bezárás

Elméleti kutatás a szakdolgozathoz

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
5Gy 56Gy 6

 

A tantárgy címe: Elméleti kutatás szakdolgozathoz
A tantárgy rövidített címe: Elméleti kutatás
Tantárgykódja: IMELMK
Felelős tanszéke: intermédia
Oktatója: KissPál Szabolcs, Langh Róbert, Peternák Miklós, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező / szakképzés
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 9 - 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 5 óra (9. szemeszter) 6 óra (10. szemeszter)
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 150 óra
A tantárgy kredit értéke: 5 / 6
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Műtárgykészítés 1-8. Technikai médiumok elmélete 1-6.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A tervezett diplomamű és szakdolgozat készítésével kapcsolatos önálló kutatás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Rendszeres egyéni illetve közös konzultáció
Az osztályzat kialakításának módja: Szakmai bemutató, illetve írásbeli (szakdolgozat) és diplomamű (terv) alapján
Vizsgakövetelmények: A szakdolgozat és diplomamű megfelelő szintű előrehaladása
Oktatási módszerek: Egyéni és kollektív konzultáció, rövid prezentációk és ezek elemzése szemináriumi formában, előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Önálló kutatás a választott téma/terület figyelembevételével, konzulensi irányítással
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 2 (szakdolgozat és diplomamű) illetve önálló mű bemutatása és írásos diplomaterv (az adott szemeszterben még nem diplomázóknak)
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus a diplomamű megvalósítását valamint a szakdolgozat megírását készíti elő, alapozva a korábbi szigorlati dolgozat valamint az egyéni munkával előkészített diplomaterv tapasztalataira.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek tudatosítása, a témával kapcsolatos ismeretek feldolgozásának segítése közös konzultációk során, szakmai tapasztalatok átadása révén. A diplomamunkához köthető alkotói módszerek és művészettörténeti vonatkozások kutatása és feldolgozása, a megvalósítás lehetőségei.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A korábbi nyolc szemeszter során ajánlott irodalom releváns része, valamint speciális anyagok a konzulens javaslatai alapján
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az intermédia tanszék eszközei, internet, könyvtár.