bezárás

Ingyenes programok használata

Kód:

.

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit

 

A tantárgy címe: Nyílt forráskódú és/vagy ingyenes eszközök használata az alkotómunkában
A tantárgy rövidített címe: Ingyenes programok használata
Tantárgykódja:  
Felelős tanszéke: Intermédia tanszék
Oktatója: Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Lepsényi Imre, Szegedy-Maszák Zoltán, alkalmanként külső óraadók
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1, a félévente változó program miatt többször felvehető
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): nem releváns
Képzési idő hetente: 4 (2 óra előadás+2 óra gyakorlat)
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 104
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: 50% magyar, 50% angol
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: óralátogatás, feladatmegoldások, és elsősorban a tanultak használata saját művekben
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatmegoldások, saját projektek bemutatása és közös kiértékelése
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása elsősorban a tanultakat hasznosító saját művek, azok hiányában kiadott feladatok megoldása alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a foglalkozásokon bemutatott eszközök készségszintű gyakorlati alkalmazása, illetve hasznosítása saját művekben.
Oktatási módszerek: A kurzus egyik feladata az ingyenes szoftverek megismertetése a hallgatókkal, így a hálózaton elérhető dokumentációk, oktatóanyagok felhasználásával, gyakorlati példákon keresztül nyújt alapfokú jártasságot az eszközök kezelésében. Emellett hangsúlyt fektetünk a hallgatók saját munkáihoz szorosan kapcsolódó, összetettebb munkafolyamatok bemutatására, „mélyfúrásokra”, melyek adott esetben egy-egy eszköz részletesebb tárgyalását teszik szükségessé. Az egyes eszközök bemutatása mellett azok összekapcsolásán, egymást kiegészítő használatán alapuló összetett munkafolyamatokat is bemutatunk a hallgatók saját műveinek kivitelezését segítendő. Az egyes szoftvereszközök bemutatásán, az összetett munkafolyamatokban használható eszközök kapcsolódásán keresztül azt a tudást igyekszünk átadni, melynek birtokában a hallgató önállóan is képessé válik ötleteihez, s megtanulni a kivitelezéshez szükséges informatikai eszközöket.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos részvétel a foglalkozásokon, s a bevezető órákon tárgyaltak alapján saját projekt megtervezése és kivitelezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Legalább egy összetett saját projekt megvalósítása, ennek hiányában 4-5 gyakorló feladat megoldása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Saját mű megvalósítása, melyhez a kurzuson tárgyalt eszközök kifinomult használata szükséges, vagy a szoftverek kezelésében való jártasságot bizonyító gyakorlati feladatok.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A sikeres önálló művészeti tevékenység feltétele, hogy a hallgató képes legyen ötleteihez, terveihez megtalálni a megfelelő eszközöket, s azokat összetett módon, készségszinten képes legyen használni. Az ingyenes szoftverek, ill. azok egymást kiegészítő használatának elsajátításával a hallgató gyakorlatot szerez az ismeretlen eszközök kipróbálásában, használatuk elsajátításában, ennek birtokában pedig önállóan válik képessé az új, vagy számára még szokatlan informatikai eszközök alkalmazására.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az ingyenes operációs rendszerek terjedésével párhuzamosan egyre több olyan nyílt forráskódú vagy legalább ingyenes alkalmazás jelenik meg a számítógépes kultúrában, mely alkalmas a drága, kommerciális szoftverekkel megoldható feladatok kiváltására. Ráadásul akár kép-, videó- vagy hangszerkesztésről, de akár virtuális/kevert valóság alkalmazások fejlesztéséről van szó, a szabadon hozzáférhető és használható ingyenes alkalmazások tudatos és összefüggő használata olyan lehetőségeket rejt magában, mely a munkafolyamat egyirányúsítására, sztenderdizálására törekvő szoftvergyártók termékeit használva általában fel sem foghatók. Az ingyenes eszközök elterjedésének legfőbb gátja a megszokott, egységesített felhasználói felületek, s az azokba kódolt megnyugtatóan átlátható munkafolyamatok hiánya, mely a kezdő felhasználót elriasztja ezek használatától. A kurzus egyik feladata tehát a szokatlan felhasználói felületek használatának oktatása, másrészről a nem sztenderdizált munkafolyamatokban rejlő lehetőségek felmutatása, az egy-egy feladatra szolgáló programok tudatos, összefűzött használatával elérhető összetettség készségszintű, a hallgatók saját műveiben megnyilvánuló tudássá változtatása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A hálózaton elérhető dokumentációk, oktatási anyagok.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A számítógépes terem infrastruktúrája, 12 munkaállomás, projektor, szoftverek (a teljesség igénye nélkül):
Képszerkesztés: GIMP http://www.gimp.org/, Lightzone http://lightzoneproject.org
Videó: Lightworks http://www.lwks.com, Davinci https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve, Openshot http://www.openshot.org
Animáció: Blender http://www.blender.org
Interaktív AR/VR: Unity http://unity3d.com