bezárás

Művészetpszichológia

Kód:

KEMUVP

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe: Művészetpszichológia
A tantárgy rövidített címe: Művészetpszichológia
Tantárgykódja: KEMUVP
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Ragó Anett
Melyik tantárgycsoportba sorolt: a szakok mintatanterve szerint
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
a mintatanterv szerint
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli kollokvium értékelése
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete
Oktatási módszerek:
Előadás
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: félévente legalább 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: változó
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgatók elméleti, művészetpszichológiai tájékozottságának fejlesztése..

 

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

 

1. szemeszter:

 

A kurzus a Művészetpszichológia 1. c. kurzus témájához kacsolódó szeminárium („A látvány mentális konstrukciója”). A félév során a hallgatók gyakorlati feladatok feldolgozásával maguk modellezhetik a látvány kialakulásának konstruktív folyamatát. Az aktuális félév minden esetben a hallgatók érdeklődése szerint alakul: a választott kutatási témákban dolgozó csoportok saját ismereteiket, tapasztalataikat felhasználva dolgozzák fel a pszichológia által feltett kérdéseket. 

 

 

Választható kutatási témák

  1. A látvány és a tudás kapcsolata: meglévő ismereteink és a felismerés (kulturális ikonok)

  2. A látvány és a mozgás kapcsolata: mozgásszervezés, mozgáskivitelezés és reprezentáció (tánc, mint vizuális művészet)

  3. Az ismeretek „tárolása” 1: az emlékezet szerepe a látott világ értelmezésében (az ’Én’ és a képek viszonya)

  4. Az ismeretek „tárolása” 2: kulturális emlékezet (szimbolikus kulturális helyek és tárgyak)

  5. Képi reprezentációk 1: egyedfejlődés és a képek szimbolikus értékének megértése (fotó)

  6. Képi reprezentációk 2: képek létrehozásának kognitív és kulturális meghatározottsága („képi kommunikáció”)

  7. Kulturális tárgyak: mesterséges tárgyak szimbolikus értékének megértése (a műtárgy különleges szerepe)

 

2. szemeszter:

1. Bevezetés: az emlékezés folyamata, egyéni és kulturális tényezők

A kurzus a Művészetpszichológia 2. c. kurzus témájához kacsolódó szeminárium. A kurzus célja a ’műbefogadás mint emlékeztetés’ feltevés főbb téziseinek ismertetése és demonstrálása gyakorlati feladatok segítségével. A félév során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal a főbb emlékezet elméletekkel, amelyek az emlékezetés folyamatával, a kognitív és kulturális aspektusokat tárgyaló elméletekkel és az emlékezési folyamatok mérésére kialakított módszerekkel. A hallgatók saját műbefogadási tapasztalataik irányított felidézésével és a folyamat közös kiértékelésével betekintést kaphatnak a lehetséges befogadói stratégiákról. 

2. Az elemi tapasztalatok megőrzése

3. Noetikus és autonoetikus tudás

4. Epizódok az egyén életében; egyedi emlékek megőrzésének mechanizmusai

5. Élénk egyedi emlékek jellemzői és nyelvi megformálása

6. Önéletrajzi emlékezet

7. Narratív emlékezet

8. A tudás mentális reprezentálása: tudásszerveződés és tudáselsajátítás

9. Az emlékeztetés mechanizmusa

10. Észlelőrendszerek szerepe az emlékeztetésben

11. A tudás szerepe az emlékeztetésben

12. A műbefogadás mint emlékeztetés feltevés értékelése  

 

 

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány
  1.  

Changeux, J-P. (2000) Agyunk által világosan, 5. fejezet. Bp: Typotex.

Gross, C. G. (2004) Agy, látás, emlékezet 2 és 5. fejezetek.. Bp.: Typotex.

Kovács I. és Szamarasz V. (szerk.) (2006) Látás, nyelv, emlékezet, 9-12. fejezetek. Budapest: BME-GTK – Typotex Kiadó

 

Schacter, D.L. (1999). Emlékeink nyomában. Budapest: Háttér.

Schank, R. (2004). Dinamikus emlékezet. Budapest: Vince.

 

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: