bezárás

Filozófiai alaphelyzetek művészetpedagógiai elemzése

Kód:

KMTFAM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Pedagógia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 32Gy 3

 

A tantárgy címe: Filozófiai alaphelyzetek művészetpedagógiai elezése
A tantárgy rövidített címe: Filozófiai alaphelyzetek
Tantárgykódja: KMTFAM
Felelős tanszéke: Pedagógiai tanszék
Oktatója: Mányoki Endre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előirt: képzőművész-tanárszak
Kötelezően választható: szobrászművész szak
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Tanárképző modull
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek

 

Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kötelező előképzéshez tartozó kurzus elsődleges célja a különböző művészeti ágak közötti átjárhatóság érzékeltetése és bizonyítása, fogalmi háló alkotása, a szerkezeti azonoságok felismerésének megtapasztalása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A Platon Barlanghasonlatában foglalt filozófiai alaphelyzetek több műnemű összehasonlító elemzése révén a művésztanári előképzés lehetőséget ad a hallgatók szellemi horizontjának tágítására úgy a bölcseleti problémafölvetés, mint a művészi megformálás módusainak területén. A gondolati, nyelvi, anyagszerű képalkotás rétegzettségének (műelemzéseken alapuló) megtapasztalása hivatott felkelteni a többdimenziós oktatói, nevelői és befogadói szemlélet igényének kiteljesedését.

I. félév:
A Barlanghasonlat elsődleges szövegelemzése, különös tekintettel annak problémaszerkezetére.
A kiinduló kép (tudatállapot) rögzítése.
Az elhívás (fölszabadítás) gesztusa és következményei.
Az út (úton-lét) természetrajza.
A Barlang belvilágának társadalmi és kommunikációs modellje.
A két világ (valóság) közti határ átlépése.
A magasabb rendű valóság (igazság) megtapasztalása, ennek folyamata, problematikája.
A visszatérés emberi és társadalmi körülményeinek összevetése, különös tekintettel a megfogalmazás és értés (jeladás-jelfogadás) kódolt drámájára.
A Barlanghasonlat mint (európai) világkép-modell.
A világkép-modell kiterjesztése, valamint a mindenkori szubjektum életvezetésének lehetőségei a teljes rendszerben betöltött státusa (jelenléte és mozgása) szempontjából.
A makro-rendszerek lebontása irodalmi és filmművészeti, valamint képzőművészeti alkotások művészetpedagógiai elemzésére és értelmezésére:
- Szophoklész: Oidipusz király, dráma. Összevetés: Pasolini, Pierre Paolo: Oidipusz Rex, játékfilm
- Dosztojevszkij, F.M.: Karamazov testvérek, regény (résztet) A Nagy Inkvizítor. Összevetés: Martin Scorsese (1988): Krisztus utolsó megkísértése, játékfilm. Nikosz Kazantzakisz (1951): Krisztus utolsó megkísértése, regény
Babits Mihály: Jónás könyve, vers. Összevetés: Jónás Próféta Könyve, Ótestamentum. Huszty Zoltán (2005): Jónás könyve, musical
- Tanner, Alain (1981): Fényévekre innen, játékfilm. Összevetés: Sylvia Plath: Beavatás, novella. Petri György: Hogy elérjek a napsütötte sávig, vers
- Bulgakov, M.: A Mester és Margarita, regény (részlet) Az Azazello-krém, Margarita repülése. Összevetés: Bortko, Vladimir (2005): A Mester és Margarita, játékfilm
- Zweig, Stefan: Sakknovella, elbeszélés. Összevetés: Várkonyi Zoltán (1958): Sakknovella, kisjátékfilm
- Kafka, F.: Az átváltozás, novella Összevetés: Fokin, Vladimir (2002): Az átváltozás, játékfilm. Leaf, Caroline (1977): Metamorphosis of Mr. Samsa, animációs film
- Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, verses színmű. Összevetés: hangjáték, diafilm
- Petőfi Sándor: János Vitéz, verses regény. Összevetés: Jankovics Marcell (1973): János vitéz, animációs film. Gaál Béla (1939): János vitéz, játékfilm

II. félév:
A makro-rendszerek lebontása irodalmi és filmművészeti, valamint képzőművészeti alkotások művészetpedagógiai elemzésére és értelmezésére, II.
- Kuroszawa, Akira (rendező): A vihar kapujában, játékfilm. Összevetés: Frankl Aljona: Sztereo, fotográfiák
- Besson, Luc (rendező): A nagy kékség, játékfilm. Összevetés: Veszelszky Béla festészete
- Sziszifusz, mítosz (In: Kerényi Károly: Görög mítoszok; Graves, Robert: Görög mítoszok) Összevetés: Jankovics Marcell: Sziszifusz, animációs film
- Tolsztoj, Lev: Ivan Iljics halála, kisregény. Összevetés: Borges, Jorge Louis: A halhatatlan ember, elbeszélés. Petelei István: A vén nemes, elbeszélés. Weöres Sándor: A teljesség felé, versek. Mihályfi Imre (1965): Iván Iljics halála, játékfilm
- Orwell, George: 1984, regény. Összevetés: Radford, Michael: 1984, játék film.
- Tarkovszkij, Andrej (1966): Andrej Rubljov, játékfilm. Összevetés: Rubljov ikonfestészete. Bergman, Ingmar (1963): A csend, játékfilm
- Bodor Ádám: A részleg, elbeszélés. Összevetés: Gothár Péter (rendező): A részleg, játékfilm
- Mészöly Miklós: Anno, novella. Összevetés: Mészöly Miklós: Anno, hangjáték
- Nádas Péter: Az út, elbeszélés. Összevetés: Tarr Béla: Prológus, filmetűd.
- Weöres Sándor: Psyché, verses regény. Összevetés: Bódy Gábor: Nárcisz és Pszyché, játékfilm
- József Attila: Könnyű, fehér ruhában; Majd megöregszel; Talán eltűnök hirtelen, Versek. Összevetés: Latinovics Zoltán, József Attila: Versek, hangzó CD
- Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása titkok kapujában, poéma. Összevetés: Bartók Béla: Cantata profana.
- Schlödorff, Volker (1979): A bádogdob, játékfilm. Összevetés: Grass, Günther: A bádogdob, regény
Herzog, Werner (1974): Kaspar Hauser, film. Összevetés: Voltaire: A vadember, Seneca, 1996, Budapest.
- Bergman, Ingmar: A hetedik pecsét, játékfilm. Összevetés: Biblia, Újszövetség, János Jelenései (Fordította Károli Gáspár)
Az elemzett művek köre a hallgatói kezdeményezések függvényében változó.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Russel, Bertrand (2004): A nyugati filozófia története a politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig, Göncöl Kiadó,Budapest
Dziga Vertov: Ember a felvevőgéppel, dokumentumfilm, 1929
Szegedy-Maszák Mihály (Szerk.) (2007): A magyar irodalom történetei I–III., Gondolat Kiadó, Budapest
Szilágyi Sándor (2009): Neoavantgard tendenciák a magyar fotóművészetben, Új Mandátum Kiadó, Budapest
Pasolini, Pier Paolo (2008): Eretnek empirizmus, Osiris Kiadó, Budapest
Balassa Péter (1987): A látvány és a szavak, Esszék, tanulmányok Magvető Kiadó, Budapest
Bikácsy Gergely (1992): Bolond Pierrot moziba megy. A francia film 50 éve Héttorony Kiadó – Budapest Film, Budapest
Benedek Marcell (1970): Az irodalmi mű. In: Az olvasás művészete. Gondolat Kiadó, Budapest
Manfred Frank (2001): A stílus filozófiája (Weiss János fordítása). Janus/Osiris Kiadó, Budapest.
Hans-Georg Gadamer (1994): A szép aktualitása, T-Twins Kiadó, Budapest
Roland Barthes (1998): A szöveg öröme. Osiris Kiadó, Budapest.
Kepes György (1979): A látás nyelve, Corvina Kadó Budapest
Kepes György (1979): A világ új képe a művészetben és a tudományban, Corvina Kiadó, Budapest
Kulcsár Szabó Ernő (1994): Az új kritika dilemmái : Az irodalomértés helyzete az ezredvégen, Balassi Kiadó, Budapest
Panofsky, Erwin (1984): Jelentés a vizuális művészetben. Gondolat, Budapest.
Sontag, Susan (1981): A fényképezésről, Európa Kiadó, Budapest