bezárás

Kortárs műalkotások értelmezése

Kód:

KEÉRT

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe: Kortárs műalkotások értelmezése
A tantárgy rövidített címe: Kortárs műértelmezés
Tantárgykódja: KEINT
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Mélyi József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: választható tárgy, szakképzési modul
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-2
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Két félévközi házi dolgozat
Az osztályzat kialakításának módja: két házi dolgozat átlaga (50%) és szóbeli kollokvium érdemjegye (50%)
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete, önálló véleményalkotás kortárs műalkotásokról
Oktatási módszerek:
Előadások illetve a bemutatott művek értelmezésének közös megvitatása
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  2 házi dolgozat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  írásbeli dolgozat (egyenként kb. 5000 leütés)
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kortárs művek elméleti megközelítésének elsajátítása művészettörténeti, kritikai eszközökkel.

 

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy keretében a hallgatók különböző műfajú (fotó, festmény, szobor, médiaművészet stb.) kortárs műalkotásokkal ismerkedhetnek meg, miközben a tanár segítségével, illetve önállóan megpróbálják megtalálni a lehetséges elméleti megközelítési módokat. Tárgyalandó művészek többek között: Nam June Paik, Bernd és Hilla Becher, Gerhard Richter, Jochen Gerz, Richard Serra, Damien Hirst, Waliczky Tamás, Jovánovics György, Szabó Dezső, Birkás Ákos, Kis Varsó
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):
Félév során megadott cikkek a magyar és nemzetközi szakirodalomból (többek között Hans Belting, Rosalind Krauss, Rényi András írásai).

 

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: