bezárás

Látványtervező művész mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: látványtervező művész (Production Design)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
- szakképzettség: okleveles látványtervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Designer
- választható szakirányok: színházi látványtervező, mozgóképes látványtervezés

3. Képzési terület: művészet

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a látványtervezés, az alkalmazott látványtervezés, az animáció alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az építőművészet, a formatervezés, a textiltervezés és a mozgókép alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév.

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 214/0212

8. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja látványtervező művész szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel segítségére tudnak lenni a színház- és mozgóképművészet többi ágának is. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúraantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Választott specializációjuknak megfelelően a színházi vagy a mozgóképes látványtervezés területén helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A látványtervező művész
a) tudása
Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a kortárs színház- és mozgóképművészet folyamatairól és koncepcióiról, a látványtervezés alkotói tevékenységének alapjául szolgáló kognitív megismerésre kész művészi magatartásról, a tudományt és művészetet egységben látó szemléletről, az új médiumok használatával létrehozható autonóm művészeti tevékenység lehetőségeiről.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a látványtervezésben végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a látványtervezés főbb elméleteiről, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről.
Ismeri a látvány történetét és stílustörténetét.
Behatóan ismeri a látványtervezésben végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, gyártási technológiákat, médiatechnikákat, innovatív technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit.
Behatóan ismeri a látvány és a színház, valamint a mozgókép kapcsolatát.
Behatóan ismeri a speciális vizuális alkotótechnikákat, a speciális tervezői programokat (szoftvereket) és a digitális technikákat.
Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a látványtervezés egyes részei, továbbá a saját és más művészeti ágak - színház és mozgóképművészet alkotóival, rendező, koreográfus, operatőr, színész, táncos stb. - más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó - és előadó - művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról.
Behatóan ismeri a független, a magán, a költségvetési színházak és a mozgókép gyártási körülményeit, a pályázási lehetőségeket, szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működést.
Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széleskörű átlátás kialakítására, előadó-művészeti és narratív folyamatokban való gondolkodásra, és ennek vizuális, színházi körülmények közötti, vagy mozgóképen való megjelenítésére.
Magas szinten tudatában van a színház- és mozgókép-művészeti alkotások társadalmi felelősségének, és képes ennek megfelelően alkotni.
Magas szinten tudatában van a színház- és mozgóképművészetre vonatkozó etikai szabályokkal és szerzői jogokkal.

b) képességei
Képes autonóm látványtervezői tevékenysége során elképzeléseit intuitíven megalkotni, megvalósítani, képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani.
Képes művészi alkotását a gyakorlat lehetőségei között széleskörű, akár innovatív technológiákkal a megvalósítás útjára terelni, és a gyártókkal megfelelően kommunikálni.
Képes az alkotói, látványtervezői gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széleskörű átlátás kialakítására, előadó-művészeti és narratív folyamatokban való gondolkodásra.
Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, alkotó módon követi a kortárs technológiákat, és képes megfigyeléseit látványtervezői alkotásaiban átértelmezve alkalmazni.
Alkotó módon képes a látványtervezés szakmai követelményeinek különféle környezetben előadó-művészeti és mozgóképes műfajban való megfelelésére, a színházi alkotás során a rendező- dramaturg-jelmez- és bábtervező-látványtervező alkotói körben történő együttműködésre, a mozgóképi alkotás során a rendező-operatőr-látványtervező alkotói körben történő együttműködésre.
Képes a színházművészeti és mozgókép-művészeti alkotások látvány szempontú önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai, tartalmi, esztétikai kontextusában.
Elemzi a narratív művet (dráma, forgatókönyv) amelyet a kortárs látványművészet kontextusába helyez.
Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló művészi elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal valósítsa meg, mind a színház, mind a mozgóképművészet területén.
Képes a színházi, illetve mozgóképes alkotó-team tagjaként önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) saját művészeti tevékenységébe más művészeti ágak elemeit beemelni, e területek közötti egyensúlyt fenntartani az együttműködés során hatékonyan kommunikálni.
Képes érvényesíteni önálló elvárásait a színházi, illetve mozgóképes alkotó-team tagjaként, valamint annak feltételrendszere, megfelelő körülményei érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál.
Képes alkalmazni a színházi, illetve mozgóképes szakterület etikai normáit.
Képes művészeti tevékenységét környezet- és egészségtudatos módon megszervezni, ezen belül a megfelelő munkakörnyezetet kialakítani, a megfelelő anyagokat, eszközöket megválasztani

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket, figyelemmel kíséri a színház, az előadó-művészet és mozgókép művészet legújabb módszereit, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeit. Törekszik arra, hogy munkájához való hozzáállása szellemileg mindig nyitott, reflektív, kísérletező legyen, alkotó módon vegyen részt művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában.
Nyitott szellemmel fordul saját művészeti ágának mások által megvalósított alkotásai felé, és képes saját munkásságába beépíteni a levont tapasztalatokat.
A saját művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, világnézetének megfelelően azokra reflektál.
Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak, más szakterületek szereplőivel. Társadalmilag elkötelezett és érzékeny művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában. Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Szakmai identitása, világszemlélete egyértelműen kialakult, alkotásai ezzel harmóniában születnek.
Saját művészeti alkotása az előadó-művészeti team koncepciójába illeszkedik, és autonóm értéket képvisel, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket, performanszokat, installációkat. Felelősségteljesen végzi a hagyományos és az új megközelítést hordozó előadó- és mozgókép-művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetését és megértetését.
Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.
Művészeti ismereteit felelősséggel osztja meg másokkal.
A megszerzett tudásával, autentikus képzelő erejével, ízlésével és technikai ismereteivel vesz részt új művek létrehozásában.
A művészeti közélet, köztudat alakításában tevékenyen vesz részt.
Készen áll vezető tervezőként a látványtervezői csapat (art department) irányítására. Társadalmilag elkötelezett és érzékeny művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.
Betartja a színházi és mozgóképes produkciók felépítésének, működésének, szervezetének szabályozott kereteit.

8.1.2. Színházi látványtervezés specializáción továbbá a látványtervező művész
a) tudása

Specializált ismeretekkel rendelkezik a színházi látványtervezésről (díszlet, jelmez, báb).
Magas szinten ismeri az előadó-művészetre és azon belül a látványtervezésre vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat, a színházi gazdasági menedzsmentet.

b) képességei
Az elsajátított mesterségbeli tudásra művészi alkotómódszerek változatos tárházát alkalmazza.
Magas szinten képes követni és önállóan alkalmazni az előadó-művészet komplex látványvilágának különböző globális lehetőségeit, innovatív vívmányait.
A képzés során elsajátított világítástervezési, számítógépes tervezési, színpadtechnikai és kivitelezési speciális ismereteit gyakorlatban alkalmazza.
Önálló tervezés-filozófiai elképzeléseit, az előadó-művészeti alkotás egységes látványát a tanult ismeretek alapján, magas színvonalon képes megvalósítani, illetve megteremteni.
Az alkotói gyakorlat során képes az új megközelítéseket nyitottan fogadni, tudatosság és széleskörű átlátás jellemzi munkáját. Az előadó-művészeti és narratív folyamatokban való gondolkodás jellemzi alkotótevékenységét.
Kiemelkedő színvonalon képes alkotni a színházi látványtervezés szakmai követelményeinek különféle környezetében.
A színházi alkotómunka során, szakmai autonómiájának megőrzése mellett, magas szinten képes a rendező-, dramaturg-, jelmez-, valamint bábtervező és látványtervező alkotói körben történő együttműködésre.
A színházi team-munkában képes érvényesíti saját művészeti elképzelését, tevékenységét, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó önálló elvárásait; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál.

8.1.3. Mozgóképes látványtervezés specializáción továbbá a látványszervező művész
a) tudása

Specializált ismeretekkel rendelkezik a hosszabb előkészítést és alapos alkotóművészeti tudást igénylő nagyjátékfilmes, művész filmes, kísérleti filmes, valamint a kereskedelmi jellegű, rövidebb, intenzívebb gyártási időt igénylő látványtervezési technikákról ismerve a televíziós (digitális televíziózás), a reklám, és az animációs látványtervezés területének elvárásait is.
Magas szinten ismeri a művészeti ágára vonatkozó szakmai szabályokat és szerzői jogokat, a színházi gazdasági menedzsmentet, képes idegen nyelveken is kommunikálni.

b) képességei
Képes szakterületén belül, a megrendelő - producer - rendező - látványtervező csapatban magas minőségű, önálló művészeti és egyben alkotótársi munkát képes megvalósítani.
A gyakorlatban alkalmazza szakmai gyakorlat (külső), mozgókép menedzsment és jogi ismereteit, a képzés során elsajátított filmdramaturgia és forgatókönyv ismereteket, a remake-elmélet és gyakorlat, a helyszínek differenciált használata, a TV-játék gyakorlat, a virtuális tér tervezése, a számítógépes tervezés, a kommunikációs gyakorlat, a látványtervezés gyakorlat ismereteit.

9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
látványtervezés: (történeti, elméleti, kritikai és technikai területek, színházi gyakorlat, mozgóképes gyakorlat) 55-75 kredit;
művészettörténet 4-8 kredit;
kultúra és civilizációtörténet 4-8 kredit;
építészettörténet kredit 4-8 kredit;
tárgy és térábrázolás hagyományos és digitális módszerei 10-20 kredit.
9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a színházi látványtervezés és a mozgóképes látványtervezés szakterületéről szerezhető speciális ismeret.
A választható ismeretek kredit aránya a képzés egészén belül 50-70 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat filmforgatásokon vagy tv-stúdiókban vagy egy színházi produkcióban végzett minimum hat hetes szakmai munka.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit szabadkézi rajz, műszaki alapismeretek, műszaki ábrázolás, filmtörténet, színháztörténet, dramaturgia, kultúrtörténet, mozgóképtechnika-elmélet, kompozíció, dramaturgia, operatőri ismeretek, filmtechnikai ismeretek, képelemzés, írásgyakorlat területeiről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Mintatanterv