás és a művészet önreprodukciója. In: Kiss A.A. – Kovács S. – Odorics F. (szerk.): Testes könyv I. Ictus – JATE, Szeged, 1996. 113–160.

Wessely Anna: Művész-szerepek. Korunk XXI/5 (2010. május), 7-15.

  1. félév:

Pierre Bourdieu: „A művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei”, in: Józsa Péter (szerk.): Művészetszociológia. KJK, Bp., 1978. 175-200.

Friedrich H.Tenbruck: A polgári kultúra. In: A kultúra szociológiája, Osiris 1998 (2003), 52-70.

Gans, Herbert J. Népszerű kultúra és magaskultúra. In: A kultúra szociológiája. Osiris 1998 (2003), 114-149.

Greenberg, C.: „Avantgarde és giccs”, in: Józsa P. (szerk.): Művészetszociológia. KJK, Bp.,1978.

Eco, U.: A rossz ízlés struktúrája, in: A nyitott mű. Gondolat, Bp.,1976. 201296.


Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: