bezárás

Fotótechnikai gyakorlat II.

Kód:

IMFGYII

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 22GY 2

 

A tantárgy címe: Mediális szerepjátékok fotóval (gyakorlati óra)
A tantárgy rövidített címe: Fototechnikai gyakorlat II
Tantárgykódja: IMFGY II
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Eperjesi Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3-4
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Alapfokú fotó és laborgyakorlat
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Megajánlott jegy
Tanulmányi követelmények: Órai jelenlét, órai aktivitás, feladatok elkészítése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Órai beszámoló, konzultáció, feladatok teljesítése
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, konzultációk 40 %
Otthoni feladatok 30 %
Félévi zárófeladat 30 %
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 3-5
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Csoportos/közösségi témák és személyre szabottabb feladatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kortárs fotográfiai gyakorlat és gondolkodás megismerése, elsajátítása A kurzuson a digitális fotó mediális sajátosságaival és a fotó installálhatóságával kapcsolatos technikai ismeretekkel foglalkozunk.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A fotó minden szinten és minden feladattípushoz jól használható medium, mely vizualitással foglalkozó emberek számára különösen kiemelt jelentőséggel bír. Gyakorlati feladatok és konzultációk segítségével a hallgatók megismerik a fotó elméleti és gyakorlati lehetőségeit, készségszinten elsajátítják a fotó képi nyelvét, „olvassák“, „beszéljék“ és „írják“ is azt, az egyszerű „naplóbejegyzés“-től a tervezés stádiumain át a kivitelezésig. Különbséget teszünk a vizuális jegyzet, gyűjtés, vázlatolás, és az előre elképzelt terv kidolgozásának, megvalósításának fázisai között. Fontos szerepet játszik az elméleti problémákra való reflexió. A feladatok többségének elvégzéséhez egyszerű digitális kamera, vagy akár telefon is elegendő.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Fotóelméleti szöveggyűjtemény, Enciklopédia, 1997
Piotr Sztompka: Vizuális szociológia, Gondolat, 2009
Exponált emlék, AICA, 2008
Jean Baudrillard: A művészet összeesküvése, Műcsarnok, 2009
Vizuális kommunikáció, Typotex, 2010
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Tanszéki fotólabor