bezárás

Festészet, műelemzés szeminárium

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 3 2GY 3 2GY 3 2GY 3

 

A tantárgy címe: Festészet, műelemzés szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Festészet, műelemzés
Tantárgykódja: FEIFEMŰ
Felelős tanszéke: Festő tanszék
Oktatója: Kiss Péter, Chilf Mária, Gaál József, Nemere Réka, Radák Eszter, Révész László László, Wechter Ákos
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlat (csak festő hallgatóknak)
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4., 6., 8., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 112 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Az aktuális féléves festészeti műtermi munkával párhuzamosan
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon való közös megbeszéléseken. Majd egy választott témából önálló felkészülés után egy előadás megtartása és szemináriumi dolgozat megírása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemináriumi dolgozat és annak előadása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az előadásra való felkészülés, az írott dolgozat és az órákon nyújtott teljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: A kiadott feladatok elvégzése, aktivitás.
Oktatási módszerek: Vetítéssel kísért előadás, (képanyag bemutatása más módokon is lehetséges).
A hallgatók saját munkáinak (dolgozat ill. előadás) közös megbeszélése.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, múzeumlátogatás, könyvtári tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy kb. 20 perces előadás megtartása és egy kb. 5-10 oldalas dolgozat megírása választott témában.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Műalkotások jelentéstartalmának megismerése. Műtárgy, befogadó, közönség kapcsolatának elemzése. Értelmezési struktúrák: leírás, ikonográfia, ikonológiai módszerek alkalmazása a gyakorlatban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A jelen korból választunk olyan fontos festményeket (vagy festészeti problematikát feldolgozó mediális műveket) amelyek meghatározó, paradigmatikus, sokszor reprodukált alkotások. Alkalmanként egy-egy ilyen alkotást vizsgálunk meg alaposan, komplex művészettörténeti eszközökkel.
A szemeszter első felében az oktató által kiválasztott műveket elemezzük ilyen módon.
A szemeszter második felében hasonló módon, de már a hallgatók tartanak elemzéseket kiselőadások formájában, olyan művekről, amiket maguk választottak.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Változó: minden esetben az egyes hallgató által kiválasztott műhöz kapcsolódó aktuális irodalom monográfiákból, szakfolyóiratokból magyar (alkalmasint idegen) nyelven.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -