bezárás

Bevezetés a művészettörténetbe

Kód:

MTBEMŰ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Bevezetés a művészettörténetbe
A tantárgy rövidített címe: Bevezetés a művészettörténetbe
Tantárgykódja: MTBEMŰ
Felelős tanszéke: Művészettörténeti tanszék
Oktatója: Forián Szabó Noémi
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező elméleti alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 1., 2.. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli és írásbeli kérdésekre adott válaszok értékelése. Osztályzás: 1-5-ig.
Vizsgakövetelmények: Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadás és egyéni konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, a szakirodalom tanulmányozása, múzeumlátogatás, továbbá vázlatrajz készítés az előadások és a szakirodalom képanyaga valamint a múzeumi műtárgyak alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, vázlatkönyv készítés.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az I. éves festő szakos hallgatók számára egy átfogó képet adni a művészet történetéről a kezdetektől napjainkig, a művészeti világban való tájékozódás, és a személyes orientáció kialakulásának elősegítése céljából.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A művészettörténet legjelentősebb tárgyi emlékeinek bemutatása – különös tekintettel a festészeti alkotásokra – az őskortól napjainkig kronológiai és topográfiai rendszerben. Egy-egy művészettörténeti korszak átfogó jellemzése a kiemelt példák összehasonlító stíluselemzésével és az ikonográfiai alapfogalmak, források ismertetésével.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom: E. H. Gombrich: A művészet története. Gondolat, Bp. 1974
Ld. továbbá a mellékelt ajánlott irodalom jegyzéket és képanyagot.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor.