bezárás

Művészetszociológia

Kód:

KEMUVSZ

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Művészetszociológia
A tantárgy rövidített címe: Művészetszociológia
Tantárgykódja: KEMUVSZ
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Wessely Anna
Melyik tantárgycsoportba sorolt: a szakok mintatanterve szerint
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): a mintatanterv szerint
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 54
A tantárgy kredit értéke: 2/kredit
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli kollokvium értékelése
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete
Oktatási módszerek:
Előadás
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 házi dolgozat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: írásbeli dolgozat (kb. 5000 leütés)
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgatók elméleti, művészetszociológiai tájékozottságának fejlesztése.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A képzés célja:
A Művészetszociológia I-II. Tárgy keretében elsajátított ismeretek és elemzési szempontok alkalmazása a XX-XXI. század művészeti életének értelmezésére, különös tekintettel a művészet politikai és kereskedelmi felhasználására, az új médiákhoz kapcsolódó lehetőségek kihasználására, a művészeti élet új szereplőinek a felbukkanására.

Első félév:A művészeti világ a XX. században, a művészeti mező és az újítások terjedésének mechanizmusai, állami kulturális politikák és hatásuk.

Második félév: Új média, új műfajok, új szerepek – a legitimitások hierarchiája.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány Első félév:

Arthur C. Danto: A Művészetvilág. Enigma, 1994/4, 41-52.; Művészet a művészet vége után, in: Bacsó Béla (szerk.): Kép – fenomén – valóság. Kijárat, Bp., 1997. 370-380.;
Georg Simmel: A divat, in: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Gondolat, Bp., 1973. 473-507.;
Mannheim Károly: A konkurencia jelentősége a szellemi élet területén, A nemzedékek szociológiai problémája in: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris, Bp., 2000. 213-297.;
Pierre Bourdieu: Alapelvek a kulturális alkotások szociológiájához”, in: Wessely A. (szerk.): A kultúra szociológiája. Osiris 1998 (2003), 174-185.;
Házas Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom. Kijárat, Bp., 2001.

Második félév:
Georg Simmel: Női kultúra in: A kacérság lélektana.Atlantisz, Bp., 1996. 25–43.;
Hock Bea: Nemtan és pablikart. Praesens, Bp., 2005.;
Peter L. Berger: A globális kultúra négy arca, 2000, 1998/7–8. sz., 16-20.;
Vályi Gábor: Közösségi médiumok, globális hálózatok, önszervező társadalom. In: Avantgárd: underground: alternatív. (szerk. Havasréti József
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -